PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĘ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Dokumento numeris 4D-2020/1-1644
Data 2021-03-29
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĘ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDŲ ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2020 m. gruodžio 29 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą (toliau vadinama – Skundas), kuriame skundžiamasi dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau tekste ir citatose vadinama – LAVL; Ligoninė) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su galimai netinkamu Pareiškėjo kreipimųsi nagrinėjimu, bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau tekste ir citatose vadinama – VMI) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su galimai nepateiktais atsakymais į kreipimąsi.

 

 1. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodyta:

2.1. „[…] spalio 20 d. išsiunčiau LAVL skundus dėl medikų neveikimo ir prašymą užrašyti mane pas gydytoją psichiatrą, tačiau iki šiol į savo raštus jokių atsakymų nesulaukiu […]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „[…] lapkričio 18 d. užpildytą FR 0781 formą gruodžio mėnesio pradžioje išsiunčiau laišku į VMI prie FM Kaišiadorių padalinį, dėl 8 eurų 60 centų klaidingai sumokėto
žyminio mokesčio grąžinimo, tačiau VMI pinigų iki šiol nesumokėjo ir iki šiol jokio atsakymo nepateikė […].“

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti jo Skundo aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Nustatytos tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierius 2021 m. sausio 5 d. raštu Nr. 4D-2020/1-1644/3D-26 kreipėsi į LAVL administraciją, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

LAVL administracija 2021 m. sausio 14 d. raštu Nr. S-173 informavo:

4.1. „[…] Pareiškėjo 2020-10-20 skundas LAVL dėl medikų neveikimo gautas ir registruotas Ligoninės Gautų dokumentų registre 2020-10-22 Nr. 6-707. […] Pareiškėjo 2020-10-20 prašymas užrašyti pas gydytoją psichiatrą Ligoninėje gautas ir registruotas LAVL Gautų dokumentų registre 2020-10-22 Nr. 6-708. […] į 2020-10-22 Pareiškėjo skundą Nr. 6-707 ir prašymą Nr. 6-708 buvo atsakyta 2021-01-12 (2020-12-12 „Dėl prašymo ir skundo“ Nr. 7-71, kopija pridedama). Paaiškiname, kad susiklosčius sudėtingai situacijai šalyje dėl Covid-19 pandemijos, ko pasėkoje įstaigoje dalis darbuotojų serga arba yra izoliacijoje, pirmiausiai atliekami prioritetiniai darbai, todėl į Pareiškėjo skundą atsakyta praleidus Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatyme nustatytą terminą. […].“

 

 1. Seimo kontrolierius 2021 m. sausio 5 d. raštu Nr. 4D-2020/1-1644/3D-27 kreipėsi į VMI administraciją, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

VMI administracija 2021 m. sausio 14 d. raštu Nr. R-189 informavo:

5.1. „[…] Informuojame, kad […] [Pareiškėjo] Prašymai grąžinti 8,60 EUR žyminio mokesčio gauti VMI prie FM 2020-09-02 ir 2020-12-07, išnagrinėti ir įvykdyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 87 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 87 straipsniu bei Mokesčių mokėtojo permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisyklėmis (toliau –Taisyklės). […]“;

5.2. „VMI […] 2020-12-07 gautas […] [Pareiškėjo] Prašymas Nr. (17.16-40) GES-655928 grąžinti 8,60 EUR žyminio mokesčio, pagal prie Prašymo pridėtą 2020-07-03 mokėjimo kvito kopiją.

Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 87 straipsnio 7 dalies nuostatomis, Prašymas išnagrinėjamas ir esant pagrindui, mokesčio permoka grąžinama (įskaitoma) per 30 dienų po Prašymo gavimo dienos. Jei mokesčių administratorius pareikalauja, kad mokesčių mokėtojas pateiktų papildomus dokumentus, pagrindžiančius permoką, 30 dienų terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po visų pareikalautų dokumentų gavimo dienos“;

5.3. „Pagal 2020-12-07 gautą […] [Pareiškėjo] Prašymą, VMI prie FM 2020-12-30 priimtas Sprendimas grąžinti (įskaityti) permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas (toliau – Sprendimas) Nr. 331-1089476 negrąžinti 8,60 EUR, nes 2020-07-03 sumokėtas 8,60 EUR
žyminis mokestis jau yra grąžintas pagal […] [Pareiškėjo] 2020-09-02 pateiktą Prašymą
Nr. (17.16-40) GES-500105. VMI prie FM Sprendimas Nr. 331-1089476 kartu su 2020-12-30 lydraščiu Nr. (20.21-06 E) RMA-32611 „Dėl Sprendimo grąžinti (įskaityti) žyminį mokestį […]“ [Pareiškėjui] išsiųstas paštu […] [Pareiškėjui] adresu: Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., Kaišiadorių r.

Vadovaujantis Taisyklių 56.1 punktu, priimtas Sprendimas tą pačią dieną išsiunčiamas mokesčių mokėtojui per Mano VMI. Jei VMI priima Sprendimą negrąžinti arba grąžinti mokesčių mokėtojo permoką kitaip nei nurodyta mokesčių mokėtojo Prašyme ir mokesčių mokėtojas nėra Mano VMI naudotojas, Sprendimas per 3 darbo dienas išsiunčiamas paštu.“

 

Tyrimui reikšmingi teisės aktai

 

 1. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama ir – BVK):

174 straipsnis „Arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų sveikatos priežiūra“

„1. Asmens sveikatos priežiūra pataisos įstaigose organizuojama ir atliekama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugą reglamentuojančius įstatymus. […] 3. Laisvės atėmimo bausmę arba areštą atliekančiam nuteistajam reikalingos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių suteikti pataisos įstaigų sveikatos priežiūros tarnybose ir laisvės atėmimo vietų ligoninėse nėra galimybių, sveikatos apsaugos ministro ir teisingumo ministro nustatyta tvarka teikiamos valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosiose įstaigose užtikrinant nuteistųjų apsaugą“;

183 straipsnis „Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas“

„1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. […].“

 

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama ir – VAĮ):

3 straipsnis „Viešojo administravimo principai“ – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: […] 5) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį; […] 8) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta, tikslų; 9) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; […]“;

10 straipsnis „Administracinių sprendimų priėmimas“ – „3. Viešojo administravimo subjektai administracinius sprendimus gali priimti savo iniciatyva arba gavę asmenų prašymus ar skundus. 4. Viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. Jeigu prašymas ar skundas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys. […].“

 

 1. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau vadinama – MAĮ):

87 straipsnis „Mokesčių permokos įskaitymas ir grąžinimas“–  „7. Jei atitinkamo mokesčio įstatyme nenustatyta kitaip, mokesčių administratorius privalo grąžinti mokesčių mokėtojui mokesčio permoką tokia tvarka. Mokesčio permoka grąžinama per 30 dienų po rašytinio prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo dienos. Tais atvejais, kai mokesčių administratorius pareikalauja, kad mokesčių mokėtojas pateiktų papildomus dokumentus, 30 dienų terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po visų pareikalautų dokumentų gavimo dienos. Gyventojų pajamų mokesčio permoka, priklausanti grąžinti mokesčių mokėtojui pagal jo metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, grąžinama mokesčių mokėtojo prašymu ne vėliau kaip iki atitinkamų metų liepos 31 dienos, o jei prašymas pateikiamas pasibaigus atitinkamos metinės deklaracijos pateikimo terminui, – ne vėliau kaip per 90 dienų po prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo dienos. Tais atvejais, kai dėl mokesčio permokos grąžinimo atliekamas mokesčių mokėtojo mokestinis patikrinimas arba su mokesčio permokos grąžinimu susiję klausimai yra sudedamoji mokesčių administratoriaus atliekamo to mokesčių mokėtojo patikrinimo dalis, mokesčio permokos grąžinimas sustabdomas iki mokesčių administratoriaus sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos (jei pažeidimų nenustatyta, – pažymos apie tai), įteikimo mokesčių mokėtojui dienos, tačiau tai nestabdo šio straipsnio 9 dalyje nustatytų palūkanų skaičiavimo mokesčių mokėtojo naudai.“

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo:

22 straipsnis „Seimo kontrolieriaus sprendimai“ – „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: […] 3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

 

Tyrimui reikšminga teismų praktika

 

 1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama – LVAT) 2012-03-01 nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A-502-1605-12, pažymėjo:

„Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Atsižvelgiant į Skunde nurodytas aplinkybes, tyrimo metu surinktą informaciją ir teisinį reglamentavimą, tyrimo išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai:

11.1. dėl LAVL 2020-10-20 pateikto prašymo ir skundo bei į juos negautų atsakymų;

11.2. dėl VMI pareigūnų veiksmų (neveikimo) neatsakant į Pareiškėjo kreipimąsi.

 

Dėl LAVL 2020-10-20 pateikto prašymo ir skundo bei į juos negautų atsakymų

 

 1. Skunde Pareiškėjas rašo, kad LAVL direktoriui 2020-10-20 išsiuntė prašymą užregistruoti pas psichiatrą ir skundą dėl medikų neveikimo, tačiau atsakymų negavo iki Skundo Seimo kontrolieriui pateikimo dienos.

 

 1. LAVL, kaip viešojo administravimo subjektai, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, tarp jų, išsamumo principo, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį; atsakymas pareiškėjui turi būti pateiktas per teisės aktuose nustatytus terminus.

 

 1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjo 2020-10-20 skundas dėl medikų neveikimo LAVL gautas ir 2020-10-22 registruotas Nr. 6-707, o Pareiškėjo 2020-10-20 prašymas užrašyti pas gydytoją psichiatrą Ligoninėje gautas 2020-10-22 ir užregistruotas Nr. 6-708. Į
  2020-10-22 Pareiškėjo skundą Nr. 6-707 ir prašymą Nr. 6-708 buvo atsakyta 2021-01-12 Nr. 7-71.

Juo paaiškinta, kad, šalyje susiklosčius sudėtingai situacijai dėl koronaviruso pandemijos, įstaigoje trūksta darbuotojų, todėl į minėtą Pareiškėjo skundą ir prašymą buvo atsakyta praleidus Viešojo administravimo įstatyme nustatytą terminą.

Taip pat LAVL pateikė informaciją, kad Pareiškėjui buvo paskirta nuotolinė gydytojo psichiatro konsultacija ir pakoreguotas gydymas bei paskirta vaistų injekcija. Taip pat paaiškinta apie gydymo paslaugų teikimą ir žalingų įpročių gydymą.

Pažymėtina, jog LAVL administracija į Pareiškėjo 2020-10-20 prašymą ir skundą atsakymą pateikė 2021-01-12 raštu Nr. 7-71, t. y. praėjus ilgesniam nei nustatyta 20 darbo dienų atsakymo pateikimo terminui, ir tik tada, kai į Ligoninę kreipėsi Seimo kontrolierius. Tyrimo metu LAVL Seimo kontrolieriui pateikė paaiškinimą, kad, šalyje susiklosčius sudėtingai situacijai dėl koronaviruso pandemijos, įstaigoje trūksta darbuotojų, todėl į Pareiškėjo skundą buvo atsakyta praleidus VAĮ nustatytą atsakymo pateikimo terminą.

Seimo kontrolierius pažymi, kad Skundo tyrimo metu nustatytas teisės aktuose numatytų terminų nesilaikymas (dėl darbuotojų trūkumo) nesuteikia LAVL teisės pažeisti teisės aktuose nustatytus terminus.

Ligoninė, kaip ir kitos valdžios įstaigos, savo veikloje privalo laikytis konstitucinių ir viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų.

 

 1. Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad LAVL pareigūnai savo veiksmais (neveikimu) pažeidė teisės aktų nuostatas – nustatyta tvarka neišnagrinėjo Pareiškėjo 2020-10-20 prašymo ir skundo, atsakymą pateikė pažeidę teisės aktuose nustatytą 20 darbo dienų skundų nagrinėjimo terminą, Skundo dalis pripažįstama pagrįsta.

 

Dėl VMI pareigūnų veiksmų (neveikimo)

neatsakant į Pareiškėjo kreipimąsi

 

 1. Skunde rašoma, kad 2020 m. lapkričio 18 d. užpildytą FR 0781 formą Pareiškėjas gruodžio mėnesio pradžioje išsiuntė laišku į VMI Kaišiadorių padalinį, kreipdamasis dėl sumokėto žyminio mokesčio grąžinimo, tačiau VMI pinigų iki skundo Seimo kontrolieriui išsiuntimo dienos negrąžino ir nepateikė jokio atsakymo.

 

 1. Skundo tyrimo metu VMI Seimo kontrolierių informavo, kad „[…] Pagal 2020-12-07 gautą […] [Pareiškėjo] Prašymą, VMI […] 2020-12-30 priimtas Sprendimas grąžinti (įskaityti) permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas (toliau — Sprendimas) Nr. 331-1089476 negrąžinti 8,60 EUR, nes 2020-07-03 sumokėtas 8,60 EUR žyminis mokestis jau yra grąžintas pagal […] [Pareiškėjo] 2020-09-02 pateiktą Prašymą Nr. (17.16-40) GES-500105. VMI […] Sprendimas Nr. 331-1089476 kartu su 2020-12-30 lydraščiu Nr. (20.21-06 E) RMA-32611 „Dėl Sprendimo grąžinti (įskaityti) žyminį mokestį […]“ [Pareiškėjui] išsiųstas paštu […] [Pareiškėjui] adresu: Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., Kaišiadorių r. […]“ (šios pažymos 5 punktas).

Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad Skundo tyrimo metu išnyko skundžiamos aplinkybės, t. y., VMI Sprendimas Nr. 331-1089476 kartu su 2020-12-30 lydraščiu Nr. (20.21-06 E) RMA-32611 „Dėl Sprendimo grąžinti (įskaityti) žyminį mokestį […]“ išsiųstas paštu Pareiškėjui jo nurodytu adresu: Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija, Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., Kaišiadorių r.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostata, numatančia, kad „skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės“, Pareiškėjo Skundo dalies dėl VMI pareigūnų veiksmų (neveikimo) neatsakant į Pareiškėjo kreipimąsi tyrimas nutrauktinas.

 

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia: X Skundo dalį dėl LAVL pareigūnų veiksmų (neveikimo), t. y., dėl atsakymo į Pareiškėjo 2020-10-20 prašymą ir skundą pateikimo termino pažeidimo, pripažinti pagrįsta.

 

20 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia: X Skundo dalį dėl VMI neatsakant į Pareiškėjo kreipimąsi tyrimą nutraukti.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriui rekomenduoja:

imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų prašymai ir skundai būtų nagrinėjami ir atsakymai į juos pateikiami teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo.

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                     Augustinas Normantas