PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

Dokumento numeris 4D-2021/1-1136
Data 2021-12-23
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
Kontrolierius Erika Leonaitė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Marijampolės pataisos namų (toliau vadinama ir – Marijampolės PN; MPN) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant Pareiškėjo saugumo, ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikiant atsakymų į Pareiškėjo kreipimusis (toliau vadinama ir – Skundas).

 

 1. Skunde, be kitų nurodytų aplinkybių, rašoma: „Prašau Jūsų įpareigoti Marijampolės PN administraciją, kad man taikytų izoliaciją nuo visų nuteistųjų, kadangi mano sveikatai kyla pavojus […]. Kalėjimų departamentas nereaguoja į mano prašymus arba Marijampolės PN administracija jų neišsiunčia, nes negaunu jokių atsakymų iš Kalėjimų departamento; buvau du kartus į juos kreipęsis“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

 

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierius 2021 m. rugsėjo 14 d. raštu Nr. 4D-2021/1-1136/3D-2145 kreipėsi į MPN direktorių prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2021 m. rugsėjo 27 d. Seimo kontrolierius gavo MPN 2021 m. rugsėjo 24 d. raštą Nr. 9/07-10360.

Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma:

4.1. „Nuteistasis X į Marijampolės pataisos namų administraciją […] laikotarpiu nuo 2021 m. gegužės 21 d. iki 2021 m. liepos 13 d. su rašytiniais prašymais, skundais yra kreipęsis 11 kartų. Patikrinus Nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų apskaitos žurnalą, nuteistojo kreipimųsi ar skundų, susijusių su izoliacija nuo kitų nuteistųjų rasta nebuvo. […]. Kadangi nuteistasis, bausmės atlikimo metu Marijampolės pataisos namuose […] dėl izoliacijos nuo kitų nuteistųjų nesikreipė, administracija tuo klausimu jam nepateikė jokio atsakymo“;

4.2. „Patikrinus, Nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų apskaitos žurnalą (siunčiamų dokumentų) nustatyta, jog nuteistasis X 2021 m. birželio 22 d. 2-ojo Resocializacijos skyriaus specialistui įteikė laišką, adresuotą Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. 2021 m. birželio 23 d. šis laiškas buvo išsiųstas adresatui.“

 

 1. Seimo kontrolierius 2021 m. rugsėjo 14 d. raštu Nr. 4D-2021/1-1136/3D-2146 kreipėsi į Kalėjimų departamento direktorių prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes. 2021 m. spalio 8 d. Seimo kontrolierius gavo Kalėjimų departamento 2021 m. spalio 8 d. raštą Nr. 1S-3301.

Šiame rašte ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodoma:

5.1. 2021 m. liepos 1 d. Kalėjimų departamente buvo gautas Pareiškėjo 2021 m. birželio
22 d. prašymas dėl jo izoliavimo nuo kitų nuteistųjų (Nr. 2G-2711);

5.2. 2021 m. rugsėjo 13 d. Kalėjimų departamente buvo gautas Pareiškėjo 2021 m. rugsėjo 6 d. prašymas dėl jo izoliavimo nuo kitų nuteistųjų (Nr. 2G-3647), kuris Kalėjimų departamentui buvo persiųstas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2021 m. rugsėjo 10 d. raštu
Nr. (1.23MR)7R-4888;

5.3. Kalėjimų departamentas 2021 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. 2S-3531 atsakė į Pareiškėjo 2021 m. rugsėjo 6 d. prašymą (Nr. 2G-3647);

5.4. Kalėjimų departamentas 2021 m. spalio 1 d. raštu Nr. 2S-3580 atsakė į Pareiškėjo 2021 m. birželio 22 d. prašymą (Nr. 2G-2711);

5.5. „Taip pat pažymime, kad bendraujant su Kriminalinės žvalgybos (toliau – KŽS) pareigūnu, X yra pateikęs rašytinius paaiškinimus (reng. past. Seimo kontrolieriui buvo pateikti Pareiškėjo 2021 m. rugsėjo 23 d. paaiškinimas, kuris Kalėjimų departamente buvo gautas 2021 m. rugsėjo 24 d., ir Pareiškėjo 2021 m. spalio 1 d. paaiškinimas, kuris Kalėjimų departamente buvo gautas tą pačią dieną), adresuotus Kalėjimų departamento direktoriui, kuriuose jis nurodė, kad visos jo 2021-06-22 bei 2021-09-06 prašymuose išdėstytos problemos buvo išspręstos KŽS pareigūno, kadangi pareiškėjas buvo perkeltas į kitą nuteistųjų būrį, kuriame jaučiasi saugus ir pretenzijų niekam neturi.“

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr.XIV-719 Erika Leonaitė nuo 2021 m. gruodžio 7 d. paskirta Lietuvos Respublikos Seimo kontroliere valstybės institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklai tirti, tuomečio Seimo kontrolieriaus pradėtą tyrimą dėl Pareiškėjo Skunde nurodytų aplinkybių atliko ir tyrimo išvadas dėl jo teikia Seimo kontrolierė E. Leonaitė.

