PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

Dokumento numeris 4D-2020/1-1034
Data 2021-02-18
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama ir – VSAT) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neteikiant informacijos apie Pareiškėjo sulaikymą, neteikiant jam tinkamo maitinimo, užkertant kelią kreiptis dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo, neužtikrinant teisės į advokatą ir vertėją (toliau vadinama ir – Skundas).

 

 1. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma, kad 2020 m. liepos 28 d. apie 16 val. Šalčininkų pasienio punkte Pareiškėjas kreipėsi į VSAT pareigūnus dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo; 2020 m. liepos 29 d. jis buvo sulaikytas ir patalpintas į kambarį, esantį Mokyklos gatvėje, Šalčininkų rajone (gyvenvietės pavadinimas nenurodytas). Pareiškėjas teigia, kad jam nebuvo paaiškintos jo sulaikymo priežastys, jis nebuvo apklaustas, nebuvo leista pateikti prašymo dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo bei susitikti su teisininku ir vertėju, kurie jam padėtų suprasti susiklosčiusią situaciją. Be to, Pareiškėjo nuomone, jis yra netinkamai maitinamas, slepiamas jam atlikto COVID-19 ligos tyrimo rezultatas.

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierius 2020 m. rugpjūčio 7 d. raštu Nr. 4D-2020/1-1034/3D-2132 kreipėsi į VSAT, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2020 m. rugpjūčio 17 d. Seimo kontrolierius gavo VSAT 2020 m. rugpjūčio 17 d. raštą Nr. 21-14-1648.

Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma:

4.1. 2020 m. liepos 31 d. Pareiškėjas raštu kreipėsi į VSAT prašydamas sudaryti sąlygas tinkamai maitintis ir leisti gyventi jo pasirinktoje vietoje Vilniaus mieste; 2020 m. rugpjūčio 5 d. VSAT Varėnos pasienio rinktinės raštu Nr. 14VAR-2419 Pareiškėjui buvo atsakyta į jo kreipimąsi, nurodant „atsižvelgiant į tai, kad Jūs į Lietuvos Respubliką atvykote iš Baltarusijos Respublikos […] Jums taikoma 14 dienų izoliacija. Jūsų maitinimas buvo organizuotas vadovaujantis VSAT vado 2018 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 4-82 patvirtintu „VSAT pasienio rinktinėse ir jų struktūriniuose padaliniuose laikomų asmenų, sulaikytų iki 48 val., maitinimo organizavimo tvarkos aprašu“, kuris be kitų, reglamentuoja ir prieglobsčio prašytojų maitinimo organizavimą. Klausimą dėl Jūsų apgyvendinimo pagal pasirinktą gyvenamąją vietą pagal kompetenciją sprendžia Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

4.2. 2020 m. rugpjūčio 4 d. Pareiškėjas pakartotinai raštu kreipėsi į VSAT prašydamas sudaryti sąlygas tinkamai maitintis ir leisti gyventi jo pasirinktoje vietoje Vilniaus mieste; 2020 m. rugpjūčio 10 d. VSAT vadas elektroniniu paštu Pareiškėją informavo: „nustačius, kad užsienietis atvyko iš valstybės, kuri yra įtraukta į COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą, VSAT apie šiuos asmenis informuoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atitinkamą departamentą ir šiems užsieniečiams taikomas 14 dienų izoliavimas bei atliekamas COVID-19 ligos tyrimas. Atitinkamos savivaldybės administracijos atstovai užtikrina patalpas asmenų izoliacijai. Atkreipiame dėmesį, kad Jūs atvykote iš Baltarusijos Respublikos, t. y., iš valstybės, kuri įtraukta į COVID-19 ligos paveiktų šalių sąrašą, todėl Jūsų atžvilgiu taikoma saviizoliacija. Apie tai VSAT pareigūnai informavo Jus žodžiu. Pabrėžiame, kad Jūsų atžvilgiu nebuvo priimtas sprendimas dėl sulaikymo ir Jūs nelaikomas sulaikymo patalpose, o VSAT pareigūnas skirtas užtikrinti Jūsų paties saugumą. Šalčininkų raj. savivaldybės administracija suteikė Jums patalpas […] skirtas izoliacijai. Patalpos pilnai atitinka izoliacijai skirtų patalpų reikalavimus […]. […]. Jūsų maitinimas organizuojamas vadovaujantis „VSAT pasienio rinktinėse ir jų struktūriniuose padaliniuose laikomų asmenų, sulaikytų iki 48 val., maitinimo organizavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu VSAT vado 2018 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 4-82. […]. Jūsų pateiktas prašymas dėl prieglobsčio suteikimo 2020-07-29 buvo perduotas Migracijos departamentui.
2020-07-29 Jums buvo atliktas COVID-19 testas, 2020-08-03 gautas atsakymas (neigiamas).
2020-08-04 VSAT pareigūnai gavo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro leidimą, suteikiantį teisę Jums nuvykti į VSAT Varėnos pasienio rinktinės patalpas, kur buvo atlikti pirminiai prieglobsčio procedūros veiksmai. Šiuo metu Migracijos departamentas nagrinėja Jūsų prašymą dėl prieglobsčio suteikimo. 2020-08-06 Migracijos departamentas priėmė sprendimą leisti jums apsigyventi Didlaukio g. […], Vilnius“;

4.3. 2020 m. rugpjūčio 5 d. Pareiškėjas elektroniniu paštu kreipėsi į VSAT prašydamas atsakyti į jo 2020 m. rugpjūčio 4 d. kreipimąsi; 2020 m. rugpjūčio 5 d. VSAT pareigūnė elektroniniu paštu Pareiškėjui atsakė, kad „gavome Jūsų paklausimą. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, asmenims, atvykusiems iš viruso paveiktų šalių, privaloma 14 dienų izoliacija. Šiuo atveju, laikantis saugumo reikalavimų, Jūs buvote perkeltas į atskiras patalpas saviizoliacijai. Jums atliktas testas, siekiant patikrinti ar nesergate COVID-19 liga ir išvengti galimos susirgimo rizikos. Mūsų žiniomis, sužinojus testo rezultatus, šiuo metu jau atliekamos prieglobsčio prašymo priėmimo procedūros“;

4.4. „2020 m. liepos 29 d. 8.00 val. Pareiškėjas atvyko iš Baltarusijos Respublikos per Šalčininkų pasienio kontrolės punktą, kur pateikė prašymą dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje“;

