PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ POLICIJOS DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO JONAVOS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATĄ

Dokumento numeris 4D-2021/1-456
Data 2021-09-23
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ POLICIJOS DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO JONAVOS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATĄ
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti Atsisiųsti Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2021 m. kovo 29 d. gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama ir – PD, Policijos Departamentas) ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato (toliau vadinama ir – Kauno AVPK Jonavos r. PK, Kauno apskr. VPK Jonavos r. PK) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai atsakant į Pareiškėjo kreipimusis (toliau vadinama ir – Skundas).

2021 m. birželio 25, 2021 rugpjūčio 2, 2021 m. rugsėjo 9 dienomis buvo gauti Skundo papildymo raštai.

 

 1. Skunde ir jo papildymo raštuose, be kitų aplinkybių, nurodoma:

2.1. „2021-02-03 Pareiškėjas kreipėsi skundu į skundžiamą instituciją (reng. past.: Policijos Departamentą), nes pastebėjo klaidinančią informaciją svetainėje www.epolicija.lt. […]. Pareiškėjui buvo pateiktas sprendimas, kuris neatitinka LR Viešojo administravimo įstatyme numatyto teisinio reguliavimo, nenurodant apskundimo tvarkos, skundas neišsamiai buvo nagrinėtas ir sąmoningai nutylėti Pareiškėjo iškelti klausimai. Tuo institucija pažeidė gero administravimo principą ir užsiėmė biurokratizmu“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „2021-01-22 Pareiškėjas kreipėsi skundu į skundžiamą (reng. past.: praleistas žodis „instituciją“) ir nurodė, kad jo asmens duomenys gali būti perduoti T. G. [Seimo kontrolieriui asmens vardas ir pavardė yra žinomi], juos galėjo perduoti J. P. [Seimo kontrolieriui asmens vardas ir pavardė yra žinomi], nes pagal visas aplinkybes tai galėjo būti, t. y. galėjo būti pažeisti BDAR (reng. past. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) reikalavimai. […]. Skundžiama institucija atsisakė nagrinėti 2021-01-22 skundą, nepersiuntė kitam Viešojo administravimo subjektui jį nagrinėti taip, kaip reikalauja LR Viešojo Administravimo įstatymas 11 straipsnio 4 dalyje dėl BDAR galimo pažeidimo ir nepagrįstai prirašė, kad neva Pareiškėjas reikalauja iš naujo nagrinėti jo 2020-08-08 skundą dėl 2020-08-07 įvykių, ko neprašė Pareiškėjas“;

2.3. „2021-01-27 Pareiškėjas apskundė […] skundžiamos institucijos veiksmus skundu. […]. Iš 2021-01-27 skundo turinio matyti, kad Pareiškėjas neprašė iš naujo nagrinėti jo 2020-08-08 skundą dėl 2020-08-07 įvykių išsiųsdamas 2021-01-22 skundą […] PD, bet skunde nurodė ko jis reikalauja, tačiau Pareiškėjui vėl formaliai buvo atrašyta, tinkamai nenurodyta apskundimo tvarka, Pareiškėjo skundas dėl jo asmens duomenų tvarkymo nebuvo nei persiųstas, nei pradėtas nagrinėti. LR Viešojo administravimo įstatymo 5 straipsnio 7 punkte nurodoma: „administracinio sprendimo apskundimo tvarka, nurodant konkrečią skundą nagrinėjančią instituciją ar įstaigą, skundo padavimo terminą ir teisės aktą, reglamentuojantį apskundimo tvarką“, tuo užsiimta biurokratizmu ir nesilaikyta gero administravimo principo. Pateiktame sprendime dėl 2021-01-27 skundo nenurodoma dėl kokių priežasčių nepradėtas skundo nagrinėjimas dėl asmens duomenų galimo perdavimo, tvarkymo, sąmoningai nutylėta. Nenurodoma, dėl ko nepersiunčiama kitai institucijai pagal kompetenciją. Tokie aktai yra neteisėti Pareiškėjo atžvilgiu ir Pareiškėjas tai vertina kaip vienas kito dangstymą, ar teisinio išsilavinimo nebuvimą, ar viskas viename“;

