PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS IR MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRĄ

Dokumento numeris 4D-2022/1-959
Data 2022-11-11
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS IR MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRĄ
Kontrolierius Erika Leonaitė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė 2022 m. rugpjūčio 12 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Marijampolės pataisos namų (toliau – MPN, Marijampolės PN) pareigūnų ir Marijampolės profesinio rengimo centro (toliau – MPRC, Marijampolės PRC) darbuotojų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis, susijusius su galimybe įgyti profesiją (toliau vadinama – Skundas).

 

 1. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma:

2.1. „Šiais metais aš jau antrą kartą kreipiausi į MPN įstaigos administraciją dėl profesinio mokymo ir vėl esu gavęs atsakymą, kad turiu kreiptis į Marijampolės profesinio rengimo centro […] darbuotojus […]. Tai esu gavęs atsakymą 2022-08-01 d. 2022-07-28 Nr. IS1-299 į 2022-07-25 Nr. 1S-5896 iš Marijampolės profesinio rengimo centro direktoriaus […] šablonišką ir nesuprantamą. Kadangi aš jam buvau nurodęs […] dėl ko man turi būti suteikta profesija katrą prašiau dėl mokymosi mūrininko-betonuotojo profesiją, bet man taip ir negali suteikti pagal šitus teisės aktus“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „Man kyla klausimas: Pravieniškių pataisos namuose (reng. past. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija), kur nuteistieji iki gyvos galvos atlieka bausmę patalpose ir kamerų tipo patalpose gali mokytis profesijos, o MPN įstaigoje negalim“.

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolierės prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierė 2022 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr. 4D-2022/1-959/3D-1852 kreipėsi į MPRC direktorių prašydama paaiškinti Skunde aprašytas aplinkybes. 2022 m. rugpjūčio 24 d. Seimo kontrolierė gavo MPRC 2022 m. rugpjūčio 24 d. raštą Nr. IS1-299.

Seimo kontrolierė 2022 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr. 4D-2022/1-959/3D-1853 kreipėsi į MPN direktorių prašydama paaiškinti Skunde aprašytas aplinkybes. 2022 m. rugsėjo 6 d. Seimo kontrolierė gavo MPN 2022 m. rugsėjo 6 d. raštą Nr. 1S-6993.

Šiuose raštuose ir prie jų pridėtuose dokumentuose pateikta ši informacija:

4.1. Pareiškėjas 2022 m. sausio 3 d. raštu kreipėsi į MPN (šis raštas MPN buvo gautas 2022 m. sausio 4 d.) prašydamas sudaryti galimybes dirbti, įgyti profesiją ir kt.;

4.2. „Į 2022-01-03 prašymą […] atsakymo nuteistasis nėra gavęs. […]. Atkreiptinas dėmesys, kad dėl didelio darbo krūvio, dėl padidėjusio nuteistųjų prašymų ir skundų kiekio, ypač nuo 2021 m. rugsėjo mėn., kuomet prie Marijampolės PN buvo prijungti Kybartų PN bei painią DocLogix sistemą, kurioje yra gaunami ir registruojami nuteistųjų, prašymai skundai, taip pat ir kiti įstaigoje gaunami bei siunčiami dokumentai, įvyko žmogiškoji klaida – prašymas buvo nepastebėtas, todėl ir atsakymas pateiktas nebuvo“;

4.3. Pareiškėjas 2022 m. vasario 3 d. raštu kreipėsi į MPN (šis raštas MPN buvo gautas 2022 m. vasario 4 d.) prašydamas jam „suteikti profesinį mokslą, kad aš galėčiau pasirinkti jūsų pasiūlytą sąrašą (profesijų), kokios šitoje įstaigoje yra“;

4.4. į Pareiškėjo 2022 m. vasario 3 d. kreipimąsi buvo atsakyta MPN 2022 m. vasario 10 d. raštu Nr. 2S-359; šiame MPN atsakyme rašoma:

„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 126 straipsnio 2 dalies 3 punktu, kuris numato Nuteistųjų užimtumo prasminga jų ir visuomenės interesus atitinkančia veikla formas (bendrasis ugdymas, profesinis mokymas, aukštasis mokslas) Marijampolės profesinio rengimo centro Marijampolės pataisos namų filiale 2022 m. 2023 m. planuojamos vykdyti formaliojo profesinio mokymo programos:

 1. II KVALIFIKACINIS LYGIS (galima mokytis turint pradinį išsilavinimą):

1.1. Architektūra ir statyba – Plytelių klojėjo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa;

1.2. Architektūra ir statyba – Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa;

1.3. Gamyba – Siuvėjo-operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa;

1.4. Architektūra ir statyba – Dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa;

1.5. Architektūra ir statyba – Medienos apdirbėjo-dailidės padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa.

 1. III KVALIFIKACINIS LYGIS (galima mokytis turint pagrindinį išsilavinimą):

2.1. Inžinerinė profesija – Tiltinio tipo krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa;

2.2. Inžinerinė profesija – Ožinio krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa;

2.3. Inžinerinė profesija – Šaltkalvio modulinė profesinio mokymo programa;

2.4. Inžinerinė profesija – Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa;

2.5. Inžinerinė profesija – Metalo apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa;

2.6. Informacinės technologijos – Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį Marijampolės pataisos namų direktoriui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnio 1 dalies nuostatomis“;

4.5. Pareiškėjas 2022 m. vasario 15 d. raštu kreipėsi į MPN (šis raštas MPN buvo gautas 2022 m. vasario 17 d.); šiame kreipimesi rašoma: „man kyla klausimas, tai kodėl MPN įstaiga nepasiūlo man darbo, profesijos (mokintis)“;

4.6. į Pareiškėjo 2022 m. vasario 15 d. kreipimąsi buvo atsakyta MPN 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. 2S-828; šiame MPN atsakyme rašoma:

„Atsakydami į jūsų pateiktą skundą, jog jums administracija nesuteikia galimybės užsiimti darbine veikla, nesuteikia galimybės mokytis. Atsakome, jog šiuo metu pataisos namų administracija neturi galimybės jums pasiūlyti užsiimti norimomis pataisos įstaigos ūkio priežiūros ar nuteistųjų buities sąlygų gerinimo darbinėmis veiklomis.

Informuojame, kai tik atsiras galimybė, jums bus pasiūlyta norima darbinė veikla vadovaujantis pagal Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso 130 str. 3 d. tvarką.

Dėl nesuteikimo galimybės mokytis, atsakome, kad mokytis Marijampolės profesinio rengimo centro pataisos namų skyriuje […] nuteistieji priimami tik nuo naujų mokslo metų. Informuojame, jog pasibaigus šiems mokslo metams bus renkami nuteistųjų prašymai mokytis norimos profesinės specialybės Marijampolės PRC pataisos namų skyriuje. Prasidėjus prašymų registracijai rekomenduojame raštu kreiptis į Marijampolės PRC Pataisos namų skyriaus direktorių. […].

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnio 2 dalimi atsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Kalėjimų departamento direktoriui“;

4.7. Pareiškėjas 2022 m. liepos 11 d. raštu kreipėsi į MPN; šiame kreipimesi rašoma: „Kreipiuosi su šitu prašymu į „Profesinio mokymo“ vadovą […], kadangi noriu mokytis profesijos. […]. Nes noriu mokytis profesijos „Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio rengimo programa“. […]. Prašau […] man užtikrinti profesinį mokymą“;

4.8. MPN 2022 m. liepos 27 d. raštu Nr. 1S-5896 persiuntė Pareiškėjo 2022 m. liepos 11 d. kreipimąsi MPRC nagrinėti pagal kompetenciją;

4.9. MPRC 2022 m. liepos 28 d. raštu Nr. IS1-299 atsakė į Pareiškėjo 2022 m. liepos 11 d. kreipimąsi; šiame atsakyme rašoma:

„Profesinis nuteistųjų mokymas pataisos namuose vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso ketvirto skirsnio 148 str., Lietuvos profesinio mokymo įstatymo 17 str., Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 30, 2016-01-14 „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo organizavimo“ nuostatomis.