4.5. „Nustačius, kad užsienietis atvyko iš valstybės, kuri įtraukta į Covid-19 ligos paveiktų šalių sąrašą, VSAT apie šiuos asmenis informuoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atitinkamą departamentą ir šiems užsieniečiams taikomas privalomas 14 dienų izoliavimas bei atliekamas Covid-19 ligos tyrimas. Atitinkamos savivaldybės administracijos atstovai užtikrina patalpas asmenų izoliacijai. Pareiškėjas atvyko iš Baltarusijos Respublikos, kuri yra įtraukta į Covid-19 ligos (koronoviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, todėl jis buvo apgyvendintas (izoliuotas) Šalčininkų rajono savivaldybės tam tikslui skirtose patalpose. […] izoliacija Pareiškėjui buvo privaloma […]. Atkreipiame dėmesį, kad Pareiškėjo atžvilgiu nebuvo priimti jokie procesiniai sprendimai dėl sulaikymo. […]. Pažymėtina, kad prieglobsčio prašymo pateikimo metu Pareiškėjas žodžiu buvo informuotas apie tai, kad jo atžvilgiu bus taikoma privaloma 14 dienų izoliacija“;

4.6. „2020 m. liepos 29 d. Pareiškėjas raštu pateikė VSAT pareigūnams prašymą dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo. Pareiškėjo prašymas yra prieglobsčio prašytojo byloje, kuri 2020 m. rugpjūčio 6 d. perduota Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) Prieglobsčio skyriui“;

4.7. „2020 m. liepos 29 d. Pareiškėjas buvo pristatytas į Vilniaus mobilųjį Covid-19 patikros punktą testui atlikti. 2020 m. rugpjūčio 3 d. buvo gautas neigiamas testo rezultatas. 2020 m. rugpjūčio 4 d. VSAT pareigūnai gavo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro leidimą, suteikiantį teisę Pareiškėjui palikti izoliavimosi vietą prieglobsčio procedūros procesinių veiksmų atlikimui (leidimas pridedamas). 2020 m. rugpjūčio 4 d. […] Pareiškėjas buvo pristatytas į VSAT Varėnos pasienio rinktinės patalpas, kur VSAT pareigūnai atliko pirminius prieglobsčio procedūros veiksmus, įskaitant ir Pareiškėjo – prieglobsčio prašytojo pirminę apklausą. […]. Pareiškėjui buvo sudaryta galimybė susitikti su teisininku K. M. [Seimo kontrolieriui asmens vardas ir pavardė bei kontaktiniai duomenys yra žinomi] ir vertėja K. P. [Seimo kontrolieriui asmens vardas ir pavardė bei kontaktiniai duomenys yra žinomi], kurie dalyvavo pirminėje Pareiškėjo – prieglobsčio prašytojo apklausoje“;

4.8. „Nuo 2020 m. liepos 29 d. iki 2020 m. rugpjūčio 7 d. Pareiškėjas buvo apgyvendintas Šalčininkų rajono savivaldybės izoliavimuisi skirtose patalpose […]. 2020 m. rugpjūčio 6 d. Migracijos departamentas Pareiškėjui leido apsigyventi jo pasirinktoje gyvenamojoje vietoje […]. 2020 m. rugpjūčio 7 d. gavus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro leidimą pakeisti izoliavimosi vietą (leidimas pridedamas), apie 11.45 val. Šalčininkų rajono savivaldybės skirtu transportu Pareiškėjas iš izoliavimuisi skirtos vietos […] buvo nuvežtas į savo pasirinktą gyvenamąją vietą […]“;

4.9. „Pareiškėjo maitinimas buvo organizuotas vadovaujantis 2018 m. vasario 19 d. VSAT vado įsakymu Nr. 4-82 „Dėl VSAT pasienio rinktinėse ir jų struktūriniuose padaliniuose laikomų asmenų, sulaikytų iki 48 val., maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu VSAT pasienio rinktinėse ir jų struktūriniuose padaliniuose laikomų asmenų, sulaikytų iki 48 val., maitinimo organizavimo aprašu (įsakymas pridedamas), kuris, be kitų kategorijų asmenų, reglamentuoja ir prieglobsčio prašytojų maitinimo organizavimą. Maisto rinkinys, kurį paprastai sudaro geriamasis vanduo, džiūvėsiai, traški duona, sausainiai, konservai, džiovinti vaisiai bei arbata, Pareiškėjui buvo išduodamas kartą per parą (maisto rinkinių išdavimo žiniaraščiai pridedami). Maisto rinkinys komplektuojamas atsižvelgiant į maisto produktų asortimentą ir vieno asmens paros suvartojimo normą (suaugusio asmens maisto produktų norma apskaičiuojama vidutiniam 8400 kJ/2000 kcal asmens paros suvartojimo kiekiui, vienam asmeniui suvartojant per parą po vieną produktą iš kiekvienos grupės). Pažymėtina, kad VSAT Varėnos rinktinės Migracijos skyriaus pareigūnas vieną kartą iš asmeninių lėšų […] nupirko maistą Pareiškėjui […]. Apie tai, kad Pareiškėjas nepatenkintas maistu, buvo informuoti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus ir Lietuvos Carito atstovai, kurie 2020 m. rugpjūčio 6 d. pradėjo teikti Pareiškėjui karštą maistą“;

4.10. „2020 m. rugpjūčio 3 d. Pareiškėjas telefonu buvo informuotas apie jam atlikto Covid-19 testo rezultatus.“

 

Tyrimui reikšmingi teisės aktai

 

 1. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo (ŽULPKĮ):

5.1. 8 straipsnis „Ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga, turėjusių sąlytį, sukėlėjų nešiotojų hospitalizavimo, izoliavimo, ištyrimo ir gydymo ypatumai“ – „2. Ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami ir (ar) izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai. Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių šie asmenys turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras. […]. 9. Asmuo, turėjęs sąlytį su ligoniu ar asmeniu, įtariamu, kad serga ypač pavojinga liga, įrašyta į šio straipsnio 2 dalyje nurodytą sąrašą, arba šios ligos sukėlėjo nešiotoju, privalo būti izoliuotas savivaldybės vykdomųjų institucijų specialiai šiam tikslui įrengtose patalpose, stacionariose asmens sveikatos priežiūros įstaigose arba šių asmenų namuose, jeigu higienos sąlygos leidžia tai padaryti. Izoliavimą skiria, jo vietą bei terminus nustato apskrities vyriausiasis epidemiologas“;

5.2. 9 straipsnis „Ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga, turėjusių sąlytį, ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo ypatumai“ – „6. Būtinai hospitalizuotas ar būtinai izoliuotas asmuo, o kai jis yra nepilnametis arba neveiksnus tam tikroje srityje, – vienas iš jo atstovų pagal įstatymą turi būti pasirašytinai supažindintas su savo teisėmis asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (izoliavimui skirtose patalpose) ir jų ribojimais. Jei asmuo atsisako arba nesugeba pasirašyti, jo informavimą turi patvirtinti du liudytojai, o šio straipsnio 21 dalyje nurodytu atveju – gydantis gydytojas ir bent vienas liudytojas.“

 

