PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PANEVĖŽIO PATAISOS NAMUS IR KAUNO TARDYMO IZOLIATORIŲ

Dokumento numeris 4D-2022/1-235
Data 2022-05-24
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PANEVĖŽIO PATAISOS NAMUS IR KAUNO TARDYMO IZOLIATORIŲ
Kontrolierius Erika Leonaitė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė 2022 m. vasario 25 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas), skundo pateikimo metu laikomo Kauno tardymo izoliatoriuje, skundą dėl Panevėžio pataisos namų (toliau vadinama ir – Panevėžio PN) pareigūnų veiksmų organizuojant pasimatymus su sutuoktine ir vaizdo skambučius jai.

 

 1. Pareiškėjas skunde (toliau vadinama – Skundas) rašė, kad:

2.1. 2022-02-22 buvo suplanuotas vaizdo skambutis (pasimatymas) su sutuoktine, kuri atlieka laisvės atėmimo bausmę Panevėžio PN. Vaizdo skambutis turėjo prasidėti 12.40 val., tačiau Panevėžio PN pareigūnas jį iš pradžių nukėlė 13 valandai, o sulaukus 13 valandos buvo pranešta, kad pasimatymas visai neįvyks;

2.2. Panevėžio PN administracija jau ne kartą apribojo Pareiškėjo teisę į pasimatymą su sutuoktine pasinaudojant vaizdo skambučiais, taip ribodama socialinių ryšių palaikymą.

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo išnagrinėti jo Skundą.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierė 2022-03-15 raštu Nr. 4D-2022/1-235/3D-618 kreipėsi į Kauno tardymo izoliatoriaus (toliau vadinama ir – Kauno TI) administraciją, prašydama paaiškinti Skunde aprašytas aplinkybes.

Kauno TI 2022-04-01  raštu Nr. 11-2602 informavo:

4.1.„2022-02-01 Kauno tardymo izoliatoriuje elektroniniu paštu buvo gauta 2022-02-22 12.40 val. Y su X nuotolinio pasimatymo „Microsoft teams“ programos  prisijungimo nuoroda. Nuoroda gauta iš Panevėžio pataisos namų, prieš tai nuotolinio pasimatymo laiką suderinus telefonu. 2022-02-22 12.40 val. nuteistasis X buvo palydėtas į trumpalaikių pasimatymų patalpas, tačiau pasimatymas neįvyko. Susisiekus telefonu su Panevėžio pataisos namų pasimatymų biuro darbuotoja, buvo gauta informacija, kad pasimatymas neįvyks, nes Yneprašė inicijuoti nuotolinio pasimatymo su Kauno tardymo izoliatoriumi.“

4.2. „Nuotoliniai pasimatymai nuteistiesiems sutuoktiniams suteikiami vienam iš jų kreipiantis į įstaigos administraciją. Nuotolinio pasimatymo data ir laikas tarp įstaigų derinami telefonu. Suderinus nuotolinio pasimatymo laiką, „Microsoft teams“ programos nuoroda siunčiama elektroniniu paštu kitai įstaigai.“

4.3. „Įprastai organizuojant telefoninius / vaizdo skambučius su laisvės atėmimo bausmę atliekančiais sutuoktiniais su problemomis nesusiduriama.“

 

 1. Seimo kontrolierė 2022-03-15 raštu Nr. 4D-2022/1-235/3D-618 kreipėsi į Panevėžio PN administraciją, prašydama paaiškinti Skunde aprašytas aplinkybes.

Panevėžio PN administracija 2022-03-29 raštu Nr. S-800 informavo:

5.1. „Pareiškėjui 2021 m. – 2022 m. su sutuoktine nuteistąja Y buvo suteikti“:

5.1.1. ilgalaikiai pasimatymai:

– 2021-11-16 vestuvių proga (1 para);

– 2021-11-17 eilinis (1 para);

– 2021-12-22 eilinis (1 para);

– 2022-02-08 eilinis (1 para);

5.1.2. trumpalaikis pasimatymas be kontakto iki 3 val. – 2022-12-04;

5.1.3.                    „nuotoliniai pasimatymai“:

– 2022-01-18;

– 2022-02-26.

5.2. „Nuteistojo X sutuoktinė, esanti paprastoje nuteistųjų grupėje per mėnesį su sutuoktiniu vadovaujantis BVK [Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas] 73 str. 2 punktu, gali gauti iki 4 nuotolinių pasimatymų (jei pasinaudoja teise gauti vieną pasimatymą neprižiūrint administracijai – 3 nuotolinius pasimatymus).