2.4. „Pareiškėjas 2021-01-25 kreipėsi į Policiją suteikti informaciją, kuri iki šiol nesuteikta“;

2.5. „Pareiškėjas […] be kitą ko nurodė, kad jo 2021-01-25 pateiktas prašymas suteikti informaciją […] iki šiol nebuvo išnagrinėtas. Tai atitinka vilkinimo ir biurokratizmo sąvokas, pažeidžia gero administravimo principus […]. Kauno AVPK, Jonavos r. PK į prašymą atsakė tik 2021-08-10.“

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde ir jo papildymo raštuose nurodytas aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierius 2021 m. kovo 30 d. raštu Nr. 4D-2021/1-456/3D-869 ir 2021 m. rugpjūčio 3 d. raštu Nr. 4D-2021/1-456/3D-1878 kreipėsi į PD, prašydamas paaiškinti Skunde ir jo papildymo raštuose nurodytas aplinkybes. 2021 m. balandžio 14 d. Seimo kontrolierius gavo 2021 m. balandžio 13 d. PD raštą Nr. 5-S-5967, o 2021 m. rugpjūčio 16 d. Seimo kontrolierius gavo 2021 m. rugpjūčio 16 d. PD raštą Nr. 5-S-13919:

Šiuose raštuose ir prie jų pridėtuose dokumentuose nurodoma:

4.1. 2020 m. rugpjūčio 8 d. Pareiškėjas kreipėsi į PD dėl 2020 m. rugpjūčio 7 d. įvykių, kai asmenys (Pareiškėjo teigimu, prekybos centro darbuotojai) galimai nepagrįstai apribojo jo, kaip pirkėjo ir vartotojo, teisę „savo nuožiūra įsigyti ir naudoti prekes ir paslaugas“; šiame kreipimesi, be kitų aplinkybių, nurodoma: „T. M. (reng. past.: asmuo, galimai dirbantis prekybos centre, Skunde įvardytas kaip T. G.) prisipažino, kad jis turi sąrašą nepageidaujamų asmenų. Į tą sąrašą […] įtrauktas Pareiškėjas. Pareiškėjas įžvelgia neteisėtą asmens duomenų tvarkymą“; šis Pareiškėjo kreipimasis buvo persiųstas nagrinėti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariatui;

4.2. Kauno AVPK Jonavos r. PK 2021 m. sausio 22 d. nutarimu buvo priimtas sprendimas nutraukti (nepradėti) administracinio nusižengimo teiseną (teisenos) dėl 2020 m. rugpjūčio 7 d. įvykių, nurodytų Pareiškėjo 2020 m. rugpjūčio 8 d. kreipimesi;

4.3. 2021 m. sausio 22 d. Pareiškėjas raštu „Dėl neišsamaus 2020-08-08 skundo tyrimo ir neteisėto 2021-01-22 nutarimo“ kreipėsi į PD nurodydamas, kad „2021-01-22 Pareiškėjui buvo atsiųstas nutarimas, dėl 2020-08-07 įvykių, kuriame iškraipyta visa 2020-08-08 skundo esmė, iškraipytos faktinės aplinkybės, šiurkščiai pažeisti teisėtumo, įrodymų vertinimo ir visapusiškumo principai. Tyčia neištirtas pridėtas 2020-08-07 vaizdo ir garso įrašas […]. 2020-08-08 skundas tirtas remiantis vienašališkais T. G. parodymais nevertinant Pareiškėjo pridėtų įrodymų […]. […].
2020-08-08 skundu Pareiškėjas prašė ištirti šias aplinkybes: Dėl šių aplinkybių, kad 2020-08-07
T. M. (kaip paaiškėjo 2021-01-22 faktiškai T. G.) prisipažino, kad jis turi sąrašą nepageidaujamų asmenų. Tai girdėti iš 2020-08-07 vaizdo ir garso įrašo. Į tą sąrašą […] įtrauktas Pareiškėjas. Pareiškėjas įžvelgia neteisėtą asmens duomenų tvarkymą. Policija turėdama teisę išreikalauti tą sąrašą ir patikrinti jo tvarkymo teisėtumą nieko nedarė ir nemotyvavo, dėl ko ji taip atliko […]. […]. Pareiškėjo reikalavimas: […]; Pradėti tyrimą ir išreikalauti visą medžiagą iš minėtos tyrėjos, Europos Sąjungos teisininkės su neaišku kokiu teisiniu išsilavinimu, bei pripažinti neteisėtus veiksmus taip pat nustatyti aplinkybes, kaip T. G. tvarko Pareiškėjo asmens duomenis, ar J. P. juos neperdavė tyrimo metu“;