 

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

 

 1. Bausmių vykdymo kodekso (BVK):

70 straipsnis Nuteistųjų atskiras arba izoliuotas laikymas pataisos įstaigose“ –
„1. Nuteistųjų atskiro arba izoliuoto laikymo pataisos įstaigose tikslas yra: 1) atskirti nuteistuosius, kurie dėl padarytų nusikaltimų pobūdžio ar asmeninių savybių gali daryti neigiamą įtaką kitiems nuteistiesiems; 2) palengvinti nuteistųjų socialinę reabilitaciją; 3) padėti užtikrinti nuteistųjų priežiūrą ir jų saugumą; 4) padėti užtikrinti, kad būtų laikomasi pataisos įstaigų saugumo ir valdymo reikalavimų. […]. 6. Pataisos įstaigoje bausmę atliekantis nuteistasis, kai gali kilti grėsmė jo sveikatai ar gyvybei, taip pat kai kitomis priemonėmis negalima užkirsti kelio šiurkščiam teisės aktų pažeidimui ir būtina pažeidimą darantį ar padariusį nuteistąjį izoliuoti, pataisos įstaigos direktoriaus ar jo įgalioto pareigūno sprendimu gali būti ne ilgiau kaip keturiasdešimt aštuonias valandas izoliuotas nuo kitų nuteistųjų“;

111 straipsnisPataisos įstaigų režimo paskirtis ir nuteistųjų pataisos priemonės“ – „1. Pagrindinė pataisos įstaigų režimo paskirtis – padėti įgyvendinti nuteistųjų pataisos priemones ir užtikrinti pataisos įstaigų saugumą“;

112 straipsnis Pataisos įstaigų režimas ir pagrindiniai jo reikalavimai“ – „1. Režimas – tai diferencijuotų laisvės atėmimo bausmės vykdymo sąlygų ir šią bausmę atliekančių nuteistųjų elgesio taisyklių visuma. 2. Pagrindiniai pataisos įstaigų režimo reikalavimai yra šie: būtinas nuteistųjų izoliavimas ir nuolatinė jų priežiūra; reikalavimas nuteistiesiems tiksliai ir nenukrypstamai atlikti savo pareigas; skirtingų laikymo sąlygų sudarymas atsižvelgiant į nuteistojo padaryto nusikaltimo pavojingumą ir pobūdį, nuteistojo asmenybę ir elgesį bausmės atlikimo metu“;

114 straipsnis Pataisos įstaigų apsauga“ – „1. Pataisos įstaigų ir jose laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų apsaugą vykdo pataisos įstaigų pareigūnai“;

183 straipsnis „Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas“ – „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. […].“

 

 1. Viešojo administravimo įstatymo:

11 straipsnis „Prašymų ir skundų administraciniam sprendimui priimti pateikimas ir nagrinėjimas – „1. Asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles. […]. 4. Jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme ar skunde išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl prašyme ar skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų būti perduotas nagrinėti pagal kompetenciją prašymas ar skundas, viešojo administravimo subjektas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui, paaiškindamas jo prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis.“

 

 1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875:

25 punktas – „Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos.“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Atsižvelgiant į Skunde aprašytas aplinkybes, išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai:

10.1. dėl MPN pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai neužtikrinant Pareiškėjo saugumo;

10.2. dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai neatsakant į Pareiškėjo kreipimusis.

 

 

Dėl MPN pareigūnų veiksmų (neveikimo)

galimai neužtikrinant Pareiškėjo saugumo

 

 1. Skunde nurodoma, kad MPN pareigūnai nesiėmė priemonių spręsti klausimo dėl Pareiškėjo saugumo užtikrinimo izoliuojant jį nuo kitų nuteistųjų.

