PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

Dokumento numeris 4D-2022/1-1022
Data 2022-11-28
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
Kontrolierius Erika Leonaitė
Atsisiųsti Atsisiųsti Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė 2022-08-29 gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama ir – Skundas) dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau vadinama ir – PPN-AK) ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama ir – Kalėjimų departamentas arba KD) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su galimai netinkamu skundo / prašymo nagrinėjimu.

 

 1. Skunde, be kitų aplinkybių, aprašytos šios:

2.1. „[…] 2022-05-12 kreipiausi su prašymu į PPN-AK direktorių, prašymo Nr. 70(6)-1548, kuriame prašiau už mano asmenines lėšas, man padaryti mano pateikto skundo ruošinio kopijas (ruošinys pridėtas prie prašymo), prašymas buvo išnagrinėtas ir pateiktas man atsakymas: 2022-05-26 Nr. 7-2777, kuriame PPN-AK paaiškina, kad mano ruošinys nėra dokumentas ir kopijos nebus padarytos […]. […]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „[…] kreipiausi su skundu […] į KD direktorių, 2022-05-19 skundu: KD išnagrinėjo mano skundą ir pateikė atsakymą […], KD atsakymas 2022-06-02 Nr. 2S-1475, kuriame aiškiai buvo išdėstyta, kad pateiktas atsakymas PPN-AK 2022-05-26 Nr. 7-2777 yra neteisingas ir savo atsakymu įpareigojo PPN-AK administraciją per naują išnagrinėti mano teiktą prašymą 2022-05-12 Nr. 70(6)-1548.[…]“;

2.3. „PPN-AK administracija gavusi įpareigojimą […] išnagrinėti mano prašymą 2022-06-02 Nr. 2S-1475 pateikė atsakymą 2022-06-30 Nr. 7-3596, kuriame atsakė, kad ateityje jai norėsiu pasidaryti kopijas turiu kreiptis su prašymu, bet prašymo esmė nenagrinėta ir mano […] kopijos nepadarytos […]“;

2.4. „[…] KD pateikiau net 2 atskirus skundus 2022-05-28 Nr. 2G-1837 ir 2022-06-13 Nr. 2G-1981. Kad būtų patikrintas mano prašymo nagrinėjimo teisėtumas ir pagrįstumas, nes ne tik, kad nedaro kopijos, bet ir nesuprantama, kur jos dingo visai.

KD pateikė atsakymą 2022-07-12 Nr. 2S-1917 į mano teiktą skundą, kad kopijos nebus daromos […]“;

2.5. „[…] PPN-AK ne tik neišsprendė mano 2022-05-12 Nr. 70(6)-1548, bet ir tiesiog tyčiojasi ir tyčia pradangino pridėtas kopijas, kurių prašiau, kad padaugintų ir iš esmės nesprendžia prašymo iki šiol […]“.

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolierės prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierė 2022-09-02 raštu Nr. 4D-2022/1-1022/3D-1952 kreipėsi į
  KD, prašydama paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

2022-09-26 Seimo kontrolierė gavo KD 2022-09-26 raštą Nr. 2S-2572; rašte ir jo prieduose pateikta toliau nurodyta informacija:

4.1. „KD nuteistojo X 2022-05-19 rašytą skundą gavo 2022-05-26, registruotas Nr. 2G-1717. Atsakymas į skundą parengtas 2022-06-02 Nr. 2S-1475 „Dėl skundo išnagrinėjimo“, šiame rašte nurodyta: […] Į minėtą prašymą Jums buvo atsakyta Pravieniškių PN-AK administracijos 2022-05-26 raštu Nr. 7-2777, kuriuo Jūsų prašymas tenkinamas nebuvo, motyvuojant tuo, kad Jūsų pateiktas ruošinys neturi dokumento požymių, nustatytų Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 5 straipsnio 5 punkte. Minėtas atsakymas Jūsų netenkino.