4.4. PD 2021 m. sausio 27 d. raštu Nr. 5-S-1607 atsakė į Pareiškėjo 2021 m. sausio 22 d. kreipimąsi; Pareiškėjui pateiktame PD atsakyme nurodoma: „Norime Jums priminti, kad patikrinus Jūsų skunde išdėstytus teiginius Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūno 2021 m. sausio 22 d. nutarimu […] buvo nutraukta administracinio nusižengimo bylos teisena. Ta aplinkybė, jog šį nutarimą Jūs pateikiate kartu su kartotiniu skundu Policijos departamentui, leidžia konstatuoti, kad su šiuo nutarimu Jūs buvote supažindintas ir jo apskundimo tvarka Jums yra žinoma. […]. Nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo bylos teiseną gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 621–623 straipsniuose numatyta tvarka, todėl skųsdamas procesinį sprendimą administracinio nusižengimo byloje Policijos departamentui, Jūs pasirinkote netinkamą subjektą. Atsižvelgiant į tai, kas parašyta, Jūsų kartotinis skundas dėl 2020 m. rugpjūčio 7 d. įvykio […] Policijos departamente nagrinėjamas nebus. Jei Jūsų netenkina šis atsakymas, Jūs turite teisę jį apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (adresas – Vilniaus g. 27, Vilnius), paduodant skundą per vieną mėnesį nuo individualaus administracinio akto paskelbimo arba įteikimo ar pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (adresas – Žygimantų g. 2, Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka“;

4.5. 2021 m. sausio 27 d. Pareiškėjas raštu kreipėsi į PD teigdamas, kad „Pareiškėjas neprašė iš naujo nagrinėti jo 2020-08-07 skundą išsiųsdamas 2021-01-22 skundą PD, bet skunde nurodė aiškiai ko jis reikalauja: […]; Pradėti tyrimą ir išreikalauti visą medžiagą iš minėtos tyrėjos, […], bei pripažinti neteisėtus veiksmus taip pat nustatyti aplinkybes, kaip T. G. tvarko Pareiškėjo asmens duomenis, ar J. P. juos neperdavė tyrimo metu. Tačiau […] Policijos Departamente dirbantys […] teisininkai […] visiškai nevertino šių aplinkybių, […] nustatė, neva pareiškėjas prašo nagrinėti 2020-08-07 skundą, kas neatitinka faktinėms aplinkybėms ir skundo esmei“;

