PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ

Dokumento numeris 4D-2022/-69
Data 2022-04-19
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ
Kontrolierius Erika Leonaitė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė 2022-01-20 gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau vadinama – Pravieniškių PN) pareigūnų veiksmų, susijusių su galimybės naudotis riboto interneto prieiga (RIP) apribojimu.

 

 1. Pareiškėjas skunde (toliau vadinama – Skundas) rašė, kad:

2.1. 2021-12-24 kreipėsi į Pravieniškių PN administraciją su prašymu leisti naudotis RIP. Leidimas buvo duotas 10-čiai dienų, nurodant naudojimosi laiką nuo 18 val. iki 20 val. Pareiškėjas turi vakarieniauti nuo 18.30 val. iki 19.30 val., todėl jis buvo priverstas arba likti be vakarienės ir eiti prie kompiuterio, arba vakarieniauti ir neiti prie kompiuterio. Keletą kartų nėjo vakarieniauti ir nuėjo prie kompiuterio, tačiau nė karto nepavyko prisijungti prie teisės aktų sąvado ir teisės
aktų registro;

2.2. Pravieniškių PN 1-ojo sektoriaus bibliotekoje nėra nei Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, nei Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, artimiesiems taip pat neleidžiama atsiųsti teisės aktų, todėl pažeidžiama jo teisė gauti teisinę pagalbą;

2.3. 2021-12-30 kreipėsi į administraciją, prašydamas leisti naudotis RIP kitu, patogesniu, laiku, tačiau buvo atsakyta, kad dėl didelio pareigūnų užimtumo ir didelio norinčių naudotis RIP nuteistųjų skaičiaus negali skirti kito laiko. Pareiškėjo žiniomis, RIP naudojasi tik du nuteistieji.

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašė ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierė 2022-02-22 raštu Nr. 4D-2022/1-69/3D-428 kreipėsi į Pravieniškių PN administraciją, prašydama paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

Seimo kontrolierė 2022-04-04 ir 2022-04-07 gavo Pravieniškių PN 2022-03-10 raštą
Nr. 14-3572 ir 2022-04-07 raštą Nr. 14-4772, kuriais pateikiamos Pareiškėjo skundų ir atsakymų jam kopijos. Raštuose nurodoma:

4.1. „Patikrinus nuteistojo asmens bylą, 2021-12-24 nuteistojo X prašymo nerasta. Peržiūrėjus 4-o būrio (kurio sudėtyje bausmę atlieka nuteistasis) Nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų registracijos žurnalą nustatyta, kad 2021-12-24 nuteistasis nesikreipė su prašymu leisti naudotis Riboto interneto prieiga (toliau – RIP).“

4.2. „Patikrinus nuteistojo asmens bylą 2021-12-30 nuteistojo X prašymo nerasta. Peržiūrėjus 4-o būrio Nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų registracijos žurnalą nustatyta, kad 2021-12-30 nuteistasis nesikreipė su prašymu leisti naudotis RIP […]. Nuteistasis minėtu klausimu yra kreipęsis 2021-11-24.“

4.3. „Informuojame, kad 2022 m. vasario mėn. […] RIP, ta pačia, prie kurios pagal priskirtą būrį gali jungtis ir X, naudojosi vos penki nuteistieji. Nuteistojo X prašymo pasinaudoti RIP 2022 m. vasario mėn. gauta nebuvo. Remiantis tuo, kas nurodyta, galima konstatuoti, kad nuteistųjų, norinčių naudotis RIP, srautas nėra didelis. Pažymėtina, kad nuteistųjų vakarienė netrunka vieną valandą, kaip nurodo nuteistasis, vakarienei dienotvarkėje paprastai numatoma 10–15 minučių.“

4.4. „Lietuvos Respublikos kodeksai (CK, CPK, BK, BPK, BVK) yra nuteistųjų bibliotekoje […]. Be to, su galiojančiais teisės aktais nuteistieji turi galimybę susipažinti kreipdamiesi į Resocializacijos skyriaus pareigūnus ir darbuotojus.“

4.5. Seimo kontrolierei buvo pateikta Pareiškėjo 2021-11-24 prašymo leisti naudotis RIP kopija. Prašyme yra rezoliucija, kad leidžiama naudotis RIP nuo 2021-11-29 iki 2021-12-09 nuo 18 val. iki 20 val.

