PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ

Dokumento numeris 4D-2021/1-1282
Data 2021-12-06
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau vadinama ir – Pravieniškių PN-AK, Įstaiga) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai registruojant Pareiškėjo kreipimusis ir į juos neatsakant (toliau vadinama ir – Skundas).

 

 1. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma:

2.1. „2021-07-07 Administracijai (reng. past. Pravieniškių PN-AK administracijai) pateikiau prašymą išduoti ventiliatorių, nes tuo metu neveikė vėdinimo sistema. Kadangi į
2021-07-07 prašymą negavau jokio atsakymo, 2021-08-10 pateikiau skundą […]. Bet atsakymo nei į vieną, nei į kitą nėra“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „2021-08-05 pateikiau skundą dėl pareigūno […], kuris vengė įvesti mano advokatės numerį, kad galėčiau nemokamai skambinti […]. O pateikus skundą taip ir nebuvo atsakyta raštu, nors terminas jau praleistas“;

2.3. „2021-08-05 kreipiausi su prašymu, kad Administracija į kamerą išduotų džiovyklę rūbam […], bet į tai nėra atsakyta“;

2.4. „man teikiant Administracijai skundus, prašymus jie reiškia, kad neprivalo duoti pasirašyti ar žymą apie priimtą skundą, prašymą, nors, kiek žinau, kad įstatymas […] numato pareiškėją supažindinti apie priimtą skundą, prašymą ir jo užregistravimą.“

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierius 2021 m. spalio 19 d. raštu Nr. 4D-2021/1-1282/3D-2426 kreipėsi į Pravieniškių PN-AK direktorių prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2021 m. lapkričio 12 d. Seimo kontrolierius gavo Pravieniškių PN-AK 2021 m. lapkričio 12 d. raštą
  Nr. 14-11096.

Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma:

4.1. „Nuteistasis […] su rašytiniais prašymais į Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos […] direktorių 2021 m. liepos 7 d. dėl ventiliatoriaus suteikimo, 2021 m. rugpjūčio 5 d. dėl džiovyklės rūbams nesikreipė, taip pat 2021 m. rugpjūčio 5 d. skundo dėl pareigūno […] nepateikė. 2021-08-05 Nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų apskaitos žurnale Nr. 72(11-12)-3261 yra registruotas šio nuteistojo prašymas dėl papildomo telefoninio skambučio jo artimiesiems suteikimo“;

4.2. „Nuteistųjų skundai bei prašymai registruojami vadovaujantis Įstaigos direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-533 „Dėl nuteistųjų rašytinių skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.“

 

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

 

 1. Bausmių vykdymo kodekso:

183 straipsnis „Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas“ – „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.“

 

 1. Viešojo administravimo įstatymo:

11 straipsnis „Prašymų ir skundų administraciniam sprendimui priimti pateikimas ir nagrinėjimas – „1. Asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles.“

 

 1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875:

24 punktas – „Priėmus prašymą ar skundą, asmens pageidavimu įteikiama, o jeigu prašymas ar skundas gautas paštu arba elektroninėmis priemonėmis, asmens pageidavimu per 3 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo institucijoje dienos asmens nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu išsiunčiama Taisyklių priede nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus“;

25 punktas – „Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos.“

 

 1. Nuteistųjų rašytinių skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Įstaigos direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-533 (Aprašas):

6 punktas – „Nuteistųjų rašytinius skundus ir rašytinius kreipimusis priima Resocializacijos skyriaus specialistas […] užregistruodamas ir užpildydamas reikiamą informaciją Nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų registracijos žurnale ir nuteistajam pasirašant jų pateikimo momentu. Pasibaigus administracijos darbo laikui, taip pat savaitgaliais ir švenčių dienomis nuteistųjų skundus priima ir užregistruoja sektorių Saugumo valdymo skyrių vyriausieji specialistai (specialistai), atliekantys direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas […]. Tarnybą vykdantis direktoriaus budintysis padėjėjas artimiausią darbo dieną skundus perduoda būrio viršininkui.“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Skunde nurodoma, kad Pareiškėjas kelis kartus raštu kreipėsi į Pravieniškių PN-AK administraciją, tačiau negavo nei pažymos apie šių kreipimusi priėmimo / registravimo faktą, nei atsakymų į juos.

 

 1. Viešojo administravimo subjektas yra saistomas gero viešojo administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų. Atsakingo valdymo (gero viešojo administravimo) principas įtvirtina viešojo administravimo subjekto pareigą imtis aktyvių veiksmų vykdant administracinę procedūrą, dirbti rūpestingai ir atidžiai, veikti taip, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų, tarp jų, ir nuostatų, susijusių su prašymų / skundų registravimu bei nagrinėjimu iš esmės.

Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą asmuo per 3 darbo dienas nuo jo pateikto prašymo ar skundo gavimo institucijoje dienos yra informuojamas apie šio kreipimosi priėmimo / registravimo faktą, įteikiant tai liudijančią pažymą ar kitu teisės aktuose įtvirtintu būdu. Nagrinėjamu atveju Pravieniškių PN-AK laikomi asmenys apie jų pateikto kreipimosi priėmimo / registravimo faktą yra informuojami, sudarant jiems galimybę pirmiau nurodyto kreipimosi perdavimo atsakingiems pareigūnams metu pasirašyti Nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų registracijos žurnale. Priėmus / užregistravus asmens (šiuo atveju – Pareiškėjo) prašymą ir / ar skundą atsakingiems pareigūnams (šiuo atveju – Pravieniškių PN-AK pareigūnams) kyla įstatyminė pareiga jį atidžiai išnagrinėti ir atsakymą į gautą prašymą ir / ar skundą pateikti per 20 darbo dienų nuo jo gavimo institucijoje dienos.

Skundo tyrimo metu nebuvo gauta duomenų, kad Pareiškėjas būtų raštu kreipęsis į Pravieniškių PN-AK administraciją dėl ventiliatoriaus, drabužių džiovyklės išdavimo, galimai netinkamų pareigūnų veiksmų (neveikimo) ar kitų Skunde nurodytų aplinkybių (šios pažymos
2 punktas), todėl vertintina, kad Pravieniškių PN-AK pareigūnams nekilo pareiga Pareiškėją supažindinti su jo prašymų / skundų priėmimo / registravimo faktu ir per 20 darbo dienų į juos atsakyti. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad Skunde nurodytos aplinkybės, t. y., jog Pareiškėjas kelis kartus raštu kreipėsi į Pravieniškių PN-AK, tačiau negavo nei pažymos apie šių kreipimusi priėmimo / registravimo faktą, nei atsakymų į juos, nebuvo patvirtintos.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundas yra nepagrįstas.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundą dėl Pravieniškių PN-AK pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai registruojant jo kreipimusis ir į juos neatsakant, atmesti.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

 

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
  1 dalies 17 punktu, Pravieniškių PN-AK direktoriui rekomenduotina imtis priemonių, kad ateityje būtų visuomet vykdomi Aprašo 6 punkte įtvirtinti reikalavimai, kontroliuojant Pravieniškių PN-AK įkalintų asmenų prašymų / skundų priėmimo procesus, atliekant pareigūnų mokymus, susijusius su Aprašo nuostatų tinkamu vykdymu ir kt.

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                                                                                                   Augustinas Normantas