4.6. PD 2021 m. vasario 10 d. raštu Nr. 5-S-2479 Pareiškėjui paaiškino: „įvertinus Jūsų 2021 m. sausio 22 d. skundo turinį nustatyta, kad iš esmės šiuo skundu skundėte Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato […] Jonavos rajono policijos komisariate […] neišsamiai atliktą Jūsų 2020 m. rugpjūčio 8 d. skundo, dėl kurio buvo pradėta administracinio nusižengimo teisena, tyrimą ir neteisėtą Kauno apskr. VPK Jonavos r. PK 2021 m. sausio 22 d. nutarimą, reikalavote, kad Policijos departamentas išreikalautų medžiagą, pradėtų tyrimą ir kt. Atsakydamas į skundą, Policijos departamentas 2021 m. sausio 27 raštu Nr. 5-S-1607 Jums paaiškino, kad tyrimas dėl skunde minimo įvykio baigtas, vertinti priimtą sprendimą – nutarimą nutraukti administracinio nusižengimo bylos teiseną – ar jį panaikinti Policijos departamentas neįgaliotas, priminta nutarimo apskundimo tvarka. Pakartotinai paaiškiname, kad Policijos departamento kompetencijai nepriskirta vertinti policijos pareigūnų veiksmų, atliktų administracinės teisenos metu, ar nutarimų, priimtų atliekant administracinio nusižengimo tyrimą. Tokia teisė suteikta išskirtinai teismams. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Policijos departamentas jokių administracinių nusižengimų tyrimo veiksmų neatlieka. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Policijos departamentas mano, kad 2021 m. sausio 27 d. raštu Nr. 5-S-1607 Jums buvo tinkamai atsakyta į 2021 m. sausio 22 d. skundą“;

4.7. Pareiškėjas 2021 m. vasario 3 d. raštu kreipėsi į PD nurodydamas, jog „pastebėjo, kad epolicija.lt yra teikiama klaidinanti informacija dėl LR Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalies“;

4.8. PD 2021 m. vasario 23 d. raštu Nr. 5-S-3111 atsakė į Pareiškėjo 2021 m. vasario 3 d. kreipimąsi; šiame rašte nurodoma: „Informuojame, kad buvo patikrinta Policijos elektroninių paslaugų sistemos elektroniniame puslapyje teikiama informacija ir nustatyta, jog yra netiksli nuoroda į teisės aktą. Dėkojame, kad pranešėte apie aptiktą netikslumą ir artimiausiu metu jis bus pataisytas“;

4.9. „Policijos dokumentų valdymo sistemos duomenimis, 2021 m. sausio 25 d. užregistruotas Pareiškėjo rašytinis kreipimasis ir prašymas, adresuoti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariatui: 2021 m. sausio 25 d. kreipimasis
Nr. 20-AP-559 „Dėl pastebėto priešingo visuomenei piliečio T. G. elgesio“ ir 2021 m. sausio 25 d. prašymas Nr. 20-AP-560 „Suteikti informaciją apie įstaigoje gautus pranešimus […] dėl pareiškėjo netinkamo elgesio“. […] informuojame, kad į 2021 m. sausio 25 d. kreipimąsi Nr. 20-AP-559 […] Pareiškėjui atsakyta el. paštu 2021 m. sausio 29 d. raštu Nr. 61-ANR_L-152-2021. Į 2021 m. sausio 25 d. prašymą Nr. 20-AP-560 […] Pareiškėjui atsakyta 2021 m. rugpjūčio 10 d. raštu
Nr. 20-S-15103.“

 

Tyrimui reikšmingi teisės aktai

 

 1. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK):

621 straipsnis „Teisė apskųsti nutarimą administracinio nusižengimo byloje“ – „Šio kodekso 615 straipsnio 1 dalyje nurodytų institucijų nutarimus, taip pat šio kodekso 608 straipsnio 6 dalyje nurodytus nutarimus administracinių nusižengimų bylose apylinkės teismui gali apskųsti asmuo, dėl kurio atitinkamas nutarimas priimtas, nukentėjusysis (ar jų atstovai), o šio kodekso 592 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais – ir prokuroras.“

 

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (VAĮ, teisės akto redakcija, galiojusi nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. liepos 1 d.):

11 straipsnis „Prašymų ir skundų administraciniam sprendimui priimti pateikimas ir nagrinėjimas“ – „1. Asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles.“

 

 1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Taisyklės):

7.1. 25 punktas – „Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos“;

7.2. 35 punktas – „Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį: […] 35.4. į kitus prašymus – atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys“;

7.3. 38 punktas – „Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame pranešime apie asmens prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis asmuo ar jo atstovas turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką, nurodant institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-aus) ir adresą (-us), taip pat terminą (-us), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. Persiunčiant prašymą ar skundą nagrinėti kitai kompetentingai institucijai ir informuojant apie tai asmenį ar jo atstovą, pranešime asmeniui nurodyti minėtos apskundimo tvarkos nereikia.“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Skunde nurodoma, kad Policijos Departamentas ir jam pavaldžios įstaigos netinkamai nagrinėja jo kreipimusis.

