PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJĄ

Dokumento numeris 4D-2021/1-397
Data 2021-03-23
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJĄ
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

  1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau ir citatose vadinama – Aplinkos ministerija) pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo 2021 m. sausio 28 d. skundą (toliau ir citatose vadinama – 2021-01-28 Skundas).

 

  1. Pareiškėjas skunde nurodo:

2.1. „[…] 2021 m. sausio 28 d. skundu „Dėl tarnybinio pobūdžio informacijos ir asmens duomenų galimai neteisėto atskleidimo“ (registruotu Aplinkos ministerijoje 2021 m. sausio 29 d., registracijos Nr. D6-170) […] [toliau ir citatose vadinama – 2021-01-28 Skundas] kreipiausi į Aplinkos ministeriją prašydamas <…> 1. paaiškinti kokiu teisiniu pagrindu, kokia apimtimi, kokiu tikslu ir kieno pavedimu tretiesiems asmenims buvo atskleisti Pažymos (o tame tarpe ir mano asmens) duomenys; 2. Jei Aplinkos ministerija neturi 1 p. prašomos informacijos, pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą dėl Aplinkos ministerijos valstybės tarnautojų galimo tarnybinės informacijos panaudojimo ne tarnybos tikslais, galimo jos neteisėto atskleidimo tretiesiems su Aplinkos ministerija nesusijusiems asmenims; 3. Pradėti tyrimą dėl galimo asmens duomenų saugumo pažeidimo Aplinkos ministerijoje <…> […].

Aplinkos ministerijos tarnautojos 2021 m. sausio 29 [d.] […]  elektroniniu laišku buvau informuotas, kad <…> Aplinkos ministerija gavo Jūsų skundą <…>.“

2.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies nuostatomis, „[…] Aplinkos ministerija administracinį sprendimą dėl mano 2021-01-28 Skundo turėjo priimti per 20 darbo dienų, t. y. iki š. m. kovo 1 d., arba per 5 darbo dienas, t. y. ne vėliau kaip iki š. m. kovo 8 d. informuoti mane apie termino pratęsimą dešimčiai darbo dienų, tačiau iki šiol jokios informacijos apie administracinį sprendimą dėl mano skundo iš Aplinkos ministerijos negavau.“

 

  1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo:

3.1. „Pripažinti mano skundą pagrįstu ir konstatuoti Aplinkos ministerijos pareigūnų biurokratizmą ir netinkamą Įstatymo vykdymą“;

3.2. „Atkreipti Aplinkos ministerijos pareigūnų dėmesį į aplaidumą darbe, įstatymų ar kitų teisės aktų nesilaikymą, biurokratizmą ir siūlyti imtis priemonių, kad būtų pašalinti įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimai, jų priežastys ir sąlygos Ministerijoje.“

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

  1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus patarėja S. V. Seimo kontrolierių įstaigos darbo reglamento nustatyta tvarka kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl informacijos gavimo. Aplinkos ministerijos Strateginių pokyčių grupės vyr. specialistas M.O.K., telefoninio pokalbio metu informavo, kad: Aplinkos ministerija atsakymo Pareiškėjui į jo 2021-01-28 skundą iki 2021 m. kovo 22 d. dar nėra pateikusi ir kad Pareiškėjas nebuvo informuotas apie jo 2021-01-28 Skundo nagrinėjimo termino pratęsimą.

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

  1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo:

10 straipsnis – „3. Viešojo administravimo subjektai administracinius sprendimus gali priimti savo iniciatyva arba gavę asmenų prašymus ar skundus. 4. Viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. […]. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.“

 

Tyrimo išvados

 

  1. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 5 punkte, susijusius su Aplinkos ministerijos pareigūnų veiksmais (neveikimu) nagrinėjant Pareiškėjo 2021-01-28 Skundą, nustatyta:

6.1. Aplinkos ministerijoje 2021-01-29 gautas ir užregistruotas Pareiškėjo 2021-01-28 Skundas (pažymos 2.1 punktas).

6.2. Ministerija atsakymo Pareiškėjui į jo 2021-01-28 Skundą iki 2021-03-22 nėra (nebuvo) pateikusi (pažymos 4 punktas);

6.3. Aplinkos ministerija Pareiškėjo 2021-01-28 Skundo nagrinėjimo metu neinformavo Pareiškėjo apie 2021-01-28 Skundo nagrinėjimo termino pratęsimą (pažymos 4 punktas).

 

  1. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, darytina išvada, kad Aplinkos ministerija Pareiškėjo 2021-01-28 Skundo nagrinėjimo metu nesivadovavo Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio skundo gavimo dienos, o kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, apie tai informuodamas asmenį, pateikusį skundą (pažymos 5 punktas), nes Pareiškėjui per teisės aktuose nustatytą terminą nėra (nebuvo) pateiktas Aplinkos ministerijos atsakymas į jo 2021-01-28 Skundą bei Pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo informuotas apie jo 2021-01-28 Skundo nagrinėjimo termino pratęsimą.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

  1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

X skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant jo 2021-01-28 Skundą pripažinti pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

  1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui Simonui Gentvilui:

9.1. atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pareigūnai Pareiškėjo 2021-01-28 Skundo nagrinėjimo metu nesivadovavo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies nuostatomis, t. y. nepateikė Pareiškėjui atsakymo per teisės akte nustatytą terminą bei neinformavo Pareiškėjo apie jo 2021-01-28 Skundo nagrinėjimo termino pratęsimą;

9.2. imtis veiksmų, kad ateityje minėti pažeidimai neapsikartotų;

9.3. imtis veiksmų, kad Pareiškėjui nedelsiant (per 5 darbo dienas nuo šios pažymos gavimo) būtų pateiktas motyvuotas, teisės aktų nuostatomis pagrįstas atsakymas bei nurodyta pateikto atsakymo (priimto administracinio sprendimo) išsami apskundimo tvarka.

 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierių (Seimo kontrolieriui pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus).

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                       Augustinas Normantas