Informuojame, kad vaizdo skambučiai (analogija paprasto skambučio iki 15 min. trukmės) nuteistiesiems sutuoktiniams, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse (toliau – BVK) nėra numatyti (vaizdo skambučiu kaip ir paprastu nuteistieji gali bendrauti tik su laisvėje esančiais asmenimis). Tačiau, vaizdo skambučiai pataisos įstaigų direktorių sprendimu 2021 m. nuteistiesiems sutuoktiniams buvo suteikiami vietoj ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų, kurių suteikimas buvo sustabdytas dėl paskelbto karantino dėl COVID-19, be to
2021 m. BVK dar nebuvo įtvirtinta teisės norma, numatanti nuteistiesiems sutuoktiniams teisę gauti nuotolinius pasimatymus.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. BVK 94 str. 2. 1 p. ir 94 str. 10 d. nuteistiesiems sutuoktiniams yra numatyti nuotoliniai pasimatymai iki 2 val. Nuotolinius pasimatymus nuteistiesiems sutuoktiniams Panevėžio pataisos namai suteikia per kompiuterinę įrangą (trukmė iki 2 val. nemokamas), o su įstaigomis, kurios dar neturi kompiuterinės įrangos nuotoliniams pasimatymams – per vaizdo skambučių įrangą (trukmė iki 15 min. mokamas).“

5.3. „Pareiškėjui su sutuoktine 2021 m. suteikti vaizdo skambučiai (iki 15 min.):
2021-11-25; 2022-12-01; 2021-12-10, 2021-12-15; 2022-12-20.“

5.4. „Pareiškėjo sutuoktinė 2022 m. kreipėsi su prašymais suteikti nuotolinius pasimatymus su sutuoktiniu tris kartus – 2022-01-14, 2022-02-25 (pasimatymai įvyko) ir
2022-02-18 (pasimatymas neįvyko, nes X išvyko iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus). Prašymų paskambinti sutuoktiniui 2022 m. nepateikė.“

5.5. „[…] pagal Y 2022-02-18 prašymą Nr. SR3-1483 ir žodžiu pateiktą informaciją, kad jos sutuoktinis X yra Šiaulių tardymo izoliatoriuje, 2022-02-22 12.40 val. buvo suplanuotas nuotolinis pasimatymas (per vaizdo skambučių įrangą) su Šiaulių tardymo izoliatoriumi, tačiau suplanuotu laiku pasimatymas neįvyko, nes X buvo išvežtas į Kauno tardymo izoliatorių. Nuteistoji Y nuotolinio pasimatymo 2022-02-22 12.40 val. Kauno tardymo izoliatoriuje neprašė ir neplanavo (pridedame 2022-02-18 prašymą ir nuteistosios paaiškinimą). 2022-02-22 apie
12.40 val. nuteistajam X, esančiam Kauno tardymo izoliatoriuje skubiai suorganizuoti pasimatymą nuotoliu su sutuoktine Y nebuvo galimybės, nes tuo laiku buvo suplanuotas skambutis kitai nuteistajai ir dėl to kompiuterinė įranga buvo užimta. X nuotolinis pasimatymas su Y buvo suteiktas 2022-02-26.“

Seimo kontrolierei buvo pateiktas Pareiškėjo sutuoktinės 2022-02-18 prašymas (kopija), iš kurio turinio paaiškėjo, kad nuteistoji prašė suteikti vaizdo skambutį sutuoktiniui, kuris tuo metu buvo laikomas Šiaulių tardymo izoliatoriuje; skambutis turėjo vykti 2022-02-22, 13 valandą. Seimo kontrolierei taip pat buvo pateiktas Pareiškėjo sutuoktinės 2022-02-23 pasiaiškinimas, kad nuotolinio pasimatymo, turėjusio vykti 2022-02-22, ji neprašė, prašė tik vaizdo skambučio, kuris neįvyko, nes sutuoktinis buvo etapuotas į Kauno TI.

5.6. „Organizuojant nuotolinius pasimatymus su laisvės atėmimo bausmę atliekančiais nuteistaisiais sutuoktiniais susiduriama su problema, kad ne visos įkalinimo įstaigos turi kompiuterinę įrangą nuotoliniams pasimatymams suteikti, todėl kartais tenka organizuoti per vaizdo skambučių įrangą, kurios paslaugos yra mokamos (moka, kas užsako) ir yra laiko limitas (15 min., jungti ilgesniam laikui įranga nepritaikyta), o pasimatymas nuotoliu BVK numatytas iki 2 val., be to dėl didėjančio poreikio susidaro eilės. Nuotoliniai pasimatymai nuteistiesiems per kompiuterinę įrangą suteikiami nemokamai. Panevėžio pataisos namai planuoja didinti kompiuterinių vietų nuotoliniams pasimatymams skaičių, nes paklausa nuteistųjų tarpe pasimatyti nuotoliu didėja.“