[…]

Įvertinus Jūsų prašymo ir pateikto Pravieniškių PN-AK administracijos sprendimo turinį nustatyta, kad Pravieniškių PN-AK administracija savo 2022-05-26 sprendime Nr. 7-2777 vadovavosi Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių 19 p. nuostatomis dėl administracinės, civilinės ir baudžiamosios bylos ir asmens bylos dokumentų kopijų padarymo, tačiau neįvertino minėtame straipsnyje pateikto reglamentavimo dėl kitos nuteistojo (suimtojo) prašomos informacijos kopijų padarymo, kai asmuo yra mokus. Darytina išvada, kad Pravieniškių PBN-AK administracijos 2022-05-26 sprendimas Nr. 7-2777 neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 10 str. 5 d. reikalavimų.

Skundas tenkintinas.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, Pravieniškių PN-AK administracijai siūlome pareiškėjo 2022-05-12 prašymą Nr. 72(6)1548 nagrinėti iš naujo, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, atsakyti pareiškėjui bei užtikrinti tinkamą nuteistųjų prašymų nagrinėjimą įstaigoje. Atsakymo kopiją pateikti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. […]“;

 

4.2. „Nuteistojo X 2022-05-28 skundas KD registruotas Nr. 2G-1837, 2022-06-13 skundas — Nr. 2G-1981. Į šiuos skundus nuteistajam atsakyta 2022-07-12 raštu Nr. 2S-1917 „Dėl skundų išnagrinėjimo“. Šiame atsakyme nurodyta: […] Išnagrinėjus surinktą dokumentinę medžiagą, nustatyta, kad 2022-05-12 kreipėtės į Pravieniškių PN-AK direktorių su prašymu Nr. 70(6)-1548 padaryti pridedamo dokumento kopijas. 2022-05-26 Pravieniškių PN-AK raštu Nr. 7-2777 Jums buvo pateiktas išsamus ir pagrįstas atsakymas, kuriame nurodyti dokumento sąvoką reglamentuojantys teisės aktai ir paaiškinta, kad Jūsų pateiktas ruošinys nėra dokumentas, kadangi neatitinka įstatymu nustatytų dokumentų požymių. Jis nėra susijęs su jokiu asmeniu, jame esanti informacija nėra užfiksuota jokiame juridinio ar fizinio asmens veiklos procese. Pažymėtina, kad skundų ruošiniai nėra laikytini dokumentais, todėl negali būti dauginami pataisos įstaigoje. <…> Jūsų pateiktas skundo ruošinys nėra dokumentas, turintis galiojančiais teisės aktais nustatytus požymius, todėl jo kopijos Jums padarytos nebus (citatos kalba netaisyta). Pirmiau minėtame atsakyme nurodyta priimto sprendimo apskundimo tvarka.[…]

Įvertinus 2022-05-26 ir 2022-06-08 Pravieniškių PN-AK sprendimų Nr. 7-2777 ir Nr. 7-3071 turinį nustatyta, jog Jums pateikti atsakymai yra išsamūs, pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis ir atitinka VAĮ 3 ir 10 straipsnių nuostatas. Tai, kad Jūsų netenkina skundžiamų raštų turinys, niekaip nesuponuoja jų nepagrįstumo.[…]“;

4.3. „Papildomai informuojame: X teiginys, kad skundo ruošiniai dingo, neatitinka tikrovės. X 2022-05-12 prašymu Nr. 70(6)-1548 pageidavo padaryti jam skundo ruošinių kopijas. Gavęs PPN-AK  l. e. Resocializacijos vyriausiojo specialisto pareigas D. Č. informaciją, kad skundo ruošiniai nėra su nuteistuoju susiję dokumentai ir jų kopijos nebus daromos, X 2022-05-17 ruošinius pasiėmė ir apie tai įrašė savo prašyme.

