PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS

Dokumento numeris 4D-2022/1-909
Data 2022-11-08
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS
Kontrolierius Erika Leonaitė
Atsisiųsti Atsisiųsti Atsisiųsti

SKUNDŲ ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo 2022 m. rugpjūčio 1 d. (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos (toliau vadinama ir – KD) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinus, kad Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau vadinama ir – Pravieniškių PN) pareigūnai pateiktų Pareiškėjui dokumentų kopijas (toliau vadinama ir – Skundai).

 

 1. Skunde, be kitų aplinkybių, buvo rašoma:

2.1. „Kalėjimų departamentas mano skundo nagrinėjimo metu paprašė Pravieniškių PN direktoriaus, kad šis užtikrintų, kad man būtų padarytos 2022-03-22 prašyme nurodytų dokumentų kopijos [2022-07-27 Kalėjimų departamento raštas Nr. 2S-2072]. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Kalėjimų departamentas pripažino Pravieniškių PN atsakymą dėl nepadarytų prašymų kopijų nepagrįstu. O tai reiškia, kad iki šiol negavau savo rašytų prašymų kopijų po 2022-03-22 pateikto prašymo praėjo daug laiko […].“ (šios  citatos kalba netaisyta).

Pareiškėjas prie skundo pridėjo KD 2022-07-27 atsakymo Nr. 2S-2072 Pareiškėjui kopiją, kuriame Kalėjimų departamentas  Pareiškėjo skundą  dėl Pravieniškių PN administracijos 2022-06-28 atsakymo Nr. 7-3524 pripažino pagrįstu ir įpareigojo Pravieniškių PN direktorių užtikrinti, kad Pareiškėjui būtų nedelsiant padarytos jo 2022-03-22 prašyme nurodytų dokumentų kopijos, jei nuteistasis yra mokus.

 

 1. Pareiškėjas prašo ištirti Skunduose nurodytas aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierė 2022 m. rugpjūčio 9 d. raštu Nr. 4D-2022/1-909/3D-1781 kreipėsi į Pravieniškių PN, prašydama paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes dėl kopijų nepateikimo. 2022 m. rugpjūčio 17 d. Seimo kontrolierė gavo 2022 m. rugpjūčio 17 d. Pravieniškių PN atsakymą Nr. 14-11196.

Pateiktame atsakyme ir papildomuose dokumentuose nurodoma:

4.1. „Pareiškėjas kreipėsi į Pravieniškių PN direktorių su 2022-03-22 prašymu.

4.2. „Su Pareiškėju buvo kalbėtasi ir atsakyta žodžiu į jo kreipimąsi. Vėliau, Pareiškėjui apskundus Pravieniškių PN dėl prašymo nepateikimo, Pareiškėjui buvo pateiktas raštiškas atsakymas. Pareiškėjui nebuvo pateiktos dokumentų kopijos, nurodytos 2022-03-22 prašyme.“

Prie pateikto atsakymo pridėti dokumentai: Pareiškėjo 2022-03-22 prašymo kopija, Pareiškėjo 2022-05-25 skundo KD kopija, Pravieniškių PN Resocializacijos skyriaus specialisto 2022-06-21 pažyma „Dėl nuteistojo X skundo“ Nr. 63-1747“, 2022-06-28 Pravieniškių PN administracijos atsakymo Nr. 7-3524 Pareiškėjui kopija.

 

 1. KD 2022-09-16 raštu Nr Nr. 2S-2514 Seimo kontrolierei pateikė atsakymo Pareiškėjui kopiją, kuriame nurodyta: “Skundo tyrimo metu nustatyta, kad praėjus mėnesiui po gauto Kalėjimų departamento pavedimo Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracija padarė ir išsiuntė Jūsų buvimo adresu turimas Jūsų prašytų dokumentų kopijas.“

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnis „Seimo kontrolieriaus sprendimai“ –
  „3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

 

Tyrimo išvados

 

 

 1. Skunde Pareiškėjas rašė, kad su 2022-05-25 skundu kreipėsi į Kalėjimų departamentą dėl to, kad Pravieniškių PN administracija nepateikia jam jo prašomų dokumentų kopijų. Kalėjimų departamentas pripažino jo skundą pagrįstu ir įpareigojo Pravieniškių PN administraciją pateikti jam prašomas kopijas, tačiau iki skundo pateikimo SK dienos minėtų kopijų jis negavo.

 

 1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas su 2022-05-25 skundu kreipėsi į KD, dėl Pravieniškių PN administracijos nepateikiamų jam dokumentų kopijų. KD gautą pareiškėjo skundą persiuntė nagrinėti Pravieniškių PN. Į gautą 2022-06-03 KD raštą Nr. 2S-1500, Pravieniškių PN administracija 2022-06-28 pateikė Pareiškėjui atsakymą Nr. 7-3524, kuriame Pareiškėjui paaiškino, kad į jo 2022-03-22 prašymą nepateikė atsakymo, nes Resocializacijos skyriaus specialistas kalbėjosi su Pareiškėju žodžiu ir prašė patikslinti datas prašymų, kurių kopijas norėtų gauti. Pareiškėjui prašomos kopijos pateiktos nebuvo.

2022-07-06 Pareiškėjas skundu kreipėsi į Seimo kontrolierę dėl Pravieniškių PN administracijos 2022-06-28 atsakymo Nr. 7-3524, kuris Seimo kontrolierei tarpininkaujant buvo persiųstas nagrinėti KD. KD į 2022-07-06 persiųstą skundą pateikė 2022-07-27 atsakymą Nr. 2S-2072 ir nustatė, kad Pravieniškių PN administracijos 2022-06-28 pateiktas Pareiškėjui atsakymas Nr. 7-3524 yra napagrįstas, todėl Pravieniškių PN administraciją įpareigojo užtikrinti, kad Pareiškėjui būtų nedelsiant padarytos jo 2022-03-22 prašyme nurodytos dokumentų kopijos, jeigu nuteistasis yra mokus. Apie priimtus sprendimus prašoma informuoti ir KD.

2022-09-16 KD pateikė atsakymą Pareiškėjui Nr. 2S-2514, tuo pačiu ir informuodamas Seimo kontrolierę, kad praėjus mėnesiui po gauto KD pavedimo, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracija padarė ir išsiuntė Pareiškėjo buvimo adresu turimas prašytų dokumentų kopijas.

Atsižvelgiant į tai, kad, skundo tyrimo metu skundžiamos aplinkybės išnyko, t.y. Pravieniškių PN pateikė Pareiškėjui jo 2022-03-22 prašyme nurodytas dokumentų kopijas ir prašymas buvo tenkintas, todėl  Seimo kontrolierė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostata, numatančia, kad, „jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės“ daro išvadą, kad tęsti Pareiškėjo Skundo tyrimą nėra pagrindo, todėl tyrimas nutrauktinas.

 

 

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X Skundą dėl Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinus, kad Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnai pateiktų Pareiškėjui dokumentų kopijas, tyrimą nutraukti.

 

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                           Erika Leonaitė