PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Dokumento numeris 4D-2021/2-697
Data 2021-08-12
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
Kontrolierius Milda Vainiutė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė tiria X (toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiksmų (neveikimo) teikiant atsakymus į jo 2021-02-22 ir 2021-03-29 prašymus.

2. Skunde, be kita ko, pažymėta: „Rašau eilinį skundą dėl Savivaldybės veiksmų. […] per
5 metus niekas ir nepasikeitė […], tad eilinį kartą prašau įpareigoti Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją P. K. atsakyti į pateikus raštus“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

3. Iš kartu su skundu pateiktų duomenų nustatyta:
3.1. Pareiškėjo 2021-02-22 prašyme „Dėl atsakymo ir dokumentų pateikimo“ (adresuotame Savivaldybės administracijos direktoriui; toliau citatose ir tekste vadinama – Prašymas-1) pažymėta:
„Remiantis Seimo kontrolieriaus [2020-03-18] pažymos Nr. 4D-2019/2-1400 [toliau citatose ir tekste vadinama SK Pažyma] 6.4 punktu, prašau pateikti 2019-10-09 Skyriaus Prevencijos poskyrio vedėjo darbų valdymo sistemoje suformuotas užduotis Nr. 30218, prašau pateikti visą medžiagą susijusią su šia užduotimi (kokiu teisiniu pagrindu suformuota užduotis, pridėti tai įrodančius dokumentus bei visus kitus turimus dokumentus)“;
3.2. Savivaldybės Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo P. K. 2021 m. atsakyme į Prašymą-1 (toliau citatose ir tekste vadinama – Atsakymas-1) nurodyta:
„Savivaldybės Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriuje 2021-02-24 gautas Prašymas-1, kuriuo prašoma pateikti 2019-10-09 Savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus [toliau citatose ir tekste vadinama – Skyrius] Prevencijos poskyrio vedėjo darbų valdymo sistemoje suformuotą užduotį Nr. 30218 bei visą su šia užduotimi susijusią informaciją.
Atsakydami į Prašymą-1, pranešame, jog informacija, susijusi su Jūsų nurodyta užduotimi, Jums jau buvo suteikta atsakant 2019-10-15 elektroniniais laiškais bei pateikta SK Pažymoje ir 2020-09-04 Svivaldybės rašte Nr. (33.195)2-2573 „Dėl X pareiškimo (…)“, todėl, vadovaujantis VAĮ 11 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Jums nepateikiant naujų duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu, ši informacija pakartotinai neteikiama. […]“;
3.3. Pareiškėjo 2021-03-29 prašyme „Dėl atsakymo ir dokumentų pateikimo“ (adresuotame Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui; toliau citatose ir tekste vadinama – Prašymas-2) nurodyta:
„Gavus jūsų atsakymą 2021-03-08 Nr. (33.205)-R-659 [galimai Atsakymas-1] ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus raštą 2021-03-12 Nr. 8/3D-690 (kuriuo buvo pateikta ir tyrimo medžiaga, susijusi su Skyriaus vykdomais patikrinimais ir užduotimis Nr. 30218 ir Nr. 30205) paaiškėjo naujos aplinkybės t. y. valstybės tarnautojų padarytos privačios erdvės nuotraukos bei rasta daug neatitikimų Savivaldybės Seimo kontrolieriui pateiktose dokumentuose, todėl dar kartą prašau pateikti visą turimą tyrimo medžiagą, susijusią su šiais patikrinimais.
Ir dar kartą noriu priminti, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus daugybinėse rekomendacijose, nes net nebesuskaičiuoju kiek jų buvo, Jums primygtinai rekomenduojama, citata netaisyta: „18.5. imtis priemonių, kad ateityje Savivaldybei gavus asmens kreipimąsi, kuriuo prašoma pateikti informaciją, asmeniui būtų pateikiama visa teiktina informacija, taip pat Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse įtvirtintų reikalavimų, atsakingo valdymo, gero administravimo, išsamumo principų arba nurodomos atsisakymo pateikti informaciją padaryti priežastys“ (SK Pažyma).
Noriu priminti, kad jūsų minimas VAĮ 11 straipsnio 3 dalies 3 punktas nebetenka galios, nes apie tarnautojų darytas privačios erdvės (iš vidaus) nuotraukas bei eilę neatitikimų jūsų pateiktuose dokumentuose sužinojau tik 2021-03-12, gavęs tyrimo medžiagą iš Seimo kontrolieriaus institucijos“;
3.4. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo P. K. 2021 m. atsakyme į Prašymą-2 (registracijos Savivaldybėje Nr. R13-730; toliau citatose ir tekste vadinama – Atsakymas-2) pažymėta:
„Svivaldybės Klientų aptarnavimo ir informavimo skyriuje 2021-04-01 gautas Prašymas-2, kuriuo prašoma pateikti medžiagą, susijusią su Skyriaus vykdomais patikrinimais bei užduotimis Nr. 30218 ir Nr. 30205. Atsakydami į Prašymą-2, nurodome, jog prašoma informacija Jums buvo suteikta atsakant Savivaldybės 2021-03-08 raštu Nr. (33.205)-R-659 [galimai Atsakymu-1], todėl, vadovaujantis VAĮ įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Jums nepateikiant naujų duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu, ši informacija pakartotinai neteikiama. […].“

