PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

Dokumento numeris 4D-2022/1-371
Data 2022-05-03
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
Kontrolierius Erika Leonaitė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė 2022 m. balandžio 4 d. gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Marijampolės pataisos namų (toliau vadinama ir – Marijampolės PN, MPN) ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama ir – Kalėjimų departamentas) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nenagrinėjant jo kreipimųsi (toliau vadinama ir – Skundas).

 

 1. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma:

2.1. „Kreipiausi daug kartų į Marijampolės pataisos namų direktorių su prašymais, kad būčiau perkeltas į besargybą atlikti tolesnę bausmę. Nes dirbdamas galėčiau mokėti alimentus ir atsiskaityti su anstoliais. Buvo kreiptasi 2021 m. rugpjūčio mėnesį […]. Ir kaip negavęs jokio atsakymo iš Marijampolės pataisos namų administracijos, parašiau skundą į Kalėjimo departamentą“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „Norėdamas dar sumažinti balus kreipiausi į Marijampolės pataisos namų direktorių su prašymu, kad paskirtų man vertintoją. Bet, deja, niekas nekreipė dėmesio į tai.“

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolierės prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. 2022 m. balandžio 7 d. Seimo kontrolierė kreipėsi į Marijampolės PN (raštu
  Nr. 4D-2022/1-371/3D-808) ir Kalėjimų departamentą (raštu Nr. 4D-2022/1-371/3D-809) prašydama pateikti Skundo nagrinėjimui reikšmingą informaciją.

2022 m. balandžio 14 d. Seimo kontrolierė gavo Kalėjimų departamento 2022 m. balandžio 14 d. raštą Nr. 1S-1379. 2022 m. balandžio 27 d. Seimo kontrolierė gavo MPN 2022 m. balandžio 27 d. raštą Nr. 1S-3520. Šiuose raštuose nurodoma:

4.1. „Pareiškėjo teiginys dėl kreipimosi į Marijampolės PN direktorių siekiant sumažinti nusikalstamo elgesio riziką neatitinka tikrovės. Pareiškėjas į Marijampolės PN direktorių su tokiu kreipimusi nėra kreipęsis.“

4.2. „Pareiškėjas dėl Skunde dėstomų aplinkybių yra kreipęsis į teismą. Pateikiame Pareiškėjo skundą su priedais bei Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų
2022 m. vasario 9 d. nutartį, kuria buvo nutarta priimti X skundą dėl neturtinės žalos priteisimo. Nurodome, jog byla dar nėra baigta.“

4.3. Pareiškėjo skunde, pateiktame Regionų apygardos administraciniam teismui, rašoma: „kreipiausi į pataisos įstaigos (atsakovą) (reng. past. Marijampolės PN) direktorių su prašymu, kad mane toliau tęsti laisvės atėmimo bausmę, išvykstant be sargybos ar be palydos už pataisos įstaigos ribų. Nuo 2021 m. liepos, rugpjūčio mėnesio tuo laikotarpiu teikiau atsakovui keletą prašymų šiuo aukščiau minėtu klausimu, bet atsakovas nuolatos kartodavo tai, kad Marijampolės pataisos namų įstaiga neturi galimybės manęs perkelti į besargybą […]. Supratęs tai, kad atsakovas teigia klaidingą man informaciją, aš su atskiruoju skundu prašymu […] kreipiausi į Kalėjimų departamentą […]. Šis mano prašymas buvo persiųstas į Marijampolės PN […]. Marijampolės PN direktorius […] atsakydamas į mano skundą pakartotinai praneša man tai, kad nėra galimybės mane perkelti į besargybą […]. […]. Visu šiuo aukščiau išdėstytu pagrindu yra pažeidinėjamos mano teisės.“

 

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

 

 1. Seimo kontrolierių įstatymo:

17 straipsnis „Atsisakymas nagrinėti skundą“ – „1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: […] 4) skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas ar yra nagrinėjamas teisme. […] 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šios straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, tyrimas nutraukiamas.“

 

 1. Viešojo administravimo įstatymo (VAĮ):

10 straipsnis „Administracinių sprendimų priėmimas“ – „4. Viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos.“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Atsižvelgiant į Skunde aprašytas aplinkybes, išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai:

7.1. dėl MPN ir Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nenagrinėjant Pareiškėjo kreipimųsi, susijusių su galimybe išvykti už pataisos ribų be sargybos;

7.2. dėl MPN pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai neatsakant į Pareiškėjo kreipimąsi, susijusį su vertintojo paskyrimu.