Pažymėtina, kad PPN-AK skundo ruošinių kopijos (10 egz., 20 lapų) X padarytos ir atiduotos. Apie tai nuteistasis pažymėjo 2022-05-12 prašyme Nr. 70(6)-1548. Atsakymas į šį prašymą nuteistajam pateiktas 2022-05-26 raštu Nr. 7-2777 „Dėl prašymo“ (prašymas ir atsakymas į prašymą pridedami).“

 

 1. Seimo kontrolierė 2022-09-02 raštu Nr. 4D-2022/1-1022/3D-1953 kreipėsi į PPN-AK, prašydama paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

2022-11-10 Seimo kontrolierė gavo PPN-AK 2022-10-03 raštą Nr. 14-10747; rašte ir jo prieduose pateikta toliau nurodyta informacija:

5.1. „PPN-AK gavo Pareiškėjo 2022-05-12 prašymą Nr. 70(6)-1548 dėl skundo ruošinio kopijų padarymo. Pridedamos minėto prašymo, atsakymo į jį ir skundo ruošinio kopijos.“;

5.2. „PPN-AK gavo KD raštą, kuriame buvo rekomenduota išnagrinėti Pareiškėjo 2022-05-12 prašymą Nr. 70(6)-1548. Prašymas išnagrinėtas, kopijos pateiktos Pareiškėjui, parengtas papildomas atsakymas (pridedamas, išsiųstas į Vilniaus PN, kadangi nuteistasis ten perkeltas).“;

5.3. PPN-AK pateiktas 2022-06-30 raštu Nr. 7-3596 atsakymas Pareiškėjui, kuriame nurodyta, kad: „[…] jei ir toliau pageidaujate gauti skundo ruošinio kopijas, prašymą pateikite savo būrio Resocializacijos skyriaus specialistui. Prašyme nurodykite, kad sutinkate atlyginti Įstaigai išlaidas už kopijų parengimą. Jei prašymo pateikimo metu asmeninėje sąskaitoje turėsite pakankamai lėšų, Jūsų prašymas bus patenkintas. […]“.

 

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

 

 1. Viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama ir – VAĮ):

– 3 straipsnis. Viešojo administravimo principai – „5) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį; […]; 9) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; […] 12) subsidiarumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir įgyvendinami žemiausiu efektyvumą galinčiu užtikrinti viešojo administravimo sistemos lygmeniu;[…]“;

10 straipsnis. Administracinių sprendimų priėmimas – „4. Viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. Jeigu prašymas ar skundas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.[…]“;

– 11 straipsnis. Prašymų ir skundų administraciniam sprendimui priimti pateikimas ir nagrinėjimas – „1. Asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles.[…]; 3. Prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo, kito įstatymų nustatytą specialų statusą turinčio fizinio asmens sprendimu gali būti nenagrinėjamas, jeigu: 1) nėra galimybės prašymą ar skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumo; 2) jis grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jeigu jo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to viešojo administravimo subjektas negali tokio prašymo ar skundo išnagrinėti; 3) paaiškėja, kad dėl to paties klausimo atsakymą yra pateikęs arba sprendimą yra priėmęs viešojo administravimo subjektas, į kurį kreiptasi, arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas ir asmuo nepateikia naujų duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą; 4) paaiškėja, kad skundą dėl to paties klausimo pradėjo nagrinėti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija ar teismas; 5) nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai; 6) prašymas ar skundas viešojo administravimo subjektui pateiktas ne pagal kompetenciją. 4. Jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme ar skunde išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl prašyme ar skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų būti perduotas nagrinėti pagal kompetenciją prašymas ar skundas, viešojo administravimo subjektas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui, paaiškindamas jo prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis.“

 

 1. Bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama – BVK):

– 183 straipsnis. Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas – „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. 3. Kalėjimų departamento direktoriaus veiksmai ir sprendimai per dvidešimt dienų nuo jų įteikimo gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui.“

 

 1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatuose, patvirtintuose teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-58, nustatyta:

„8. Kalėjimų departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų […] 8.31. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus Kalėjimų departamento kompetencijai; […].“

 

Lietuvos Respublikos teismų praktika

 

 1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau vadinama – LVAT) 2012-03-01 nutartyje (administracinė byla Nr. A502-1605/2012), be kita ko, nurodyta:

„[…] Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Pareiškėjas Skunde rašo, jog su 2022-05-12 prašymu dėl kopijų padarymo kreipėsi į PPN-AK, gavo šios įstaigos neigiamą atsakymą, kuris Pareiškėjo netenkino, tuomet apskundė gautą atsakymą KD. Pareiškėjas skundžia, jog PPN-AK ir KD nesprendžia problemos iš esmės ir elgiasi biurokratiškai.

