PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIĄJĮ POLICIJOS KOMISARIATĄ

Dokumento numeris 4D-2020/1-1195
Data 2020-12-10
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIĄJĮ POLICIJOS KOMISARIATĄ
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti Atsisiųsti Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2020 m. rugsėjo 10 d. gavo X (toliau vadinama
– Pareiškėja) skundą, 2020 m. rugsėjo 24 d. gavo jo papildymo raštą (toliau abu gauti dokumentai
vadinama – Skundas) dėl Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama –
PD arba Policijos departamentas) pareigūnų veiksmų, galimai netinkamai nagrinėjant jos skundą.
2. Pareiškėja Skunde, be kitų aplinkybių, nurodo, kad:
2.1. 2020-08-21 kreipėsi į PD su skundu, tačiau skunde nurodytos aplinkybės nebuvo
ištirtos;
2.2. PD atsakymas atsiųstas be jokio parašo, be datos, ir tik po papildomo kreipimosi buvo
išduotas išrašas su metaduomenimis.
3. Pareiškėja Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.
TYRIMAS IR IŠVADOS
Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės
4. Seimo kontrolierius 2020 m. spalio 6 d. raštu Nr. 4D-2020/1-1195/3D-2652 kreipėsi į PD,
prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2020 m. spalio 15 d. Seimo kontrolierius gavo
2020 m. spalio 15 d. PD raštą Nr. 5-S-14079.
Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma:
4.1. „Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijose, patvirtintose
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-67 „Dėl Elektroninių
dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos),
nurodyta, kad, atsižvelgiant į įstaigų, nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų ir kitų
susijusių asmenų prievoles ir teisėtus interesus, prireikus elektroninių dokumentų popieriniai nuorašai
gali būti spausdinami vienu iš Rekomendacijų 5 punkte nurodytų būdų. Pareiškėjai X buvo
atspausdintas visas elektroninio dokumento – 2020 m. rugpjūčio 25 d. rašto Nr. 5-S-11343 turinys
(pagrindinis elektroninis dokumentas) ir detalūs jo metaduomenys (Rekomendacijų 5.1 papunktis).
Informuojame, kad minėtas atsakymas išsiųstas 2020 m. rugpjūčio 25 d. (pareiškėja X nurodė
2
priešingai – po kartotinio kreipimosi) ir jai įteiktas 2020 m. rugpjūčio 31 d. (pašto siuntos
Nr. RS122530379LT).“
4.2. Seimo kontrolieriui pateiktos Policijos departamente 2020 m. rugpjūčio 21 d. gauto
Pareiškėjos skundo (reg. Nr. 5-AP-768) ir Policijos departamento 2020 m. rugpjūčio 25 d. atsakymo
(reg. Nr. 5-S-11343) Pareiškėjai kopijos.
Policijos departamento atsakyme Pareiškėjai rašoma, kad jos skundo turinys yra
nesuprantamas, todėl nebus nagrinėjamas. Pareiškėjai nurodyta atsakymo apskundimo tvarka.
Tyrimui reikšmingi teisės aktai
5. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (akto redakcija, galiojusi nuo
2020-01-01 iki 2020-09-01) (toliau vadinama – VAĮ):
14 straipsnis. Prašymų ir skundų nagrinėjimas – „5. Prašymas ar skundas viešojo
administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali
būti nenagrinėjamas: […] 3) jeigu jis grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba
jeigu jo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to viešojo administravimo subjektas negali tokio
prašymo ar skundo išnagrinėti; […]. […] 7. Apie prašymo ar skundo nenagrinėjimą asmeniui
pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo viešojo administravimo
subjekte dienos, išskyrus atvejus, kai prašyme ar skunde nenurodyta jokių asmens duomenų ryšiui
palaikyti.“
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 98 „Dėl Policijos
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ nustatyta:
1 punktas – ,,Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(toliau – Policijos departamentas) yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities
centrinė statutinė įstaiga, kurios paskirtis – organizuoti policijos veiklą, siekiant užtikrinti asmens,
visuomenės saugumą ir viešąją tvarką“;
11 punktas – ,,Policijos departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias
funkcijas: […] 11.13. nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, teikia jiems informaciją […].“
7. Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijose, patvirtintose
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-67 (akto redakcija, galiojusi iki
2020-11-13), numatyta:
„5. Elektroninio dokumento nuorašas spausdinamas vienu iš šių būdų: 5.1. atspausdinamas
visas elektroninio dokumento turinys (pagrindinis elektroninis dokumentas ir, jei yra, priedai ir (ar)
pridedami elektroniniai dokumentai) ir detalūs jo metaduomenys (1, 2 priedai): 5.1.1. dokumento
sudarytojas (-ai); 5.1.2. dokumento pavadinimas (antraštė); 5.1.3. dokumento registracijos data ir
numeris; 5.1.4. dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris (jei yra); […];
5.2. atspausdinamas visas elektroninio dokumento turinys (pagrindinis elektroninis dokumentas ir,
jei yra, priedai ir (ar) pridedami elektroniniai dokumentai) ir pagrindiniai jo metaduomenys
(3 priedas)[ …].“
Tyrimui reikšminga teismų praktika
8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012-03-01 nutartyje (administracinė byla
Nr. A502-1605/2012) yra konstatavęs:
„Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo)
principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio 13 d.