 

Dėl MPN ir Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo)

 galimai nenagrinėjant Pareiškėjo kreipimųsi,

susijusių su galimybe išvykti už pataisos ribų be sargybos

 

 1. Skunde nurodoma, kad MPN ir Kalėjimų departamento pareigūnai nenagrinėja Pareiškėjo kreipimųsi, susijusių su jo galimybėmis dirbti ir šiuo tikslu išvykti už pataisos įstaigos ribų be sargybos.

 

 1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2022 m. sausio 31 d. Regionų apygardos administraciniame teisme buvo gautas Pareiškėjo skundas dėl neturtinės žalos, kilusios dėl MPN pareigūnų veiksmų (neveikimo) nesudarant galimybių dirbti ir šiuo tikslu išvykti už pataisos įstaigos ribų be sargybos, atlyginimo; teismui pateiktame skunde Pareiškėjas kelia klausimus ir dėl MPN bei Kalėjimo departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) nenagrinėjant jo kreipimųsi, susijusių su pirmiau nurodytomis problemomis; Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmų 2022 m. vasario 9 d. nutartimi Pareiškėjo skundas buvo priimtas nagrinėti.

Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad išsprendus teisminį ginčą bus iš esmės atsakyta į Pareiškėjo Skunde keliamus klausimus, t. y., ar MPN ir Kalėjimų departamento pareigūnai nagrinėjo Pareiškėjo kreipimusis (jų  nenagrinėjo), susijusius su jo galimybėmis dirbti ir šiuo tikslu išvykti už pataisos įstaigos ribų be sargybos.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo
  17 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 4 dalimi, kuriuose nustatyta, kad skundo tyrimas nutraukiamas, jei paaiškėja, jog skundas tuo pačiu klausimu yra nagrinėjamas teisme, Skundo dalies dėl MPN ir Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nenagrinėjant Pareiškėjo kreipimųsi, susijusių su galimybe išvykti už pataisos ribų be sargybos, tyrimas nutrauktinas.

 

Dėl MPN pareigūnų veiksmų (neveikimo)

galimai neatsakant į Pareiškėjo kreipimąsi,

susijusį su vertintojo paskyrimu

 

 1. Pareiškėjas teigia, kad kreipėsi į MPN direktorių prašydamas paskirti vertintoją, kuris atliktų jo nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą, tačiau į jo prašymą nebuvo atsakyta.

 

 1. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą (šios pažymos 6 punktas) viešojo administravimo subjektas (nagrinėjamu atveju – Marijampolės PN) administracinį sprendimą dėl asmens prašymo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos.

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas raštu į Marijampolės PN pareigūnus dėl vertintojo, kuris atliktų jo nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą, nesikreipė, todėl pirmiau nurodytiems pareigūnams nekilo pareiga per 20 darbo dienų raštu atsakyti į Pareiškėjo tariamai pateiktą prašymą. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad Skunde nurodytos aplinkybės, susijusios su galimai Marijampolės PN pareigūnų nepateiktu atsakymu į Pareiškėjo prašymą dėl vertintojo paskyrimo, nebuvo patvirtintos.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundo dalis dėl MPN pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai neatsakant į Pareiškėjo kreipimąsi, susijusį su vertintojo paskyrimu, yra nepagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X Skundo dalies dėl MPN ir Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nenagrinėjant Pareiškėjo kreipimųsi, susijusių su galimybe išvykti už pataisos ribų be sargybos, tyrimą nutraukti.

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X Skundo dalį dėl MPN pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai neatsakant į Pareiškėjo kreipimąsi, susijusį su vertintojo paskyrimu, atmesti.

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                                                                                                   Erika Leonaitė