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (BVK):

                      94 straipsnis. Nuteistųjų teisė pasimatyti su giminaičiais ir kitais asmenimis –
„2. Prižiūrint pataisos įstaigos administracijai, nuteistiesiems leidžiama pasimatyti šiais būdais:
1) nuotoliniu būdu – iki dviejų valandų; 2) specialiose pataisos įstaigos patalpose, įrengtose taip, kad lankytojų ir nuteistojo fizinis kontaktas negalimas, – iki dviejų valandų; 3) pataisos įstaigos patalpose, neatskiriant nuteistojo nuo lankytojų, – iki trijų valandų. […] 4. Pataisos įstaigos administracijai neprižiūrint nuteistiesiems leidžiama pasimatyti šiais būdais: 1) specialiose pataisos įstaigos patalpose – iki dvidešimt keturių valandų; 2) pilnamečiam nuteistajam be palydos, o nepilnamečiam nuteistajam – kartu su tėvais, rūpintojais, artimaisiais giminaičiais ar kitais pasitikėjimo vertais asmenimis išvykstant pasimatyti už pataisos namų teritorijos ribų, – iki aštuonių valandų;

3) parvykstant į Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius namus ar pas Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenančius artimuosius giminaičius – iki trijų parų, o nuteistųjų kasmetinių atostogų metu – iki dešimt parų. […] 10. Nuteistiesiems sutuoktiniams, kurie abu atlieka laisvės atėmimo bausmę ir abu neturi teisės išvykti už pataisos įstaigos teritorijos ribų, leidžiama pasimatyti šio straipsnio 2 dalies 1 punkte ir 4 dalies 1 punkte nurodytais būdais, jei jie apmoka visas su vieno iš sutuoktinių pervežimu į kitą pataisos įstaigą susijusias išlaidas. Šių pasimatymų vietą nustato pataisos įstaigų, kuriose sutuoktiniai atlieka bausmes, direktoriai arba juos pavaduojantys pareigūnai.“

                     

Tyrimo išvados

 

 1. Pareiškėjas Skunde Seimo kontrolierei teigė, kad Panevėžio PN administracija neužtikrina jo teisės į pasimatymus ir bendravimą su sutuoktine vaizdo skambučiais.

 

 1. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje yra nustatyta, jog kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos gyvenimas, būsto neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas. Šio straipsnio turinį papildo Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau vadinama – EŽTT) jurisprudencija. Pagal EŽTT praktiką, asmens sulaikymas ar įkalinimas savo prigimtimi yra privataus ir šeimos gyvenimo ribojimas, tačiau toks ribojimas negali paneigti pačios teisės esmės. Dėl šios priežasties kalinčio asmens teisės į šeimos gerbimą būtinoji dalis yra tai, kad įkalinimo įstaigos administracija padėtų palaikyti veiksmingą bendravimą su artimais šeimos nariais.

Lietuvos Respublikoje įkalinimo įstaigos pareigūnai, siekdami užtikrinti įkalintų asmenų veiksmingą bendravimą su artimaisiais, vadovaujasi nuteistųjų teisę pasimatyti su giminaičiais ir kitais asmenimis reglamentuojančiais teisės aktais. Tiesiogiai nuteistųjų sutuoktinių, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, teisė pasimatyti yra įtvirtinta BVK 94 straipsnyje.

 

 1. Pažymėtina, kad BVK nėra numatyta galimybė nuteistiesiems sutuoktiniams, atliekantiems laisvės atėmimo bausmes, skambinti vienas kitam, tačiau pataisos įstaigų administracijos 2021 metais nuteistiesiems sutuoktiniams sudarė galimybę ir sąlygas vietoje ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų, kurių suteikimas buvo sustabdytas dėl paskelbto karantino, bendrauti vaizdo skambučiais. Pareiškėjas šia galimybe naudojosi ir 2021 metais penkis kartus bendravo su sutuoktine vaizdo skambučiais.

Pareiškėjo sutuoktinė 2022-02-18 įteikė Panevėžio PN prašymą leisti susisiekti vaizdo skambučiu su Šiaulių TI ir ten kalinamu sutuoktiniu, tačiau vaizdo skambutis neįvyko, nes pasimatymo dieną Pareiškėjas buvo pervežtas į Kauno TI ir numatytu laiku dėl techninių priežasčių realizuoti pasimatymo nepavyko.

 

 1. Nuo 2022-01-01, įsigaliojus BVK pakeitimams, nuteistiesiems sutuoktiniams gali būti suteikiami ir nuotoliniai pasimatymai (iki 2 valandų trukmės).

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas su Panevėžio PN kalinčia nuteistąja susituokė 2021-11-16. Pareiškėjo sutuoktinė 2022 m. du kartus kreipėsi su prašymais suteikti nuotolinius pasimatymus su sutuoktiniu – 2022-01-14 ir 2022-02-25; abu pasimatymai įvyko.

Tyrimo metu taip pat buvo nustatyta, kad Panevėžio PN administracija 2022-02-01 el. paštu išsiuntė Kauno TI administracijai prisijungimo nuorodą dėl 2022-02-22 planuojamo Pareiškėjo ir jo sutuoktinės nuotolinio pasimatymo.

Kokiu pagrindu Panevėžio PN administracija siuntė šią nuorodą Kauno TI administracijai, Seimo kontrolierei nepaaiškino nė viena iš įstaigų, taip pat nepateikė ir Pareiškėjo arba jo sutuoktinės prašymų suteikti tokį pasimatymą kopijų. Pareiškėjo sutuoktinė tik 2022-02-18 parašė prašymą dėl vaizdo skambučio sutuoktiniui, kuris tuo metu buvo laikomas Šiaulių TI, suteikimo ir skambutis kartu su Šiaulių TI administracija buvo suplanuotas 2022 m. vasario 22 dieną. Seimo kontrolierei buvo pateiktas Pareiškėjo sutuoktinės pasiaiškinimas, kuriame rašoma, kad 2022 m. vasario 22 dienai ji nuotolinio pasimatymo neprašė.

 

 1. Apibendrinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad Kauno TI ir Panevėžio PN administracijos Pareiškėjui ir jo sutuoktinei suteikė pagal teisės aktus priklausančius pasimatymus, nuo santuokos sudarymo iki informacijos Seimo kontrolieriui pateikimo dienos Pareiškėjui su sutuoktine buvo suteikti vienas trumpalaikis, keturi ilgalaikiai ir du nuotoliniai pasimatymai, o dėl objektyvių priežasčių negalėję vykti pasimatymai buvo pakeisti į vaizdo skambučius. Įsigaliojus BVK pakeitimams, susijusiems su nuotolinių pasimatymų organizavimu, Pareiškėjui ir jo sutuoktinei buvo sudaryta galimybė pasinaudoti ir šia paslauga bei surengti pasimatymus. Suplanuotas 2022-02-22 vaizdo skambutis neįvyko dėl objektyvių priežasčių, kadangi Pareiškėjas buvo pervežamas į kitą įstaigą. Dėl šios priežasties nėra pagrindo teigti, kad Pareiškėjo teisė į pasimatymus buvo nepagrįstai ribojama, todėl Skundas atmestinas.

 

 1. Įvertinus tyrimo metu Seimo kontrolierei pateiktą informaciją, atkreiptinas Panevėžio PN administracijos dėmesys į būtinybę kitoms įstaigoms teikti tikslią ir aktualią informaciją. Kaip jau buvo minėta pirmiau, Kauno TI administracija Seimo kontrolierei pateikė susirašinėjimo su Panevėžio PN administracija el. laiškus (kopijas), sprendžiant pagal kuriuos, 2022-02-01 Kauno TI buvo atsiųsta nuoroda dėl Pareiškėjo ir jo sutuoktinės nuotolinio pasimatymo, kuris turėjo vykti
  2022-02-22, 12 val. 45 minutės.

Skundo tyrimo metu nebuvo nustatyta, kokiu pagrindu Panevėžio PN administracija
2022-02-01 siuntė nuotolinio pasimatymo nuorodą, kurią gavę Kauno TI ėmėsi veiksmų organizuoti tokį pasimatymą. Kaip konstatuota, Pareiškėjo sutuoktinė (pagal 2022-02-18 prašymą) prašė suteikti vaizdo skambutį (kuris turėjo vykti 2022-02-22) su Šiaulių TI laikomu Pareiškėju.

Tikslios ir aktualios informacijos nepateikimas galėjo Pareiškėjui suteikti nepagrįstų lūkesčių dėl būsimo pasimatymo, kurio jo sutuoktinė tomis dienomis net neprašė.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X skundą dėl Panevėžio pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), neužtikrinant jo teisės į pasimatymus su sutuoktine, atmesti.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
  1 dalies 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Panevėžio pataisos namų direktoriui rekomenduoja užtikrinti, kad kitoms įstaigoms pateikiama informacija apie planuojamus pasimatymus ir vaizdo skambučius būtų teisinga ir aktuali.

 

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                   Erika Leonaitė