 

 1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas su 2022-05-11 prašymu kreipėsi į PPN-AK administraciją, prašymas PPN-AK gautas ir užregistruotas 2022-05-12 reg. Nr. 70(6)-1548 dėl Pareiškėjo pateiktų dokumentų kopijų padarymo už kopijas susimokant savo lėšomis. PPN-AK, įvertinusi prašymo turinį, 2022-05-26 raštu Nr. 7-2777 pateikė atsakymą, kuriame atsisakė padaryti prašomas kopijas Pareiškėjui, motyvuodama, kad pateiktas skundo ruošinys nėra dokumentas, todėl kopijos nebus daromos.

 

 1. Nagrinėdamas pareiškėjų skundus Kalėjimų departamentas, kaip viešojo administravimo subjektas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo normų ir principų.

BVK reglamentuota bausmių vykdymo ir atlikimo tvarka, sąlygos ir principai, nustatyta privalomoji tvarka, kuria išankstinio nagrinėjimo ne teismo tvarka nagrinėjami nuteistų asmenų skundai dėl bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų bei sprendimų. Pažymėtina, kad, pagal BVK 183 straipsnio nuostatas, laisvės atėmimo bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui, bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui, o Kalėjimų departamento direktoriaus veiksmai ir sprendimai per dvidešimt dienų nuo jų įteikimo gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui.

Pareiškėjas, pasinaudodamas BVK 183 straipsnio nuostatų suteikta teise, tokį PPN-AK 2022-05-26 raštu Nr. 7-2777 pateiktą atsakymą apskundė 2022-05-19 KD (KD 2022-06-26 gautas ir užregistruotas Nr. 2G-1717). Kalėjimų departamentas, įvertinęs skundo turinį, 2022-06-02 raštu Nr. 2S-1475 pateikė Pareiškėjui atsakymą, kuriame nurodė, jog PPN-AK administracija, atsisakydama daryti prašomas kopijas, netinkamai įvertino aplinkybę, kad Pareiškėjas yra mokus, todėl Pareiškėjo skundą tenkino bei pateikė išvadą, jog PPN-AK 2022-05-26 sprendimas 7-2777 neatitinka VAĮ 10 straipsnio 5 dalies reikalavimų, ir įpareigojo PPN-AK administraciją Pareiškėjo 2022-05-12 reg. Nr. 70(6)-1548 prašymą išnagrinėti iš naujo ir pateikti prašomas kopijas.

PPN-AK, gavusi iš KD nurodymą išnagrinėti iš naujo Pareiškėjo prašymą, 2022-06-30 raštu Nr. 7-3596 pateikė Pareiškėjui atsakymą, kuriame nurodė, kad: „[…] jei ir toliau pageidaujate gauti skundo ruošinio kopijas, prašymą pateikite savo būrio Resocializacijos skyriaus specialistui. Prašyme nurodykite, kad sutinkate atlyginti Įstaigai išlaidas už kopijų parengimą. Jei prašymo pateikimo metu asmeninėje sąskaitoje turėsite pakankamai lėšų, Jūsų prašymas bus patenkintas. […]“.

Skunde Pareiškėjas nurodo, kad PPN-AK nesprendė situacijos ir liepė iš naujo kreiptis dėl kopijų padarymo, o dokumento ruošinius neva PPN-AK pametė. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas dokumentų ruošinius, kurių kopijas norėjo padaryti, pasiėmė atgal, kad nepasimestų, apie tai raštu patvirtina Pareiškėjo ranka ir parašu patvirtintas įrašas ant 2022-05-12 prašymo Nr. 70(6)-1548, šį faktą konstatavo ir patvirtina KD pateikta informacija (šios pažymos 4.3 papunktis).

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, Pareiškėjo teiginiai, kad PPN-AK pametė dokumentų kopijas, gavusi KD nurodymą, nepadaro kopijų ir elgiasi biurokratiškai, neatitinka tikrovės. PPN-AK administracija 2022-06-30 rašte Nr. 7-3596 Pareiškėjui aiškiai nurodė, kad padarys prašomas kopijas, kai Pareiškėjas kreipsis ir pateiks dokumentus, kurių kopijas nori padaryti.

Įvertinus visas šias aplinkybes, darytina išvada, kad Pareiškėjo Skundas dėl galimai netinkamų PPN-AK pareigūnų veiksmų, nereaguojant į KD priimtą sprendimą ir nepadarant dokumentų kopijų bei elgiantis biurokratiškai, pripažįstamas nepagrįstu.

 

 1. Pažymėtina, kad Skundo tyrimo metu nustatyta, jog Pareiškėjas su dviem papildomais skundais 2022-05-28 Nr. 2G-1837 ir 2022-06-13 Nr. 2G-1981 kreipėsi į KD, kad būtų patikrintas prašymo dėl kopijų padarymo nagrinėjimo PPN-AK teisėtumas ir pagrįstumas. Į šiuos skundus KD 2022-07-12 raštu Nr. 2S-1917 pateikė atsakymą, kuriame nurodė, kad išnagrinėjus surinktą dokumentinę medžiagą ir įvertinus 2022-05-26 Pravieniškių PN-AK sprendimą Nr. 7-2777 nustatyta, jog Pareiškėjui pateiktas atsakymas yra išsamus, pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis ir atitinka VAĮ 3 ir 10 straipsnių nuostatas (šios pažymos 4.2 papunktis).

LVAT savo praktikoje pabrėžia, kad valstybės institucijos turi veikti kaip bonus pater familias, t. y. apdairiai ir rūpestingai (2013 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A520-2473/2013).

Nagrinėjamu atveju Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį, jog KD du kartus vertino PPN-AK Pareiškėjui teiktą 2022-05-26 atsakymą Nr. 7-2777 ir pateikė du skirtingus atsakymus su dviem skirtingais administraciniais sprendimais 2022-06-02 raštu Nr. 2S-1475, tiek 2022-07-12 raštu Nr. 2S-1917 (šios pažymos 4.2 ir 4.3 papunkčiai),  todėl Seimo kontrolierei kyla pagrįstas klausimas, kodėl KD teikiama informacija Pareiškėjui  dėl to paties fakto yra skirtinga.

Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, Seimo kontrolierė rekomenduoja KD direktoriui išsiaiškinti priežastis, kodėl Pareiškėjui buvo teikiami du skirtingi administraciniai sprendimai dėl tų pačių faktinių aplinkybių, bei nustatyti, kas yra atsakingas už informacijos teikimą, ir imtis veiksmų šią situaciją ištaisyti bei ateityje teikti tikslią informaciją.

Įvertinus visas šias aplinkybes, darytina išvada, kad Pareiškėjo Skundas dėl galimai netinkamų Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų, netinkamai, neatidžiai ir neatsakingai nagrinėjant jo skundus, pripažįstamas pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERĖS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

X skundą dėl PPN-AK pareigūnų veiksmų (neveikimo), nereaguojant į KD priimtą sprendimą ir nepadarant dokumentų kopijų bei elgiantis biurokratiškai, pripažinti nepagrįstu.

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

X skundą dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai, neatidžiai ir neatsakingai nagrinėjant jo skundus, pripažinti pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERĖS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
  1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduoja:

išsiaiškinti priežastis, kodėl Pareiškėjui buvo teikiami du skirtingi administraciniai sprendimai dėl tų pačių faktinių aplinkybių, bei nustatyti, kas yra atsakingas už informacijos teikimą, ir imtis veiksmų šią situaciją ištaisyti bei ateityje teikti tikslią informaciją.

 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                                                                                                      Erika Leonaitė