8.1. Dėl PD 2021 m. sausio 27 d. rašto Nr. 5-S-1607

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2020 m. rugpjūčio 8 d. Pareiškėjas kreipėsi į PD dėl 2020 m. rugpjūčio 7 d. įvykių, kai asmenys (Pareiškėjo teigimu, prekybos centro darbuotojai) galimai nepagrįstai apribojo jo, kaip pirkėjo ir vartotojo, teisę rinkti informaciją bei įsigyti pageidaujamas prekes; šiame kreipimesi, be kitų aplinkybių, Pareiškėjas nurodė: „T. M. (reng. past.: asmuo, galimai dirbantis prekybos centre, Skunde įvardytas kaip T. G.) prisipažino, kad jis turi sąrašą nepageidaujamų asmenų. Į tą sąrašą […] įtrauktas Pareiškėjas. Pareiškėjas įžvelgia neteisėtą asmens duomenų tvarkymą“; nenustačius administracinio nusižengimo sudėties Kauno AVPK Jonavos r. PK 2021 m. sausio 22 d. nutarimu nutraukė (nepradėjo) administracinio nusižengimo teiseną (teisenos) dėl Pareiškėjo 2020 m. rugpjūčio 8 d. kreipimesi nurodytų aplinkybių; 2021 m. sausio 22 d. Pareiškėjas raštu „Dėl neišsamaus 2020-08-08 skundo tyrimo ir neteisėto 2021-01-22 nutarimo“ kreipėsi į PD; šiame rašte Pareiškėjas nurodė argumentus, kuriais kvestionuojamas Kauno AVPK Jonavos r. PK 2021 m. sausio 22 d. nutarimo teisėtumas ir pagrįstumas (šios pažymos 4.3 punktas), nurodant ir tai, kad Kauno AVPK Jonavos r. PK 2021 m. sausio 22 d. nutarimu liko neįvertinta aplinkybė dėl jo asmens duomenų tvarkymo. Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį, kad pagal ANK (šios pažymos 5 punktas) 621 straipsnio nuostatas institucijų nutarimai (šiuo atveju Kauno AVPK Jonavos r. PK 2021 m. sausio 22 d. nutarimas) administracinių nusižengimų bylose yra skundžiami apylinkės teismui. Dėl šios priežasties vertintina, kad PD 2021 m. sausio 27 d. raštu Nr. 5-S-1607 tinkamai (pagal Taisyklių
35 punktą; šios pažymos 7.2 punktas) atsakė į Pareiškėjo 2021 m. sausio 22 d. kreipimąsi ir jam paaiškino, kad PD pareigūnai nėra įgalioti vertinti Kauno AVPK Jonavos r. PK 2021 m. sausio 22 d. nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo, t. y., nėra kompetentingi nustatyti, ar Kauno AVPK Jonavos r. PK pareigūnai tinkamai / netinkamai tyrė 2020 m. rugpjūčio 8 d. skunde nurodytas aplinkybes, įskaitant ir aplinkybę dėl galimai netinkamo Pareiškėjo asmens duomenų tvarkymo, bei jas ištyrę priėmė pagrįstą / nepagrįstą nutarimą nutraukti administracinio nusižengimo bylos teiseną, todėl pirmiau nurodytą nutarimą Pareiškėjas turi teisę skųsti ANK 621–623 straipsniuose nustatyta tvarka.

Šios aplinkybės leidžia teigti, kad Skundo dalis dėl PD pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai atsakius į Pareiškėjo 2021 m. sausio 22 d. kreipimąsi, yra nepagrįsta.