Seimo kontrolierei buvo pateiktas Pravieniškių PN 2021-12-15 atsakymas į Pareiškėjo 2021-11-30 prašymą.  Pareiškėjas prašė leisti naudotis RIP jam patogiu laiku, nuo 14 val., nes paskirtas laikas sutampa su vakarienės laiku, taip pat prašė leisti naudotis RIP nerašant vis naujų prašymų ir  informuoti, koks teisės aktas reglamentuoja naudojimosi RIP tvarką. Pravieniškių PN atsakyme paaiškino, kad naudojimosi RIP tvarka yra numatyta Pravieniškių pataisos namų direktoriaus 2020 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-406 patvirtintame Suimtųjų ir nuteistųjų naudojimosi riboto interneto prieiga tvarkos apraše. Pareiškėjui buvo išaiškinta prašymo teikimo ir leidimų naudotis RIP išdavimo tvarka. Taip pat paaiškinta, kad naudotis RIP jam buvo leista nuo 18 val. iki 20 val., maksimalus naudojimosi RIP laikas yra 35 min., todėl nuo 18 val. iki 20 val. jis turi pakankamai laiko ir pavakarieniauti, ir pasinaudoti RIP. Pareiškėjo prašymas buvo atmestas, nurodyta atsakymo apskundimo tvarka.

4.6. Pravieniškių PN administracija, atsakydama į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas) persiųstą ir
2022-01-04 gautą Pareiškėjo skundą, 2022-03-25 rašte paaiškino, kad naudojimosi RIP tvarka yra numatyta Pravieniškių PN direktoriaus 2020 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-406 patvirtintame Suimtųjų ir nuteistųjų naudojimosi riboto interneto prieiga tvarkos apraše. Nuteistieji, norėdami pasinaudoti RIP, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas teikia direktoriui prašymą, kuriame privalo nurodyti naudojimosi RIP tikslą bei pageidaujamą datą. Siekiant suteikti galimybę pasinaudoti RIP kuo didesniam nuteistųjų skaičiui, naudojimosi RIP laikas neturi viršyti 20 minučių. Nesant dideliam norinčių pasinaudoti RIP nuteistųjų skaičiui, laikas gali būti prailginamas iki 35 minučių. Pareiškėjui buvo paaiškinta, kad, pagal 2020 m. spalio 8 d. patvirtintą Pirmojo sektoriaus nuteistųjų maitinimo valgykloje grafiką, jo vakarienė pradedama 18.50 val. ir baigiama 19.20 val., todėl jis turi pakankamai laiko naudotis riboto interneto prieiga prieš vakarienę ar po jos. Pareiškėjo skundas buvo pripažintas nepagrįstu, nurodyta atsakymo apskundimo tvarka.

 

 1. Seimo kontrolierės patarėjos 2022-02-17 lankėsi Pravieniškių PN ir tikrino, kaip 1-ojo sektoriaus patalpose veikia RIP. Patikrinimo metu nustatyta, kad Pravieniškių PN 1-ajame sektoriuje laikomi nuteistieji turi galimybę naudotis keturiais kompiuteriais, kuriuose įdiegta RIP. Patikrinus RIP prieigos vietą, įrengtą uždarojo sektoriaus zonoje, kuria naudojosi Pareiškėjas, nustatyta, kad leidžiamos naudotis interneto svetainės veikė. Kitoje RIP prieigos vietoje kompiuteriu naudojosi kitas nuteistasis, kuris paaiškino, kad neturi problemų naudojantis RIP, visų sąraše nurodytų svetainių internetiniai puslapiai atsidaro.

