PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Dokumento numeris 4D-2022/2-481
Data 2022-08-11
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
Kontrolierius Milda Vainiutė
Atsisiųsti Atsisiųsti Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Trakų rajono savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos tarnautojų neveikimo, nevykdant gatvės priežiūros ir pažeidžiant teisę gauti informaciją bei teisę į tinkamą viešąjį administravimą.

 

 1. Pareiškėjo skunde rašoma:

2.1. Dėl <…> gatvės, esančios <…> kaime, Rūdiškių/Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav. (toliau vadinama – Gatvė), sutvarkymo ir priežiūros 2022 m. vasario 1 d. raštu kreipėsi į Savivaldybės administraciją (toliau vadinama – Prašymas), prašydamas pateikti informaciją, susijusią su Gatvės tvarkymu ir priežiūra, bei dokumentus, patvirtinančius Gatvės priežiūros ir tvarkymo vykdymą, ir atlikti prašyme nurodytus veiksmus.

Prašyme nurodyta informacija reikalinga, siekiant ateityje reikalauti, kad viešojo administravimo subjektas atliktų teisės aktuose nustatytus veiksmus – sutvarkytų Gatvę.

2.2. Savivaldybės administracijos 2022 m. kovo 22 d. raštu Nr. AP3E-921 (toliau vadinama – Raštas) į Prašymą atsakyta, pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatytą terminą.

2.3. Raštu atsakant  į Prašymą, buvo pažeistas Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nustatytas išsamumo principas, įpareigojantis viešojo administravimo subjektus į prašymą atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodant visas prašymo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis remtasi vertinant prašymo turinį. Rašte nėra atsakymų į Prašyme užduotus klausimus, nepateikti prašyti dokumentai, todėl pažeistas Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių 45 punkte nustatytas reikalavimas atsakyti į prašymą, atsižvelgiant į jo turinį.

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolierės prašo įpareigoti Savivaldybės administraciją:

3.1. „į Prašyme suformuluotus klausimus pateikti atsakymus, atitinkančius teisės aktų reikalavimus, t. y. išsamiai atsakyti į kiekvieną Prašymo klausimą“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

3.2. „pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad buvo atliekami Gatvės priežiūros ir remonto darbai, arba patvirtinti, kad tokie darbai nebuvo atliekami“;

3.3. „atlikti Gatvės kelio elementų inžinerinį įvertinimą ir pateikti tokio įvertinimo rezultatus.“

 

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Pareiškėjo 2022 m. vasario 1 d. rašte Savivaldybės administracijai rašoma:

„<…> k., Rūdiškių/Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav. įrengta Savivaldybei priklausanti <…> gatvė (toliau – Gatvė). Gatvė trijų kilometrų spinduliu jungia Aluonos, Anglininkų, Apatiškių, Baušiškių, Begeluvkos, Gojaus, Guopstų, Liedžionių, Naujojo Tarpupio, Plaknos, Senojo Tarpupio, Strakiškių, Vištelionių, Zinkiškių kaimus.

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad gatvė – kelias ar atskiras jo ruožas, esantis miesto ar kaimo gyvenamojoje vietovėje, paprastai turintis pavadinimą. Įstatymo 5 dalyje nurodyta, kad kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. […]. Gatvės gyvenamosiose vietovėse, jungiamieji ir kiti keliai, nepriskirti valstybinės reikšmės keliams, remiantis Įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punktu, priskiriamos vietinės reikšmės keliams. Įstatymo 4 straipsnio 3 dalis numato, kad vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 32 punkte nurodyta, kad viena iš savarankiškųjų (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijų yra savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas.

Kelių priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 3.3. papunktis numato, kad gatvių, kurios nėra valstybinės reikšmės kelių tąsa ir nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, taisymo ir priežiūros darbų užsakovo funkcijas atlieka ir jų vertę apskaito savininkai ir (ar) valdytojai. Aprašo 4.1. papunktis numato, kad kelius prižiūrintys juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys privalo: taisyti (remontuoti) ir tvarkyti žemės sankasą, važiuojamąją kelio dalį, kelkraščius, skiriamąją kelio juostą, kelio griovius, sankryžas, autobusų sustojimo aikšteles, poilsio aikšteles, pėsčiųjų ir dviračių takus, kelio statinius, technines eismo reguliavimo priemones, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kitus kelio įrenginius su šių objektų užimama žeme, kad šie objektai atitiktų jiems keliamus reikalavimus ir atliktų savo funkcijas; 4.2. papunktis – prižiūrėti, kad kelias, jo statiniai (iš jų ir techninės eismo reguliavimo priemonės) būtų techniškai tvarkingi, estetiški, atitiktų Lietuvos standartus ir normatyvinius statybos techninius dokumentus.

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas), nustato automobilių stovėjimo vietų, visų nuosavybės formų gatvių ir vietinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo ir remonto projektavimo techninius reikalavimus.

Reglamento 63 punkte nurodyta, kad gatvės danga turi būti tokia, kad ja būtų galima važiuoti projektiniu greičiu, ir kad ji užtikrintų saugų eismą bei komfortą. Dangos konstrukcija ir dangos tipas turi būti parenkamas, atsižvelgiant į transporto eismo intensyvumą, jo sudėtį, gatvės kategoriją. klimatines, gruntines ir geologines sąlygas, taip pat į galimą vietinių, artimiausiuose karjeruose išgaunamų, statybinių medžiagų naudojimą. Kaip jau minėta, Gatvė ne tik jungia vienuolika kaimų, bet už keturių kilometrų yra UAB „A“ eksploatuojamas naudingų iškasenų (žvyro) karjeras. Apie šio karjero veiklos mastą galima spręsti iš viešai portale rekvizitai.lt skelbiamų įmonės duomenų – 2020 m. įmonės pardavimų pajamos buvo <…> EUR. Gatvė ribojasi su Miškinių (Užtrakių) mišku, kurio plotas – 3090 ha, iš kurių mišku apaugę – 2850 ha. <…> k. suprojektuotas gyvenamųjų namų kvartalas, kuriasi ūkininkų ūkiai, gausu poilsiautojų tiek miškuose, tiek prie dviejų besiribojančių ežerų. Iš Lietuvos erdvinės informacijos portale geoportal.lt esančios informacijos „Lietuvos pelkių ir durpynų žemėlapis“, „Melioracija“, matyti, kad didelė dalis Gatvės patenka į šias teritorijas, Gatvė kerta melioracijos pralaidas.

Taigi akivaizdu, kad yra poreikis Gatvę intensyviai eksploatuoti, o atsižvelgiant į gruntines ir geologines sąlygas, aplink vykdomą ūkinę veiklą, numatytą kaimo teritorijos urbanizaciją, Gatvei turi būti suteiktas prioritetinis tvarkymo ir priežiūros statusas.

Gatvė akivaizdžiai neatitinka Reglamento 63 punkto reikalavimų, neatitinka savo paskirties, duobėta, nesaugi. Mano turima informacija, iki šiol Gatvė buvo taisoma ir prižiūrima vietinių gyventojų ar suinteresuotų asmenų iniciatyva, naudojant jų materialinius bei žmogiškuosius resursus, prisiimant dėl to kylančią riziką ir atsakomybę, ko teisės aktai nenumato. Tokiu būdu Savivaldybė nepagrįstai neatlieka savo funkcijų.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo nuostatomis, Savivaldybės administracijos prašau:

 1. nurodyti, kada buvo atlikta Gatvės priežiūra ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus;
 2. nurodyti, kada buvo atliktas Gatvės remontas ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus;
 3. pateikti perspektyvinį eismo intensyvumą Gatvėje, eismo srautų kitimo tendencijas (Reglamento 11 punktas);
 4. nurodyti, kada buvo atliktas Gatvės kelio elementų inžinerinis įvertinimas ir atitikimas teisės aktų reikalavimams, bei pateikti šio įvertinimo(ų) išvadas;
 5. tuo atveju, jei Gatvės kelio elementų inžinerinis įvertinimas atliktas nebuvo, tai imtis priemonių ir ne vėliau kaip per tris mėnesius organizuoti ir atlikti tokį įvertinimą bei pateikti šio vertinimo išvadas;
 6. nurodyti gatvės klasifikaciją pagal Reglamento 22 punkto nuostatas;
 7. nurodyti tvarką, kuria vadovaujantis yra nustatomi gatvių tvarkymo prioritetai, eiliškumas, periodiškumas;
 8. informuoti, ar yra numatyta Gatvę tvarkyti, jei taip – kada, o jei šiuo metu tai nenumatyta, nurodyti to priežastis ir perspektyvas su konkrečiais terminais.