 1. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties (ĮUTP):

6.1. 2 straipsnis „Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos“ – „20. Prieglobsčio prašytojas – užsienietis, kuris šio įstatymo nustatyta tvarka pateikė prašymą suteikti prieglobstį ir dėl kurio dar nėra priimtas galutinis sprendimas“;

6.2. 5 straipsnis „Užsieniečių atvykimas į Lietuvos Respubliką“ – „3. Jeigu užsienietis, būdamas pasienio kontrolės punkte ar tranzito zonoje, pateikia prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, sprendimą dėl užsieniečio įleidimo į Lietuvos Respubliką priima Migracijos departamentas“;

6.3. 67 straipsnis „Prašymo suteikti prieglobstį pateikimas“ – „Užsieniečio prašymas suteikti prieglobstį gali būti pateiktas:1) pasienio kontrolės punktuose arba Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurioje galioja pasienio teisinis režimas, – Valstybės sienos apsaugos tarnybai; […] 6. Tvarką, reglamentuojančią užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį pateikimą ir nagrinėjimą, nustatymą, ar prieglobsčio prašytojas yra pažeidžiamas asmuo, sprendimų priėmimą ir jų vykdymą, nustato vidaus reikalų ministras“;

6.4. 69 straipsnis „Prašymą suteikti prieglobstį gavusios institucijos veiksmai“ – „1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos ar Migracijos departamento, kuriems pateiktas užsieniečio prašymas suteikti prieglobstį, įgaliotas valstybės tarnautojas: 1) nurodo prašyme suteikti prieglobstį arba šio prašymo protokole, jeigu prašymas nebuvo pateiktas raštu, jo pateikimo datą, laiką ir vietą; 2) paima visus turimus prieglobsčio prašytojo dokumentus ir kelionės bilietus; 3) gerbdamas žmogaus orumą atlieka prieglobsčio prašytojo asmens ir jo daiktų apžiūrą; 4) apklausia prieglobsčio prašytoją ir, remdamasis pateiktais dokumentais ir surinkta informacija, įvertina, ar prieglobsčio prašytojas turi specialiųjų poreikių; 5) paima prieglobsčio prašytojo pirštų atspaudus; 6) nufotografuoja prieglobsčio prašytoją. 2. Prieglobsčio prašytojo asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai lieka jo asmens byloje tol, kol nagrinėjamas jo prašymas suteikti prieglobstį. 3. Valstybės sienos apsaugos tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas, atlikęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus, prašymą suteikti prieglobstį arba šio prašymo protokolą, jeigu prašymas nebuvo pateiktas raštu, surinktų prieglobsčio prašytojo dokumentų ir kelionės bilietų kopijas, apklausos protokolą nedelsdamas elektroninių ryšių priemonėmis perduoda Migracijos departamentui. Valstybės sienos apsaugos tarnybos arba Migracijos departamento įgaliotas valstybės tarnautojas, atlikęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytus veiksmus, paimtus pirštų atspaudus perduoda vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai. 4. Vidaus reikalų ministro įgaliota institucija užtikrina duomenų apie prieglobsčio prašytojų pirštų atspaudus apsaugą. 5. Veiksmai, išvardyti šio straipsnio 1 ir 3 dalyse, atliekami per 24 valandas nuo prašymo suteikti prieglobstį pateikimo momento“;

6.5. 71 straipsnis „Prieglobsčio prašytojo teisės ir pareigos Lietuvos Respublikoje“ – „1. Prieglobsčio prašytojas Lietuvos Respublikoje turi šias teises: […]; 2) nemokamai jam suprantama kalba gauti informaciją apie savo teises ir pareigas bei jų nevykdymo padarinius prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo metu, taip pat informaciją, susijusią su prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimu; […] 4) naudotis valstybės garantuojama teisine pagalba vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka; […] 6) naudotis nemokamomis vertėjo paslaugomis; […]. 3. Prieglobsčio prašytojo pareigos: 1) laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų; 2) vykdyti Migracijos departamento ir teismo sprendimuose prieglobsčio prašytojui nustatytas pareigas; 3) leisti gydytojui patikrinti sveikatos būklę; 4) prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo metu pateikti visus turimus dokumentus ir tikrovę atitinkančius išsamius paaiškinimus dėl prašymo suteikti prieglobstį motyvų, savo asmenybės bei atvykimo ir buvimo Lietuvos Respublikoje aplinkybių ir bendradarbiauti su kompetentingų institucijų valstybės tarnautojais ir darbuotojais; 5) valstybės institucijos ar įstaigos, kuriai pateiktas užsieniečio prašymas suteikti prieglobstį, atliekamos apklausos metu deklaruoti turimas lėšas ir Lietuvos Respublikoje turimą turtą ir Migracijos departamentui laisva forma raštu deklaruoti gautas lėšas teisės būti Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu per 3 darbo dienas nuo jų gavimo dienos; 6) nedelsiant raštu pranešti Migracijos departamentui apie pasikeitusią gyvenamąją vietą, jeigu Migracijos departamento sprendimu leista apsigyventi pasirinktoje gyvenamojoje vietoje.“

 

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 1 d.) 14 straipsnis „Prašymų ir skundų nagrinėjimas“ – „1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles tvirtina Vyriausybė.“

 

 1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų 2007 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 875 (Prašymų nagrinėjimo taisyklės):

8.1. 25 punktas – „Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos“;

8.2. 32 punktas – „Į prašymus atsakoma valstybine kalba arba kita kalba, jei prašymą institucijos vadovo sprendimu buvo galima pateikti kita kalba, ir tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, arba tokiu būdu, kuris buvo nurodytas prašyme. Prireikus į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą pateikia užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija“;

8.3. 35 punktas – „Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį: 35.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.4. į kitus prašymus – atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.“

 

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“:

9.1. 1 punktas – „Paskelbti: 1.1. valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės; 1.2. trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį“;

9.2. 3 punktas – „Nustatyti šias laikinas valstybės sienos kirtimo apribojimo ir (ar) nutraukimo sąlygas:[…]; 3.31. Užsieniečiai, atvykstantys ne iš  Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, išskyrus nurodytus 3.3.5, 3.3.6, 3.3.13 papunkčiuose, privalo laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų izoliavimo sąlygų.“

 

 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. liepos 17 d. sprendimo Nr. V-1680 „Dėl užsieniečių, atvykusių iš trečiųjų šalių, izoliavimo ir tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo“:

10.1. 1 punktas – „Užsieniečiams, atvykusiems ne iš Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, […] (toliau – užsieniečiai) privaloma 14 dienų izoliacija“;

10.2, 2 punktas – „Užsieniečiai per 24 valandas nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką momento privalo užsiregistruoti Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos“;

10.3. 3 punktas – „Užsieniečiai izoliuojami vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka“;