4. SK Pažymoje, be kita ko, pažymėta:
4.1. „Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo Pareiškėjo skundą ir skundo papildymo dokumentus dėl Savivaldybės pareigūnų galimai netinkamų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjo kreipimosi raštus ir teikiant informaciją, susijusią su Pareiškėjui įteiktu 2019-10-09 įspėjimu dėl išorinės reklamos bei atliktu patikrinimu“;
4.2. „Remiantis tyrimo metu Seimo kontrolierei pateikta informacija (dokumentais),
2019-10-09 Skyriaus Prevencijos poskyrio vedėjo darbų valdymo sistemoje buvo suformuota užduotis Nr. 30218 „Reklamos be leidimų“ atlikti patikrinimą vietoje, kur vykdoma Pareiškėjo ūkinė veikla, kadangi buvo gauta informacija, jog „[…] be leidimo skleidžiama reklama ir vykdoma komercinė veikla“. Atlikti patikrinimą buvo pavesta Skyriaus Prevencijos poskyrio atsakingiems specialistams (pažymos 6.4 punkto 1 papunktis). Atsižvelgiant į tai, 2019-10-09 Savivaldybės atsakingi specialistai atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje, atlikto patikrinimo duomenis užfiksavo 2019-10-09 Skyriaus faktinių aplinkybių aktu Nr. 64-4-6898 (toliau vadinama – Aktas) ir fotonuotraukomis (SK Pažymos 6.4 punkto 2 papunktis). Akte nurodyta, kad pastato, kuriame Pareiškėjas vykdo ūkinę veiklą, „langų vidinėje pusėje skleidžiama reklama, kuri yra matoma iš lauko pusės […], pastato viduje vykdomi automobilių remonto darbai“ […]. Tyrimo metu Seimo kontrolierei pateiktoje informacijoje Savivaldybė paaiškino, kad 2019-10-09 patikrinimo metu Skyriaus kompetencijos ribose pažeidimų nebuvo nustatyta […]“;
4.3. „Pareiškėjas Seimo kontrolierei taip pat skundėsi dėl Savivaldybės pareigūnų galimai netinkamų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant jo kreipimosi raštus ir teikiant prašomą informaciją (dokumentus), susijusią su 2019-10-09 atliktu patikrinimu.
Seimo kontrolierė pažymi, jog, be Vietos savivaldos įstatyme reglamentuojamų funkcijų, bendrajai Savivaldybės kompetencijai priskirtinos funkcijos, susijusios su asmenų skundų ir prašymų nagrinėjimu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (nuo 2021-07-17 – Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo; toliau citatose ir tekste vadinama – TGIĮ) 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtintomis nuostatomis, institucijos privalo teikti pareiškėjams ar jų atstovams dokumentus (informaciją), išskyrus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus atvejus. […]“;
4.4. Seimo kontrolierius Savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja: „18.5. imtis priemonių, kad ateityje Savivaldybei gavus asmens kreipimąsi, kuriuo prašoma pateikti informaciją, asmeniui būtų pateikiama visa teiktina informacija, taip pat Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse įtvirtintų reikalavimų, atsakingo valdymo, gero administravimo, išsamumo principų arba nurodomos atsisakymo pateikti informaciją padaryti priežastys.“