Vadovaujantis aukščiau minėto Vyriausybės nutarimo 10 punktu „Į profesinio mokymo įstaigas nepriimami nuteistieji, atliekantys drausminę nuobaudą, – uždaryti į drausmės (baudos) izoliatorių (karcerį) arba perkelti į drausmės grupę ar kamerų tipo patalpas, o jeigu šie asmenys buvo priimti į profesinio mokymo įstaigą iki nuobaudos paskyrimo, nutraukiama su jais sudaryta profesinio mokymo sutartis“. Kadangi jūs bausmę atliekate kameros tipo patalpoje mokytis Marijampolės PRC negalite. […].

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 str. šį Marijampolės profesinio rengimo centro atsakymą savo pasirinkimu galite skųsti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui“;

4.10. „Nuteistajam (reng. past. Pareiškėjui), laikotarpiu nuo 2022-01-01 iki 2022-08-12, drausminė (-ės) nuobauda (-os) skirta (-os) nebuvo“.

 

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

 

 1. Viešojo administravimo įstatymo (VAĮ):

1 straipsnis „Įstatymo paskirtis ir taikymas“ – „6. Šio įstatymo 11 straipsnio nuostatos mutatis mutandis taikomos subjektams, teikiantiems viešąsias paslaugas ir nagrinėjantiems prašymus ir skundus dėl šių viešųjų paslaugų“;

3 straipsnis „Viešojo administravimo principai“ – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: […]; 4) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą viešojo administravimo subjektams turi būti nustatyti laikantis šio įstatymo nustatytų reikalavimų, o viešojo administravimo subjektų veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai sprendimai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 5) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį; […]; 9) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs“;

10 straipsnis „Administracinių sprendimų priėmimas“ – „4. Viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos“;

11 straipsnisPrašymų ir skundų administraciniam sprendimui priimti pateikimas ir nagrinėjimas“ – „1. Asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles. […]. 4. Jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme ar skunde išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl prašyme ar skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų būti perduotas nagrinėti pagal kompetenciją prašymas ar skundas, viešojo administravimo subjektas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui, paaiškindamas jo prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis“.

 

 1. Nuteistųjų profesinio mokymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2016 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 30 (Aprašas):

10 punktas – „Į profesinio mokymo įstaigas nepriimami nuteistieji, atliekantys drausminę nuobaudą, – uždaryti į drausmės (baudos) izoliatorių (karcerį) arba perkelti į drausmės grupę ar kamerų tipo patalpas, o jeigu šie asmenys buvo priimti į profesinio mokymo įstaigą iki nuobaudos paskyrimo, nutraukiama su jais sudaryta profesinio mokymo sutartis“.

 

 1. Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Taisyklės):

32 punktas – „Prašymai ir skundai, išskyrus prašymus ir skundus, į kuriuos Taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka galima atsakyti iš karto arba ne vėliau kaip artimiausią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nurodytus terminus“;

45 punktas – „Į prašymą institucija atsako atsižvelgdama į jo turinį“.

 

Tyrimo išvados

 

 1. Skunde rašoma, kad MPN pareigūnai ir MPRC darbuotojai galimai netinkamai nagrinėja Pareiškėjo kreipimusis, susijusius su galimybe mokytis pagal pasirinktą laisvės atėmimo vietoje įgyvendinamą profesinio mokymo programą.