8.2. Dėl PD 2021 m. vasario 10 d. rašto Nr. 5-S-2479

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2021 m. sausio 27 d. Pareiškėjas raštu kreipėsi į PD nurodydamas, kad pareigūnai, nagrinėję 2021 m. sausio 22 d. kreipimąsi, netinkamai interpretavo jo turinį, todėl nepagrįstai atsisakė tirti aplinkybes, susijusias su galimai netinkamu Pareiškėjo asmens duomenų tvarkymu (t. y., kokiu būdu ir ar pagrįstai jo asmens duomenis gavo T. G.). 2021 m. vasario 10 d. raštu Nr. 5-S-2479 PD pareigūnai atsakė į Pareiškėjo 2021 m. sausio 27 d. kreipimąsi ir jam paaiškino, kad jie nėra kompetentingi vertinti Kauno AVPK Jonavos r. PK 2021 m. sausio 22 d. nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo, t. y., nėra kompetentingi nustatyti, ar Kauno AVPK Jonavos r. PK pareigūnai tinkamai / netinkamai tyrė 2020 m. rugpjūčio 8 d. skunde nurodytas aplinkybes, įskaitant ir aplinkybę dėl galimai netinkamo Pareiškėjo asmens duomenų tvarkymo, ir jas ištyrę priėmė pagrįstą / nepagrįstą nutarimą nutraukti administracinio nusižengimo bylos teiseną, todėl jis savo teises turėtų ginti teisės aktų nustatyta tvarka kreipdamasis į teismą, priminė, kad detali pirmiau nurodyto nutarimo apskundimo tvarka yra nurodyta Pareiškėjui pateiktame PD 2021 m. sausio 27 d. rašte Nr. 5-S-1607.

Tiriant Skundą šioje pažymoje (pažymos 8.1 punktas) jau buvo nustatyta, kad aplinkybė dėl galimai netinkamo asmens duomenų tvarkymo yra sudedamoji Pareiškėjo 2020 m. rugpjūčio 8 d. kreipimosi, kuris buvo įvertintas Kauno AVPK Jonavos r. PK 2021 m. sausio 22 d. nutarimu, dalis, ir konstatuota, kad Pareiškėjas, vertindamas, jog Kauno AVPK Jonavos r. PK pareigūnai netinkamai ištyrė 2020 m. rugpjūčio 8 d. kreipimesi nurodytas aplinkybes, įskaitant ir aplinkybę dėl galimai netinkamo jo asmens duomenų tvarkymo, savo teises gali ginti skųsdamas Kauno AVPK Jonavos r. PK 2021 m. sausio 22 d. nutarimą apylinkės teismui taip, kaip tai įtvirtinta ANK 621 straipsnyje, o ne kreipdamasis į PD. Dėl šios priežasties vertintina, kad PD 2021 m. vasario 10 d. raštu Nr. 5-S-2479 buvo tinkamai (pagal Taisyklių 35 punktą; šios pažymos 7.2 punktas) atsakyta į Pareiškėjo 2021 m. sausio 27 d. kreipimąsi ir pakartotinai paaiškinta, kad PD pareigūnai nėra įgalioti vertinti Kauno AVPK Jonavos r. PK 2021 m. sausio 22 d. nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada Skundo dalis dėl PD pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai atsakius į Pareiškėjo 2021 m. sausio 27 d. kreipimąsi, yra nepagrįsta.