10.4. 5 punktas – „Užsieniečiams, atvykusiems iš šalių, įtrauktų į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“, privaloma per 24 valandas nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreiptis į Karštąją liniją 1808 arba kitą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančia įstaigą dėl tyrimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijos) nustatyti atlikimo.“

 

 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1316 „Dėl sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose izoliavimo patalpose(Operacijų vadovo sprendimas Nr. V-1316):

1 punktas – „Įpareigoti savivaldybių administracijų direktorius: 1.1. užtikrinti patalpas, kuriose bus izoliuojami asmenys, turėję sąlytį su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu, sukėlėjo nešiotoju ar sukėlėjus perduodančiais veiksniais arba grįžę ar atvykę iš paveiktų šalių (toliau – sąlytį turėję asmenys), jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka higienos sąlygų, laikantis šių reikalavimų: […]; 1.1.7. savivaldybės administracija organizuoja izoliuotų asmenų maitinimą, užtikrindama šilto maisto tiekimą ir atsižvelgdama į rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų patvirtinimo“. Maistas turi būti tiekiamas centralizuotai, vienkartinėje taroje. Asmenims turintiems specialiųjų poreikių (sergantiems cukriniu diabetu, alergiškiems ir pan.) sudaryti galimybę gauti jiems tinkamą maistą; […].“

 

 1. Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 (Paveiktų šalių sąrašas) 61 punktas – „Baltarusijos Respublika.“

 

 1. Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami ir (ar) izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278, II skyriaus „Ypač pavojingos užkrečiamos ligos“ 7 punktas – „COVID-19 liga (koronaviruso infekcija).“

 

 1. Prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1V-131 (Aprašas):

14.1. 181 punktas – „Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikėjas teikia teisines paslaugas, gavęs Migracijos departamento pavedimą: 181.1. dalyvauti nelydimo nepilnamečio prieglobsčio prašytojo apklausoje, nurodytoje Aprašo 22.10 papunktyje, 64 punkte arba 99.1 papunktyje; 181.2. dalyvauti prieglobsčio prašytojo pirminėje apklausoje, nurodytoje Aprašo 22.10 papunktyje, kai Migracijos departamentas gauna prašymą suteikti prieglobstį priėmusios institucijos pranešimą apie įgalioto atstovo dalyvavimo apklausoje būtinumą; 181.3. dalyvauti prieglobsčio prašytojo apklausoje, nurodytoje Aprašo 39, 64 punktuose arba 99.1 papunktyje, kai prieglobsčio prašytojas to pageidauja; 181.4. atstovauti užsieniečio, kuriam panaikinamas prieglobstis, interesams Aprašo 137 punkte nurodyto pokalbio metu, kai užsienietis arba jo atstovas pagal įstatymą to pageidauja;181.5. parengti ir pateikti teismui procesinius dokumentus, kai Migracijos departamentas gauna prieglobsčio prašytojo arba jo atstovo pagal įstatymą prašymą suteikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, susijusią su kreipimusi į teismą įgyvendinant įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 117 straipsnio 1 dalyje, 118 straipsnio 1 dalyje, 136 straipsnyje ir 140 straipsnio 4 dalyje nustatytas teises; 181.6. atstovauti prieglobsčio prašytojo interesams pirmosios ar antrosios instancijos teisme, kai Migracijos departamentas gauna teismo pranešimą apie planuojamą teismo posėdį; 181.7. parengti ir pateikti teismui procesinius dokumentus, taip pat atstovauti užsieniečio, kuriam panaikinamas prieglobstis, interesams teisme, kai Migracijos departamentas gauna užsieniečio arba jo atstovo pagal įstatymą prašymą suteikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, nustatytą įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 90 straipsnio 5 dalyje; 181.8. parengti ir pateikti teismui procesinius dokumentus arba atstovauti prieglobsčio prašytojo ar užsieniečio, kuriam panaikinamas prieglobstis, interesams teisme, kai gaunamas teismo įpareigojimas atlikti šiuos procesinius veiksmus“;

14.2. 192 punktas – „Vertimo paslaugų teikėjas teikia vertimo paslaugas, gavęs Migracijos departamento pavedimą: 192.1. dalyvauti prieglobsčio prašytojo apklausoje, nurodytoje Aprašo 22.10 papunktyje, 39, 64 punktuose, 99.1 ar 156.6 papunktyje, arba Aprašo 137 punkte nurodytame pokalbyje su užsieniečiu, kuriam panaikinamas prieglobstis, jeigu prašymą suteikti prieglobstį priėmusiai institucijai arba Migracijos departamentui Apraše nustatytoms funkcijoms atlikti būtinas vertėjo dalyvavimas; 192.2. dalyvauti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikėjo susitikime su prieglobsčio prašytoju, jeigu valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikėjas teisinių paslaugų teikimo sutarties nustatyta tvarka pateikia Migracijos departamentui prašymą dėl vertėjo dalyvavimo užtikrinimo; 192.3. dalyvauti supažindinant prieglobsčio prašytoją arba užsienietį, kuriam panaikinamas prieglobstis, su Migracijos departamento Aprašo nustatyta tvarka priimtu sprendimu, jeigu supažindinant jį su tokiu sprendimu būtinas vertėjo dalyvavimas; 192.4. atlikti dokumento, įskaitant prieglobsčio prašytojo arba užsieniečio, kuriam panaikinamas prieglobstis, Migracijos departamentui pateiktą dokumentą, susijusio su Aprašo nustatyta tvarka vykdomomis procedūromis, vertimą; 192.5. atlikti informacijos, nurodytos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 114 straipsnio 3 dalyje, vertimą.“

 

 1. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasienio rinktinėse ir jų struktūriniuose padaliniuose laikomų asmenų, sulaikytų iki 48 valandų, maitinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto VSAT vado 2018 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 4-82 (Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas):

1 punktas – „Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasienio rinktinėse ir jų struktūriniuose padaliniuose laikomų asmenų, sulaikytų iki 48 valandų, maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja prieglobsčio prašytojų, pateikusių prašymus pasienio rinktinėse ir jų struktūriniuose padaliniuose ir ten laukiančių sprendimo dėl jų teisinės padėties, užsieniečių, dėl kurių priimtas sprendimas neįleisti jų į Lietuvos Respubliką, sulaikytų Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) pareigūnų, bei kitų asmenų, patalpintų į VSAT pasienio rinktinių ir jų struktūrinių padalinių laikino sulaikymo patalpose iki 48 val. (toliau – asmenys), maitinimo organizavimą, maisto rinkinių pirkimą bei išdavimą.“

 

Tyrimui reikšminga Seimo kontrolieriaus darbo praktika

 

 1. 2020 m. lapkričio 12 d. Seimo kontrolieriaus ataskaitos „Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių ekstremaliųjų situacijų valdymą, ir tam tikrų ekstremaliųjų situacijų valdymo priemonių, taikytų karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojimo laikotarpiu, atitikties tarptautiniams Lietuvos Respublikos įsipareigojimas žmogaus teisių ir laisvių srityje“ Nr. NŽTI-2020/1-3:

5.1 punktas „Dėl asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose“ – „Europos Tarybos komitetas prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (CPT) pažymėjo, kad visos ribojančios priemonės, kurių imamasi asmenų, kuriems atimta laisvė, atžvilgiu, siekiant sustabdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą, turi būti teisiškai pagrįstos ir tikrai būtinos, taip pat proporcingos, nepažeidžiančios žmogaus orumo bei apribotos laike. Apie tokių priemonių taikymą asmenys, kuriems apribota laisvė, turi gauti išsamią informaciją ta kalba, kurią jie supranta. […].