 

 1. Viešojo administravimo subjektas (nagrinėjamu atveju – MPN), pagal jam suteiktus įgaliojimus galintis spręsti asmens prašyme / skunde nurodytas problemas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, tarp jų įstatymo viršenybės, išsamumo ir objektyvumo principų, kurie reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį. Atsakymą į gautą prašymą / skundą jis turi pateikti per 20 darbo dienų nuo prašymo / skundo gavimo institucijoje dienos. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal nustatytą teisinį reglamentavimą (šios pažymos 5, 7 punktai) tapačios pareigos kyla ir subjektams, teikiantiems viešąsias paslaugas bei nagrinėjantiems prašymus ir skundus dėl šių viešųjų paslaugų (nagrinėjamu atveju – MPRC).

Tais atvejais, kai viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme ar skunde išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl prašyme ar skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų būti perduotas nagrinėti pagal kompetenciją prašymas ar skundas, viešojo administravimo subjektas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui, paaiškindamas jo prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis.

 

 1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad:

10.1. Pareiškėjas 2022 m. sausio 3 d. raštu kreipėsi į MPN (šis raštas MPN buvo gautas 2022 m. sausio 4 d.) prašydamas sudaryti galimybes dirbti, įgyti profesiją ir kt.; MPN pareigūnai pripažino, kad į pirmiau nurodytą Pareiškėjo kreipimąsi atsakyta nebuvo (šios pažymos 4.2 papunktis), t. y. MPN pareigūnai nesilaikė VAĮ įtvirtinto reikalavimo atsakymą į gautą asmens prašymą / skundą pateikti per 20 darbo dienų nuo prašymo / skundo gavimo institucijoje dienos;

10.2. Pareiškėjas 2022 m. vasario 3 d. raštu kreipėsi į MPN (šis raštas MPN buvo gautas 2022 m. vasario 4 d.) prašydamas jį informuoti, kokios profesinio mokymo programos yra / bus įgyvendinamos MPN; į šį Pareiškėjo kreipimąsi per teisės aktuose nustatytą terminą buvo aiškiai ir išsamiai atsakyta MPN 2022 m. vasario 10 d. raštu Nr. 2S-359, t. y. MPN pareigūnai Pareiškėjui pateikė 2022 m. / 2023 m. planuojamų MPN įgyvendinti profesinio mokymo programų sąrašą, paaiškino pirmiau nurodyto MPN atsakymo apskundimo tvarką (šios pažymos 4.4 papunktis);

10.3. Pareiškėjas 2022 m. vasario 15 d. raštu kreipėsi į MPN (šis raštas MPN buvo gautas 2022 m. vasario 17 d.) klausdamas, dėl kokių priežasčių MPN pareigūnai nesudaro jam galimybių dirbti ir įgyti profesiją; į šį Pareiškėjo kreipimąsi buvo aiškiai ir išsamiai atsakyta MPN 2022 m. balandžio 1 d. raštu Nr. 2S-828, t. y. MPN pareigūnai Pareiškėją informavo, kad jo kreipimosi pateikimo metu nebuvo galimybių jį įdarbinti dėl laisvų darbo vietų trūkumo ir kad ši galimybė jam bus pasiūlyta, kai atsiras laisvų darbo vietų, paaiškino, jog dėl galimybės įgyti profesiją jis turėtų raštu kreiptis į MPRC direktorių, nurodė jam pateikto MPN atsakymo apskundimo tvarką; atkreiptinas dėmesys, kad į Pareiškėjo 2022 m. vasario 15 d. kreipimąsi (šis kreipimasis MPN buvo gautas 2022 m. vasario 17 d.) buvo atsakyta MPN 2022 m. balandžio 1 d. raštu, t. y. per 31 darbo dieną ir 11 dienų viršijant VAĮ įtvirtintą 20 darbo dienų terminą;