Patikrinimo metu Seimo kontrolierės patarėjos lankėsi ir 1-ojo sektoriaus bibliotekoje. Įvertinus ten buvusią teisinę literatūrą bei pakalbėjus su bibliotekoje dirbusiu nuteistuoju paaiškėjo, kad nuteistiesiems trūksta teisinės literatūros, buvo atspausdintas tik vienas Bausmių vykdymo kodeksas, kuriuo patikrinimo metu kažkas naudojosi, bibliotekoje nebuvo ir kitų aktualios redakcijos kodeksų bei pagrindinių teisės aktų.

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama ir – BVK):

11 straipsnis. Bendrosios nuteistųjų teisės – „1. Nuteistieji turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka: 1) gauti rašytinę informaciją apie bausmės atlikimo tvarką ir sąlygas, savo teises bei pareigas. Šią informaciją bausmės vykdymo institucija pateikia lietuvių kalba arba nuteistojo gimtąja kalba, arba ta kalba, kurią nuteistasis supranta; 2) kreiptis su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais į bausmės vykdymo ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus ir tarnautojus, nevyriausybines organizacijas ar tarptautines institucijas;
3) gauti medicinos pagalbą; 4) gauti teisinę pagalbą. 2. Specialiąsias nuteistųjų teises nustato atskirų rūšių bausmių vykdymo tvarką ir sąlygas reglamentuojantys šio Kodekso skyriai.“.

 

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama ir – VAĮ):

– 3 straipsnis. Viešojo administravimo principai – „ 5) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį; […]; 9) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; […]“;

– 10 straipsnis. Administracinių sprendimų priėmimas – „4. Viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. Jeigu prašymas ar skundas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys“;

– 11 straipsnis. Prašymų ir skundų administraciniam sprendimui priimti pateikimas ir nagrinėjimas – „1. Asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles.“

 

 1. Suimtųjų ir nuteistųjų naudojimosi riboto interneto prieiga tvarkos apraše, patvirtintame Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2020 m. spalio 1 d. įsakymu
  Nr. V-406, numatyta:

„9. Nuteistieji ir suimtieji, norėdami pasinaudoti RIP, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas rašo prašymą direktoriaus vardu, kuriame privalo nurodyti naudojimosi RIP tikslą bei pageidaujamą datą. Nuteistieji ir suimtieji prašymus (priedas) pateikia darbo dienomis Resocializacijos skyriaus (toliau – RS) pareigūnui.

 1. RS pareigūnas gavęs suimtojo, nuteistojo prašymą leisti pasinaudoti RIP, registruoja jį įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Nuteistiesiems ar suimtiesiems teisė naudotis RIP gali būti vienkartinė arba daugkartinė. Teisė pasinaudoti RIP suteikiama ne dažniau kaip vieną kartą per dieną.
 3. Naudotis RIP suimtieji ir nuteistieji gali darbo dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 20.00 val. Esant dideliam suimtųjų ir nuteistųjų, norinčių naudotis RIP, skaičiui gali būti sudaromas ir paskelbiamas naudojimosi RIP grafikas, numatant kiekvienam suimtajam ir nuteistajam galimybę pasinaudoti RIP ne rečiau kaip kartą per 15 darbo dienų.
 4. Suimtieji ir nuteistieji į RIP lydimi RS ar Saugumo valdymo skyriaus (toliau – SVS) pareigūnų.
 5. Siekiant suteikti galimybę pasinaudoti RIP kuo didesniam suimtųjų ir nuteistųjų skaičiui, naudojimosi RIP laikas neturi viršyti – 20 min. Nesant dideliam norinčių pasinaudoti RIP suimtųjų ir nuteistųjų skaičiui, laikas gali būti prailginamas iki 35 min.“

 

 1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (toliau vadinama – Taisyklės):

– 25 punktas – „Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos“;

– 35 punktas – „Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį: 35.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.4. į kitus prašymus – atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys“;

– 38 punktas – „Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame pranešime apie asmens prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis asmuo ar jo atstovas turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką, nurodant institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-us) ir adresą (-us), taip pat terminą (-us), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. Persiunčiant prašymą ar skundą nagrinėti kitai kompetentingai institucijai ir informuojant apie tai asmenį ar jo atstovą, pranešime asmeniui nurodyti minėtos apskundimo tvarkos nereikia.“