nutarimai, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė
3
nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje,
apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas
įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja
žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo
administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja
asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius
sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų
nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo
administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo
administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo,
proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo
normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra
saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos
tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą,
proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo,
objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“
Tyrimo išvados
9. Iš Skundo turinio nustatyta, kad Pareiškėja 2020-08-21 kreipėsi į PD su pareiškimu, tačiau
jos nurodytos aplinkybės nebuvo ištirtos, o atsakymas atsiųstas be jokio parašo, be datos, ir tik po
papildomo kreipimosi buvo išduotas išrašas su metaduomenimis.
10. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjos pareiškimas Policijos departamente buvo
gautas 2020-08-21, atsakymas Pareiškėjai parengtas ir išsiųstas 2020-08-25. Iš Seimo kontrolieriui
pateiktos atsakymo Pareiškėjai kopijos nustatyta, kad, vadovaujantis Viešojo administravimo
įstatymo 14 straipsniu, pareiškimas nebuvo nagrinėjamas, nes jo turinys nesuprantamas. Pareiškėjai
nurodyta atsakymo apskundimo tvarka.
Policijos departamentas Seimo kontrolierių informavo, kad Pareiškėjai atsakymas ir
dokumento metaduomenys buvo išsiųsti registruotu paštu ir jai įteikti.
11. Vadovaujantis Policijos departamento nuostatais, PD yra vidaus reikalų centrinė įstaiga,
kurios paskirtis – organizuoti policijos veiklą, siekiant užtikrinti asmens, visuomenės saugumą ir
viešąją tvarką. Policijos departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, be kita ko, nagrinėja
asmenų prašymus ir skundus, teikia jiems informaciją.
Nagrinėdamas pareiškėjų skundus Policijos departamentas, kaip viešojo administravimo
subjektas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje
taikomų viešojo administravimo principų.
Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 5 ir 7 dalimis, prašymas ar
skundas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo
sprendimu gali būti nenagrinėjamas jeigu jo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to viešojo
administravimo subjektas negali tokio prašymo ar skundo išnagrinėti. Tokiu atveju apie prašymo ar
skundo nenagrinėjimą asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo
gavimo viešojo administravimo subjekte dienos, išskyrus atvejus, kai prašyme ar skunde nenurodyta
jokių asmens duomenų ryšiui palaikyti.
Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Policijos departamento pareigūnai, gavę Pareiškėjos
kreipimąsi, priėmė sprendimą jo nenagrinėti, nes buvo nesuprantamas pareiškimo turinys. Atsakymas
Pareiškėjai parengtas per 5 darbo dienas, kaip ir numatyta teisės aktuose; nurodyta rašto apskundimo
4
tvarka.
12. Elektroninių dokumentų nuorašų ir išrašų spausdinimo rekomendacijose nurodyta, kad,
spausdinant elektroninio dokumento nuorašą, atspausdinamas visas elektroninio dokumento turinys
(pagrindinis elektroninis dokumentas ir, jei yra, priedai ir (ar) pridedami elektroniniai dokumentai) ir
detalūs jo metaduomenys.
Policijos departamentas patvirtino, kad buvo atspausdinti ir Pareiškėjai išsiųsti visi su jos
kreipimosi išnagrinėjimu susiję dokumentai kartu su metaduomenimis.
13. Atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad Pareiškėjos
pareiškimas buvo nenagrinėjamas vadovaujantis VAĮ 14 straipsnio 5 dalimi, Pareiškėjai nurodytas
teisinis sprendimo priėmimo pagrindas, atsakymas išsiųstas per 5 darbo dienas, PD patikino, kad
atsakymas išsiųstas su visais duomenimis (metaduomenimis), todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad
Policijos departamentas nesilaikė viešojo administravimo principų arba pažeidė viešojo
administravimo procedūrą, todėl Skundas atmestinas.
SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
14. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia X skundą dėl Policijos
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų veiksmų, galimai netinkamai nagrinėjant jos
skundą, atmesti.
Seimo kontrolierius Augustinas Normantas