10.4. Pareiškėjas 2022 m. liepos 11 d. raštu kreipėsi į MPRC direktorių, tačiau jį pateikė MPN, t. y. įstaigai, nekompetentingai nagrinėti šį kreipimąsi; MPN pareigūnai 2022 m. liepos 27 d. raštu Nr. 1S-5896 persiuntė Pareiškėjo 2022 m. liepos 11 d. kreipimąsi MPRC nagrinėti pagal kompetenciją; atkreiptinas dėmesys, kad pagal VAĮ nuostatas pirmiau nurodytas Pareiškėjo kreipimasis turėjo būti persiųstas kompetentingai įstaigai nagrinėti per 5 darbo dienas, tačiau MPN jį MPRC persiuntė per 12 darbo dienų, t. y. pažeisdami teisės aktuose nustatytą 5 darbo dienų terminą;

10.5. MPRC 2022 m. liepos 27 d. gavo Pareiškėjo 2022 m. liepos 11 d. kreipimąsi, kuriame rašoma, kad jis pageidauja mokytis pagal MPN įgyvendinamą profesinio mokymo programą („Mūrininko-betonuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa“). MPRC darbuotojai 2022 m. liepos 28 d. raštu Nr. IS1-299 atsakė į pirmiau nurodytą kreipimąsi Pareiškėjui paaiškindami, kad jis negali būti priimtas į pageidaujamą profesinio mokymo programą, nes jis bausmę atlieka kamerų tipo patalpose; pagal Aprašo 10 punkto nuostatas į profesinio mokymo įstaigas nepriimami nuteistieji, atliekantys drausminę nuobaudą (yra perkelti į drausmės grupę, kamerų tipo patalpas arba uždaryti į drausmės izoliatorių). Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas kreipimosi į MPRC metu drausminių nuobaudų neturėjo (šios pažymos 4.10 papunktis). Seimo kontrolierė atkreipia dėmesį, kad vien ta aplinkybė, jog Pareiškėjas bausmę atlieka kamerų tipo patalpose, savaime nereiškia, kad jis turi drausminių nuobaudų, ir pagal Apraše nustatytą teisinį reglamentavimą nėra laikytina pagrįstu teisiniu pagrindu atmesti jo 2022 m. liepos 11 d. kreipimesi nurodytą prašymą. Dėl šios priežasties vertintina, kad MPRC 2022 m. liepos 28 d. atsakymas Pareiškėjui yra nepagrįstas jo 2022 m. liepos 11 d. kreipimesi pateiktam prašymui aktualiomis teisės aktų nuostatomis.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundas yra pagrįstas, išskyrus Skundo dalį dėl MPN pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo 2022 m. vasario 3 d. kreipimąsi.

 

SEIMO KONTROLIERĖS SPRENDIMAI

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X Skundo dalį dėl MPN pareigūnų ir MPRC darbuotojų veiksmų (neveikimo), netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo 2022 m. sausio 3 d., 2022 m. vasario 15 d. ir 2022 m. liepos 11 d. kreipimusis, pripažinti pagrįsta.

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X Skundo dalį dėl MPN pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo 2022 m. vasario 3 d. kreipimąsi, atmesti.

 

SEIMO KONTROLIERĖS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė MPN direktoriui rekomenduoja:

14.1. aiškiai ir argumentuotai atsakyti į Pareiškėjo 2022 m. sausio 3 d. kreipimąsi, nurodant visas jo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas;

14.2. imtis priemonių, kad ateityje:

14.2.1. pareiškėjų kreipimaisi būtų išnagrinėjami per VAĮ nustatytą 20 darbo dienų terminą;

14.2.2. pareiškėjų kreipimaisi, kurių pagal teisės aktų suteiktus įgaliojimus MPN pareigūnai negali nagrinėti, per 5 darbo dienas nuo jų gavimo įstaigoje dienos būtų persiunčiami kompetentingam viešojo administravimo subjektui.

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė MPRC direktoriui rekomenduoja:

15.1. iš naujo išnagrinėti Pareiškėjo 2022 m. liepos 11 d. kreipimąsi ir pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą į jį;

15.2. imtis priemonių, kad ateityje MPRC darbuotojai pareiškėjams teiktų išsamius, objektyviais duomenimis (faktais) ir aktualiomis teisės aktų nuostatomis pagrįstus atsakymus.

 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                          Erika Leonaitė