PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIŲ

Dokumento numeris 4D-2021/1-1134
Data 2021-12-06
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIŲ
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2021 m. rugsėjo 8 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus (toliau vadinama ir – Šiaulių TI arba ŠTI) bei Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos (toliau vadinamas ir – Kalėjimų departamentas arba KD) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus jo skundus dėl galimybės naudotis šaldytuvais maisto produktams laikyti (toliau vadinama ir – Skundas).

 

 1. Pareiškėjas Skunde, be kitų aplinkybių, nurodo:

2.1. „2021-07-07 Šiaulių tardymo izoliatoriuje aš pateikiau skundą administracijai (reg.
Nr. 72-3254), kodėl ŠTI nėra galimybės suimtiesiems / nuteistiesiems naudotis šaldytuvais.“

2.2. „[…] man pateiktame atsakyme ŠTI nurodė, kad nėra numatyta teisės aktais įrengti šaldytuvus kamerose. Toks atsakymas pažeidžia mano teisę sveikai maitintis, negaliu nusipirkti norimų produktų, kadangi apsiprekint galima vieną kartą per savaitę […].“

2.3. „Į mano rašytą skundą Nr. 72-3254, ŠTI pateikė atsakymą (reg. Nr. 17-963), kurį apskundžiau numatyta tvarka Kalėjimų departamentui. 2021-08-26 pateiktame KD atsakyme (reg. Nr. 2G-3081 reg. data 2021-08-05) nurodytos tos pačios priežastys, kaip ir ŠTI atsakyme.“

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo išnagrinėti jo Skundą.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierius 2021 m. rugsėjo 14 d. raštu Nr. 4D-2021/1-1134/3D-2147 kreipėsi į Šiaulių TI, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2021 m. rugsėjo 28 d. Seimo kontrolierius gavo Šiaulių TI 2021 m. rugsėjo 28 d. raštą Nr. 14-9768.

Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma:

4.1. „Patikrinus Suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), skundų, peticijų tardymo izoliatoriaus direktoriui registracijos žurnalus nustatyta, kad Pareiškėjas į Šiaulių TI administraciją dėl Skunde nurodytų aplinkybių kreipėsi 2021-07-07 skundu Nr. 72-3254 „Dėl galimybės suimtiesiems (nuteistiesiems) naudotis šaldytuvais“.“

4.2. „Pareiškėjui 2021-07-21 buvo įteiktas atsakymas Nr. 17-963 „Dėl skundo nagrinėjimo“ (skundo ir atsakymo į skundą kopijos pridedamos).“

4.3. „Pareiškėjo, laikomo nuo 2020-04-30 Šiaulių TI, statusas – suimtasis (2021-09-24 Pažyma Nr. 69-3042 pridedama).“

4.4. „Informuojame, kad Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (toliau – SVĮ) 28 str. 1 d. nustatyta, kad suimtieji turi teisę už asmeninėse sąskaitose turimas lėšas ne grynaisiais pinigais įsigyti asmeninių daiktų: maisto produktų, laikraščių, žurnalų, knygų, drabužių, avalynės, patalynės (išskyrus antklodę, čiužinį ir pagalvę), laikrodžių, pagamintų ne iš brangiųjų metalų, higienos ir kanceliarijos reikmenų, elektros prietaisų ir kitų daiktų. SVĮ 28 str. 2 d. nustatyta, kad tardymo izoliatoriuose laikomiems asmenims leidžiamų įsigyti šio straipsnio 1 d. nurodytų asmeninių daiktų sąrašai nustatyti Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020-01-20 įsakymu Nr. 1R-25 „Dėl Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“. Pareiškėjas turi teisę apsiprekinti Šiaulių TI veikiančioje parduotuvėje pagal Šiaulių TI direktoriaus 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 1/01-208 patvirtintą Suimtiesiems ir nuteistiesiems leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų aprūpinimo tvarkos aprašą įstaigos parduotuvėje ir įsigyti prekių du kartus per savaitę.“

4.5. „Šiaulių TI režiminio korpuso gyvenamosios kameros, kuriose laikomi suimtieji (nuteistieji), ir bendrojo naudojimo patalpos yra įrengtos vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015-08-03 įsakymu Nr. V908, Pataisos įstaigų (tardymo izoliatorių) įrengimo ir eksploatavimo taisyklėmis, patvirtintomis Kalėjimų departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-389. Baldais ir inventoriumi gyvenamosios kameros aprūpinamos vadovaujantis Laisvės atėmimo vietų aprūpinimo baldais ir kitu inventoriumi normomis, patvirtintomis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2017-06-07 įsakymu Nr. V-245 „Dėl laisvės atėmimo vietų aprūpinimo baldais ir kitu inventoriumi normų patvirtinimo” (toliau – Norma). Ankščiau minėti bausmių vykdymą reguliuojantys teisės aktai nenustato reikalavimų įkalinimo įstaigų gyvenamosiose patalpose įrengti šaldytuvus. Atsižvelgiant į Normos reglamentavimą buitiniai šaldytuvai, pagal poreikį, yra numatyti Bendrabučio gyvenamosios patalpos virtuvėlėje, patalpoje maistui laikyti.