5. Seimo kontrolierė, atsivelgusi į pirmiau nurodytas aplinkybes:
5.1. bei į tai, kad Pareiškėjui galimai ne vienu Savivaldybės raštu teikiant jo prašomą informaciją, dokumentus, galimai buvo pateikta ne visa prašoma informacija bei dokumentai, ir vadovaudamasi SKĮ bei laikydamasi konstitucinio principo „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“, siūlo Savivaldybei, atsižvelgus į TGIĮ ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau citatose ir tekste vadinama – VAĮ]), pateikti kartotinį vieną, tinkamai motyvuotą, atsakymą Pareiškėjui dėl jo Prašymo-1 ir Prašymo-2 išnagrinėjimo, pateikiant pagal TGIĮ jam teiktinus dokumentus, motyvuotus paaiškinimus, kokiu teisiniu pagrindu suformuota 2019-10-09 užduotis Nr. 30218, „pridėti tai įrodančius dokumentus bei visus kitus turimus dokumentus“ (prašytume Seimo kontrolierei pateikti tokio Savivaldybės kartotinio atsakymo Pareiškėjui su priedais kopiją“; tokiu atveju nėra būtina atskirai atsakyti į pažymos 5.2 punkte nurodytus klausimus, prašymus);
5.2. pateikti motyvuotus paaiškinimus: kuriais konkrečiais Savivaldybės raštais Pareiškėjui buvo pateikti visa jo prašoma informacija ir dokumentai („2019-10-09 Skyriaus Prevencijos poskyrio vedėjo darbų valdymo sistemoje suformuota užduotis Nr. 30218, prašau pateikti visą medžiagą susijusią su šia užduotimi“), nurodant konkrečią atitinkamo rašto citatą, patvirtinančią Pareiškėjo prašomos informacijos jam pateikimą, informuojant, ar prie atitinkamo rašto buvo nustatyta tvarka pridėti Pareiškėjo prašomi dokumentai; dėl Pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kad jam galimai Savivaldybė nepateikė su užduoties Nr. 30218 vykdymu susijusių Savivaldybės pareigūnų darytų nuotraukų, tarp jų, ir galimai „privačios erdvės (iš vidaus)“ nuotraukų; pateikti Savivaldybės dokumentų kopijas: Atsakymo-1 ir Atsakymo-2 su jų registracijos Savivaldybėje duomenimis, Savivaldybės 2021-03-08 raštą Nr. (33.205)-R-659, susirašinėjimo su Pareiškėju 2019-10-15 elektroniniais laiškais, 2020-09-04 rašto Nr. (33.195)2-2573 ir kt.