 

 1. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą (šios pažymos 7 punktas) pataisos įstaigų režimo paskirtis yra padėti įgyvendinti nuteistųjų pataisos priemones ir užtikrinti pataisos įstaigų saugumą, nuolatos prižiūrint ir izoliuojant bausmę atliekančius asmenis. BVK 114 straipsnyje nustatyta, kad pareiga saugoti bausmę atliekančius asmenis, įskaitant ir nuo grėsmių, kurias jiems gali sukelti kiti nuteistieji, tenka pataisos įstaigos pareigūnams.

Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau vadinama ir – EŽTT) 2012 m. lapkričio 27 d. sprendime, priimtame byloje T. prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 29474/09), pateikė išvadą, jog, siekiant įrodyti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnio „Kankinimo uždraudimas“ pažeidimą, asmeniui pakanka pateikti įrodymus, kad valstybė, siekdama užkirsti kelią realiam ir tiesioginiam pavojui asmens fizinei neliečiamybei (apie kurį valstybė žinojo ar turėjo žinoti), nesiėmė visų veiksmų, kurių iš jos buvo galima objektyviai tikėtis. EŽTT pažymėjo, kad būtina nustatyti, ar valstybė žinojo ar turėjo žinoti, jog asmeniui grėsė pavojus iš kitų įkalintų asmenų pusės, ir, jeigu taip, kad būtina nustatyti, ar įkalinimo įstaigos administracija savo įgaliojimų ribose ėmėsi protingai prieinamų priemonių, siekdama eliminuoti grėsmę ir apsaugoti asmenį nuo smurto, nes įkalinimo įstaigos administracija turi pareigą atidžiai įvertinti, ar įkalinti asmenys kelia pavojų (sau ar kitiems).

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas į MPN administraciją ir pareigūnus dėl jo saugumo užtikrinimo, izoliuojant jį nuo kitų nuteistųjų, nesikreipė (šios pažymos 4.1 punktas). Ši aplinkybė leidžia teigti, kad MPN nežinojo apie Pareiškėjui galimai gresiantį pavojų, todėl dėl objektyvių priežasčių nesiėmė papildomų priemonių, reikalingų apsaugoti Pareiškėją, t. y., izoliuoti jį nuo kitų nuteistųjų. Taigi MPN administracijos ir pareigūnų neveikimas nagrinėjmu atveju nelaikytinas Pareiškėjo teisių, teisės aktų reikalavimų ar Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnio nuostatų pažeidimu.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundo dalis dėl MPN pareigūnų veiksmų (neveikimo) neužtikrinant Pareiškėjo saugumo yra nepagrįsta.

 

Dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo)

galimai neatsakant į Pareiškėjo kreipimusis

 

 1. Skunde nurodoma, kad Kalėjimų departamento pareigūnai nepateikė atsakymų į Pareiškėjo kreipimusis, susijusius su jo izoliavimu nuo kitų nuteistųjų.

 

 1. Viešojo administravimo subjektas yra saistomas gero viešojo administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų. Atsakingo valdymo (gero viešojo administravimo) principas įtvirtina viešojo administravimo subjekto pareigą imtis aktyvių veiksmų vykdant administracinę procedūrą, dirbti rūpestingai ir atidžiai, veikti taip, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų, tarp jų, ir nuostatų, susijusių su prašymų / skundų persiuntimu kitai institucijai nagrinėti pagal kompetenciją bei jų nagrinėjimu iš esmės.

Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą (šios pažymos 8, 9 punktai) viešojo administravimo subjektas (nagrinėjamu atveju – Kalėjimų departamentas), gavęs asmens prašymą / skundą turi įvertinti, ar yra kompetentingas nagrinėti gautą kreipimąsi; jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme ar skunde išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl prašyme ar skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui ir apie tai praneša asmeniui; jei viešojo administravimo subjektas pagal jam suteiktus įgaliojimus gali spręsti asmens prašyme / skunde nurodytas problemas, atsakymą į gautą prašymą / skundą jis turi pateikti per dvidešimt darbo dienų nuo prašymo / skundo gavimo institucijoje dienos. Atkreiptinas dėmesys, kad ir pagal BVK 183 straipsnio nuostatas (šios pažymos 7 punktas) Kalėjimų departamente gauti asmenų skundai turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jų gavimo dienos.

