PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĘ IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

Dokumento numeris 4D-2020/1-/1380
Data 2021-01-19
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĘ IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) 2020-10-21 skundą (toliau vadinama ir – Skundas) dėl Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama ir – KD, Kalėjimų departamentas) bei Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau vadinama ir – LAVL) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su galimai netinkamu jo kreipimųsi nagrinėjimu.

 

 1. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma:

2.1. „[…] 2020-09-14 išsiunčiau laišką į Kalėjimų departamentą su prašymu taikyti BVK 70 str. ir mane pervežti kalėti į kalėjimą (tardymo izoliatorių) priežastis nurodžiau […], tačiau nežinau ar tai mano laiškas negautas, nes negavau iš Kalėjimo departamento rašto, […]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „[…] 2020-06-25 pateikiu LAVL prašymą reg. Nr. 6-385 dėl informacijos pateikimo, kuri man buvo labai svarbi, […] 2020-07-16 d. atsakyme Nr. 7-751 dalis informacijos buvo pateikta ir paaiškinta „kad apie konsultacijų pas psichologą dažnumą ir pobūdį detalesnė informacija yra pridedama uždarame voke, siekiant išlaikyti konfidencialumą .[…] man skirtą raštą gavau, bet man skirto voko nebuvo […]. […] Marijampolės SRS specialistas […] skambino […] LAVL
dėl prapuolusio voko, jam paaiškino, kad atsakymą rengęs pareigūnas atostogauja […]. 2020 m. liepos mėnesį išsiunčiau laišką su užklausa dėl dingusio voko, tačiau iki šios dienos nei
vokų nei atsakymo […]“;

2.3.„[…] 2020-09-02 besigydydamas LAVL įteikiau atsakingam SRS specialistui prašymą, kad skirtų higienos priemones ir nurodžiau Jūsų 2020-07-31 pažymą Nr. 4D-2020/1-26/539, kur išaiškinote, kad higienos priemonės turi būti skirtos. Tačiau mano prašymas […] nebuvo užregistruotas ir suprantama eilinį kartą aš negavau higienos priemonių“;

2.4. „[…] 2020-09-03 išsiunčiau skundą reg. Nr. 6-562 vėlgi nurodydamas problemą ir paaiškindamas, kad remiantis Jūsų 2020-07-31 pažyma Nr.4D-2020/1-26/539 higienos priemonės turi būti išduotos iš karto tik atvykus į LAVL, tačiau 2020-09-30 atsakyme Nr. 7-990 tiesiog biurokratiškai atsirašinėjama, kad pavesta parengti nuteistųjų materialinio buitinio aprūpinimo aprašą […]“;

2.5. „[…] 2020-09-07 išsiunčiu skundus į LAVL nurodydamas kalinimo (gydymo) sąlygų neatitikimus ir prašiau pateikti informaciją, tačiau […] atsakymo negavau […].“

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo išspręsti Skunde nurodytus klausimus.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierius 2020-10-27 raštu Nr. 4D-2020/1-1380/3D-2819 kreipėsi į KD administraciją, prašydamas paaiškinti Pareiškėjo Skunde nurodytas aplinkybes.

KD administracija 2020-11-04 raštu Nr. 1S-2771 informavo:

4.1. „[…] Marijampolės pataisos namuose bausmę atliekančio nuteistojo X 2020 m. rugsėjo 14 d. rašytas prašymas (toliau – Prašymas) Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos buvo gautas 2020 m. rugsėjo 16 d. ir užregistruotas
Nr. 2G-3812“;

4.2. „KD KŽS susipažinęs su nuteistojo X 2020 m. rugsėjo 14 d. rašytu Prašymu jį 2020 m. spalio 1 d. išnagrinėjo ir įkėlė į elektroninę dokumentų valdymo sistemą „DocLogix“. Iš minėtos sistemos, atsakymas nuteistajam X (Nr. 2S-3730) buvo ir išsiųstas įteikti jam į Marijampolės pataisos namus pagal jo bausmės atlikimo vietą. Marijampolės pataisos namai, iš KD KŽS gavę nuteistajam X skirtą atsakymą į jo Prašymą, jį turėjo jam įteikti asmeniškai, o atsakymo kopiją pasilikti. „DocLogix“ sistemoje matyti, kad Marijampolės pataisos namų administracijos darbuotojos atsakymą skirtą nuteistajam X įteikti gavo“;

4.3. „[…] KD KŽS 2020 m. spalio 29 d. iškvietė Marijampolės pataisos namuose bausmę atliekantį nuteistąjį X pokalbiui. Žodinio pokalbio su X metu, nuteistasis KD KŽS žodžiu išsakė, kad atsakymą į jo 2020 m. rugsėjo 14 d. rašytą Prašymą, siųstą iš KD KŽS, Marijampolės pataisos namai jam pateikė, tik pats nuteistasis nesugebėjo įvardinti kada konkrečiai, nes yra siuntęs įvairių prašymų ar skundų į įvairias institucijas. […].“

 

 1. Seimo kontrolierius 2020-10-27 raštu Nr. 4D-2020/1-1380/3D-2820 kreipėsi į LAVL administraciją, prašydamas paaiškinti Pareiškėjo Skunde nurodytas aplinkybes.

2021-01-08 Seimo kontrolierius gavo LAVL administracijos 2020-11-13 raštą Nr. S-3936, kuriuo buvo pateikta toliau nurodyta informacija:

5.1. „[…] Pareiškėjas į LAVL dėl dingusio voko kreipėsi 2020 m. rugpjūčio mėnesį, t. y. Pareiškėjo prašymas gautas ir registruotas įstaigoje 2020-08-06 Nr. 6-497, atsakymas į šį prašymą parengtas ir išsiųstas 2020-11-12 Nr. 7-1180. […]

Tikrinant susirašinėjimą ir renkant duomenis atsakymo pateikimui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui, Asmenų prašymų, pranešimų, skundų bei jų nagrinėjimo dokumentų byloje prie Pareiškėjo 2020-06-25 prašymo, registruoto LAVL 2020-07-01 Nr. 6-385, bei į jį parengto atsakymo  2020-07-16 Nr. 7-754 „Dėl prašymo“ nuorašo buvo rastas prisegtas vokas su užrašu „ASMENIŠKAI X“, kuris ir turėjo būti kartu su atsakymu Nr. 7-754 išsiųstas ir įteiktas Pareiškėjui […]. Vokas su jame esančia informacija dėl raštvedžio, registruojančio išsiunčiamus dokumentus, neapdairumo, nebuvo išsiųstas adresatui, todėl radus nedelsiant išsiųstas Pareiškėjui (2020-11-12 Nr. 7-1180)“;

5.2. „[…] LAVL nebuvo gautas Pareiškėjo 2020-09-02 prašymas dėl higienos priemonių išdavimo“;

5.3. „LAVL 2020-09-03 gautas ir registruotas Nr. 6-562 Pareiškėjo skundas dėl higienos priemonių, atsakytas 2020-09-30 Nr. 7-990 „Dėl skundo“ […]“;

5.4. „Pareiškėjas kreipėsi į LAVL su 2020-09-07 prašymu, kuris gautas ir registruotas įstaigoje 2020-09-09 Nr. 6-576, atsakymas į jį parengtas 2020-10-14 Nr. 7-1074 „Dėl
prašymo“ […].“

 

 1. Seimo kontrolierius 2020-12-01 gavo Pareiškėjo 2020-11-27 Skundo papildymą (registracijos Nr. P-2815), kuriame Pareiškėjas nurodo: „[…] Jums pradėjus tyrimą sujudo minimos įstaigos ir atsakymus nors ir pavėluotai tačiau pateikė […]“.

 

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

 

 1. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama – BVK):

183 straipsnis.  Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas – „1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos. 3. Kalėjimų departamento direktoriaus veiksmai ir sprendimai per dvidešimt dienų nuo jų įteikimo gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui.“

 

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (iki 2020-10-31 galiojusi redakcija) (toliau vadinama ir – VAĮ):

3 straipsnis „Viešojo administravimo principai“ – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: […] 2) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs; […] 4) nepiktnaudžiavimo valdžia. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų; […] 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį“;

8 straipsnis. Individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai ir pranešimas apie individualaus administracinio akto priėmimą – „2. „Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka. 3. Individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu. Kai individualus administracinis aktas priimamas naudojantis valstybės informacinėmis sistemomis, jo pasirašymui ir patvirtinimui antspaudu prilyginamas patvirtinimas (autorizavimas) valstybės informacinėje sistemoje. 4. Kiekvienam asmeniui, kuriam individualus administracinis aktas yra skirtas arba kurio teisėms ir pareigoms šis individualus administracinis aktas turi tiesioginį poveikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio akto priėmimo raštu pranešama apie individualaus administracinio akto priėmimą, kartu pridedant individualaus administracinio akto teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Kai individualus administracinis aktas priimamas naudojantis valstybės informacinėmis sistemomis, vietoj individualaus administracinio akto teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos gali būti pridedamas individualaus administracinio akto išrašas“;

31 straipsnis. Administracinės procedūros terminai – „Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą per 2 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti administracinės procedūros terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.“

 

 1. Laisvės atėmimo vietų ligoninėje laikomų asmenų materialinio buitinio aprūpinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-88 (toliau vadinama ir – LAVL aprašas):

14 punktas – „Pacientui prašant, neatsižvelgiant jis mokus ar ne, Ligoninės gydomojo skyriaus slaugytoja ne vėliau kaip tą pačią dieną išduoda būtiniausius asmens higienoje naudojamus higienos reikmenis (tualetinį popierių (1 ritinėlis) ir muilo (100 g).“

 

 1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (toliau vadinama – Prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklės), nustatyta:

„25. Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. Administracinės procedūros atliekamos laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatytų terminų.

[…]

 1. Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį:

35.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

[…]

 1. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame pranešime apie asmens prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis asmuo ar jo atstovas turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką, nurodant institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-us) ir adresą (-us), taip pat terminą (-us), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. […].“

 

Tyrimui reikšminga  teismų praktika

 

 1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama ir – LVAT) 2014-04-09 aprobuotame Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl bausmių vykdymo ir kardomojo suėmimo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų viešojo administravimo srityje, apibendrinime yra nurodęs:

,,Šio teisinio reguliavimo kontekste teisėjų kolegija pažymėjo, kad Pataisos namai ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kaip viešojo administravimo subjektai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 p.) (2012 m. gruodžio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-3206/2012). Laisvės atėmimo institucijų sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai, kurie, be kita ko, atitiktų Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje numatytus reikalavimus (2011 m. balandžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2876/2011).“

 1. LVAT 2012 m. gruodžio 20 d. sprendime, priimtame administracinėje byloje
  Nr. A-822-3206-12, konstatavo
  :

„Pagal Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. X-1791 redakcijos) 5 straipsnį, Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios įstaigos (pagal Statuto 2 straipsnio 1 dalį, pataisos namai yra Kalėjimų departamentui pavaldi įstaiga) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bausmių vykdymo kodeksu, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Suėmimo vykdymo įstatymu, kitais įstatymais, šiuo statutu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais. Pagal Statuto 4 straipsnį, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veikla grindžiama teisingumo, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, suimtųjų ir nuteistųjų lygybės prieš suėmimo ir bausmių vykdymo įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo, progresyvaus bausmių atlikimo ir viešumo principais.“

 

Seimo kontrolierių darbo praktika

 

 1. Seimo kontrolierius, išnagrinėjęs kito nuteistojo skundą dėl LAVL pareigūnų
  veiksmų (neveikimo), galimai neišduodant higienos priemonių, 2020-08-05 pažymoje
  Nr. 4D-2020/1-26/539 konstatavo, kad situacija, kai asmuo atvykęs į LAVL neturi galimybės iš karto naudotis net būtiniausiomis higienos priemonėmis (tokiomis kaip tualetinis popierius ir muilas), yra netoleruotina. Be kita ko, galimybė asmenims higienos priemonių nusipirkti LAVL parduotuvėje arba kitaip gauti neatleidžia institucijos nuo jos pareigų, nustatytų Konvencijoje, tarp kurių pareiga užtikrinti, kad asmenys būtų laikomi sąlygomis, kurios būtų suderinamos su asmens orumu.

Seimo kontrolierius pažymėjo, jog žmogiškąjį orumą išsaugančios kalinimo sąlygos yra ne tik svarbus žmogaus teisių laikymosi kriterijus, bet ir svarbi integracijos prielaida, išsauganti asmens motyvaciją keistis, skatinanti atsakomybę ir kiek įmanoma – savarankiškumą.

Seimo kontrolierius LAVL direktoriui rekomendavo imtis priemonių, kad ateityje nuteistieji / suimtieji, atgabenti į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, nedelsiant būtų aprūpinami būtiniausiomis higienos priemonėmis (ypač tualetiniu popieriumi) nepriklausomai nuo to, ar jie kreipėsi dėl to raštu ar ne.

 

Tyrimo išvados

 

 1. Atsižvelgiant į Skunde nurodytas aplinkybes, tyrimo metu surinktą informaciją ir teisinį reglamentavimą, tyrimo išvados bus pateikiamos dėl kiekvienos iš šių dalių atskirai:

14.1. dėl Skundo aplinkybių, susijusių su KD pareigūnų veiksmais (neveikimu) galimai netinkamai nagrinėjant 2020-09-14 prašymą ir nepateikiant atsakymo;

14.2. dėl Skundo aplinkybių, susijusių su LAVL pareigūnų veiksmais (neveikimu) galimai netinkamai nagrinėjant 2020-08-03 prašymą ir nepateikiant atsakymo;

14.3. dėl Skundo aplinkybių, susijusių su LAVL pareigūnų veiksmais (neveikimu) galimai netinkamai nagrinėjant 2020-09-02 ir 2020-09-03 kreipimusis ir nepateikiant atsakymų;

14.4. dėl Skundo aplinkybių, susijusių su LAVL pareigūnų veiksmais (neveikimu) galimai netinkamai nagrinėjant 2020-09-07 prašymą.

 

 

Dėl Skundo aplinkybių, susijusių su KD pareigūnų veiksmais (neveikimu)

galimai netinkamai nagrinėjant 2020-09-14 prašymą ir nepateikiant atsakymo

 

 1. Pareiškėjas 2020-09-14 pateikė prašymą KD, kuriame prašė sudaryti sąlygas gyventi izoliuotai nuo kitų nuteistųjų, tačiau iki Skundo Seimo kontrolieriui pateikimo dienos negavo jokio atsakymo.

 

 1. KD, kaip viešojo administravimo subjektas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų. Vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklių nuostatomis, institucija (taip pat ir KD) prašymą turi išnagrinėti per dvidešimties darbo dienų terminą, o rengdama pareiškėjui atsakymą, kuriuo atsisakoma suteikti prašomą administracinę paslaugą, taip pat turi nurodyti ir atsisakymo priežastis bei informuoti apie tokio atsakymo apskundimo tvarką.

 

 1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas 2020 m. rugsėjo 14 d. su prašymu kreipėsi į KD; prašymas KD gautas 2020 m. rugsėjo 16 d. ir užregistruotas Nr. 2G-3812.

KD išnagrinėjo Pareiškėjo prašymą ir pateikė atsakymą 2020-10-16 raštu Nr. 2S-3730 (Seimo kontrolieriui buvo pateikta atsakymo kopija), Marijampolės pataisos namai, per elektroninę dokumentų valdymo sistemą iš KD gavę Pareiškėjui skirtą atsakymą į jo Prašymą, turėjo raštą įteikti asmeniškai, o atsakymo kopiją pasilikti. Kartu KD informavo Seimo kontrolierių, kad patikrinus dokumentų valdymo sistemą nustatyta, jog Marijampolės pataisos namų administracijos darbuotojai atsakymą, skirtą įteikti Pareiškėjui, yra gavę.

Skundo tyrimo metu taip pat nustatyta, kad, KD norint išsiaiškinti susidariusią situaciją, KD Kriminalinės žvalgybos valdybos Kriminalinės žvalgybos skyrius (toliau vadinama ir – KD KŽS) 2020 m. spalio 29 d. iškvietė Marijampolės pataisos namuose bausmę atliekantį Pareiškėją pokalbiui. Pokalbio metu Pareiškėjas KD KŽS pareigūnams žodžiu paaiškino, kad atsakymą į jo 2020 m. rugsėjo 14 d. rašytą Prašymą, siųstą iš KD KŽS, Marijampolės pataisos namai jam pateikė, tik pats nuteistasis nesugebėjo įvardinti, kada konkrečiai, nes yra siuntęs įvairių prašymų ir (arba) skundų į įvairias institucijas.

Pagal tai galima spręsti, jog Pareiškėjui buvo pateiktas atsakymas į 2020-09-14 siųstą prašymą, be to, Seimo kontrolierius 2020-12-01 gavo Pareiškėjo 2020-11-27 Skundo papildymo raštą Nr. P-2815, kuriame Pareiškėjas nurodo: „[…] Jums pradėjus tyrimą sujudo minimos įstaigos ir atsakymus nors ir pavėluotai tačiau pateikė […]“, todėl galima konstatuoti, jog Pareiškėjas atsakymą į 2020-09-14 prašymą gavo, o KD pareigūnai jį išnagrinėjo ir pateikė atsakymą teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Pareiškėjo Skundo dalis dėl KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), kiek tai susiję su Pareiškėjo 2020-09-14 pateikto prašymo nagrinėjimu ir nepateiktu atsakymu, pripažintina nepagrįsta.

 

Dėl Skundo aplinkybių, susijusių su LAVL pareigūnų veiksmais (neveikimu)

galimai netinkamai nagrinėjant 2020-08-03 prašymą ir nepateikiant atsakymo

 

 1. Pareiškėjas Skunde Seimo kontrolieriui pranešė, kad LAVL pareigūnai nepateikia atsakymo į jo 2020-08-03 kreipimąsi.

 

 1. LAVL, kaip viešojo administravimo subjektas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų. Vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklių nuostatomis, institucija (taip pat ir LAVL) prašymą turi išnagrinėti per dvidešimties darbo dienų terminą, o rengdama pareiškėjui atsakymą, kuriuo atsisakoma suteikti prašomą administracinę paslaugą, taip pat turi nurodyti ir atsisakymo priežastis bei informuoti apie tokio atsakymo apskundimo tvarką.

 

 1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas su pirminiu prašymu dėl informacijos pateikimo kreipėsi į LAVL 2020-06-25 raštu. LAVL 2020-07-16 pateikė Pareiškėjui atsakymą Nr. 7-754, tačiau su atsakymu nebuvo pateiktas priedas, t. y. vokas, skirtas asmeniškai Pareiškėjui.

Skunde Pareiškėjas nurodo, kad su pateiktu 2020-07-16 atsakymu negavo voko, todėl papildomai kreipėsi į LAVL.

Nustatyta, kad Pareiškėjo papildomą kreipimąsi dėl negauto voko LAVL gavo 2020-08-03 ir užregistravo 2020-08-06 Nr. 6-497, atsakymas į šį prašymą parengtas ir išsiųstas tik 2020-11-12, jo Nr. 7-1180.

Prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklių 25 punkte nustatyta, kad prašymai turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos.

Seimo kontrolierius nustatė, kad LAVL, tik po Seimo kontrolieriaus kreipimosi patikrinusi susirašinėjimą su Pareiškėju, Asmenų prašymų, pranešimų, skundų bei jų nagrinėjimo dokumentų byloje prie Pareiškėjo pirminio 2020-06-25 prašymo, registruoto LAVL 2020-07-01, registracijos Nr. 6-385, bei į jį parengto 2020-07-16 atsakymo Nr. 7-754 „Dėl prašymo“ nuorašo rado prisegtą voką su užrašu „ASMENIŠKAI X“, kuris ir turėjo būti kartu su 2020-07-16 atsakymu Nr. 7-754 išsiųstas ir įteiktas Pareiškėjui, tačiau vokas su jame esančia informacija dėl raštvedžio, registruojančio išsiunčiamus dokumentus, neapdairumo nebuvo išsiųstas adresatui. Kaip LAVL informavo Seimo kontrolierių, radus šį voką, jis nedelsiant išsiųstas Pareiškėjui (2020-11-12 raštas Nr. 7-1180).

Pažymėtina, jog LAVL administracija į Pareiškėjo 2020-08-03 prašymą pateikti neišsiųstą voką atsakymą pateikė 2020-11-12 raštu Nr. 7-1180, t. y. praėjus 3 mėnesiams, ir tik tada, kai į LAVL kreipėsi Seimo kontrolierius. Tyrimo metu LAVL Seimo kontrolieriui nepateikė paaiškinimo, kodėl į Pareiškėjo prašymą nebuvo reaguojama laiku, teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad LAVL pareigūnai savo veiksmais (neveikimu) teisės aktų nustatyta tvarka neišnagrinėjo Pareiškėjo 2020-08-03 prašymo, atsakymą pateikė pažeidę teisės aktuose nustatytą 20 darbo dienų terminą, todėl Skundo dalis pripažįstama pagrįsta.

 

Dėl Skundo aplinkybių, susijusių su LAVL pareigūnų veiksmais (neveikimu)

galimai netinkamai nagrinėjant 2020-09-02 ir 2020-09-03 kreipimusis

ir nepateikiant atsakymų

 

 1. Skunde Pareiškėjas nurodo, jog Prašymą dėl higienos priemonių išdavimo 2020-09-02 padavė pareigūnui, tačiau šis prašymas nebuvo registruotas, todėl kreipėsi į LAVL administraciją papildomai su 2020-09-03 skundu dėl neregistruojamų prašymų ir neišduodamų higienos priemonių.

 

 1. LAVL, kaip viešojo administravimo subjektas, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, tarp jų, išsamumo principo, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį; atsakymas pareiškėjui turi būti pateiktas per teisės aktuose nustatytus terminus.

 

 1. Iš Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos paaiškėjo, kad Pareiškėjas į LAVL atvyko 2020-08-31, o 2020-09-02 su prašymu dėl higienos priemonių išdavimo kreipėsi į pareigūnus. Kaip rašte teigia LAVL administracija, 2020-09-02 prašymas LAVL nebuvo gautas bei registruotas.

Taip pat nustatyta, kad Pareiškėjas tuomet parašė 2020-09-02 skundą LAVL administracijai dėl pateiktų prašymų nesurinkimo bei higienos priemonių neišdavimo, LAVL šis skundas buvo gautas ir užregistruotas 2020-09-03, reg. Nr. 6-562. Į šį skundą pateiktas 2020-09-30 atsakymas Nr. 7-990, kuriame Pareiškėjui paaiškinta, jog LAVL šiuo metu rengiamas naujas „Nuteistųjų materialinio buitinio aprūpinimo aprašo“ projektas, kuriame bus atsižvelgta į Pareiškėjo skunde minimas problemas ir Seimo kontrolieriaus 2020-07-31 pažymoje
Nr. 4D-2020/1-26/539 pateiktas rekomendacijas. Tačiau Seimo kontrolieriui įvertinus šio atsakymo turinį, nustatyta, jog nėra aišku, ar Pareiškėjui higienos priemonės buvo išduotos nedelsiant, ar vis tik buvo laukiama, kol bus parengtas naujojo aprašo projektas. Jei Pareiškėjas nuo atvykimo dienos, t. y. nuo 2020-08-31, negavo higienos priemonių ir buvo laukiama naujo aprašo, Seimo kontrolieriaus nuomone, tokia situacija yra netoleruotina ir prasilenkia su žmogiškumu bei žemina orumą.

Pakartotinai atkreiptinas dėmesys, kad Seimo kontrolierius 2020-07-31 pažymoje
Nr. 4D-2020/1-26/539 jau pripažino,
kad tokia situacija, kai asmuo atvykęs į LAVL neturi galimybės iš karto naudotis net būtiniausiomis higienos priemonėmis (tokiomis kaip tualetinis popierius ir muilas), yra netoleruotina, bei LAVL direktoriui rekomendavo imtis priemonių, kad ateityje nuteistieji / suimtieji, atgabenti į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, nedelsiant būtų aprūpinami būtiniausiomis higienos priemonėmis (pirmiausia tualetiniu popieriumi) nepriklausomai nuo to, ar jie kreipėsi dėl to raštu ar ne.

Skundo tyrimo metu, Seimo kontrolieriui įvertinus LAVL 2020-09-30 pateikto atsakymo Nr. 7-990  turinį, nustatyta, kad pateiktame atsakyme neatkreiptas dėmesys ir į Pareiškėjo nurodytą aplinkybę dėl pareigūnų neregistruojamų prašymų dėl higienos priemonių išdavimo. LAVL nurodyta aplinkybė, kad 2020-09-02 Pareiškėjo prašymo nėra gauta, kelia pagrįstų abejonių dėl to, ar LAVL pareigūnai tinkamai registruoja nuteistųjų, tarp jų ir Pareiškėjo, prašymus.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas nustatyta tyrimo metu, konstatuotina, jog Pareiškėjui į
  2020-09-03 skundą buvo atsakyta laiku, per 20 darbo dienų terminą, tačiau atsakymas parengtas buvo neišsamus, neatsižvelgta į visas aplinkybes, t. y. nepatikrinta aplinkybė dėl prašymų neregistravimo bei neišspręsta problema dėl higienos priemonių išdavimo nedelsiant, todėl Skundo dalis dėl LAVL atlikto Pareiškėjo 2020-09-03 skundo neišsamaus tyrimo pripažįstama pagrįsta.

 

Dėl Skundo aplinkybių, susijusių su LAVL pareigūnų veiksmais (neveikimu)

galimai netinkamai nagrinėjant 2020-09-07 prašymą

 

 1. Skunde taip pat nurodoma, jog Pareiškėjas 2020-09-07 išsiuntė prašymą LAVL prašydamas pateikti informaciją apie galimus kalinimo (gydymo) sąlygų neatitikimus, tačiau atsakymo negavo.

 

 1. LAVL, kaip viešojo administravimo subjektas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų. Vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo taisyklių nuostatomis, institucija (taip pat ir LAVL) prašymą turi išnagrinėti per dvidešimties darbo dienų terminą, o rengdama pareiškėjui atsakymą, kuriuo atsisakoma suteikti prašomą administracinę paslaugą, taip pat turi nurodyti ir atsisakymo priežastis bei informuoti apie tokio atsakymo apskundimo tvarką.

 

 1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad į LAVL Pareiškėjas kreipėsi 2020-09-07 su prašymu dėl informacijos pateikimo; šis prašymas LAVL gautas ir užregistruotas 2020-09-09,
  reg. Nr. 6-576.

Į Pareiškėjo prašymą LAVL 2020-10-14 pateikė atsakymą Nr. 7-1074 „Dėl prašymo“. Seimo kontrolieriui įvertinus pateikto atsakymo turinį, nustatyta, kad LAVL atsakymas yra išsamus, atsakyme paaiškinta apie LAVL gydomų asmenų laikymo sąlygas bei pateikta prašoma informacija, todėl konstatuotina, jog Pareiškėjui į 2020-09-07 prašymą buvo atsakyta tinkamai ir per teisės aktuose nustatytą 20 darbo dienų terminą.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas nustatyta tyrimo metu, darytina išvada, kad Pareiškėjo Skundo dalis dėl LAVL pareigūnų veiksmų, galimai netinkamai nagrinėjant 2020-09-07 prašymą, atmestina.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dalį dėl KD pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su 2020-09-14 Pareiškėjo pateikto prašymo nagrinėjimu ir nepateiktu atsakymu, atmesti.

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dalį dėl LAVL pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su jo 2020-08-03 prašymo nagrinėjimo termino pažeidimu, pripažinti pagrįsta.

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dalį dėl LAVL pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su jo 2020-09-03 prašymo neišsamiu nagrinėjimu, pripažinti pagrįsta.

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dalį dėl LAVL pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių galimai netinkamu 2020-09-07 prašymo nagrinėjimu, atmesti.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Laisvės apėmimo vietų ligoninės direktoriui rekomenduoja:

35.1. imtis priemonių ir užtikrinti, kad ateityje nuteistieji / suimtieji, atgabenti į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, nedelsiant būtų aprūpinami būtiniausiomis higienos priemonėmis (pirmiausia tualetiniu popieriumi), nepriklausomai nuo to, ar jie kreipėsi dėl to raštu ar ne;

35.2. imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų prašymai būtų nagrinėjami ir atsakymai į juos pateikiami teisės aktų nustatyta tvarka;

35.3. išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių nebuvo registruotas Pareiškėjo 2020-09-02 prašymas dėl higienos priemonių išdavimo,  bei imtis priemonių, kad ateityje tai nepasikartotų.

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                      Augustinas Normantas