6. Iš Savivaldybės Seimo kontrolierei pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta:
6.1. „Atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus […] pateiktą siūlymą, Pareiškėjui pateiktas bendras [2021-07-30] atsakymas į Prašymą-1 ir Prašymą-2.“
6.2. Savivaldybės 2021-07-30 papildomame atsakyme Pareiškėjui (toliau vadinama – Atsakymas-3) nurodyta:
6.2.1. „Atsižvelgiant j Seimo kontrolieriaus […] pateiktą siūlymą, teikiame bendrą atsakymą į Jūsų Prašymą-1 ir Prašymą-2. Pranešame, kad 2019-02-20 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A- 620 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Skyriaus nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Priedas Nr. 1) 11.2 punkte pažymėta „Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai užtikrinti Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų išorinės reklamos įrengimo draudimų ir reikalavimų vykdymo kontrolę“. Taip pat informuojame, kad Savivaldybės filialo Aleksoto seniūnijos (toliau – Aleksoto seniūnija) vyriausieji specialistai, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-02 įsakymu Nr. A-368 patvirtintais Aleksoto seniūnijos nuostatais, privalo patikrinti jų aptarnaujamoje seniūnijoje esančius pastatus ne rečiau kaip kartą per metus. 2019-09-26 Aleksoto seniūnijos darbuotojai atliko statinio patikrinimą, adresu …. Kaune (Priedas Nr. 2). Savivaldybės skyriams bendradarbiaujant, Aleksoto seniūnija informavo Skyrių dėl pagalbinio ūkio paskirties patalpose galimai vykdomos komercinės veiklos. Skyriaus Prevencijos poskyrio vedėjas, vadovaujantis 2021-02-07 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-414 „Dėl Skyriaus Prevencijos poskyrio vedėjo pareigybės aprašymo patvirtinimo“ (toliau – Priedas Nr. 2) 7.4.1 punktu „Vedėjo funkcijos, siekiant užkirsti kelią administraciniams nusižengimams, planuoti, organizuoti ir vykdyti reidus ir patikrinimus, dalyvauti reiduose pagal skyriuje nustatyta tvarką, taikyti kitas priemones administraciniams nusižengimams užkardyti ir nustatyti“, taip pat 2018-08- 27 Skyriaus vedėjo įsakymo Nr. 64-4 „Dėl Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio darbo organizavimo atliekant užduotis darbų valdymo sistemoje“ (toliau – Priedas Nr. 3) 1 punktu ,,Pagal gaunamus pranešimus, skundus, prašymus, planuojamas prevencines priemones, patruliavimus, reidus patikrinimus ir kt. Prevencijos poskyrio vyriausiesiems specialistams užduotis rengia Skyriaus vedėjas, poskyrio vedėjai ar kiti skyriaus darbuotojai (atskiru vedėjo pavedimu)“ ir 2016-12-30 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-3768 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti administracines nuobaudas suteikimo Skyriaus darbuotojams“, kuriame Savivaldybės administracijos direktorius įgalioja Skyriaus darbuotojus pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus pagal konkrečius Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK) įvardintus straipsnius, įskaitant ANK 150 straipsnį „Komercinės ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas“, darbų valdymo sistemoje (toliau – DVS) 2019-10-04 suformavo užduotį Nr. 30205 „Kelių eismo taisyklių pažeidimas“ (toliau – DVS užduotis Nr. 30205) ir 2019-10-09 užduotį Nr. 30219 „Reklamos be leidimų“ (toliau – DVS užduotis Nr. 30219), kurias įvykdyti paskyrė Skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiems specialistams.
Skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiosios specialistės D. G. ir S. K., vadovaujantis 2017-02-07 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-409 „Skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausio specialisto pareigybės aprašymu“ (toliau – Priedas Nr. 4 ) ir Priedo Nr. 3, 5 ir 6 punktų nuostatomis „Prevencijos poskyrio vyriausieji specialistai, atsižvelgiant į suformuotą užduoties prioritetą ir nustatytą įvykdymo terminą, gavę užduotį, privalo ją įvykdyti arba informuoti užduotį suformavusį asmenį apie priežastis, kurių išdavoje užduotis neįvykdyta nustatytu terminu. Paprastai užduotį privaloma išspręsti vietoje arba nuvykus į įvykio vietą – būtina tinkamai surinkti įrodymus (dokumentų kopijas, pranešimus, paaiškinimus, nuotraukas ir kt.), rengti medžiagą, reikalingą administracinių nusižengimų protokolams surašyti ar administracinių nusižengimų byloms nagrinėti, ataskaitą, faktinių aplinkybių aktą ar kt. dokumentus“, pagal DVS užduotį Nr. 30219 nuvyko nurodytu adresu …, Kaune, kur atliko fotofiksaciją. įvertinus aplinkybes 2019-10-09 suformavo faktinių duomenų patikrinimo aktą reg. Nr. 64-4-6898 (toliau – Priedas Nr. 5), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 6 punktu, įteikė įspėjimą (informaciją) (toliau Priedas Nr. 6) tikslu suteikti prevencinio pobūdžio informaciją tuo atveju, jei būtų nuspręsta įrengti išorinę reklamą, kuriai reikalingas leidimas bei atžymėjo užduoties įvykdymo rezultatus. Ši informacija pateikta elektroniniais laiškais (toliau – Priedas Nr. 7). 2019-12-05 Skyriuje užregistruotame Skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiųjų specialistų tarnybiniame pranešime reg. Nr. 64-4-8509 (toliau – Priedas Nr. 8) išdėstytos su patikrinimu susijusios aplinkybės. Taip pat informuojame, kad pagal DVS užduotį Nr. 30205 Skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiosios specialistės D. G. ir S. K. 2021-10-04 nuvyko nurodytu adresu …, Kaune, kur atliko fotofiksaciją, nuotrauką įkėlė į DVS sistemą bei atžymėjo užduoties įvykdymo rezultatus.“