8.3. Dėl PD 2021 m. vasario 23 d. rašto Nr. 5-S-3111

8.3.1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2021 m. vasario 3 d. Pareiškėjas raštu informavo PD, kad interneto svetainėje www.epolicija.lt yra pateikta netiksli nuoroda į VAĮ. PD pareigūnai vadovaudamiesi Taisyklių 35 punktu (šios pažymos 7.2 punktas) pateikė Pareiškėjui išsamų ir jo kreipimosi turinį atitinkantį 2021 m. vasario 23 d. atsakymą Nr. 5-S-3111 į jo 2021 m. vasario 3 d. kreipimąsi, t. y., šiame rašte PD pareigūnai padėkojo Pareiškėjui už pastebėtą netikslumą ir pažadėjo artimiausiu metu jį ištaisyti;

8.3.2. Skundo tyrimo metu taip pat nustatyta, kad PD 2021 m. vasario 23 d. rašte
Nr. 5-S-3111 nėra nurodyta jo apskundimo tvarka. Atkreiptinas Pareiškėjo dėmesys, kad pagal galiojančias teisės aktų nuostatas (šios pažymos 7.3 punktas) asmuo yra informuojamas apie pateikiamo atsakymo apskundimo tvarką, kai pirmiau nurodytu atsakymu yra atsisakoma suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą arba priimamas sprendimas nenagrinėti asmens skundo. Nagrinėjamu atveju PD 2021 m. vasario 23 d. raštu
Nr. 5-S-3111 nebuvo atsisakyta reaguoti į Pareiškėjo pateiktą informaciją, t. y., Pareiškėjui buvo atsakyta pagal jo kreipimosi turinį, sutinkant pataisyti tinklalapyje pateiktą neteisingą nuorodą į VAĮ, todėl šiuo atveju nenurodydami apskundimo tvarkos PD pareigūnai laikėsi teisės aktų reikalavimų;

8.3.3. atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta šios pažymos 8.3.1, 8.3.2 punktuose, darytina išvada: Skundo dalis dėl PD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai atsakius į Pareiškėjo 2021 m. vasario 3 d. kreipimąsi, yra nepagrįsta.

8.4. Dėl Kauno AVPK Jonavos r. PK atsakymų į Pareiškėjo 2021 m. sausio 25 d. kreipimusis

Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą (šios pažymos 7 punktas), institucija (šiuo atveju – Kauno AVPK Jonavos r. PK) nagrinėja pareiškėjo prašymą ir pareiškėjui pateikia atsakymą pagal jo turinį arba atsisako patenkinti minėtą prašymą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos.

Skundo tyrimo metu taip pat nustatyta, kad policijos dokumentų valdymo sistemoje 2021 m. sausio 25 d. užregistruotas Pareiškėjo 2021 m. sausio 25 d. prašymas Nr. 20-AP-560; į 2021 m. sausio 25 d. prašymą Nr. 20-AP-560 Pareiškėjui atsakyta tik po Seimo kontrolieriaus kreipimosi ir akivaizdžiai pažeidžiant teisės aktuose įtvirtintą 20 darbo dienų terminą, t. y., 2021 m. rugpjūčio 10 d. raštu Nr. 20-S-15103.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada Skundo dalis dėl Kauno AVPK Jonavos r. PK pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai atsakius į Pareiškėjo 2021 m. sausio 25 d. kreipimąsi, yra pagrįsta.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dalį dėl PD pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai atsakius į Pareiškėjo 2021 m. sausio 22 d. kreipimąsi, atmesti.

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X
  Skundo dalį dėl PD pareigūnų veiksmų (neveikimo), 2021 m. vasario 10 d. rašte Nr. 5-S-2479 nenurodant jo apskundimo tvarkos, atmesti.

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X
  Skundo dalį dėl PD pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai atsakius į Pareiškėjo 2021 m. vasario 3 d. kreipimąsi, atmesti.

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X
  Skundo dalį dėl Kauno AVPK Jonavos r. PK pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai atsakius į Pareiškėjo 2021 m. sausio 25 d. kreipimąsi, pripažinti pagrįsta.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

 

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
  1 dalies 17 punktu, Kauno AVPK Jonavos r. PK viršininkui Šarūnui Martinkėnui rekomenduotina imtis priemonių, kad ateityje atsakymai pareiškėjams būtų teikiami nepažeidžiant teisės aktuose įtvirtinto 20 darbo dienų termino.

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                                                                                                   Augustinas Normantas