Dinaminės priežiūros paskirtis ir vykdymo ypatumai numatyti Laisvės atėmimo vietų įstaigų apsaugos ir priežiūros instrukcijos, patvirtintos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020-04-01 įsakymu Nr. V-88, II skyriaus antrame skirsnyje. Suimtieji paskiriami ir perkeliami į dinaminės priežiūros korpusą, taip pat iškeliami iš jo, o nuteistieji skiriami į būrį ir pašalinami iš jo pagal Šiaulių TI direktoriaus
2018-11-29 įsakymą Nr. 1/01-393 Dėl suimtųjų ir nuteistųjų dinaminės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo (Šiaulių TI direktoriaus 2018-11-29 įsakymas Nr. 1/01-393 Dėl suimtųjų ir nuteistųjų dinaminės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo ir 2021-09-24 Pažyma dėl Pareiškėjo skundo pridedama).“

4.6. „Pagal Normą pataisos namuose bausmę atliekančių visų nuteistųjų įsigytų maisto produktų laikymas užtikrinamas Bendrabučio gyvenamosios patalpos virtuvėlėje, patalpoje maistui laikyti. Tardymo izoliatorių, kalėjimų ir areštinių kamerose visiems be jokių išlygų suimtiesiems (nuteistiesiems) įsigytų maisto produktų laikymui išskirta: maisto produktų spintelė arba lentyna;
1 spintelė ne daugiau kaip 2 asmenims, lentynoje – viena sekcija 1 asmeniui.“

4.7. ŠTI el. paštu Seimo kontrolieriui 2021-11-29 pateikė papildomą informaciją:

„Paaiškiname, kad suimtieji ir nuteistieji Šiaulių TI pagal Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo ir Vidaus tvarkos taisyklių nuostatas, maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų įsigyja vieną kartą per savaitę. Suimtieji (nuteistieji) pagal Šiaulių TI direktoriaus
2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 1/01-208 patvirtintą Suimtiesiems ir nuteistiesiems leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų aprūpinimo tvarkos aprašą įstaigos parduotuvėje pagal papildomus prašymus turi teisę įsigyti vaisių ir daržovių du kartus per savaitę.

Paaiškiname, kad Šiaulių TI gyvenamosiose patalpose šaldytuvų nėra, galimybės laikyti maisto produktus šaldytuvuose nėra. Pažymime, kad dinaminės priežiūros paskirtis ir vykdymo ypatumai niekaip neįtakoja suimtųjų ir nuteistųjų skirtingą reglamentavimą, laikant įsigytus maisto produktus.

Paaiškiname, kad Šiaulių TI laikomiems suimtiesiems (nuteistiesiems) gyvenamosiose kamerose visiems be jokių išlygų įsigytų maisto produktų laikymui išskirta: maisto produktų spintelė arba lentyna; 1 spintelė ne daugiau kaip 2 asmenims, lentynoje – viena sekcija 1 asmeniui. Suimtiesiems (nuteistiesiems), kuriems netaikoma dinaminė priežiūra, niekaip neįtakoja skirtingą reglamentavimą, laikant įsigytus maisto produktus.

Buitiniai šaldytuvai Šiaulių TI yra bendrabučio gyvenamosios patalpos virtuvėlėje, patalpoje maistui laikyti, kur bausmes atlieka nuteistieji, palikti tardymo izoliatoriuje atlikti ūkio darbus.

Pažymime, kad pareiškėjas X yra laikomas Šiaulių TI gyvenamojoje kameroje, tad naudotis šaldytuvu kaip ir kiti suimtieji (nuteistieji) laikomi gyvenamosiose kamerose galimybės neturi.“

 

 1. Seimo kontrolierius 2021 m. rugsėjo 14 d. raštu Nr. 4D-2021/1-1134/3D-2148 kreipėsi į KD, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2021 m. rugsėjo 23 d. Seimo kontrolierius gavo KD 2021 m. rugsėjo 23 d. raštą Nr. 1S-3119.

Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma:

5.1. „X (toliau – Pareiškėjas) kreipėsi į Kalėjimų departamentą 2021-07-26 skundu (registruotas 2021-08-05 Nr. 2G-3081) dėl gyvenamosios kameros aprūpinimo šaldytuvu. Pridedame šio skundo kopiją.“

5.2. „Į Pareiškėjo skundą atsakyta Kalėjimų departamento 2021-08-23 raštu Nr. 2S-3092 „Dėl skundo“. Pridedame šio rašto kopiją.“

5.3 „Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-25, 20.4.1–20.4.10 papunkčiuose nurodytas sąrašas elektros prekių, kurias nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiama įsigyti ir turėti. Pažymėtina, kad šaldytuvo šiame sąraše nėra.“

 

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

 

 1. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (SVĮ):

13 straipsnis. Kalinamųjų teisės

„1. Kalinamieji turi teisę:

[…] 12) tinkamai maitintis; […] 14) pirkti ne grynaisiais pinigais maisto produktų ir būtiniausių reikmenų.“

 

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama ir – VAĮ):

3 straipsnis. Viešojo administravimo principai – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: […] 5) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.“

 

 1. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinamas ir – BVK):

183 straipsnis. Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas – „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. […].“

 

 1. Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-25, numatyta:

„5. Prieš atliekant Taisyklių 4.3 papunktyje nurodytus veiksmus, nuteistasis (suimtasis) supažindinamas su asmeninių daiktų, kurių leidžiama nuteistiesiems (suimtiesiems) turėti pataisos įstaigoje (tardymo izoliatoriuje), sąrašu ir reikalavimu dėl asmeninių daiktų bendro svorio, taip pat nuteistajam (suimtajam) pasiūloma turimus asmeninius daiktus, kurių neleidžiama turėti pataisos įstaigoje (tardymo izoliatoriuje) ar kurių svoris viršija nustatytą leistiną asmeninių daiktų svorį, ir maisto produktus, kurių galiojimo terminas pasibaigęs, atiduoti pataisos įstaigos (tardymo izoliatoriaus) administracijai saugoti, sunaikinti arba perduoti jo nurodytam asmeniui.“

 

 1. Suimtiesiems ir nuteistiesiems leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų aprūpinimo tvarkos aprašo (toliau vaidinama – ir Aprašas), patvirtinto Šiaulių TI direktoriaus 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 1/01-208:

5 punktas – „Suimtieji ir nuteistieji maisto produktais, būtiniausiais reikmenimis ir kitais

daiktais […]  aprūpinami ne rečiau kaip kartą per savaitę, o vaisiais ir daržovėmis pagal jų papildomus prašymus ne rečiau kaip du kartus per savaitę.“

 

 1. Laisvės atėmimo vietų patalpų aprūpinimo baldais ir kitu inventoriumi normose, patvirtintose Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-245, numatyta:

„[…]

Eil.

Nr.

Baldų ar kito inventoriaus pavadinimas Norma
9 Tardymo izoliatorių, kalėjimų ir areštinių kameros
9.1 Sanitarinis mazgas: klozetas (gali būti ir tupiamas), praustuvė 1 komplektas
9.2 Metalinė lova 1 vnt. 1 asmeniui
9.3 Spintelė 1vnt. ne daugiau kaip 2 asmenims
9.4 Stalas 1 vnt.
9.5 Suolas arba kėdė, arba taburetė 1 sėdima vieta 1 asmeniui
9.6 Maisto produktų spintelė arba lentyna 1 spintelė ne daugiau kaip 2 asmenims, lentynoje – viena sekcija 1 asmeniui
9.7 Viršutinių drabužių pakaba Ne mažiau kaip 2 kabliukai 1 asmeniui
9.8 Šiukšlių dėžė 1 vnt.
9.9 Valymo inventorius (išduodamas): šepetys (šluota), kibiras, šiukšlių dėžė, šiukšlių semtuvas, valymo šluostės 1 komplektas
9.10 Veidrodis 1 vnt.
9.11 Elektrinis virdulys

(Elektriniais virduliais aprūpinamos tik kalėjimų ir areštinių kameros)

1 vnt.

[…].“

 

Skundo tyrimo išvados

 

 1. Pareiškėjas Skunde teigia, jog pateikė skundą Šiaulių TI administracijai dėl to, kad Šiaulių TI nėra galimybės suimtiesiems naudotis šaldytuvu ir laikyti jame įsigytų parduotuvėje maisto produktų. Šiaulių TI administracija pateikė atsakymą, kuris jo netenkina ir pažeidžia jo teisę sveikai maitintis.

 

 1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas 2021-07-07 skundu (reg. Nr. 72-3254) kreipėsi į Šiaulių TI administraciją dėl to, jog Šiaulių TI neužtikrinama galimybė nusipirktą maistą laikyti šaldytuve. Apsipirkti parduotuvėje leidžiama tik kartą per savaitę, o vasaros metu maistas greitai genda, nes šaldytuvų suimtųjų kamerose nėra.

