PAŽYMA DĖL X KLUBO (X) SKUNDO PRIEŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Dokumento numeris 4D-2022/2-174
Data 2022-02-28
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X KLUBO (X) SKUNDO PRIEŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
Kontrolierius Milda Vainiutė
Atsisiųsti Atsisiųsti Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Milda Vainiutė 2022 m. vasario 11 d. gavo X klubo (X) (toliau vadinama ir Pareiškėjas) vadovo Y (toliau vadinama ir Pareiškėjo atstovas) skundą dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama ir Savivaldybės administracija) galimai biurokratiškų pareigūnų veiksmų, sprendžiant su eismo organizavimu susijusius klausimus.

 

 1. Skunde Seimo kontrolierei Pareiškėjo atstovas, be kita ko, rašė:

2.1. „2021 m. rugsėjo 15 d. Šiaulių miesto savivaldybės Saugaus eismo komisijos posėdyje […] buvo nagrinėjama saugaus eismo situacija Šiaulių m. Tilžės gatvėje dėl dažnų susidūrimų tarp automobilių ir paspirtukų / dviratininkų atkarpoje tarp Vairo ir Ragainės gatvių. Dviratės transporto priemonės susiduria su iš/į Tilžės g. iš/į šalutines Ragainės, Donelaičio, Pagėgių ir Vairo gatves sukančiais automobiliais. Komisija priėmė sprendimą dviračių take, einančiame lygiagrečiai Tilžės g., susikirtimuose Pagėgių, Donelaičio gatvėmis pastatyti metalinius užtvarus […], neva pristabdančius dviračių transporto priemonių greitį.“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta)

2.2. „Kadangi toks sprendimas neatitinka galiojančių teisės aktų, o tokie inžineriniai sprendiniai nėra reglamentuoti, Lietuvos dviratininkų bendrija 2021 m. gruodžio 14 d. raštu […] kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytą Saugaus eismo komisiją, kuriuo prašė metalinius užtvarus pašalinti ir nurodė, kodėl tai turi būti padaryta, nurodė kokių teisės aktų reikalavimų tie užtvarai neatitinka […]“

2.3. „2022 m. sausio 6 d. į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją ir Saugaus eismo komisiją raštu […] kreipėsi ir Šiauliuose veikiantis X klubas (X), kuriame nurodė, kokių teisės aktų reikalavimų šie užtvarai neatitinka ir pareikalavo pašalinti teisės aktus neatitinkančius metalinius užtvarus kliūtis.“

2.4. „2022 m. vasario 1 d. buvo sušauktas Šiaulių m. savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisijos posėdis, kuriame 1 darbotvarkės klausimu […] buvo nagrinėjami Lietuvos dviratininkų bendrijos […] ir X klubo (X) […] prašymai dėl metalinių kliūčių pašalinimo. Posėdžio dalyvis Y, kuris yra ir pareiškėjo X klubo (X) atstovas ir komisijos narys, pakartotinai pristatė savo prašymą, nurodė kokių teisės aktų tie užtvarai neatitinka, pateikė alternatyvas (perkelti šviesoforą, uždrausti kairinius posūkius, padaryti iškiliąsias perėjas) ir pareikalavo nedelsiant kliūtis pašalinti, kadangi jos neatitinka galiojančių teisės aktų, trukdo eismo dalyviams. Komisijos narys Z. M. [pastaba: asmens duomenys neskelbtini] pasiūlė pašalinti kliūtis ir paprašė vadovautis galiojančiu Šiaulių miesto „Juodų dėmių žemėlapiu“, kuriame šiose sankryžose yra siūloma įrenti iškilias perėjas ir kt. priemones. Komisijos narys ir policijos atstovas T. Ž [asmens duomenys neskelbtini] patvirtino, kad užtvarai prieštarauja galiojantiems teisės aktams. Deja, bet komisija neįsiklausė į pasiūlymus ir pateiktą informaciją ir juos atmetė bei pritarė visai priešingam Saugaus eismo komisijos pirmininko pasiūlymui palaukti naujo Šiaulių „Juodų dėmių žemėlapio“, kuris neaišku kada bus parengtas, ir tuomet nuspręsti užtvarų likimą.“