Prašau išsamaus, aiškaus ir argumentuoto atsakymo į kiekvieną šio prašymo punktą, taip pat suteikti kitos reikšmingos informacijos, susijusios su Gatvės priežiūra ir remontu.“

 

 1. Savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus 2022 m. kovo 22 d. rašte Nr. AP3E-921 Pareiškėjui rašoma:

„Savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies 3 ir 4 punktais, rūpinasi vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, transporto infrastruktūros objektų projektavimu, statyba ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimu bei eismo organizavimu.

Savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. S1-39 „Dėl Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas (toliau – Sąrašas) (su vėlesniais pakeitimais).

Pažymime, kad Jūsų prašyme minima <…> g., <…> k., yra įtraukta į Sąrašą (Nr. STSV27 <…>-<…>).

Informuojame, kad Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių), įskaitant ir žvyrkelius, remontas vykdomas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis. Seniūnijos seniūnai aptarę su seniūnaičiais, bendruomenių atstovais bei atsižvelgdami į gyventojų prašymus, vadovaudamiesi Savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. S1E-18 „Dėl Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo ir remonto prioritetų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) patvirtinto Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo ir remonto prioritetų nustatymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) atrankos kriterijais, objektų sąrašą darbams atlikti teikia svarstyti Trakų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo, objektų parinkimo ir lėšų jiems paskirstymo komisijai (toliau – Komisija).

Pažymime, kad Savivaldybės administracijos Senųjų Trakų seniūnijos pateiktame Senųjų Trakų seniūnijos seniūnaičių išplėstinės sueigos protokole Jūsų prašyme nurodyta Gatvė nebuvo įtraukta į siūlomų 2022 metais asfaltuoti kelių ir gatvių sąrašą, todėl siūlome kreiptis į seniūniją dėl šios gatvės teikimo įtraukti į asfaltuojamų kelių ir gatvių sąrašą 2023 metais.

Atkreipiame dėmesį, kad kelių priežiūrą, tokią kaip greideriavimas, žvyravimas, duobių užpylimas ar sniego valymas žiemos metu, organizuoja ir vykdo seniūnijų seniūnai. Savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius persiųs Jūsų prašymą dėl galimai netinkamai prižiūrimos <…> g., <…> k., Savivaldybės administracijos Senųjų Trakų seniūnijai, kad būtų įvertinta kelio būklė ir užtikrintos tinkamos eismo sąlygos visiems eismo dalyviams.“

 

 1. Savivaldybės administracijos 2022 m. liepos 13 d. rašte Nr. AP3E-2422 Seimo kontrolierei rašoma:

„[…] Savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. S1E-62 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės vietinių kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2022-2024 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ (paskelbta www.trakai.lt) vietinės reikšmės kelias Nr. STSV27 <…>-<…> nėra numatytas kapitališkai remontuoti.

[…]

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vedėjui bei skyriaus specialistams nurodyta į būtinumą tinkamai užtikrinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimų laikymąsi.

[…]

Kelias (gatvė) STSV27 <…>–<…> yra išdėstytas per dvi seniūnijas: Senųjų Trakų ir Rūdiškių. Bendras kelio (gatvės) ilgis yra 3 km. Senųjų Trakų seniūnijos teritorijoje kelio dalis sudaro 560 m., likusi dalis išsidėsčiusi Rūdiškių seniūnijos teritorijoje, 420 metrų kelio, per dvi dalis, yra privačiuose sklypuose […].

Kiekvienais metais mažiausiai du kartus pavasario ir rudens sezono metu yra vykdomi kelio su žvyro danga priežiūros darbai – paviršiaus profiliavimas autogreideriu bei papylimas smėlio–žvyro mišiniu, esant poreikiui darbai atliekami papildomai. 2022 m. balandžio mėnesyje atliktas kelio <…>–<…> paviršiaus dangos lyginimas autogreideriu, atliktas kritinių vietų (duobių) papylimas smėlio-žvyro mišiniu ir išlyginta. Žvyrkelio būklė patenkinama, pravažiavimas galimas važiuojant leistinu greičiu. Atsižvelgiant į tai, kad šis kelias pagrinde yra Rūdiškių seniūnijos teritorijoje, paslaugos pirkimą šio kelio autogreideriavimui ir žvyravimui atlieka Rūdiškių seniūnija kartu su kitais keliais esančiais seniūnijos teritorijoje. Kartu taip pat vykdomi šio kelio dalies, esančios Senųjų Trakų seniūnijos teritorijoje, priežiūros darbai.

Rūdiškių seniūnijos teritorijoje yra 127,1 km vietinės reikšmės kelių. Pirmenybė teikiama keliams taisyti, kur nuolatinių gyventojų skaičius didesnis ir automobilių eismas intensyvesnis. <…> kaime deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų – 12. Kelio atkarpoje, esančioje Senųjų Trakų seniūnijos teritorijoje, gyvenamųjų namų nėra. […] nuo metų pradžios iki gegužės mėn. atlikta vietinių kelių (gatvių) žvyro dangos taisymo ir priežiūros darbų Rūdiškių seniūnijoje už 17167,08 eur, šioje sumoje yra ir kelio (gatvės) STSV27 <…>–<…> taisymo darbai. […]

Kelias (gatvė) STSV27 <…>–<…> pagal jo būklę, kelio kategoriją ir finansines galimybes prižiūrimas tinkamai.

[…] kelio (gatvės) STSV27 <…> – <…> remontas (kapitalinis) nebuvo atliktas. 2022 m. sausio 19 d. vykusioje Rūdiškių seniūnijos išplėstinėje seniūnaičių sueigoje buvo svarstoma dėl Rūdiškių seniūnijos vietinių kelių (gatvių) įtraukimo į investicijų projektų sąrašą kapitaliniam remontui 2022 m. kelių priežiūros plėtros programos lėšoms gauti, tačiau atsižvelgiant į seniūnijos pateiktą protokolą (2022 m. sausio 19 d. Nr. BR-1), šis kelias (gatvė) seniūnaičių ir bendruomenių atstovų sprendimu į finansuojamų kelių sąrašą nepateko.

Senųjų Trakų seniūnijos išplėstinėje seniūnaičių sueigoje 2022 m. sausio 26 d. protokolas Nr. BR-2, kelio (gatvės) STSV27 <…> – <…> atkarpa buvo išbraukta iš Senųjų Trakų seniūnijos vietinių kelių (gatvių) sąrašo ryšium su tuo, kad šio kelio priežiūrą vykdo Rūdiškių seniūnija.

[…]

Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių), remontas ir priežiūra vykdoma Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, tačiau lėšų poreikis sutvarkyti visus rajono kelius (gatves) yra kelis kartus didesnis negu skiriama, ir jų nepakanka. Žvyrkelių profiliavimui ir žvyrkelių įdaužų remontui lėšos yra numatomos kiekvienais metais, ir šie darbai atliekami kiekvienoje seniūnijoje, šiuos darbus koordinuoja seniūnijų seniūnai. Pirmenybė teikiama keliams taisyti, kur nuolatinių gyventojų skaičius didesnis ir automobilių eismas intensyvesnis. […].“

 

 1. Savivaldybės administracijos Rūdiškių seniūnijoje 2022 m. sausio 19 d. 18 val. nuotoliniu būdu per zoom platformą vykusios išplėstinės seniūnaičių sueigos protokole Nr. BR-1 rašoma:

„[…] SVARSTYTA. Rūdiškių seniūnijos vietinės reikšmės kelių  (gatvių) ir jų statinių investicijų projektų sąrašo 2022 m. Kelių priežiūros plėtros programos lėšoms gauti sudarymas.