[…] bet kokie valdžios pareigūno ar kito oficialias pareigas einančio tarnautojo veiksmai ar neveikimas, kuriais asmeniui, kurio laisvė yra suvaržyta, sukeliama kančia ir žeminamas šio asmens orumas, nėra suderinami su Konvencijoje prieš kankinimus ir EŽTK (reng. past. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija) ginamomis vertybėmis bei gali prilygti pagal tarptautinę teisę draudžiamam nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui.

Taigi, Seimo kontrolieriaus vertinimu, asmenų izoliavimas jų poreikiams nepritaikytose ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų galimai neatitinkančiose savivaldybių administracijų numatytose patalpose, nevertinant kiekvieno atvejo individualiai, t. y. neatsižvelgiant į asmenų amžių, lytį, sveikatos būklę ir specialiuosius poreikius, nesuteikiant alternatyvios galimybės izoliuotis asmens namuose arba kitoje jų gyvenamojoje vietoje, taip pat tinkamo asmenų informavimo apie jų izoliavimo savivaldybės administracijos skirtose patalpose pagrindą,
sąlygas ir tvarką neužtikrinimas, dėl ko asmenys patyrė didelių nepatogumų, stresą
ir
padidėjusią užsikrėtimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) riziką, buvo neproporcinga ribojimo priemonė jos taikymu siektam teisėtam tikslui ir galėtų prilygti pagal tarptautinę teisę draudžiamam žeminančiam elgesiui.“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Atsižvelgiant į Skunde aprašytas aplinkybes, išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai:

17.1. dėl VSAT pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai vykdžius ĮUTP įtvirtintas pareigas;

17.2. dėl Pareiškėjo teisės į teisinę pagalbą ir vertėjo paslaugų prieinamumą;

17.3. dėl VSAT pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai neteikiant informacijos apie būtiną Pareiškėjo izoliavimą;

17.4. dėl Pareiškėjo teisės į tinkamą maitinimą;

17.5. dėl VSAT pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis.

 

Dėl VSAT pareigūnų veiksmų (neveikimo)

galimai netinkamai vykdžius ĮUTP įtvirtintas pareigas

 

 1. Pareiškėjas teigia, kad VSAT pareigūnai nesudarė jam sąlygų pateikti prašymą dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo ir neatliko kitų tokiais atvejais taikomų procedūrų.

 

 1. Pagal ĮUTP 69 straipsnyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą (šios pažymos 6.4 punktas) VSAT įgaliotas valstybės tarnautojas, gavęs užsieniečio prašymą dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje privalo šiame prašyme nurodyti jo pateikimo datą, laiką ir vietą; paimti visus turimus prieglobsčio prašytojo dokumentus ir kelionės bilietus; gerbdamas žmogaus orumą atlikti prieglobsčio prašytojo asmens ir jo daiktų apžiūrą; apklausti prieglobsčio prašytoją ir, remdamasis pateiktais dokumentais ir surinkta informacija, įvertinti, ar prieglobsčio prašytojas turi specialiųjų poreikių; paimti prieglobsčio prašytojo pirštų atspaudus bei nufotografuoti prieglobsčio prašytoją. Taip pat VSAT įgaliotas valstybės tarnautojas, atlikęs pirmiau nurodytus veiksmus, prašymą suteikti prieglobstį, surinktų prieglobsčio prašytojo dokumentų ir kelionės bilietų kopijas, apklausos protokolą nedelsdamas elektroninių ryšių priemonėmis privalo perduoti Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama ir – Migracijos departamentas), o paimtus pirštų atspaudus perduoti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai.

Visi šie įvardyti veiksmai turi būti atliekami per 24 valandas nuo prašymo suteikti prieglobstį pateikimo momento.

 

 1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas 2020 m. liepos 29 d. 8.00 val. atvyko iš Baltarusijos Respublikos per Šalčininkų pasienio kontrolės punktą, kur pateikė prašymą dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo. Pareiškėjas 2020 m. rugpjūčio 4 d. buvo pristatytas į VSAT Varėnos pasienio rinktinės patalpas, kur VSAT pareigūnai atliko pirminius prieglobsčio procedūros veiksmus, įskaitant ir Pareiškėjo, kaip prieglobsčio prašytojo, pirminę apklausą. Pareiškėjo byla 2020 m. rugpjūčio 6 d. perduota Migracijos departamento Prieglobsčio skyriui. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad Pareiškėjui buvo leista pateikti prašymą dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje, VSAT pareigūnai atliko pirminius prieglobsčio procedūros veiksmus, įskaitant ir pirminę Pareiškėjo apklausą, tačiau pažeidė šiems veiksmams atlikti ĮUTP imperatyviai nustatytą terminą, t. y., procedūras atliko ne per 24 valandas, o per 8 paras.

 

 1. Seimo kontrolierius pastebi, kad dėl pasaulyje tebesitęsiančios Covid-19 ligos pandemijos VSAT pareigūnai galimai susiduria su iššūkiais, siekiant užtikrinti sklandžią valstybės sienos kontrolę ir įgyvendinant jiems pavestas valstybinės migracijos kontrolės funkcijas, tačiau negali būti toleruojama situacija, kai imperatyviai ĮUTP nustatytas terminas, skirtas pirminėms prieglobsčio procedūroms atlikti, viršijamas net septynis kartus. Manytina, kad toks šiurkštus termino pažeidimas galimai gali padaryti neigiamą įtaką kitų prieglobsčio prašytojo (šiuo atveju – Pareiškėjo) teisių įgyvendinimui. Šiuos Seimo kontrolieriaus nuogąstavimus patvirtina ir Skundo tyrimo metu nustatytos aplinkybės.

Kaip buvo nurodyta pirmiau šioje pažymoje, Pareiškėjas 2020 m. liepos 29 d. 8.00 val. atvyko iš Baltarusijos Respublikos per Šalčininkų pasienio kontrolės punktą. Kadangi pagal tuometį teisinį reglamentavimą Baltarusijos Respublika buvo įtraukta į Paveiktų šalių sąrašą, visi asmenys atvykę į Lietuvos Respubliką iš šios valstybės turėjo pareigą registruotis Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, atlikti tyrimą, siekiant nustatyti, ar atvykęs asmuo yra užsikrėtęs koronoviruso infekcija, ir 14 dienų izoliuotis savo gyvenamojoje vietoje arba savivaldybės administracijos paskirtose patalpose, jei jų gyvenamoji vieta neatitinka higienos reikalavimų (šios pažymos 9–13 punktai). Atkreiptinas dėmesys, kad dėl 8 paras užtrukusių VSAT pareigūnų veiksmų, susijusių su koronoviruso infekcijos plitimo Lietuvos Respublikoje stabdymo ir prašymo dėl prieglobsčio suteikimo nagrinėjimo procedūromis, Migracijos departamentas negalėjo priimti savalaikio sprendimo dėl leidimo Pareiškėjui gyventi jo pasirinktoje gyvenamojoje vietoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (šios pažymos 6.2 punktas), kartu ir negalėjo būti sprendžiamas klausimas dėl Pareiškėjo galimybių 14 dienų izoliuotis ne savivaldybės administracijos paskirtose patalpose, o pasirinktoje gyvenamojoje vietoje, kurioje, tikėtina, jam nebūtų tekę susidurti su problemomis, nurodytomis Skunde. Seimo kontrolierius savo darbo praktikoje jau yra pažymėjęs, kad tokie pareigūnų (šiuo atveju – VSAT pareigūnų) veiksmai, kai asmenims (šiuo atveju – Pareiškėjui) yra nesuteikiama alternatyvi galimybė izoliuotis namuose arba kitoje jų gyvenamojoje vietoje ir dėl to jie patiria didelių nepatogumų, stresą, galėtų prilygti pagal tarptautinę teisę draudžiamam žeminančiam elgesiui (šios pažymos 16 punktas).

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundo dalis dėl VSAT pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai vykdžius pareigas, įtvirtintas ĮUTP, yra pagrįsta.

Seimo kontrolierius VSAT vadui rekomenduoja imtis priemonių, kad ateityje būtų laikomasi ĮUTP pirminėms prieglobsčio procedūroms atlikti imperatyviai nustatyto 24 valandų termino.

 

Dėl Pareiškėjo teisės į teisinę pagalbą ir vertėjo paslaugų prieinamumą

 

 1. Pareiškėjas teigia, kad jam nebuvo užtikrinta teisė į teisinę pagalbą ir vertėjo paslaugų prieinamumą.

 

 1. Pagal ĮUTP 71 straipsnio 1 dalies 4 punktą (šios pažymos 6.5 punktas), prieglobsčio prašytojo statusą Lietuvos Respublikoje turintys asmenys turi teisę naudotis valstybės garantuojama teisine pagalba vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka, t. y., ši teisė nėra absoliuti. Aprašo 181 straipsnyje yra nustatyta, kad nemokama teisinė pagalba prieglobsčio prašytojams teikiama (jei to yra pageidaujama), kai jie dalyvauja pirminėje ir kitose Aprašo nuostatose nurodytose apklausose, Migracijos departamentas gauna prašymą suteikti prieglobstį priėmusios institucijos pranešimą apie įgalioto atstovo dalyvavimo apklausoje būtinumą, yra reikalinga atstovauti užsieniečio, kuriam panaikinamas prieglobstis, interesams pokalbio, kuriame asmuo įgaliotam Migracijos departamento pareigūnui nurodo priežastis, dėl kurių neturėtų būti priimtas sprendimas panaikinti jam prieglobstį, metu, kai Migracijos departamentas gauna prieglobsčio prašytojo arba jo atstovo pagal įstatymą prašymą suteikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, susijusią su kreipimusi į teismą teisės aktuose nustatytais atvejais (šios pažymos 14.1 punktas).

Atkreiptinas dėmesys, kad Aprašo atitinkamais punktais detalizuojamos ne tik ĮUTP nustatytos nemokamos teisinės pagalbos, bet ir vertėjo paslaugų teikimo sąlygos ir tvarka. Pagal Aprašo 192 punktą, vertimo paslaugų teikėjas teikia vertimo paslaugas, gavęs Migracijos departamento pavedimą, jei yra reikalinga dalyvauti Apraše numatytose prieglobsčio prašytojo apklausose, pokalbyje su užsieniečiu, kuriam panaikinamas prieglobstis, jeigu prašymą suteikti prieglobstį priėmusiai institucijai arba Migracijos departamentui Apraše nustatytoms funkcijoms atlikti būtinas vertėjo dalyvavimas, dalyvauti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikėjo susitikime su prieglobsčio prašytoju, jeigu valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikėjas teisinių paslaugų teikimo sutarties nustatyta tvarka pateikia Migracijos departamentui prašymą dėl vertėjo dalyvavimo užtikrinimo, dalyvauti supažindinant prieglobsčio prašytoją arba užsienietį, kuriam panaikinamas prieglobstis, su Aprašo nustatyta tvarka Migracijos departamento priimtu sprendimu, jeigu supažindinant jį su tokiu sprendimu būtinas vertėjo dalyvavimas, atlikti dokumento, įskaitant prieglobsčio prašytojo arba užsieniečio, kuriam panaikinamas prieglobstis, Migracijos departamentui pateiktą dokumentą, susijusio su Aprašo nustatyta tvarka vykdomomis procedūromis, vertimą, atlikti informacijos, susijusios su prieglobsčio prašytojo sulaikymu, vertimą (šios pažymos 14.2 punktas).

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2020 m. rugpjūčio 4 d. Pareiškėjas buvo pristatytas į VSAT Varėnos pasienio rinktinės patalpas, kur VSAT pareigūnai atliko pirminius prieglobsčio procedūros veiksmus, įskaitant ir Pareiškėjo, kaip prieglobsčio prašytojo, pirminę apklausą, kurios metu pagal pirmiau nurodytą teisinį reglamentavimą jam turėjo būti užtikrinta teisė į teisinę pagalbą ir vertėjo paslaugų prieinamumą. VSAT pareigūnai nurodė, kad Pareiškėjo interesus pirminėje apklausoje gynė teisininkas K. M., o vertimo paslaugas suteikė vertėja K. P. Dėl šios priežasties konstatuotina, kad Skundo teiginiai, jog Pareiškėjui nebuvo užtikrinta teisė į teisinę pagalbą ir vertėjo paslaugų prieinamumą, nepasitvirtino.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundo dalis dėl Pareiškėjo teisės į teisinę pagalbą ir vertėjo paslaugų prieinamumą yra nepagrįsta.

 

Dėl VSAT pareigūnų veiksmų (neveikimo)

galimai neteikiant informacijos apie būtiną Pareiškėjo izoliavimą

 

 1. Skunde nurodoma, kad Pareiškėjui nebuvo paaiškintos jo sulaikymo ir perkėlimo į kambarį, esantį Mokyklos gatvėje, Šalčininkų rajone, priežastys, slepiamas atsakymas dėl atlikto COVID-19 ligos tyrimo.

 

 1. Pagal ŽULPKĮ įtvirtintą teisinį reglamentavimą (šios pažymos 5 punktas) būtinai hospitalizuotas ar būtinai izoliuotas asmuo turi būti pasirašytinai supažindintas su savo teisėmis asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (izoliavimui skirtose patalpose) ir jų ribojimais. Jei asmuo atsisako arba nesugeba pasirašyti, jo informavimą turi patvirtinti du liudytojai. Seimo kontrolierius savo darbo praktikoje yra konstatavęs, kad asmuo su jam taikomomis suvaržymo priemonėmis, siekiant sustabdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą, turi būti supažindinamas ne tik pasirašytinai, bet ir ta kalba, kurią supranta. Netinkamas šios pareigos vykdymas, t. y., netinkamas asmenų informavimas apie jų izoliavimo savivaldybės administracijos paskirtose patalpose pagrindą, sąlygas ir tvarką, gali asmenims sukelti didelių nepatogumų ir stresą, kas galėtų prilygti pagal tarptautinę teisę draudžiamam žeminančiam elgesiui (šios pažymos 16 punktas).

Nagrinėjamu atveju VSAT pareigūnai paaiškino, jog prieglobsčio prašymo pateikimo metu Pareiškėjas žodžiu buvo informuotas apie tai, kad jo atžvilgiu bus taikomas privalomas 14 dienų izoliavimas, atliekamas COVID-19 ligos tyrimas, apie kurio rezultatus vėliau jam buvo pranešta telefonu, t. y., VSAT pareigūnai pripažino, kad Pareiškėjas nebuvo jam suprantama kalba pasirašytinai supažindintas su pirmiau nurodyta informacija. Tai leidžia konstatuoti, kad VSAT pareigūnai neįvykdė jiems teisės aktuose įtvirtintos pareigos, netinkamai informavo Pareiškėją apie privalomą jo izoliavimą, jo pareigas ir teises bei šių teisių ribojimus.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundo dalis dėl VSAT pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai neteikiant informacijos apie būtiną Pareiškėjo izoliavimą yra pagrįsta.

VSAT vadui rekomenduotina imtis priemonių, kad ateityje būtų paisoma ŽULPKĮ nustatytų reikalavimų ir asmenys su informacija apie jiems būtiną izoliavimą, pareigas ir teises bei šių teisių ribojimus būtų supažindami pasirašytinai ir ta kalba, kurią jie supranta.

 

Dėl Pareiškėjo teisės į tinkamą maitinimą

 

 1. Skunde nurodoma, kad Pareiškėjo izoliavimo savivaldybės administracijos paskirtose patalpose metu jam nebuvo užtikrintas tinkamas maitinimas.

 

 1. Pagal Operacijų vadovo sprendime Nr. V-1316 nustatytą teisinį reglamentavimą (šios pažymos 11 punktas) savivaldybės administracija turi pareigą organizuoti asmenų, atvykusių iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių ir dėl šios priežasties izoliuotų savivaldybės administracijos paskirtose patalpose (nagrinėjamu atveju – Pareiškėjo, atvykusio iš Baltarusijos Respublikos ir izoliuoto Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos paskirtose patalpose), maitinimą, užtikrindama šilto maisto tiekimą ir atsižvelgdama į rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų patvirtinimo“. Savivaldybės administracija privalo užtikrinti, kad maistas bus tiekiamas centralizuotai, vienkartinėje taroje, o asmenims turintiems specialiųjų poreikių (sergantiems cukriniu diabetu, alergiškiems ir pan.) bus sudaryta galimybė gauti jiems tinkamą maistą.

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjo maitinimas buvo organizuotas vadovaujantis  ne Operacijų vadovo sprendimo Nr. V-1316 nuostatomis, o Maitinimo organizavimo tvarkos aprašu. Atkreiptinas dėmesys, kad maitinimas pagal Maitinimo organizavimo tvarkos aprašą yra organizuojamas tik tais atvejais, kai prieglobsčio prašytojai ne ilgiau nei 48 valandas yra laikomi VSAT pasienio rinktinėse ir jų struktūriniuose padaliniuose, nors Pareiškėjas savivaldybės administracijos paskirtose patalpose buvo laikomas aštuonias paras. Keltina abejonė: ar Pareiškėjui užtikrintas maitinimas pagal Maitinimo organizavimo tvarkos aprašą galėjo prilygti maitinimui, kurį turėjo organizuoti savivaldybės administracija? Seimo kontrolieriaus abejones sustiprina VSAT pareigūnų, prižiūrėjusių Pareiškėją, parodyta gera valia ir užuojauta, t. y., VSAT pareigūnai vieną kartą iš savo asmeninių lėšų Pareiškėjui nupirko maisto produktų ir sudarė galimybes dieną prieš jo išvykimą tarptautinės katalikiškosios organizacijos Lietuvos Caritas atstovams atvežti Pareiškėjui šilto maisto.

Šios aplinkybės leidžia teigti, kad Skundo teiginys, jog Pareiškėjui nebuvo užtikrintas tinkamas maitinimas, pasitvirtino.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundo dalis dėl Pareiškėjo teisės į tinkamą maitinimą yra pagrįsta.

Seimo kontrolierius VSAT vadui ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja atlikti tyrimą ir išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių Pareiškėjui nebuvo užtikrintas maitinimas, nustatytas Operacijų vadovo sprendimo Nr. V-1316 nuostatose, ir imtis priemonių, kad ateityje prieglobsčio prašytojai, atvykę iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių ir dėl šios priežasties apgyvendinti izoliuotai savivaldybės administracijos paskirtose patalpose, gautų aktualiuose teisės aktuose numatytą maitinimą.

 

Dėl VSAT pareigūnų veiksmų (neveikimo)

galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis

 

 1. VAĮ įtvirtinta, kad prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose, tarp jų ir VSAT, taisykles tvirtina Vyriausybė. Prašymų nagrinėjimo taisyklių 25 punkte nustatyta, kad prašymai turi būti išnagrinėjami ir atsakymai pagal jų turinį turi būti pateikiami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, arba tokiu būdu, kuris buvo nurodytas prašyme, ir valstybine kalba arba kita kalba, jei prašymą institucijos vadovo sprendimu buvo galima pateikti kita kalba (šios pažymos 7, 8 punktai).

Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį, kad Europos Komisijos komunikate „COVID-19. Aktualių ES prieglobsčio ir grąžinimo procedūrų nuostatų įgyvendinimo ir perkėlimo į ES gairės“ Nr. 2020/C 126/02 Europos Sąjungos valstybėms narėms siūloma konkrečiomis priemonėmis užtikrinti, kad prieglobsčio prašytojai būtų informuojami apie taikomą procedūrą ir apie jų teises bei pareigas procedūros metu ta kalba, kurią jie supranta arba, kaip pagrįstai manoma, turi suprasti. Dėl šios priežasties vertintina, kad Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos atsakymus į prieglobsčio prašytojo statusą Lietuvos Respublikoje įgijusių asmenų kreipimusis turėtų pateikti ta kalba, kurią jie supranta, arba turėtų suprasti.

 

 1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas į VSAT kreipėsi tris kartus, t. y., 2020 m. liepos 31 d. ir 2020 m. rugpjūčio 4 d. raštu, o 2020 m. rugpjūčio 5 d. elektroniniu paštu. Į Pareiškėjo 2020 m. liepos 31 d. kreipimąsi raštu buvo atsakyta VSAT Varėnos pasienio rinktinės 2020 m. rugpjūčio 5 d. raštu Nr. 14VAR-2419, į Pareiškėjo 2020 m. rugpjūčio 4 d. kreipimąsi raštu – VSAT vado 2020 m. rugpjūčio 10 d. elektroniniu laišku, į 2020 m. rugpjūčio 5 d kreipimąsi elektroniniu paštu – VSAT pareigūnės 2020 m. rugpjūčio 5 d. elektroniniu laišku.

Pirmiau nurodytais kreipimaisi Pareiškėjas prašė sudaryti sąlygas tinkamai maitintis ir leisti jam gyventi jo pasirinktose patalpose Vilniuje. VSAT pareigūnų atsakymuose Pareiškėjui buvo paaiškinta, dėl kokių priežasčių jam kilo pareiga izoliuotis, kuriam laikui (14 dienų), kokiose patalpose (savivaldybės administracijos paskirtose), kas sprendžia klausimą dėl jo gyvenamosios vietos, o kartu ir izoliavimo vietos Lietuvos Respublikos teritorijoje (Migracijos departamentas), kokiais teisės aktais vadovaujantis (Maitinimo organizavimo tvarkos aprašu) ir kaip buvo organizuojamas jo maitinimas (šios pažymos 4.1–4.3 punktai ). Šios aplinkybės leidžia teigti, kad formaliai Pareiškėjui buvo atsakyta pagal jo kreipimųsi turinį. Vis dėlto pastebėtina, kad, kaip jau buvo konstatuota šioje pažymoje, atsakydami Pareiškėjui VSAT pareigūnai netinkamai nurodė teisės aktą, reglamentuojantį jo maitinimo organizavimą tol, kol jis buvo laikomas savivaldybės administracijos paskirtose patalpose (šios pažymos 29–31 punktai).

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad VSAT pareigūnai pasirinko netinkamą atsakymo į Pareiškėjo 2020 m. rugpjūčio 4 d. kreipimąsi formą, t. y., į jo kreipimąsi raštu buvo atsakyta elektroniniu laišku, nors teisės aktuose aiškiai nustatyta, kad į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas. Be to, keltina abejonė, ar VSAT pareigūnų atsakymai Pareiškėjui buvo pateikti ta kalba, kurią jis supranta? Skundo tyrimo metu nustatyta, kad atsakymai Pareiškėjui buvo pateikti valstybine (lietuvių) kalba, nors duomenų, kad jis šią kalbą supranta, Seimo kontrolieriui pateikta nebuvo.

Šios aplinkybės leidžia teigti, kad VSAT pareigūnai Pareiškėjui pateikė atsakymus, neatitinkančius teisės aktų reikalavimų.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundo dalis dėl VSAT pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis yra pagrįsta.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

 

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžiama X Skundo dalį dėl VSAT pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai vykdžius pareigas, įtvirtintas ĮUTP, pripažinti pagrįsta.

 

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžiama X Skundo dalį dėl jo teisės į teisinę pagalbą ir vertėjo paslaugų prieinamumą pažeidimo atmesti.

 

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžiama X Skundo dalį dėl VSAT pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai neteikiant informacijos apie būtiną jo izoliavimą pripažinti pagrįsta.

 

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžiama X Skundo dalį dėl jo teisės į tinkamą maitinimą pažeidimo pripažinti pagrįsta.

 

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžiama X Skundo dalį dėl VSAT pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai nagrinėjant jo kreipimusis pripažinti pagrįsta.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
  1 dalies 14, 17 punktais, VSAT vadui Rustamui Liubajevui rekomenduotina:

40.1. atlikti tyrimą ir išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių Pareiškėjui nebuvo užtikrintas maitinimas, nustatytas Operacijų vadovo sprendimo Nr. V-1316 nuostatose;

40.2. imtis priemonių, kad ateityje:

40.2.1. būtų paisoma 24 valandų termino pirminiams prieglobsčio procedūrų veiksmams, nustatytiems ĮUTP 69 straipsnyje, atlikti;

40.2.2. būtų paisoma ŽULPKĮ nustatytų reikalavimų ir asmenys su informacija apie jiems būtiną izoliavimą, pareigas ir teises bei šių teisių ribojimus būtų supažindami pasirašytinai ir ta kalba, kurią jie supranta;

40.2.3. prieglobsčio prašytojai, atvykę iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių ir dėl šios priežasties izoliuoti savivaldybės administracijos paskirtose patalpose, gautų aktualiuose teisės aktuose nustatytą maitinimą;

40.2.4. būtų paisoma VAĮ ir Prašymų nagrinėjimo taisyklėse nustatytų reikalavimų, t. y., asmenims būtų atsakoma tokia forma, kokia jie kreipėsi arba kuri yra nurodyta prašyme, ir jiems pateikta informacija būtų aktuali, priklausomai nuo besikreipiančiųjų situacijos;

40.2.5. į asmenų, įgijusių prieglobsčio prašytojo statusą Lietuvos Respublikoje, kreipimusis būtų atsakoma ta kalba, kurią jie supranta, arba turėtų suprasti.

 

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
  1 dalies 14, 17 punktais, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriui Josifui Rybak rekomenduotina:

42.1. atlikti tyrimą ir išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių Pareiškėjui nebuvo užtikrintas maitinimas, nustatytas Operacijų vadovo sprendimo Nr. V-1316 nuostatose,

43.2. imtis priemonių, kad ateityje prieglobsčio prašytojai, atvykę iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių ir dėl šios priežasties izoliuoti savivaldybės administracijos paskirtose patalpose, gautų aktualiuose teisės aktuose nustatytą maitinimą.

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                    Augustinas Normantas