 

Lietuvos Respublikos teismų praktika

 

 1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama ir – LVAT)
  2014-04-09 aprobuotame Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl bausmių vykdymo ir kardomojo suėmimo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų viešojo administravimo srityje, apibendrinime yra nurodęs:

,,Šio teisinio reguliavimo kontekste teisėjų kolegija pažymėjo, kad Pataisos namai ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kaip viešojo administravimo subjektai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 p.) (2012 m. gruodžio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-3206/2012). Laisvės atėmimo institucijų sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai, kurie, be kita ko, atitiktų Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje numatytus reikalavimus (2011 m. balandžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2876/2011).“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Pareiškėjas skundėsi, kad kreipėsi į Pravieniškių PN administraciją su prašymais leisti naudotis RIP, tačiau paskirtas laikas sutapo su vakarienės laiku, o prašymai leisti naudotis RIP kitu laiku buvo atmesti. Galimybių gauti teisinę informaciją įstaigoje daugiau nėra.

 

 1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas Pravieniškių PN administracijai
  2021-11-24 įteikė prašymą leisti naudotis RIP. Pravieniškių PN administracija leido naudotis RIP dešimt dienų nuo 18 val. iki 20 val. Pareiškėjas 2021-11-30 įteikė prašymą, reikšdamas nepasitenkinimą paskirtu RIP naudojimosi laiku bei tvarka, kad norint naudotis RIP reikia nuolat rašyti prašymus. Pravieniškių PN administracija 2021-12-15 atsakyme nuteistajam išaiškino, koks teisės aktas reglamentuoja naudojimo RIP tvarką, taip pat paaiškino, kad naudotis RIP jam buvo leista nuo 18 val. iki 20 val., maksimalus naudojimosi RIP laikas yra 35 min., todėl nuo 18 val. iki 20 val. jis turi pakankamai laiko ir pavakarieniauti, ir pasinaudoti RIP. Pareiškėjo prašymas buvo atmestas, nurodyta atsakymo apskundimo tvarka.

Pareiškėjas dėl naudojimosi RIP išsiuntė skundą Kalėjimų departamentui, kuris skundą 2022-01-04 persiuntė nagrinėti Pravieniškių PN administracijai. Pravieniškių PN administracija 2022-03-25 atsakyme Pareiškėjui pakartotinai išaiškino RIP naudojimosi tvarką, paaiškino, kad pagal Pirmojo sektoriaus nuteistųjų maitinimo valgykloje grafiką jo vakarienė pradedama 18.50 val. ir baigiama 19.20 val., todėl jis turi pakankamai laiko naudotis riboto interneto prieiga prieš vakarienę ar po jos. Pareiškėjo skundas buvo pripažintas nepagrįstu, nurodyta atsakymo apskundimo tvarka.

 

 1. Pravieniškių PN direktoriaus patvirtintame Suimtųjų ir nuteistųjų naudojimosi riboto interneto prieiga tvarkos apraše numatyta, kad nuteistieji ir suimtieji, norėdami pasinaudoti RIP, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas rašo prašymą direktoriaus vardu, kuriame privalo nurodyti naudojimosi RIP tikslą bei pageidaujamą datą, prašymas užregistruojamas. Nuteistiesiems ar suimtiesiems teisė naudotis RIP gali būti vienkartinė arba daugkartinė. Teisė pasinaudoti RIP suteikiama ne dažniau kaip vieną kartą per dieną. Naudotis RIP suimtieji ir nuteistieji gali darbo dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 20.00 val. Siekiant suteikti galimybę pasinaudoti RIP kuo didesniam suimtųjų ir nuteistųjų skaičiui, naudojimosi RIP laikas neturi viršyti 20 minučių. Nesant dideliam norinčių pasinaudoti RIP suimtųjų ir nuteistųjų skaičiui, laikas gali būti pailginamas iki 35 minučių.