Elektroniniu paštu seniūnaičiams ir vietos bendruomenėms buvo išsiųsti susipažinti Trakų r. savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo ir remonto prioritetų nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. S1E-180, ir Rūdiškių seniūnijos preliminarus kelių (gatvių) sąrašas (toliau – Sąrašas), sudarytas prioriteto tvarka, remonto darbams 2022 m. (į sąrašą buvo įtraukti visi iš gyventojų gauti pasiūlymai dėl kelių (gatvių) remonto).

Pranešėjas G. S. informuoja, kad vadovaujantis nauju Aprašu reikia aptarti bei įvertinti visus į Sąrašą įrašytus kelius (gatves) ir pateikti Trakų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo, objektų parinkimo ir lėšų jiems paskirstymo komisijai svarstyti iki 10 kelių (gatvių) sąrašą.

 1. S. išsamiai pristato visus kelius (gatves), įrašytus į Sąrašą.

Kalba S. V., kad Šilo g. ir Liepų g. Rūdiškių m. yra senos, joms reikia skirti papildomai po vieną balą. Jis kalba, kad pirmoje eilėje asfaltą reikia įrengti kaimų pagrindinėse gatvėse, kur išvis nėra asfalto: Ismonių, Klepočių, Vaikštenių, Kalvių kaimuose. Apraše turėtų būti kriterijus – pirmas asfaltas kaime. L. Č. pritaria. Ji kalba, kad kaimuose namai stovi prie pat gatvės, pravažiuojant automobiliams apdulka namai ir kiemai, gyventojai turi kvėpuoti dulkėmis.

 1. V. kalba, kad būtina atsižvelgti į gyventojų skaičių siūlomoje asfaltuoti gatvės dalyje, o ne visoje gatvėje, Ismonių k. Ežerų g. būtina asfaltuoti, nes tai pagrindinė gatvė, joje gyvena daug gyventojų, ir šia gatve važiuoja gyventojai į darbą iš kitų kaimų.
 2. M. prieštarauja, kad reikia vertinti bendrą gyventojų skaičių gatvėje, nes gatve važiuoja visi tos gatvės gyventojai. Taip pat jis aiškina, kad Vytauto Didžiojo kel. ir Aluonos g. Aluonos k. yra jungiamieji keliai. G. S. paaiškina, kad Vytauto Didžiojo kelias ir Aluonos g. nėra jungiamieji keliai, nes jie nejungia dviejų kelių (gatvių) su asfalto danga.
 3. M. kalba, kad Vytauto Didžiojo kel., Aluonos k. yra lankytina vieta – Aluonos pilkapynas, vad. Švedų kapais, todėl šiai gatvei papildomai reikia skirti 3 balus.
 4. Č. Kalba, kad pirmoje eilėje reikia asfaltuoti apgyvendintas teritorijas, o ne lankytinas vietas, žmonės nori gyventi nedulkinose gatvėse.
 5. D. pastebi, kad Ulkiškių g., Rūdiškių m. nėra jungiamoji, nes ji nejungia dviejų kelių (gatvių). S. V. teigia, kad – jungiamoji. Visi jam pritaria. Patikrinus per Regia, matosi, kad Ulkiškių g. baigiasi ties Rūdiškių m. riba ir nejungia dviejų gatvių.

Kalba A. K., kad į Sąrašą turėtų būti įtraukta miesto ir kaimų kelių (gatvių) skaičius proporcingai. Sodų g., Rūdiškių m. pagal kriterijus negali būti asfaltuota, bet Sodų g. yra R9diškių m. centre, duobėta, gadina bendrą miesto estetinį vaizdą, ją būtina asfaltuoti. Ji siūlo teikti Tarybai  pasiūlymus dėl Aprašo tvarkos tobulinimo. G. S., S. V. pritaria.

Išklausęs sueigos dalyvių pastabas ir pasiūlymus G. S. tvirtina, kad Savivaldybei būtina pateikti 10 daugiausiai balų  surinkusių kelių (gatvių) sąrašą pagal Apraše nustatytą tvarką, tuo pačiu  siūlo sueigos dalyviams iki sausio 31 d. teikti pasiūlymus dėl Aprašo tvarkos tobulinimo, atsižvelgiant į kaimų teritorijų ypatumus. Visi vienbalsiai pritaria.

NUTARTA. Patvirtinti tokį Rūdiškių seniūnijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir jų statinių investicijų projektų sąrašą 2022 m. Kelių priežiūros plėtros programos lėšoms gauti.

 1. Aluonos g., Aluonos k. (509 m) – 19,5 balų;
 2. Rugiagėlių g., Šklėrių k. (691 m) – 17,5 balų;
 3. Ulkiškių g., Rūdiškių m. (200 m) -16,5 balų;
 4. Užupio g. Tiltų k. (590 m) – 15 balų;
 5. Kelias „Rūdiškės-Anglininkai“ (1000 m) – 14,5 balų;
 6. Kelias „Vištelionys-Apatiškės“ (2740 m) – 12,5 balų;
 7. Vytauto Didžiojo , Aluonos k. (1800 m) – 12 balų;
 8. Ežerų g., Išmonių k. (1000 m) – 11 balų;
 9. Jogėlonių k. (kelias Markūnai-Pagelužys) nuo kelio 220 (1900 m) – 11 balų;
 10. Šilo g. skersgatvis, Rūdiškių m. (100 m) -10,5 balų. […].“

 

 1. Savivaldybės administracijos Senųjų Trakų seniūnijoje 2022 m. sausio 26 d. 17 val. vykusios seniūnaičių išplėstinės sueigos protokole Nr. BR-2 rašoma:

„[…] Svarstant ketvirtąjį klausimą dėl Senųjų Trakų Vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo tikslinimo Senųjų Trakų seniūnijos seniūnė pasiūlė iš sąrašo išbraukti kelią <…> – <…>. Kelias ribojasi su Rūdiškių seniūnija, dėl to kelio priežiūrą vykdys Rūdiškių seniūnija. […].

NUTARTA. Pritarti aptartiems patikslinimams. […].“

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos

5 straipsnis

„[…] Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.“

 

 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo:

– 4 straipsnis. Vietos savivaldos principai

„Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra:

[…]

6) Savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus“;

– 6 straipsnis. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos

„Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos:

[…]

32) savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; […].“

 

 1. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

23 straipsnis. Teisė paduoti skundą (prašymą, pareiškimą)

„1. Skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto teisės akto ar veiksmo (neveikimo), taip pat dėl viešojo administravimo subjekto vilkinimo atlikti veiksmus turi teisę paduoti asmenys, […], kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.“

 

 1. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo:

– 3 straipsnis. Pagrindiniai valstybės tarnautojų veiklos ir tarnybinės etikos principai

„1. Pagrindiniai valstybės tarnautojų veiklos ir tarnybinės etikos principai yra šie:

[…]

2) atvirumas. Valstybės tarnautojas turi būti atviras kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms;

[…]

10) pagarba žmogui ir valstybei. Valstybės tarnautojas privalo gerbti žmogų ir pagrindines jo teises ir laisves, valstybę, jos institucijas ir įstaigas, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir vykdyti teismų sprendimus;

[…]

 1. Valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovas, vadovaudamasis šiame įstatyme įtvirtintais valstybės tarnautojų veiklos ir tarnybinės etikos principais yra atsakingas už tarnybinės etikos politikos formavimą valstybės ar savivaldybės institucijoje, įstaigoje ar įstaigų sistemoje ir kontroliuoja, kaip tarnybinės etikos politika įgyvendinama“; […]“;

 

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatos, galiojusios 2022 m. vasario 1 d. Prašymo pateikimo Savivaldybės administracijai metu:

– 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

„1. Šis įstatymas nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; ūkio subjektų veiklos priežiūros pagrindines nuostatas; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje.  […]“;

 • 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

„5. Administracinis sprendimas – teisės aktų reglamentuotu būdu ir (ar) forma išreikšta vienkartinė viešojo administravimo subjekto valia dėl teisės taikymo, privaloma ir skirta konkrečiam asmeniui ar individualiai apibrėžtai asmenų grupei.

[…]

 1. Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant atlikti teisės aktuose nustatytus veiksmus.

[…]

 1. Viešasis administravimas – teisės aktais reglamentuota viešojo administravimo subjektų veikla, skirta teisės aktams įgyvendinti: administracinis reglamentavimas, administracinių sprendimų priėmimas, teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo priežiūra, administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas. […]“;

– 3 straipsnis. Viešojo administravimo principai

„Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais:

[…]

3) efektyvumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas ir įgyvendindamas sprendimus, jam skirtus išteklius naudoja kuo mažesnėmis sąnaudomis ir siekia geriausio rezultato;

4) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą viešojo administravimo subjektams turi būti nustatyti laikantis šio įstatymo nustatytų reikalavimų, o viešojo administravimo subjektų veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai sprendimai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais;

5) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį;

[…]

11) skaidrumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjekto veikla turi būti vieša, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus; […]“;

– 10 straipsnis. Administracinių sprendimų priėmimas

„1. Administracinius sprendimus priimti turi teisę tik viešojo administravimo subjektai, turintys šio įstatymo nustatyta tvarka jiems suteiktus įgaliojimus.

 1. Privalomus reikalavimus asmenims nustato tik teisės aktų pagrindu priimti administraciniai sprendimai.
 2. Viešojo administravimo subjektai administracinius sprendimus gali priimti savo iniciatyva arba gavę asmenų prašymus ar skundus.
 3. Viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. Jeigu prašymas ar skundas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys. […]“;

– 11 straipsnis. Prašymų ir skundų administraciniam sprendimui priimti pateikimas ir nagrinėjimas

„1. Asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles.

[…]

 1. Prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo, kito įstatymų nustatytą specialų statusą turinčio fizinio asmens sprendimu gali būti nenagrinėjamas, jeigu:

1) nėra galimybės prašymą ar skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumo;

2) jis grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jeigu jo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to viešojo administravimo subjektas negali tokio prašymo ar skundo išnagrinėti;

3) paaiškėja, kad dėl to paties klausimo atsakymą yra pateikęs arba sprendimą yra priėmęs viešojo administravimo subjektas, į kurį kreiptasi, arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas ir asmuo nepateikia naujų duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą;

4) paaiškėja, kad skundą dėl to paties klausimo pradėjo nagrinėti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija ar teismas;

5) nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai;

6) prašymas ar skundas viešojo administravimo subjektui pateiktas ne pagal kompetenciją.

 1. Jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme ar skunde išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl prašyme ar skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų būti perduotas nagrinėti pagal kompetenciją prašymas ar skundas, viešojo administravimo subjektas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui, paaiškindamas jo prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis. […].“

 

 1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo nuostatos, galiojusios 2022 m. vasario 1 d. Prašymo pateikimo Savivaldybės administracijai metu:

– 1 straipsnis. Įstatymo tikslas ir paskirtis

„1. Šio įstatymo tikslas – nustatyti asmenų teisės gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių, viešųjų įstaigų ar šių subjektų asociacijų, regionų plėtros tarybų informaciją apie jų veiklą bei šių institucijų ir kitų juridinių asmenų, nurodytų šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 2 punkte duomenis, kuriais jie disponuoja ir (ar) kuriuos jie tvarko vykdydami viešojo administravimo įgaliojimus, suteiktus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, kituose įstatymuose nustatytas funkcijas, įskaitant viešųjų paslaugų teikimo funkcijas (toliau – viešoji funkcija), ir kuriuos būtų galima pakartotinai naudoti komerciniams arba nekomerciniams tikslams, įgyvendinimo priemones ir tvarką“;

– 3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

„3. Duomenys – užfiksuota informacija apie institucijos ar valstybės valdomo subjekto veiklą ar jos dalis, neatsižvelgiant į jos pateikimo būdą, formą (raštu arba elektronine forma ar kaip garso, vaizdo ar garso ir vaizdo įrašas) ir laikmeną, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktus duomenis ir (arba) jų kopijas, valstybės informacinės sistemos duomenis.

[…]

 1. Duomenų teikimas – duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus konkrečiam pareiškėjui ar jo atstovui jų prašymu.

[…]

 1. Informacija – žinios, kuriomis disponuoja institucija, atlikdama viešąsias funkcijas“;

– 4 straipsnis. Institucijos ir valstybės valdomo subjekto pareiga teikti duomenis, įskaitant pakartotiniam naudojimui skirtus duomenis

„1. Institucijos ir valstybės valdomi subjektai privalo teikti pareiškėjams ar jų atstovams duomenis, įskaitant pakartotiniam naudojimui skirtus duomenis, išskyrus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus atvejus.“

6 straipsnis. Duomenų, įskaitant pakartotiniam naudojimui skirtus duomenis, teikimo principai

„1. Institucija ir valstybės valdomas subjektas, teikdami duomenis, įskaitant pakartotiniam naudojimui skirtus duomenis, vadovaujasi šiais principais:

1) duomenų išsamumo – pareiškėjui turi būti pateikti visi pagal teisės aktus teiktini jo prašymo turinį atitinkantys duomenys;

2) duomenų tikslumo – pareiškėjui teikiami duomenys turi atitikti institucijos ar valstybės valdomo subjekto disponuojamus duomenis;

3) teisėtumo – institucijos ir valstybės valdomo subjekto veiksmai teikiant duomenis grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais norminiais teisės aktais;

4) objektyvumo – institucijos ir valstybės valdomo subjekto darbuotojai, teikdami duomenis, turi būti nešališki ir objektyvūs;

5) pagalbos – pareiškėjams teikiama pagalba įgyvendinant teisę gauti duomenis;

6) duomenų prieinamumo – sudaromos palankios sąlygos pareiškėjams naudoti duomenis neatsižvelgiant į jų veiklos tikslus ir teisinę formą, o prireikus nustatomos tik būtiniausios teisinės, techninės ir (arba) finansinės duomenų teikimo pareiškėjams sąlygos; […]“;

– 13 straipsnis. Informacijos ir duomenų teikimas

„1. Prašymai dėl duomenų teikimo ir jų pakartotinio naudojimo teikiami ir nagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.“

 

 1. Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (su pakeitimais), nuostatos:

„1. Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja prašymų ir skundų nagrinėjimą ir asmenų aptarnavimą viešojo administravimo subjektuose, taip pat subjektuose, kurie teikia viešąsias paslaugas ir nagrinėja prašymus ir skundus dėl šių viešųjų paslaugų (toliau – institucijos).

 1. Nagrinėjant asmenų prašymus ir skundus ir aptarnaujant asmenis institucijose Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek tų teisinių santykių nereglamentuoja įstatymai, tiesiogiai taikomi Europos Sąjungos teisės aktai, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar jų pagrindu priimti teisės aktai.

[…]

 1. Prašymai ir skundai gali būti nenagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytais atvejais, taip pat kituose įstatymuose nustatytais pagrindais.

[…]

 1. Prašymai ir skundai, išskyrus prašymus ir skundus, į kuriuos Taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka galima atsakyti iš karto arba ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nurodytus terminus.

[…]

 1. Prašymus ar skundus institucijos nagrinėja ir į juos atsako pagal teisės aktais joms nustatytą kompetenciją.
 2. Jei priimant ar priėmus asmens prašymą ar skundą, adresuotą vienai institucijai, paaiškėja, kad prašyme ar skunde nurodyti klausimai yra priskirtini ir kitų institucijų kompetencijai, prašymą ar skundą gavusi institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo institucijoje dienos persiunčia jo kopiją kitoms institucijoms nagrinėti pagal jų kompetenciją […]. Kitos institucijos, gavusios persiųstą asmens prašymą ar skundą, jį nagrinėja pagal savo kompetenciją ir atsako asmeniui, pridėdamos atsakymo kopiją prašymą ar skundą persiuntusiai institucijai.

[…]

 1. Į prašymą institucija atsako atsižvelgdama į jo turinį:

45.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą atsakoma suteikiant prašomą vieną iš Viešojo administravimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nurodytų administracinių paslaugų (ar prašomas kelias administracines paslaugas) arba pateikiant motyvuotą atsisakymą tą padaryti;

45.2. į prašymą pakonsultuoti asmenį jam aktualiu klausimu atsakoma suteikiant konsultaciją pagal institucijai nustatytą kompetenciją arba pateikiant motyvuotą atsisakymą tą padaryti;

45.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą atsakoma Viešojo administravimo įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka.

45.4. į prašymą, nenurodytą Taisyklių 45.1–45.3 papunkčiuose, atsakoma laisva forma.

[…]

 1. Atsakyme į prašymą ar skundą arba institucijos siunčiamame pranešime apie asmens prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis asmuo turi būti informuojamas apie tokio atsakymo ar pranešimo apskundimo tvarką, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsniu, nurodant konkrečios institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-us) ir adresą (-us), taip pat terminą (-us), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas.“

 

 1. Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietins reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 (su pakeitimais), nuostatos:

„1. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas) nustato automobilių stovėjimo vietų, visų nuosavybės formų gatvių ir vietinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo ir remonto projektavimo techninius reikalavimus.

[…]

 1. Pagrindinių susisiekimo linijų klasifikacija nurodyta 4 lentelėje. Susisiekimo linijos suskirstytos į šešias pagrindines kategorijas:

A – greito eismo gatvės;

B – pagrindinės gatvės;

C – aptarnaujančios gatvės;

D – pagalbinės gatvės;

E – pagrindinės pėsčiųjų ir dviračių eismo gatvės ir takai;

F – pagalbiniai pėsčiųjų ir dviračių eismo takai;

[…]

 1. Gatvės danga turi būti tokia, kad ja būtų galima važiuoti projektiniu greičiu ir kad ji užtikrintų saugų eismą bei komfortą. Dangos konstrukcija ir dangos tipas turi būti parenkamas, atsižvelgiant į transporto eismo intensyvumą, jo sudėtį, gatvės kategoriją, klimatines, gruntines ir geologines sąlygas, taip pat į galimą vietinių, artimiausiuose karjeruose išgaunamų, statybinių medžiagų naudojimą. […].“

 

 

Vietos savivaldos institucijų teisės aktai

 

 1. Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo ir remonto prioritetų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. S1E-18 (su pakeitimais), nuostatos:

„Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo ir remonto prioritetų nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo ir remonto prioritetų nustatymą, jų atranką pagal numatytus kriterijus.

[…]

 1. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) nauji kelių tiesimo objektai, taip pat objektai, kuriuose numatyta atlikti kelių rekonstravimo, kapitalinio remonto darbus ir paprastojo remonto darbus, atliekamus ne mažesniame kaip 1000 kvadratinių metrų plote, kurie yra įrašyti į vietinės reikšmės kelių sąrašą pasiūlymai teikiami Savivaldybės seniūnijų seniūnams (toliau – Seniūnai), kurie, kasmetiniuose Savivaldybės seniūnų organizuotuose pasitarimuose su seniūnaičiais ir vietos bendruomene, sudaro kiekvienoje seniūnijoje objektų prioritetinę eilę KPPP lėšoms finansuoti Tvarkos aprašo 10 punkte nustatytus kriterijus (1 priedas) (toliau – Sąrašas).
 2. Seniūnai protokoliniu nutarimu sudaro iki 10 siūlomų Objektų Sąrašą ir pateikia svarstyti Trakų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo, objektų parinkimo ir lėšų jiems paskirstymo komisijai (toliau – Komisija). Objektų prioritetinės eilės sąrašas sudaromas ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui ir pateikiamas iki einamųjų metų sausio 30 d. Objektų sąrašas gali būti tikslinamas kiekvienais metais, užbaigus esamus sąraše objektus papildomai parenkant naujus objektus.
 3. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) prioritetinės eilės objektų sąrašas, finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, sudarytas kiekvienoje seniūnijoje atskirai, tvirtinamas Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu ir skelbiamas savivaldybės tinklalapyje. Pagal poreikį objektų sąrašas gali būti atnaujinamas.
 4. Rengiant Sąrašus, Seniūnai su seniūnaičiais ir bendruomene aptaria bei įvertina visus seniūnijos kelius ir pateikia Komisijai svarstyti iki 10 kelių (gatvių) ar kelio elementų remonto (tiesimo) sąrašą, sudarytą prioriteto tvarka. Sąrašas sekančiais metais gali būti tikslinamas, papildomai įtraukiant naujus objektus. Į Sąrašą anksčiau įtraukti objektai iš Sąrašo išbraukiami tik juos suremontavus arba argumentuotu Seniūnų siūlymu.
 5. Į Sąrašą gali būti įtraukti ir remontuojami tik tie keliai ir gatvės, kurie yra Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąraše.
 6. Seniūnų, seniūnaičių ir bendruomenių bendru protokoliniu nutarimu Vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas gali būti tikslinamas ar papildomas naujais keliais (gatvėmis), kurie atitinka Lietuvos Respublikos kelių įstatymą ir Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.
 7. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir jų statinių investicijų projektų atranka vykdo Savivaldybės Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius, apskaičiuojant gautus balus:

12.1. Susisiekimo infrastruktūros aptarnaujamų deklaruotų gyventojų skaičiaus kriterijus:

[…]

12.2. Susisiekimo infrastruktūros aptarnaujamų darbo vietų skaičiaus kriterijus:

[…]

12.3. Teigiama susisiekimo infrastruktūros projekto nauda rajono socialinei gerovei (kelias (gatvė) kurioje yra visuomeniniai objektai: švietimo įstaigos, kultūros centrai, gydymo įstaigos, lankytinos vietos ir pan.):

[…]

12.4. Darbų tęstinumas. Vertinama, ar yra projektinė dokumentacija, ar yra pradėti darbai pagal ankstesnius projektus. Jeigu kelias/ gatvė ar jo/ jos dalis ankstesniais metais buvo pagerinta ir siūloma vykdyti tęstinius darbus, tokiam keliui ar gatvei skiriami papildomi balai:  

[…]

Papildomi balai netaikomi, jeigu anksčiau buvo atlikti tik žvyravimo, greideriavimo ar duobių užpylimo darbai ir tuo atveju, kai kelio (gatvės) teritorija nėra apgyvendinta.

12.5. Inžinerinės infrastruktūros kriterijus. Vertinama ar siūlomoje remontuoti (tiesti) kelio dalyje ar gatvėje yra įrengta požeminė inžinerinė infrastruktūra (vandentiekio ir nuotekų tinklai, ESO valdomi tinklai ir pan.):

[…]

12.6. Viešojo transporto plėtros kriterijus: kai šia gatve važiuoja viešasis transportas ir mokykliniai autobusai – 2 balai, jei viešojo transporto judėjimas nenumatomas – 0:

12.7. Jungiamas kelias: kai kelias tiesiogiai jungiantis 2 kelius (gatves) su asfalto danga. Jei šis faktorius yra – 2 balai, jei ne – 0;

12.8. Kelio senumas (skaičiuojamas nuo faktinių duomenų nustatymo datos):

[…]

12.9. Finansavimo kriterijus. Vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės 2015 gruodžio 3 d. sprendimu Nr. S1-114 „Dėl Trakų rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo, remonto darbų bei projektavimo paslaugų, dalyvaujant fiziniams ir/ar juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo“, kai dėl kelio ar gatvės tiesimo ar kapitalinio remonto darbų finansavimo sutinka prisidėti fiziniai ar/ ir juridiniai asmenys, arba šio kelio (gatvės) remonto darbams skiriamos tikslinės lėšos iš Valstybės biudžeto, šiam keliui skiriamas prioritetas ir jis Sąraše vertinamas prioriteto tvarka pirmumo teise.

Esant prašymui vykdyti darbus vadovaujantis 12.9. objektai seniūnijos teikiamame sąraše yra įtraukiami į sąrašo pabaigą, o pasirašius bendradarbiavimo sutartį su fiziniais/juridiniais asmenimis šie objektai įgauna prioritetą ir darbai juose bus vykdomi pirmumo eile.

12.10. Seniūnai protokoliniu nutarimu, nurodant pagrindimą, gali skirti papildomai 2 balus vienam keliui (gatvei), kuris neatitinka nei vieno iš aukščiau išvardinto kriterijaus.

 1. Jei keli pasiūlymai surenka vienodą įvertinimo balą, pirmenybė teikiama tiems pasiūlymams, kurių deklaruotų gyventojų skaičiaus kriterijus (10.1. prioritetas) yra didesnis.
 2. Vadovaujantis 2016 m. gruodžio 8 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1-261 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo, objektų parinkimo ir lėšų jiems paskirstymo nuolatinės komisijos nuostatų patvirtinimo“ Trakų rajono savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo, objektų parinkimo ir lėšų jiems paskirstymo nuolatinė komisija išnagrinėja ir apsvarsto teikiamų objektų sąrašą ir teikia jį tvirtinti Tarybai.
 3. Komisijos nariams posėdžio metu pasiūlius įtraukti Sąraše nesančią gatvę, jos įtraukimo klausimas gali būti svarstomas sekančiais metais.
 4. Paaiškėjus neatitikimams Savivaldybės Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyrius pasilieka teisę perskaičiuoti visus Sąraše nurodytų objektų balus. […].“

 

Tyrimui reikšminga teismų praktika

 

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime byloje
  Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03 konstatavo:

„[…] Valstybės tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei. Kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų. Valstybės tarnautojai turi nepiktnaudžiauti jiems nustatytomis galiomis, nepažeisti teisės aktų reikalavimų. Konstitucinis Teismas 2000 m. birželio 30 d. nutarime konstatavo, kad valstybės institucijos, pareigūnai turi saugoti, ginti žmogaus teises ir laisves; ypač svarbu, kad, vykdydami jiems patikėtas funkcijas, jie patys nepažeistų žmogaus teisių ir laisvių […]

[…] Konstitucinis Teismas 2004 m. liepos 1 d. nutarime ir 2004 m. lapkričio 5 d. išvadoje konstatavo, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Valdžios atsakomybė visuomenei – teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms […].“

 

 1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama – LVAT), nagrinėdamas administracinę bylą dėl įpareigojimo atsakovui Panevėžio miesto savivaldybės administracijai parengti gatvių, tinkamų sunkiojo transporto eismui, įrengimo (tiesimo) techninius projektus ir šias gatves nutiesti, išanalizavęs Kelių įstatymo, Vietos savivaldos įstatymo nuostatas, 2014 m. gegužės 15 d. (administracinė byla Nr. A858-266/2014) sprendime konstatavo:

„[…] pareiškėjo įvardinti teisės aktai numato būtent atsakovo funkciją suprojektuoti ir nutiesti jo nurodomas gatves, be to, byloje atsakovas nekvestionuoja šios jo funkcijos, t. y. kad pareiškėjo įvardintų gatvių projektavimas ir tiesimas yra priskirtinas būtent jo kompetencijai.

Kita vertus, pažymėtina, jog atsakovas nurodo aplinkybes dėl negalimumo šiuo metu suprojektuoti ir nutiesti pareiškėjo įvardintas gatves, t. y. kad nesant pakankamai finansinių išteklių šiuo metu prioritetas yra skiriamas jau esančių pagrindinių gatvių remontui ir rekonstravimui, o ne naujų gatvių tiesimui.

[…] Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo […] 10 straipsnio 8 dalies 4 punktas numato, jog užtikrindamas eismo saugumą savivaldybės administracijos direktorius rūpinasi vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, transporto infrastruktūros objektų projektavimu, statyba, gatvių tiesimu, taisymu ir rekonstravimu […]. Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktas iš esmės patvirtina šį reguliavimą, numatydamas, kad savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą, tuo tarpu pagal 7 punktą, jis koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas.

[…] nagrinėjamu atveju […] teisės aktais, įtvirtinančiais atsakovo funkciją tiesti gatves, bet juose nėra numatyta jokių konkrečių terminų dėl gatvių tiesimo, jie nenumato jokio laiko momento, iki kada nurodyti veiksmai turi būti atliekami, kuriam praėjus būtų galima teigti, kad atsakovas pažeidė jam priskirtas funkcijas. Pareiškėjas taip pat nenurodė ir nepagrindė to, kad teisės aktuose yra numatyti terminai rekomenduojamų pagalbinių gatvių tiesimui. Teisėjų kolegijos vertinimu, teisės aktai nesukuria pareiškėjui subjektinės teisės reikalauti konkrečiu metu nutiesti konkretų kelią, iš esmės sukuria tik tam tikrą atskaitomybę, kad klausimai dėl kelių tiesimo būtų svarstomi ir įvertinami.“

 

 1. LVAT 2013 m. vasario 27 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS520-274/2013 konstatavo:

„Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 30 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 straipsnio 3 dalis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, 13 straipsnis) (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-268/2012). Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą konstatuotas iš konstitucinio teisinės valstybės principo bei kitų Konstitucijos nuostatų kylantis imperatyvas, kad asmuo, manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą, kuris išspręstų ginčą. Asmens teisė kreiptis į teismą suponuoja ir jo teisę į tinkamą teisinį procesą, ji yra būtina teisingumo įgyvendinimo sąlyga. Pabrėžtina, kad asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą negali būti dirbtinai suvaržoma, negali būti nepagrįstai apsunkinamas jos įgyvendinimas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas).“

 

 1. LVAT praktika, kurioje išaiškinta, kad Viešojo administravimo įstatymas 8 straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas, kad individualiame administraciniame akte turi būti nurodyta akto apskundimo tvarka, nustato pareigą individualų administracinį aktą priimančiam viešojo administravimo subjektui sprendime nurodyti tokius duomenis, iš kurių be papildomų informacijos šaltinių (įstatymų, poįstatyminių teisės aktų) ir laiko sąnaudų pareiškėjui, nepriklausomai nuo jo išsilavinimo, amžiaus, būtų visiškai aišku kokiai institucijai (institucijos pavadinimas, adresas) ir per kokį terminą (nurodant ar terminas skaičiuojamas nuo sprendimo priėmimo, ar nuo individualaus akto gavimo dienos) gali būti paduotas skundas. Administracinio akto apskundimo tvarkos neišaiškinimas tinkamai nesiderina su geru viešuoju administravimu bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintu principu, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, gali suvaržyti asmens teisę kreiptis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją ar teismą (žr. LVAT nutartis: 2008 m. rugpjūčio 7 d. Nr. AS146-423/2008, 2010 m. kovo 26 d. Nr. AS556-161/2010, 2010 m. kovo 26 d. Nr. AS143-178/2010, 2012 m. rugsėjo 21 d. Nr. AS492-440/2012, taip pat LVAT praktikos, taikant išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimą (I dalį), paskelbtą LVAT biuletenyje „Administracinė jurisprudencija“, Nr. 19, p. 490–491).

 

Tyrimo išvados

 

 1. Atsižvelgiant į tyrimo metu analizuotą informaciją, teisinį reglamentavimą, išvados bus pateikiamos, išskiriant šias dalis:

22.1. dėl Gatvės priežiūros;

22.2. dėl  teisės gauti informaciją ir teisės į tinkamą viešąjį administravimą pažeidimo.

 

Dėl Gatvės priežiūros

 

 1. Atsižvelgiant į tyrimo metu gautą informaciją, susijusią su šioje dalyje aptariamu klausimu, atkreiptinas dėmesys į šiuos aspektus:

23.1. Pareiškėjas kreipėsi į Seimo kontrolierę dėl Savivaldybės administracijos tarnautojų neveikimo, nesprendžiant Gatvės priežiūros klausimo.

23.2. Savivaldybės yra atsakingos už vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, tiesimą, saugaus eismo organizavimą (žr. pažymos 10 punktą).

23.3. Pareiškėjas 2022 m. vasario 1 d. raštu kreipėsi į Savivaldybės administraciją, pranešdamas, kad Gatvė, jungianti 14 kaimų (žr. pažymos 4 punktą), yra intensyviai eksploatuojama (dėl aplink vykdomos ūkinės veiklos, netoliese esančio eksploatuojamo žvyro karjero, besilankančių poilsiautojų gausos ir besikuriančių ūkininkų ūkių), todėl neatitinka savo paskirties, jai turi būti suteiktas prioritetinis tvarkymo ir priežiūros statusas. Gatvė yra duobėta ir nesaugi, akivaizdžiai neatitinkanti Reglamento 63 punkto (žr. pažymos 16 punktą) reikalavimų. Pareiškėjas pažymėjo, kad Savivaldybė neatlieka savo funkcijos vykdyti vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, prašydamas įpareigoti Savivaldybės administraciją pateikti dokumentais pagrįstą su Gatvės priežiūra susijusią informaciją ir atlikti Gatvės kelio elementų inžinerinį vertinimą. Dėl teisės gauti informaciją ir teisės į tinkamą viešąjį administravimą pažeidimo Seimo kontrolierė pasisako atskiroje išvadų dalyje (žr. pažymos 25-26 punktus).

23.4. Savivaldybės administracijos pateiktais duomenimis, D kategorijos pagalbinės Gatvės STSV27 <…> – <…> (kapitalinis) remontas nebuvo atliktas, kiekvienais metais pavasario ir rudens sezono metu buvo vykdoma kelio su žvyro danga priežiūros darbai – paviršiaus profiliavimas autogreideriu bei papylimas smėlio-žvyro mišiniu. Kelio elementų inžinerinis vertinimas nebuvo atliekamas, nes tam būtina nupirkti paslaugą, o tam biudžete nebuvo numatytos lėšos.

23.5. Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo ir remonto prioritetų nustatymą, jų atranką pagal numatytus kriterijus reglamentuoja Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo ir remonto prioritetų nustatymo tvarkos aprašas (žr. Pažymos 17 punktą). Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių), įskaitant ir žvyrkelius, remontas vykdomas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis. Vadovaudamiesi Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo ir remonto prioritetų nustatymo tvarkos apraše nustatytais atrankos kriterijais, seniūnijos seniūnai aptarę su seniūnaičiais, bendruomenių atstovais bei atsižvelgdami į gyventojų prašymus, objektų sąrašą darbams atlikti teikia svarstyti Savivaldybės Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo, objektų parinkimo ir lėšų jiems paskirstymo komisijai.

23.6. Dar iki Pareiškėjo kreipimosi Savivaldybės administracijoje gavimo Rūdiškių seniūnijos išplėstinėje seniūnaičių sueigoje 2022 m. sausio 19 d. buvo svarstoma dėl Rūdiškių seniūnijos vietinių kelių (gatvių) įtraukimo į investicijų projektų sąrašą kapitaliniam remontui 2022 m. kelių priežiūros plėtros programos lėšoms gauti, tačiau atsižvelgiant į seniūnijos pateiktą protokolą (2022 m. sausio 19 d. Nr. BR-1), šis kelias (gatvė) seniūnaičių ir bendruomenių atstovų sprendimu į finansuojamų kelių sąrašą nepateko (žr. pažymos 7 punktą).

23.7. Jau po Pareiškėjo 2022 m. vasario 1 d. kreipimosi Savivaldybės administracijoje gavimo ir atsakymo 2022 m. kovo 22 d. pateikimo Savivaldybės administracijos pateiktais duomenimis, 2022 m. balandžio mėnesį buvo atliktas kelio <..> – <…> paviršiaus dangos lyginimas autogreideriu ir kritinių vietų (duobių) papylimas smėlio-žvyro mišiniu bei išlyginimas. Savivaldybės administracijos duomenimis, žvyrkelio būklė patenkinama, pravažiavimas galimas, važiuojant leistinu greičiu, Gatvė pagal jos būklę, kelio kategoriją ir finansines galimybes prižiūrima.

23.8. Teismų praktikoje suformuota pozicija, kad galiojantis teisinis reglamentavimas nesukuria subjektinės teisės reikalauti konkrečiu metu nutiesti konkretų kelią, tačiau savivaldybės yra atskaitingos svarstyti ir vertinti klausimus dėl konkrečių kelių tiesimo (žr. pažymos 19 punktą).

 

 1. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punkto ir 17 straipsnio 4 dalies nuostatas, skundo tyrimo metu paaiškėjus, kad skundas nagrinėtinas kitoje institucijoje, skundo tyrimas nutraukiamas.

Atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybės administracijos pateiktais duomenimis, Gatvės priežiūra vykdoma (žr. pažymos 7 ir 23 punktus), o Savivaldybės administracijos sprendimų teisėtumas ginčytinas teismo tvarka (žr. 11 ir 20-21 punktus), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, šios  X skundo dalies tyrimas nutrauktinas.

 

Dėl teisės gauti informaciją ir teisės į tinkamą viešąjį administravimą pažeidimo

 

 1. Atsižvelgiant į tyrimo metu gautą informaciją, susijusią su šioje dalyje aptariamu klausimu, atkreiptinas dėmesys į šiuos aspektus:

25.1. Pareiškėjas kreipėsi į Seimo kontrolierę dėl Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmais (neveikimu) pažeistos teisės gauti informaciją ir teisės į tinkamą viešąjį administravimą.

25.2. Pareiškėjas 2022 m. vasario 1 d. raštu kreipėsi į Savivaldybės administraciją, pažymėdamas, kad <…> k. Rūdiškių/Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav. įrengta Savivaldybei priklausanti Gatvė akivaizdžiai neatitinka Reglamento 63 punkto reikalavimų, yra duobėta, nesaugi, neatitinka savo paskirties, prašydamas pateikti dokumentais pagrįstus atsakymus į konkrečius klausimus ir atlikti veiksmus:

25.2.1. kada buvo atlikta Gatvės priežiūra;

25.2.2. kada buvo atliktas Gatvės remontas;

25.2.3. pateikti perspektyvinį eismo intensyvumą Gatvėje, eismo srautų kitimo tendencijas;

25.2.4. kada buvo atliktas Gatvės kelio elementų inžinerinis įvertinimas ir atitikimas teisės aktų reikalavimams, pateikti įvertinimo išvadas;

25.2.5. imtis priemonių Gatvės kelio elementų inžineriniam įvertinimui, per tris mėnesius organizuoti ir atlikti tokį vertinimą ir pateikti vertinimo išvadas;

25.2.6. nurodyti Gatvės klasifikaciją pagal  Reglamento 22 punkto nuostatas;

25.2.7. nurodyti tvarką, kuria vadovaujantis nustatomi gatvių tvarkymo prioritetai, eiliškumas, periodiškumas;

25.2.8. informuoti, ar numatyta Gatvę tvarkyti, kada, jei nenumatyta to atlikti, nurodyti priežastis ir perspektyvas su konkrečiais terminais.

25.3. Savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus 2022 m. kovo 22 d. raštu (žr. pažymos 5 punktą) atsakant į kreipimąsi, nurodyta:

– teisės aktų nuostatos, reglamentuojančios savivaldybės administracijos pareigą vykdyti vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, saugaus eismo sąlygų užtikrinimą;

– Savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo patvirtintas Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas, į kurį įtraukta ir Pareiškėjo kreipimesi nurodyta Gatvė;

– lėšų, kuriomis finansuojamas Savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių), įskaitant ir žvyrkelius, remontas, šaltinis (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos);

– tvarka, kuria vadovaujantis parenkami objektai, sudaromi jų sąrašai darbams atlikti;

– Pareiškėjo kreipimesi nurodyta Gatvė nebuvo įtraukta į siūlomų 2022 metais asfaltuoti kelių ir gatvių sąrašą;

– siūlymas kreiptis į seniūniją dėl Gatvės teikimo įtraukti į asfaltuojamų kelių ir gatvių sąrašą 2023 metais;

– informacija, kad Pareiškėjo prašymas bus persiųstas Senųjų Trakų seniūnijai kelio būklės įvertinimui ir tinkamų eismo sąlygų visiems eismo dalviams užtikrinimui.

