PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIĄJĮ POLICIJOS KOMISARIATĄ

Dokumento numeris 4D-2020/1-143
Data 2020-08-27
Kategorija Seimo Kontrolierių Pažyma
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIĄJĮ POLICIJOS KOMISARIATĄ
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti Atsisiųsti Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2020 m. vasario 5 d. gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama ir – Skundas) dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau vadinama ir – Vilniaus AVPK, Vilniaus apskr. VPK) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepriimant Pareiškėjo pranešimo apie 2020 m. sausio 6 d. įvykius.

2. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma:
2.1. „2020-01-07 pareigūnas iš VRMSO iš manęs nepriėmė pareiškimo dėl plėšimo, ėjo su manimi į provokacijas, kad nepriimti pareiškimo […]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. „2020-01-09 13 val. 37 min VRMSas nuvežė į Antrąjį policijos komisariatą, kad priimtų mano prašymą ir pradėtų ikiteisminį tyrimą, tačiau mano prašymą priimti atsisakė […].“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2020 m. vasario 11 d. raštu Nr. 4D-2020/1-143/3D-378 kreipėsi į Vilniaus AVPK, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2020 m. vasario 20 d. Seimo kontrolierius gavo Vilniaus AVPK 2020 m. vasario 19 d. raštą Nr. 10-S-804(1.46E-10).
Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma, kad „2020-01-06 23.27 val. Policijos registruojamų įvykių registre (toliau – PRĮR) registruotas (ROIK 0120000011260) X pranešimas apie tai, kad nepažįstamas asmuo sumušė ir atėmė pinigus. […] į vietą nukreiptos pajėgos V1911 ir V1942. […]. Dėl įvykio surašytas išsamus tarnybinis pranešimas. […]. Dėl aptariamo įvykio Vilniaus apskr. VPK Vilniaus antrajame PK atliekamas tyrimas Nr. M-1-01-03011-20“.

Tyrimui reikšmingi teisės aktai

5. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso:
166 straipsnis „Ikiteisminio tyrimo pradžia“ – „1. Ikiteisminis tyrimas pradedamas: 1) gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką; 2) prokurorui ar ikiteisminio tyrimo pareigūnui patiems nustačius nusikalstamos veikos požymius. 2. Šio Kodekso nustatytais atvejais ikiteisminis tyrimas pradedamas tik tuo atveju, kai yra nukentėjusiojo skundas. 3. Kiekvienas ikiteisminio tyrimo pradžios atvejis užregistruojamas Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro nustatyta tvarka. […].“

6. Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos, patvirtintų Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. I-110:
56 punktas – „Ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovas darbą organizuoja taip, kad įstaigoje darbo valandomis, o policijoje visą parą dirbtų asmuo (toliau – darbuotojas), galintis priimti skundus, pareiškimus ar pranešimus apie nusikalstamą veiką ir informaciją apie galimą nusikalstamą veiką, pavesti ikiteisminio tyrimo pareigūnui atlikti neatidėliotiną informacijos patikrinimą, priimti sprendimą pradėti ikiteisminį tyrimą, persiųsti skundus, pareiškimus ar pranešimus apie nusikalstamą veiką valstybės narės, kurioje įvykdyta nusikalstama veika, kompetentingai valdžios institucijai arba nedelsiant perduoti pareigūnui, turinčiam teisę persiųsti tai valstybės narės, kurioje įvykdyta nusikalstama veika, kompetentingai valdžios institucijai“;
57 punktas – „Darbuotojas, gavęs informacijos apie galimą nusikalstamą veiką, ją registruoja ikiteisminio tyrimo įstaigoje nustatyta tvarka ir organizuoja neatidėliotiną tokios informacijos patikrinimą. Elektroninių ryšių priemonėmis gauta informacija apie galimą nusikalstamą veiką archyvuojama įstaigos vidaus teisės aktuose nustatyta tvarka.“

Tyrimo išvados

7. Skunde nurodoma, kad Pareiškėjas du kartus (2020 m. sausio 7 ir 9 dienomis) kreipėsi į Vilniaus AVPK dėl plėšimo, tačiau pareigūnai atsisakė registruoti jo pranešimą. Pareiškėjo teigimu, tai lėmė, jog ikiteisminis tyrimas dėl 2020 m. sausio 6 d. įvykių nėra pradėtas.

8. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2020 m. sausio 6 d. 23.27 val. Policijos registruojamų įvykių registre registruotas (ROIK 0120000011260) Pareiškėjo pranešimas apie tai, kad nepažįstamas asmuo sumušė jį ir atėmė pinigus; į vietą nukreiptos pajėgos V1911 ir V1942; dėl įvykio surašytas išsamus tarnybinis pranešimas ir Vilniaus AVPK Vilniaus antrajame policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. M-1-01-03011-20. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad Skunde nurodyti teiginiai nepasitvirtino, o Vilniaus AVPK pareigūnai elgėsi taip, kaip tai nustatyta teisės aktuose (šios pažymos 5, 6 punktai), t. y., darbuotojas, gavęs informaciją apie nusikalstamą veiką, ją registravo ir organizavo gautos informacijos patikrinimą, o informacijai pasitvirtinus (nustačius nusikalstamos veikos požymius) buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundas dėl Vilniaus AVPK pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepriimant Pareiškėjo pranešimo apie 2020 m. sausio 6 d. įvykius, yra nepagrįstas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundą dėl Vilniaus AVPK pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepriimant Pareiškėjo pranešimo apie 2020 m. sausio 6 d. įvykius, atmesti.

Seimo kontrolierius                                     Augustinas Normantas