 

 1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjui buvo duotas leidimas dešimt dienų naudotis RIP, vėliau jis nebeteikė prašymų naudotis RIP. Pravieniškių PN administracija atsakydama į Pareiškėjo skundus ir prašymus išsamiai išaiškino naudojimosi RIP tvarką, paaiškino, kodėl jam buvo paskirtas būtent toks RIP naudojimosi laikas, ir kad Pareiškėjas turėjo pakankamai laiko ir pavakarieniauti, ir nueiti prie kompiuterio. Atsakymuose išaiškinta apskundimo tvarka.

Įvertinus šias nustatytas aplinkybes ir tai, kad patikrinimo metu Pravieniškių PN 1-ojo sektoriaus RIP prieigos vietose interneto svetainės veikė, darytina išvada, kad Pareiškėjo teisė pasinaudoti RIP nebuvo pažeista.

 

 1. Atkreiptinas dėmesys, kad Pravieniškių PN administracija atsakymą į Kalėjimų departamento persiųstą Pareiškėjo skundą parengė praleidusi 20 darbo dienų terminą.

Pravieniškių PN, kaip viešojo administravimo subjektas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų ir nuostatų. VAĮ numatyta, kad viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. Jeigu prašymas ar skundas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.

Skundo tyrimo metu Seimo kontrolierei nebuvo pateikta duomenų, kad dėl Pareiškėjo skundo aplinkybių būtų atliekamas tyrimas, taip pat nebuvo pateikta duomenų dėl skundo tyrimo termino pratęsimo, todėl daryti išvada, kad atsakymas Pareiškėjui parengtas per neprotingai ilgą laiką, daugiau nei po dviejų mėnesių nuo skundo gavimo.

 

 1. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl Pravieniškių PN pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai ribojant teisę pasinaudoti RIP, tyrimo metu nebuvo patvirtintos, tačiau Pareiškėjo Skundas dėl Pravieniškių PN pareigūnų veiksmų, sietinų su skundo nagrinėjimu, kiek tai susiję su praleistu terminu rengiant atsakymą į 2022-01-04 gautą skundą, pripažįstamas pagrįstu.

 

 1. Pastebėtina, kad Pareiškėjas Skunde rašė, jog įstaigos bibliotekoje nėra teisinės literatūros, todėl sudėtinga gauti teisinę informaciją. Patikrinimo metu 1-ojo sektoriaus bibliotekoje buvo tik senos redakcijos pagrindiniai kodeksai, biblioteka turi tik vieną administracijos atspausdintą BVK egzempliorių, kuris buvo paimtas kito asmens. Pravieniškių PN administracija, teikdama informaciją Seimo kontrolierei, paaiškino, kad bibliotekoje yra Lietuvos Respublikos kodeksai (CK, CPK, BK, BPK, BVK), su galiojančiais teisės aktais nuteistieji turi galimybę susipažinti kreipdamiesi į Resocializacijos skyriaus pareigūnus ir darbuotojus, tačiau įvertinus patikrinimo metu nustatytas aplinkybes, kad bibliotekoje buvo tik senos redakcijos pagrindiniai kodeksai, taip pat atsižvelgiant į tai, kad tik maža nuteistųjų dalis naudojasi RIP ir bibliotekoje esanti teisinė literatūra yra labai svarbi užtikrinant nuteistųjų teisę į informaciją, Pravieniškių PN direktoriui siūlytina papildyti biblioteką aktualia teisine literatūra.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X Skundą dėl Pravieniškių PN pareigūnų veiksmų (neveikimo), nesilaikius skundo nagrinėjimo terminų, pripažinti pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
  1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriui rekomenduoja užtikrinti, kad atsakymai nuteistiesiems į jų skundus ir prašymus būtų parengti per teisės aktuose nustatytą terminą.

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
  1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriui rekomenduoja užtikrinti, kad nuteistiesiems būtų sudaryta galimybė įstaigos bibliotekose gauti aktualią teisinę literatūrą.

 

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                     Erika Leonaitė