2.5. „[…] tokiais savo veiksmais Šiaulių miesto savivaldybės administracija per įgaliotus organus ir komisijas nevykdo (netinkamai vykdo ar vengia vykdyti) teisės aktų, vilkina sprendimų priėmimą, sprendimų priėmimą atideda neribotam laikui. Savo atsakyme […] pareiškėjui X klubo (X) apie priimtą sprendimą nepateikia informacijos, kokioms įstaigoms pareiškėjas gali apskųsti priimtą sprendimą, t. y. neinformuoja asmens apie jo teises.“

 

 1. Pareiškėjo atstovas skunde Seimo kontrolierės prašo:

„[…] įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybę tinkamai, o ne atmestinai išnagrinėti pareiškėjų prašymus ir įpareigoti priimti sprendimus, atitinkančius galiojančius teisės aktus, t. y. skubiai pašalinti įrengtas kliūtis eismo dalyviams.“

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Iš Pareiškėjo atstovo kartu su skundu pateiktų dokumentų nustatyta:

4.1. apsauginiai atitvarai Tilžės g. – Donelaičio g. ir Tilžės g. – Pagėgių g. sankryžose buvo įrengti Savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisijos (toliau vadinama – Saugaus eismo komisija) 2021 m. rugsėjo 15 d. įvykusiame posėdyje priimto protokolinio sprendimo (2021 m. rugsėjo 20 d. protokolas Nr. VAK-499) pagrindu, Saugaus eismo komisijos nariams nutarus rekomenduoti „[…] Donelaičio ir Pagėgių gatvėse įrengti apsauginius atitvarus, kaip yra įrengta prie Vairo g.“

4.2. Pareiškėjo atstovas 2022 m. sausio 6 d. Saugaus eismo komisijai pateiktame kreipimesi „Dėl neteisėtai įrengtų atitvarų pašalinimo“ nurodė teisės aktų nuostatas, kurios, Pareiškėjo atstovo nuomone, patvirtina dviračių takuose esančių apsauginių atitvarų įrengimo neleistinumą bei prašė „[…] kuo skubiau pašalinti nelegalius ir teisės aktų reikalavimų neatitinkančius standžius atitvarus nuo pėsčiųjų ir dviračių takų: Donelaičio g. ir Tilžės g. sankryžos; Pagėgių g. ir Tilžės g. sankryžos; Vairo g. ir Tilžės g. sankryžos; Serbentų g. ir Pramonės g. sankryžos.“

4.3. Lietuvos dviratininkų bendrijos 2021 m. gruodžio 14 d. ir Pareiškėjo 2022 m. sausio 6 d. kreipimųsi pagrindu Saugaus eismo komisijoje 2022 m. vasario 1 d. buvo svarstomas klausimas „Dėl įrengtų atitvarų Tilžės g. pėsčiųjų – dviračių take ties Donelaičio g. ir Pagėgių g.“, kuriame Saugaus eismo komisija nutarė „[…] siekdama, apsaugoti dviratininkus ir paspirtukininkus nuo naujų eismo įvykių šiose perėjose, pritarė, kad iki bus parengtas ir pateiktas juodųjų dėmių žemėlapis, kuriame bus nurodytos saugos priemonės, atitvarų nešalinti.“

Minėtasis Saugaus eismo komisijos priimtas sprendimas buvo įformintas 2022 m. vasario 7 d. protokolu Nr. VAK-70.

4.4. Savivaldybės administracija, atsakydama į Pareiškėjo 2022 m. sausio 6 d. pateiktą kreipimąsi „Dėl neteisėtai įrengtų atitvarų pašalinimo“, 2022 m. vasario 10 d. raštu Nr. S-544 Pareiškėją informavo:

„[…] Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisijos (toliau – komisija) 2022 m. vasario 1 d. posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl įrengtų atitvarų Tilžės g. pėsčiųjų–dviračių take ties Donelaičio g. ir Pagėgių g.

Komisija, siekdama, apsaugoti dviratininkus ir paspirtukininkus nuo naujų eismo įvykių šiose perėjose, pritarė, kad, iki bus parengtas ir pateiktas juodųjų dėmių žemėlapis, kuriame bus nurodytos saugos priemonės, kurias reikės įrengti, atitvarų nešalinti.“

Pažymėtina, kad minėtame Savivaldybės administracijos pavaduotojo V. U. pasirašytame atsakyme Pareiškėjui nenurodyti tokio institucijos sprendimo apskundimo tvarka ir terminai.

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Lietuvos Respublikos įstatymai

5.1. Seimo kontrolierių įstatymo:

„3 straipsnis. Seimo kontrolierių veiklos tikslai

Seimo kontrolierių veiklos tikslai:

1) ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms;

[…]

12 straipsnis. Seimo kontrolierių tiriami skundai

 1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.“

 

5.2. Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo:

„2 straipsnis. Lietuvos administracinių ginčų komisija ir jos teritoriniai padaliniai

 1. Skundus (prašymus) dėl viešojo administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų ar veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo srityje ikiteismine tvarka nagrinėja Lietuvos administracinių ginčų komisija ir jos teritoriniai padaliniai: Kauno apygardos skyrius, Klaipėdos apygardos skyrius, Panevėžio apygardos skyrius ir Šiaulių apygardos skyrius.

[…]

5 straipsnis. Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir jos teritorinių padalinių kompetencija

[…]

 1. Lietuvos administracinių ginčų komisijos teritoriniai padaliniai nagrinėja skundus (prašymus) dėl teritorinių valstybinio administravimo subjektų ir savivaldybių administravimo subjektų, esančių jų veiklos teritorijoje, priimtų individualių administracinių aktų ir veiksmų (neveikimo) teisėtumo, taip pat dėl šių subjektų vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus.“

 

5.3. Administracinių bylų teisenos įstatymo:

3 straipsnis. Ginčai dėl teisės

 1. Administracinis teismas sprendžia viešojo administravimo srities ginčus.

[…]

17 straipsnis. Bylos, priskirtos administracinių teismų kompetencijai

 1. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl:

[…]

2) savivaldybių administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų (neveikimo) teisėtumo, taip pat dėl šių subjektų vilkinimo atlikti veiksmus; […]“

 

5.4. Viešojo administravimo įstatymo:

„3 straipsnis. Viešojo administravimo principai

Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais:

[…]

4) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą viešojo administravimo subjektams turi būti nustatyti laikantis šio įstatymo nustatytų reikalavimų, o viešojo administravimo subjektų veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai sprendimai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais;

5) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį;

[…]

10 straipsnis. Administracinių sprendimų priėmimas

[…]

 1. Viešojo administravimo subjektai administracinius sprendimus gali priimti savo iniciatyva arba gavę asmenų prašymus ar skundus.

[…]

 1. Administraciniame sprendime turi būti nurodyta:

1) administracinį sprendimą priėmusio viešojo administravimo subjekto pavadinimas;

2) administracinio sprendimo data;

3) administraciniam sprendimui suteiktas registracijos numeris;

4) atliekamas tvarkomasis veiksmas arba asmenims nustatytos teisės ir (ar) pareigos;

5) administracinio sprendimo teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos administraciniam sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės;

6) administracinio sprendimo motyvai;

7) administracinio sprendimo apskundimo tvarka, nurodant konkrečią skundą nagrinėjančią instituciją ar įstaigą, skundo padavimo terminą ir teisės aktą, reglamentuojantį apskundimo tvarką;

8) administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas, pavardė ir pareigos.“

 

5.5. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo:

„10 straipsnis. Eismo saugumo užtikrinimas

[…]

 1. Užtikrindamas eismo saugumą, savivaldybės administracijos direktorius:

[…]

2) iš savivaldybės administravimo subjektų ir valstybinio administravimo subjektų savivaldybėje, nevyriausybinių organizacijų atstovų sudaro savivaldybės eismo saugumo komisiją, tvirtina jos nuostatus. Savivaldybės pagrįstu prašymu valstybinio administravimo subjektai turi deleguoti atstovus į savivaldybės saugaus eismo komisiją;

3) sprendžia eismo organizavimo klausimus miestų ir kaimų gyvenamosiose vietovėse, vietinės reikšmės keliuose; […]“

 

 1. Vietos savivaldos teisės aktai

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. A-1103 (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. A-539 aktuali redakcija) patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisijos nuostatų (toliau vadinama – Nuostatai):

„3. Komisija nagrinėja eismo saugumą ir eismo sąlygų gerinimą Šiaulių mieste.

[…]

 1. Komisija vykdo šias funkcijas:

[…]

5.2. sprendžia SE reguliavimo priemonių pastatymo ar pašalinimo klausimus;

[…]

 1. Komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio. Galutinį sprendimą dėl komisijos sprendimo įgyvendinimo priima Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos finansines galimybes ir kitas aplinkybes.

[…]

 1. Komisijos sprendimai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo komisijos pirmininkas, jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojas ir komisijos sekretorius.“

 

 1. Teismų praktika

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartyje (administracinė byla Nr. A502–1605/2012), be kita ko, nurodyta:

„[…] Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą […]. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo […] 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.)“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Atsižvelgiant į Pareiškėjo skundo turinį bei į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, tyrimo išvados bus pateikiamos išskiriant šias dalis:

8.1. dėl Savivaldybės administracijos ir Saugaus eismo komisijos sprendimų, susijusių su Pareiškėjo prašymu, panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus;

8.2. dėl galimai pažeistos Pareiškėjo teisės į gerą viešąjį administravimą.

 

Dėl Savivaldybės administracijos ir Saugaus eismo komisijos sprendimų, susijusių su Pareiškėjo prašymu, panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

 

 1. Vertinant Pareiškėjo atstovo skunde nurodytas faktines aplinkybes ir Seimo kontrolierei suformuluotą prašymą įpareigoti Savivaldybės administraciją priimti tam tikrus sprendimus (pažymos 2 ir 3 punktai), pažymėtina tai, jog:

9.1. Seimo kontrolierė pagal jai Seimo kontrolierių įstatyme suteiktą kompetenciją (pažymos 5.1 punktas) Pareiškėjo skundžiamas faktines aplinkybes ir pateiktus dokumentus gali vertinti tik teisės taikymo aspektu ir tik viešojo administravimo subjektų (nagrinėjamu atveju – Savivaldybės administracijos) pareigūnų veiksmų (neveikimo) kontekste. Akcentuotina, kad Seimo kontrolierė neturi įgaliojimų tirti ir vertinti Pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes techniniu, inžineriniu, finansiniu ar kitokiu aspektu, reikalaujančiu tam tikros srities specialiųjų žinių, todėl šio tyrimo metu negali kvestionuoti Saugaus eismo komisijos 2022 m. vasario 7 d. protokoliniame sprendime nurodytų argumentų dėl apsauginių atitvarų Tilžės g. – Donelaičio g. ir Tilžės g. – Pagėgių g. įrengimo tikslingumo bei pagrįstumo;

9.2. Saugaus eismo komisija yra sudaryta ir veikia Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir Nuostatų pagrindu (pažymos 5.5 ir 6 punktai). Pabrėžtina, kad Saugaus eismo komisijos 2022 m. vasario 7 d. priimtas protokolinis sprendimas yra tarpinis, rekomendacinio pobūdžio procedūrinis sprendimas. Jis Pareiškėjui tiesiogiai nesukelia jokių teisinių pasekmių ir negali būti ginčo administraciniame procese objektu.

Tuo metu Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies 3 punkte (pažymos 5.5 punktas) yra įtvirtinti įgaliojimai būtent Savivaldybės administracijos direktoriui priimti teisines pasekmes sukeliančius sprendimus eismo organizavimo klausimais savivaldybėje, todėl nagrinėjamu atveju Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, remdamasis Saugaus eismo komisijos priimtu rekomendaciniu sprendimu (pažymos 4.3 punktas) ir pasirašydamas 2022 m. vasario 10 d. raštą Nr. S-544 Pareiškėjui (pažymos 4.4 punktas), įgyvendino minėtąją Savivaldybės administracijos direktoriaus turimą teisę. Iš to seka, kad Savivaldybės administracijos 2022 m. vasario 10 d. raštas Nr. S-544, kuriame išreikšta skundžiamos institucijos pozicija Pareiškėjui aktualiu klausimu, remiantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis (pažymos 5.4 punktas), yra individualus administracinis aktas.

Remiantis pirmiau paminėtu, pabrėžtina, kad Seimo kontrolieriai nėra įgalioti nagrinėti ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje, nes, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsniu (pažymos 5.3 punktas), viešojo administravimo srities ginčus sprendžia administraciniai teismai. Tai reiškia, jog Savivaldybės administracijos 2022 m. vasario 10 d. administraciniame akte priimtas sprendimas Pareiškėjui aktualiu klausimu gali būti nuginčijimas tik ikiteismine administracinių ginčų nagrinėjimo arba teismine tvarka (pažymos 5.2 ir 5.3 punktai).

 1. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad Seimo kontrolierė pagal jai teisės aktais priskirtą kompetenciją negali vertinti savivaldybės administravimo subjektų priimtų individualių administracinių aktų teisėtumo bei pagrįstumo, o taip pat vadovaujantis aukščiau paminėtas pagrindais, šios Pareiškėjo skundo dalies tyrimas nutraukiamas.

 

Dėl galimai pažeistos Pareiškėjo teisės į gerą viešąjį administravimą

 

 1. Nors pirmiau šioje pažymoje nurodytais pagrindais Savivaldybės administracijos 2022 m. vasario 10 d. pateiktas atsakymas Pareiškėjui Seimo kontrolierės nėra vertinamas teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, tačiau, vertinant Pareiškėjo skunde nurodytą teiginį dėl Savivaldybės administracijos galimo sprendimų vilkinimo bei pateikto atsakymo neišsamumo (pažymos 2.5 punktas), šio tyrimo metu surinktos medžiagos pagrindu konstatuotinas buvęs Savivaldybės administracijos tinkamo teisės aktų nevykdymo atvejis.

Kaip teigtina remiantis Pareiškėjo 2022 m. sausio 6 d. kreipimosi į Saugaus eismo komisiją turiniu (pažymos 2.3, 4.2 punktai), Pareiškėjas savo prašyme pašalinti apsauginius atitvarus Tilžės g. – Donelaičio g. ir Tilžės g. – Pagėgių g. sankryžose nurodė teisės aktų nuostatas, kuriomis, Pareiškėjo nuomone, remiantis toks apsauginių atitvarų įrengimas yra neleistinas. Tuo metu Savivaldybės administracija pateiktame savo 2022 m. vasario 10 d. atsakyme Pareiškėjui tik pasirėmė Saugaus eismo komisijos 2022 m. vasario 7 d. protokole nurodytu sprendimu apsauginių atitvarų nešalinti (pažymos 4.3 ir 4.4 punktai) ir jo nepagrindė jokiomis teisės aktų nuostatomis. Akcentuotina tai, kad, remiantis galiojančia Nuostatų redakcija (pažymos 6 punktas), Saugaus eismo komisijos protokolinio sprendimo formai ir turiniui nėra nustatyta jokių konkrečių reikalavimų, kurių būtų privalu laikytis. Tačiau Savivaldybės administracijos 2022 m. vasario 10 d. raštui Nr. S-544, kuris, kaip minėta, yra viešojo administravimo subjekto priimtas individualus administracinis aktas, taikytini Viešojo administravimo įstatyme įtvirtinti turinio reikalavimai, vienas kurių – administracinio sprendimo teisinis ir faktinis pagrindimas (pažymos 5.4 punktas). Tuo remdamasi Seimo kontrolierė pabrėžia, kad Savivaldybės administracijos 2022 m. vasario 10 d. Pareiškėjui pateikto rašto Nr. S-544 turinys laikytinas formaliu, kas patvirtina Savivaldybės administraciją nepaisius viešojo administravimo institucijoms privalomų laikytis įstatymo viršenybės ir išsamumo principų (pažymos 5.4 punktas).

 1. Taip pat pažymėtina, kad, remiantis tyrimo metu surinkta medžiaga, pasitvirtino Pareiškėjo skunde Seimo kontrolierei nurodytas teiginys dėl Pareiškėjo neinformavimo apie jo galimybę skųsti Savivaldybės administracijos 2022 m. vasario 10 d. priimtą sprendimą (pažymos 2.4 punktas).

Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje (pažymos 5.4 punktas) yra įtvirtinta viešojo administravimo subjekto pareiga administraciniame sprendime nurodyti tokio institucijos priimto sprendimo apskundimo tvarką, konkrečią skundą nagrinėjančią instituciją ar įstaigą, skundo padavimo terminą ir teisės aktą, reglamentuojantį apskundimo tvarką. Seimo kontrolierė atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamu Pareiškėjo atveju buvo nustatyta, jog Savivaldybės administracija Pareiškėjui tokios jo teisės nenurodė (pažymos 4.4 punktas) ir tokiu būdu buvo nesilaikyta Viešojo administravimo įstatymo nuostatose įtvirtinto reikalavimo.

 1. Seimo kontrolierė akcentuoja, kad Savivaldybės administracija, priimdama 2022 m. vasario 10 d. sprendimą, veikė kaip viešojo administravimo subjektas, kuris privalo vadovautis iš gero administravimo principo kylančiais imperatyvais, iš kurių išplaukia, jog tiek valstybės, tiek savivaldybių institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, privalo dirbti rūpestingai ir veikti taip, jog administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų (pažymos 7 punktas), tačiau to nepadarė.

Įvertinusi skundo tyrimo metu nustatytas faktines aplinkybes bei su jomis susijusį teisinį reguliavimą, Seimo kontrolierė daro išvadą, kad Savivaldybės administracijos veiksmai rengiant ir teikiant Pareiškėjui atsakymą buvo netinkami ir tuo remiantis, konstatuotinas buvęs Pareiškėjo teisės į tinkamą viešąjį administravimą pažeidimo atvejis, o ši Pareiškėjo skundo dalis pripažintina pagrįsta.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

X klubo (X) skundo dalies dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisijos 2022 m. vasario 7 d. sprendimo ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2022 m. vasario 10 d. sprendimo, susijusių su Pareiškėjo 2022 m. sausio 6 d. kreipimusi, panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus tyrimą nutraukti.

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

X klubo (X) skundo dalį dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiksmais (neveikimu) pažeistos Pareiškėjo teisės į gerą viešąjį administravimą pripažinti pagrįsta.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui Antanui Bartuliui rekomenduoja:

16.1. parengti ir pakartotinai pateikti X klubui (X) teisės aktų nuostatomis pagrįstą, išsamų ir Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas nuostatas atitinkantį Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atsakymą į Pareiškėjo 2022 m. sausio 6 d. kreipimąsi;

16.2. imtis veiksmų užtikrinant, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje ateityje nagrinėjant pareiškėjų kreipimusis pareiškėjams būtų pateikiami išsamūs ir teisės aktų nuostatomis pagrįsti atsakymai.

 

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                            Milda Vainiutė