15.1. Dėl Kalėjimų departamento atsakymo į Pareiškėjo 2021 m. birželio 22 d. kreipimąsi

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2021 m. birželio 22 d. Pareiškėjas MPN pareigūnui įteikė laišką, adresuotą Kalėjimų departamentui; 2021 m. birželio 23 d. šis laiškas buvo išsiųstas adresatui; 2021 m. liepos 1 d. Kalėjimų departamente buvo gautas Pareiškėjo 2021 m. birželio 22 d. prašymas dėl jo izoliavimo nuo kitų nuteistųjų (Nr. 2G-2711); Kalėjimų departamentas 2021 m. spalio 1 d. raštu Nr. 2S-3580 atsakė į Pareiškėjo 2021 m. birželio 22 d. prašymą (Nr. 2G-2711); šios aplinkybės leidžia teigti, kad Kalėjimų departamento pareigūnai vilkino priimti sprendimą, susijusį su Pareiškėjo 2021 m. birželio 22 d. prašymo nagrinėjimu, t. y., net tris mėnesius Kalėjimų departamento pareigūnai nevertino, ar yra teisinis pagrindas persiųsti pirmiau nurodytą prašymą kitai institucijai nagrinėti pagal kompetenciją (nagrinėjamu atveju tokia institucija galimai galėtų būti MPN), ir, tokiam pagrindui esant, nesiėmė priemonių jo per penkias darbo dienas persiųsti kompetentingai institucijai, apie tai pranešant asmeniui, taip pat nepradėjo vykdyti įstatyminės pareigos per dvidešimt darbo dienų atsakyti Pareiškėjui, ir tuo pažeidė šios pažymos 7–9 punktuose nurodytų teisės aktų reikalavimus;

15.2. Dėl Kalėjimų departamento atsakymo į Pareiškėjo 2021 m. rugsėjo 6 d. kreipimąsi

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad 2021 m. rugsėjo 13 d. Kalėjimų departamente buvo gautas Pareiškėjo 2021 m. rugsėjo 6 d. prašymas dėl jo izoliavimo nuo kitų nuteistųjų
(Nr. 2G-3647), kuris Kalėjimų departamentui buvo persiųstas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2021 m. rugsėjo 10 d. raštu Nr. (1.23MR)7R-4888; Kalėjimų departamentas 2021 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. 2S-3531 atsakė į Pareiškėjo 2021 m. rugsėjo 6 d. prašymą (Nr. 2G-3647); šios aplinkybės leidžia teigti, kad Skunde nurodyti teiginiai, jog Kalėjimų departamentas neišnagrinėjo Pareiškėjo 2021 m. rugsėjo 6 d. kreipimosi ir nepateikė į jį atsakymo, nebuvo patvirtinti.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundo dalis dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), per teisės aktuose įtvirtintą terminą nepateikiant atsakymo į Pareiškėjo 2021 m. birželio 22 d. kreipimąsi, yra pagrįsta.

Atkreiptinas dėmesys, kad Kalėjimų departamento pareigūnų netinkamas pareigų vykdymas ir delsimas išnagrinėti 2021 m. birželio 22 d. kreipimąsi lėmė tai, jog nepagrįstai ilgai nebuvo sprendžiamas klausimas dėl Pareiškėjo saugumo užtikrinimo ir, tikėtina, net tris mėnesius Pareiškėjui grėsė realus pavojus.

Seimo kontrolierė pažymi, kad negali būti toleruojama nagrinėjamu atveju susiklosčiusi situacija, t. y., kai asmenims kylančios problemos dėl saugumo užtikrinimo atsakingų institucijų yra sprendžiamos ne per teisės aktuose nustatytus terminus, o tik po Seimo kontrolieriaus ir / arba Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įsikišimo, nes tokiu būdu būtų sudaromos prielaidos šiurkščiai pažeisti pirmiau nurodytų asmenų teises, teisės aktų reikalavimus bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnio nuostatas.

Dėl šios priežasties Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduotina imtis priemonių, kad ateityje asmenų prašymai, susiję su jų saugumo užtikrinimu, būtų išnagrinėjami per įmanomai trumpiausią laiką, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų terminų.

 

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X Skundo dalį dėl MPN pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant Pareiškėjo saugumo, atmesti.

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X Skundo dalį dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), per teisės aktuose įtvirtintą terminą nepateikiant atsakymo į Pareiškėjo 2021 m. birželio 22 d. kreipimąsi, pripažinti pagrįsta.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

 

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
  1 dalies 17 punktu, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui Virginijui Kulikauskui rekomenduotina imtis priemonių, kad ateityje asmenų prašymai, susiję su jų saugumo užtikrinimu, būtų išnagrinėjami per įmanomai trumpiausią laiką, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų terminų.

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                                                                                                   Erika Leonaitė