6.2.2. „Siunčiame Jums su DVS užduotimi Nr. 30205 ir DVS užduotimi Nr. 30219 susijusius
ir turimus dokumentus (pridedama).[…].“

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

7. Įstatymai
7.1. Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje nustatyta:
„Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: […] 4) savivaldybės vykdomųjų institucijų atskaitingumo savivaldybės tarybai. Savivaldybės vykdomųjų institucijų sprendimai turi būti grindžiami įstatymais, Vyriausybės ir (arba) savivaldybės tarybos sprendimais; […] 6) savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; […]; 10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma; […].“
7.2. Viešojo administravimo įstatyme (VAĮ) nustatyta:
7.2.1. 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: […] 4) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą viešojo administravimo subjektams turi būti nustatyti laikantis šio įstatymo nustatytų reikalavimų, o viešojo administravimo subjektų veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai sprendimai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 5) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį […].“
7.2.2. 7 straipsnis – „1. Visi viešojo administravimo subjektai: 1) teikia asmenims įstatymų nustatytą viešojo administravimo subjekto turimą informaciją; 2) konsultuoja asmenis viešojo administravimo subjekto kompetencijos klausimais; […].“
7.3. Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo (TGIĮ) 6 straipsnyje nustatyta:
„1. Institucija ir valstybės valdomas subjektas, teikdami duomenis, įskaitant pakartotiniam naudojimui skirtus duomenis, vadovaujasi šiais principais: 1) duomenų išsamumo – pareiškėjui turi būti pateikti visi pagal teisės aktus teiktini jo prašymo turinį atitinkantys duomenys; 2) duomenų tikslumo – pareiškėjui teikiami duomenys turi atitikti institucijos ar valstybės valdomo subjekto disponuojamus duomenis; 3) teisėtumo – institucijos ir valstybės valdomo subjekto veiksmai teikiant duomenis grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais norminiais teisės aktais; […].“
7.4. Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnyje (toliau vadinam – SKĮ) nustatyta:
„1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: […] 3) nutraukti skundo tyrimą. […]. 3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

8. Kiti teisės aktai – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės) 35 punkte nustatyta: „Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį: […] 35.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; […].“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

9. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika:
9.1. 2014-05-28 nutartis administracinėje byloje Nr. A261-610/2014 – ‚[…] viešojo administravimo subjektas, bet kokiu būdu gavęs informaciją apie galbūt padarytus pažeidimus, pagal savo kompetenciją turi patikrinti tokią informaciją, ją įvertinti ir reaguoti į ja nuostatų bei kitų teisės aktų nustatytu būdu. Tačiau tai nereiškia, kad VAĮ, kitų šiam ginčui aktualių teisės aktų taikymo požiūriu atsakovas privalo veikti taip, kaip to prašo besikreipiantys į juos asmenys […].“
9.2. 2016-02-22 nutartis 2016-02-22 administracinėje byloje Nr. A-1150-520/2016 – „[…] atsakovas savo kompetencijos ribose įvykdė pareigą ir pateikė pareiškėjui tinkamą atsakymą, o tai, kad pareiškėjo netenkina skundžiamame atsakyme išdėstytos faktinės aplinkybės ir argumentai, nėra pagrindas pripažinti, jog pats atsakymas yra nemotyvuotas ir neteisėtas bei neatitinkantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatų. […].“

Tyrimo išvados

10. Apibendrinus Pareiškėjo skunde Seimo kontrolierei nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad Pareiškėjas skundžiasi tuo jog, Savivaldybės pareigūnai netinkamai nagrinėjo jo Prašymą-1 ir Prašymą-2, bei prašo Seimo kontrolierės įpareigoti Savivaldybės pareigūnus atsakyti į jo pateiktus prašymus kartotinai (pažymos 2 ir 3 paragrafai).