Šiaulių TI administracija 2021-07-1-21 pateikė atsakymą Nr. 17-963, kuriame Pareiškėjui nurodyti teisės aktai, kuriais remiantis šaldytuvų įrengimas Šiaulių TI nėra numatytas. Atsakyme nurodyta ir rašto apskundimo tvarka.

 

 1. Šiaulių TI, kaip viešojo administravimo subjektas, savo veikloje turi veikti pagal viešojo administravimo principus. Į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas.

 

 1. Įvertinus Šiaulių TI atsakymą, konstatuotina, kad Šiaulių TI administracijos parengtas atsakymas Pareiškėjui į jo skundą yra tinkamas, nepažeidžia VAĮ reikalavimų, pateiktas per teisės aktuose nustatytą 20 darbo dienų terminą.

 

 1. Skunde Pareiškėjas rašė, kad Šiaulių TI jam pateiktą 2021-07-21 atsakymą Nr. 17-963 jis apskundė KD ir gavo atsakymą, kuris jo netenkina.

 

 1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas kreipėsi į KD 2021-07-26 skundu (registruotas 2021-08-05, Nr. 2G-3081) dėl gyvenamosios kameros aprūpinimo šaldytuvu. Į Pareiškėjo skundą atsakyta KD 2021-08-23 raštu Nr. 2S-3092, kuriame nurodyta, kad šaldytuvo įrengimas gyvenamosiose kamerose nėra nenumatytas jokiuose teisės aktuose. Atsižvelgiant į tai, KD negali įpareigoti Šiaulių TI direktorių aprūpinti kameras šaldytuvais.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, Šiaulių TI 2021-07-21 atsakymas Nr. 17-963 „Dėl skundo nagrinėjimo“ yra pagrįstas ir atitinka VAĮ reikalavimus.

KD Pareiškėjo skundą išnagrinėjo tinkamai, per teisės aktuose numatytą 20 darbo dienų terminą; atsakyme nurodyta ir rašto apskundimo tvarka.

 

 1. 18. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Pareiškėjo skundas dėl Šiaulių TI ir KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus jo skundus, pripažinti atmestinu.

 

 1. Tačiau Seimo kontrolierius atkreipia pareigūnų dėmesį į tai, kad įkalintų asmenų naudojamo maisto higienai bei maisto saugos reikalavimams užtikrinti turi būti skiriamas reikiamas dėmesys. Suimtiesiems turint galimybę įsigyti parduotuvėje maisto produktų, turi būti numatyta ir galimybė tuos produktus laikyti tokiomis sąlygomis, kad jie išliktų švieži ir greitai nesugestų, ypač tai aktualu vasaros metu. Kaip nurodo Šiaulių TI administracija, tardymo izoliatorių, kalėjimų ir areštinių kamerose visiems be jokių išlygų suimtiesiems (nuteistiesiems) įsigytų maisto produktų laikymui yra skirta maisto produktų spintelė arba lentyna; 1 spintelė ne daugiau kaip 2 asmenims, lentynoje – viena sekcija 1 asmeniui. Pagal tai galima spręsti, kad įsigytiems maisto produktams laikyti yra skiriamos lentynos, kuriuose laikomi tiek negendantys, tiek ir greitai gendantys produktai. Šaldytuvų, skirtų laikyti greitai gendančius produktus, Šiaulių TI nėra.

Vadovaujantis teisiniu reglamentavimu, kalinamieji turi teisę į tinkamą maitinimą, maisto produktų įsigijimą (šios pažymos 6 punktas). Tardymo izoliatoriaus administracija turi užtikrinti kalinamiesiems teisę į tinkamą, atitinkantį higienos normų bei maisto saugos reikalavimus, maitinimąsi.

Atsižvelgiant į Skundo tyrimo metu nustatytas aplinkybes (Šiaulių TI kamerose nėra šaldytuvų, o maisto galima nusipirkti vieną kartą per savaitę; išskyrus vaisius ir daržoves), Seimo kontrolieriui kelia susirūpinimą situacijos, kai greitai gendantys maisto produktai visą savaitę yra (gali būti) laikomi šiltose patalpose. Dėl šios priežasties siūlytina sudaryti sąlygas greitai gendančius maisto produktus įsigyti dažniau nei vieną kartą per savaitę, kad juos būtų galima suvartoti nedelsiant.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus jo kreipimąsi, atmesti.

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundą dėl Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus jo kreipimąsi, atmesti.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriui rekomenduoja: apsvarstyti galimybę keisti Aprašo teisinį reglamentavimą, leidžiant suimtiesiems/nuteistiesiems apsipirkti maisto prekių parduotuvėje ne rečiau kaip du kartus per savaitę.

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                                                                                                       Augustinas Normantas