25.4. Negavęs prašytos informacijos į 2022 m. vasario 1 d. kreipimesi nurodytus klausimus (žr. pažymos 4 punktą), Pareiškėjas kreipėsi į Seimo kontrolierę.

25.5. Pareiškėjo 2022 m. vasario 1 d. kreipimasis vertintinas kaip prašymas suteikti informaciją (žr. pažymos 14 punktą). Kreipimesi prašyta pateikti atsakymus į konkrečius klausimus, dokumentus, bei organizuoti ir atlikti Gatvės kelio elementų inžinerinį įvertinimą (jeigu tai nebuvo atlikta iki šiol).

25.6. Pagal Pareiškėjo prašymo suteikti informaciją gavimo Savivaldybės administracijoje metu galiojusias Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo (žr. pažymos 13 punktą) nuostatas, į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją turėjo būti atsakyta, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka (žr. pažymos 13 punktą), t. y. atsakyti per 20 darbo dienų, pateikiant prašomą informaciją nustatyta tvarka arba nurodant atsisakymo tai padaryti priežastis, nurodant tokio sprendimo ginčijimo galimybę ir tvarką (žr. pažymos 15 punktą). Informacija yra žinios, kuriomis disponuoja institucija, vykdydama viešąsias funkcijas. Nors įstatyme reglamentuota prašymų pateikti dokumentus nagrinėjimo procedūra, pažymėtina, kad dokumentu vadinama institucijos veikloje užfiksuota informacija ar jos dalis, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos. Dokumento pateikimu vadinamas dokumento atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant jį prieinamą pareiškėjui ar jo atstovui jų prašymu.

25.7. Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmai, gavus Pareiškėjo kreipimąsi, buvo netinkami:

25.7.1. Nors iš Savivaldybės administracijos Rašto turinio galima suprasti, kad atsisakyta pateikti dalį Pareiškėjo kreipimesi prašytos informacijos ir atlikti nurodytus veiksmus, Rašte tai aiškiai nenurodyta.

Įstatymų leidėjas įpareigoja viešojo administravimo subjektus asmenų pateiktus prašymus nagrinėti pagal kompetenciją, o atsakymus į prašymus parengti, atsižvelgiant į jų turinį (žr. pažymos 15 punktą). Išsamumo principas, kuriuo savo veikloje privalo vadovautis viešojo administravimo subjektai, reikalauja į asmens prašymą atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodant visas prašymo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis remtasi, vertinant prašymo turinį (žr. pažymos 13 punktą). Viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi būti pagrįsti teisės aktų reikalavimais (žr. pažymos 13 punktą).

25.7.2. Iš Savivaldybės administracijos rašto galima suprasti, kad dalis Pareiškėjo 2022 m.vasario 1 d. kreipimęsi nurodytų klausimų priskirtini seniūnijos kompetencijai.

Dėl Savivaldybės administracijos 2022 m. kovo 22 d. rašte nurodyto teiginio, kad Pareiškėjo 2022 m. vasario 1 d. prašymas bus persiųstas Senųjų Trakų seniūnijai kelio būklės įvertinimui ir tinkamų eismo sąlygų visiems eismo dalyviams užtikrinimui, pažymėtina, jog tyrimo metu nebuvo gauta duomenų, patvirtinančių Pareiškėjo kreipimosi persiuntimą už Gatvės priežiūrą atsakingai seniūnijai.

25.7.3. Savivaldybės administracijos atsakymas 2022 m. kovo 22 d. raštu į Pareiškėjo 2022 m. vasario 1 d. kreipimąsi pateiktas, pažeidžiant Viešojo administravimo įstatyme prašymo nagrinėjimui nustatytą 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos terminą (žr. pažymos 13 punktą). Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.

Tyrimo metu nebuvo gauta duomenų, patvirtinančių Pareiškėjo informavimą apie tyrimo termino pratęsimą. Šiuo atveju buvo pažeistas Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatytas Pareiškėjo informavimo apie tyrimo termino pratęsimą raštu nustatytu terminu reikalavimas.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad išsamios, argumentuotos, teisės aktų nuostatomis pagrįstos informacijos nesuteikimas laiku sudaro sąlygas abejoti institucijų veiklos skaidrumu, teisėtumu (žr. pažymos 13 punktą).

25.7.4.  Nors tyrimo metu nebuvo gauta duomenų, patvirtinančių, kad Pareiškėjui būtų buvusi suteikta kreipimesi nurodyta informacija ir atlikti nurodyti veiksmai, aiškiai nurodant, kokia dalis prašytos informacijos nebus suteikta ir kokie veiksmai nebus atlikti, Rašte nenurodyta nei atsakymo apskundimo galimybė, nei tvarka (žr. pažymos 15 punktą). Šios informacijos nesuteikimas galėjo apriboti Pareiškėjo teisę į teisminę gynybą (žr. pažymos 11 ir 20-21 punktus).

Pagal Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 1 dalį (žr. pažymos 12 punktą), asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles. O šių taisyklių 47 punkte (žr. pažymos 15 punktą) viešojo administravimo subjektui nustatyta pareiga asmenį ar jo atstovą informuoti apie atsakymo apskundimo galimybę ir tvarką, nurodant institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-us) ir adresą (-us), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-us) ir adresą (-us), taip pat terminą (-us), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas.

 

 1. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra pabrėžęs atsakingo valdymo principą (žr. pažymos 18 punktą), kuris yra įtvirtintas Konstitucijoje (žr. pažymos 9 punktą), numatant, jog valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

Be to, įstatymų leidėjas įpareigoja valstybės tarnautojus būti atvirais dialogui, bendradarbiavimui, gerbti žmogaus teises ir laisves, laikytis Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų (žr. pažymos  12 punktą).

 

 1. Apibendrinant, darytina išvada, kad nėra pagrindo teigti, jog Savivaldybės administracijoje gavus Pareiškėjo 2022 m. vasario 1 d. kreipimąsi (žr. pažymos 4 punktą), rengiant atsakymą į jį buvo laikytasi tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimų (žr. pažymos 25 punktą). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad buvo pažeisti teisėtumo ir atsakingo valdymo principai (žr. pažymos 9 ir 18 punktus), Pareiškėjo teisė į tinkamą viešąjį administravimą (žr. pažymos 13 punktą), bei galėjo būti apribota teisė į teisminę gynybą (žr. pažymos 11 ir 20-21 punktus), todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, ši X skundo dalis pripažintina pagrįsta.

 

SEIMO KONTROLIERĖS SPRENDIMAI

 

 1. 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

X skundo dalies tyrimą dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos neveikimo, nevykdant Gatvės priežiūros, nutraukti.

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

X skundo dalį dėl teisės gauti informaciją ir teisės į tinkamą viešąjį administravimą pažeidimo pripažinti pagrįsta.

 

SEIMO KONTROLIERĖS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė rekomenduoja:

 

30.1. Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui –

30.1.1. atkreipti dėmesį į tai, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus atsakymas 2022 m. kovo 22 d. raštu į 2022 m. vasario 1 d.  Pareiškėjo kreipimąsi pateiktas, pažeidžiant tuo metu galiojusius terminus (nesilaikant Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies nuostatų), nenurodant 2022 m. kovo 22 d. atsakymo apskundimo galimybės ir tvarkos (nesilaikant Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių 47 punkto nuostatų), neužtikrinant viešojo administravimo subjektams privalomų atsakingo valdymo, teisėtumo, objektyvumo ir išsamumo principų įgyvendinimo;

30.1.2. užtikrinti šioje pažymoje konstatuoto pažeidimo (žr. pažymos 25-27 punktus) pašalinimą, raštu pateikiant X teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą į Trakų rajono savivaldybės administracijoje gautą 2022 m. vasario 1 d. kreipimąsi (žr. pažymos 4 punktą);

30.1.3. užtikrinti, kad Trakų rajono savivaldybės administracijoje gauti asmenų kreipimaisi būtų nagrinėjami, įgyvendinant atsakingo valdymo, teisėtumo, objektyvumo ir išsamumo principus bei reikalavimą atsakymus pateikti teisės aktuose nustatytais terminais.

 

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                           Milda Vainiutė