11. Seimo kontrolierė, atsižvelgusi į Pareiškėjo prašymą dėl kartotinio Savivaldybės atsakymo pateikimo bei į tai, kad Pareiškėjui galimai ne vienu Savivaldybės raštu teikiant jo prašomą informaciją, dokumentus, galimai buvo pateikta ne visa prašoma informacija bei dokumentai, ir vadovaudamasi SKĮ, laikydamasi konstitucinio principo „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“, šio tyrimo pradžioje kreipėsi į Savivaldybę, siūlydama pateikti Pareiškėjui kartotinį vieną, tinkamai motyvuotą (atsižvelgus į TGIĮ ir VAĮ reikalavimus) atsakymą dėl jo Prašymo-1 ir Prašymo-2 išnagrinėjimo, kartu pateikiant pagal TGIĮ jam teiktinus dokumentus, motyvuotus paaiškinimus, kokiu teisiniu pagrindu suformuota 2019-10-09 užduotis Nr. 30218, „pridėti tai įrodančius dokumentus bei visus kitus turimus dokumentus“ (pažymos 5.1 punktas).

12. Vadovaujantis / remiantis:
12.1. Vietos savivaldos įstatymu (pažymos 7.1 punktas), VAĮ (pažymos 7.2 punktas), TGIĮ (pažymos 7.3 punktas) , Prašymų nagrinėjimo taisyklėmis (pažymos 8 paragrafas) bei teismų praktika (pažymos 9 paragrafas):
12.1.1. Savivaldybė teikia asmenims įstatymų nustatytą Savivaldybės turimą informaciją, konsultuoja asmenis Savivaldybės kompetencijos klausimais;
12.1.2. Savivaldybė, nagrinėdama Pareiškėjo prašymus turėjo vadovautis vietos savivaldos, VAĮ ir TGIĮ principų reiklavimais, t. y., Savivaldybės veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turėjo atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, Savivaldybės veikla turėjo būti aiški ir suprantama Pareiškėjui, į Pareiškėjo prašymus turėjo būti atsakyta pagal jų turinį, aiškiai ir argumentuotai, nurodant visas prašymų nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis buvo remtasi vertinant prašymo ar skundo turinį, Pareiškėjui turėjo būti pateikta visa jo prašoma informacija (duomenys), kuriais disponuoja Savivaldybė (arba teisės aktų reikalavimais motyvuotas atsisakymas pateikti prašomą informaciją, duomenis; Savivaldybė neprivalo veikti taip, kaip to prašo besikreipiantys į juos asmenys);
12.1.3. Savivaldybei savo kompetencijos ribose įvykdžius pareigą ir pateikus Pareiškėjui tinkamą atsakymą, tai, kad Pareiškėjo netenkina atsakyme išdėstytos faktinės aplinkybės ir argumentai, nėra pagrindas pripažinti, jog pats atsakymas yra nemotyvuotas ir neteisėtas bei neatitinkantis VAĮ nuostatų;
12.2. SKĮ (pažymos 7.4 punktas) – skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia.

13. Apibendrinus šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju Savivaldybės pareigūnai atsižvelgė į šio tyrimo pradžioje Seimo kontrolierės pateiktą tarpininkavimo siūlymą (rekomendaciją) ir pateikė Pareiškėjui kartotinį, išsamų ir motyvuotą Atsakymą-3, jo prašomą ir Savivaldybės turimą informaciją (dokumentus) bei paaiškinimus dėl Savivaldybės veiklos, formuojant 2019-10-09 užduotį Nr. 30218, teisinio pagrindo (pažymos 6.2 punktas).

14. Apibendrinus pirmiau padarytas išvadas (pažymos 12 ir 13 paragrafai), konstatuotina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi (skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia), Pareiškėjo skundo tyrimas nutrauktinas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

15. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 3 punktu ir 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:
X skundo dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant jo prašymus pateikti informaciją, tyrimą nutraukti.

 

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė