PAŽYMA DĖL UAB „X“ SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS

Dokumento numeris 4D-2022/1-656
Data 2022-08-30
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL UAB „X“ SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS
Kontrolierius Erika Leonaitė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė 2022-05-31 gavo UAB „X“ (toliau vadinama – Pareiškėjas, Bendrovė, UAB) skundą dėl Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas, KD) pareigūnų veiksmų, susijusių su skundų nagrinėjimu.

 

 1. Pareiškėjas skunde (toliau vadinama – Skundas) nurodo, kad:

2.1. „2021 m. lapkričio 29 d. įsiteisėjus […] teismo sprendimui Bendrovė nesulaukė Kalėjimų departamento žadėto atlikti tyrimo dėl Bendrovės skunde nurodytų aplinkybių. Negavusi informacijos apie tyrimo rezultatus Bendrovė 2022 m. sausio 25 d. raštu Nr. 0125-1 […] kreipėsi į Kalėjimų departamentą, prašydama informuoti apie atliktą skundo tyrimą ir priimtą sprendimą. Tik 2022 m. vasario 22 d. Kalėjimų departamentas atsiuntė raštą Nr. 1S-648 […], tai yra praėjus 2 mėn. ir 23 dienoms, ir tik Bendrovės aktyvių veiksmų dėka“;

2.2. „2022 m. vasario 22 d. Kalėjimų departamentas atsiuntė raštą Nr. 1S-648 […]. Rašte, kaip ir reikėjo tikėtis, Kalėjimų departamentas pateikė informaciją, kad „įvertinus skunde nurodytas aplinkybes, nuostolių atsiradusių valstybei ar UAB […] dėl Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų veiklos, nenustatyta“.

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierė 2022-06-16 raštu Nr. 4D-2022/1-656/3D-1408 kreipėsi į Kalėjimų departamentą, prašydama paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

Seimo kontrolierė 2022-07-04 gavo Kalėjimų departamento 2022-06-30 raštą Nr. 1S-2459, kuriuo paaiškinama:

4.1. „Kalėjimų departamentas, atsižvelgdamas į tai, kad Kauno apygardos teismas 2021 m. lapkričio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-1653-390/2021 paliko nepakeistą Kauno apylinkės teismo 2021 m. birželio 14 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-9155-359/2021 (toliau – Sprendimas), kuriuo teismas UAB [….] ieškinį tenkino, įpareigojo Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją (toliau – Pravieniškių PN-AK) per 7 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pasirašyti UAB […] 2018 m. gegužės 28 d. pateiktą katilinės bandomosios eksploatacijos užbaigimo aktą ir per 7 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pasirašyti šilumos pirkimo–pardavimo sutartį su nepriklausomu šilumos gamintoju UAB […], taip pat reaguodamas į Pravieniškių PN-AK 2021 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. 14-12245 ,,Dėl informacijos pateikimo“, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Teisingumo ministerija) 2021 m. gruodžio 14 d. raštą Nr. (1.11E) 7R-6704 ,,Dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos rašto“, 2021 m. gruodžio 22 d. raštu Nr. 1S-4293 ,,Dėl šilumos tiekimo veiklos nutraukimo ir teismo sprendimo vykdymo“ išdėstė poziciją ir susijusius argumentus.

Įsiteisėjus Sprendimui, Kalėjimų departamente, įvertinus Teisingumo ministerijos 2021 m. birželio 9 d. raštu Nr. (1.39E)7R-3199 ,,Dėl UAB […] skunde išsakytų teiginių įvertinimo“ persiųsto UAB […] skundo ,,Dėl Kalėjimų departamento ir jo padalinių vadovų galimai organizuoto verslo žlugdymo ir jų neveikimu/veiksmais bei biurokratizmu daromų nuostolių verslui ir valstybei“ (toliau – Skundas) tyrimo metu nustatytas aplinkybes […], nuostolių, atsiradusių valstybei ar UAB […] dėl Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų veiklos, nenustatyta. Dėl Skunde dėstomų argumentų dėl VĮ ,,Mūsų amatai“ ir Pravieniškių PN-AK vilkinimo atlikti kompetencijai priskirtus veiksmus, atsižvelgus į tai, kad Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, kad kreipimasis į teismą su ieškiniu savaime nėra laikomas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, o yra teisės kreiptis į teismą realizavimas, Kalėjimų departamente buvo nuspręsta, kad laiką, kurio metu teismuose buvo nagrinėjami Skunde paminėti ginčai tarp UAB […] ir VĮ ,,Mūsų amatai“, bei tarp UAB […] ir Pravieniškių PN-AK, vertinti kaip vilkinimą atlikti kompetencijai priskirtus veiksmus nėra pagrindo. Sprendžiant dėl Skunde nurodytų VĮ ,,Mūsų amatai“ veiksmų (neveikimo) nuo Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. gegužės 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2A-489-781/2020 iki gamybinių patalpų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre (2020 m. rugpjūčio 17 d.) nustatyta, kad šis laikotarpis vertintinas kaip VĮ ,,Mūsų amatai“ nepagrįstas delsimas atlikti kompetencijai priskirtus veiksmus. Pareiga atlikti (užtikrinti) VĮ „Mūsų amatai“ kompetencijai priskirtus veiksmus deleguota įmonės vadovui. Nustatyta, kad aptariamu laikotarpiu VĮ „Mūsų amatai“ direktoriaus pareigas ėjusio darbuotojo atsakomybė (dėl darbo pareigų pažeidimo) Skundo nagrinėjimo momentu nebuvo galima dėl pasibaigusių Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytų terminų atsakomybei taikyti. Šiuo metu pareigas ėjęs direktorius atleistas iš pareigų.

Paaiškiname, kad dėl darbuotojų kaitos Kalėjimų departamente UAB […] apie priimtus sprendimus dėl Skunde išdėstytų aplinkybių informuota 2022 m. vasario 22 d. raštu Nr. 1S-684.“

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės dėl Pareiškėjo 2021-06-09 gauto skundo aplinkybių ištyrimo išvadoje (2021-10-01 Nr. LV-4687) taip pat nurodoma, jog „atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-9155- 359/2021 rezultatai yra susiję su Skunde nurodomomis aplinkybėmis, sistemiškas ir visapusis aplinkybių įvertinimas galimas tik priėmus galutinį teismo sprendimą šioje civilinėje byloje, kurioje nagrinėjamas ginčas dėl  įpareigojimo Pravieniškių PN-AK pasirašyti bandomosios eksploatacijos aktą, parengti ir pasirašyti šilumos pirkimo – pardavimo sutartį.“

4.2. „Nuo 2021 m. liepos 14 d. UAB […] buvo teikiama informacija Kalėjimų departamento 2021 m. liepos 14 d. raštu Nr. 1S-2310 ,,Dėl UAB […] skunde išsakytų teiginių įvertinimo“ ir Kalėjimų departamento 2022 m. vasario 22 d. raštu Nr. 1S-684 ,,Dėl informacijos apie UAB […] skundo tyrimą ir priimtą sprendimą pateikimo“.“

4.3. Pareiškėjas 2022-01-25 pateikė prašymą Kalėjimų departamentui, nurodydamas, kad įsiteisėjęs Kauno apylinkės teismo sprendimas visa apimtimi nėra įvykdytas, taip pat Pareiškėjas iš Kalėjimų departamento negavo atsakymo dėl UAB […] skundo tyrimo po 2021 m. lapkričio 29 d. įsiteisėjusio teismo sprendimo ir prašydamas informuoti apie atliktą tyrimą ir priimtą sprendimą.

4.4. „Po 2022 m. vasario 22 d. Kalėjimų departamento Dokumentų valdymo sistemoje iš UAB […] gautų raštų neregistruota.“

4.5. „Siekiant atlikti išsamų Skunde išdėstytų argumentų vertinimą:

–      Kalėjimų departamento 2021 m. liepos 19 d. raštu Nr. 1S-2364 ,,Dėl UAB […] skundo“ ir 2021 m. rugpjūčio 9 d. raštu Nr. 1S-2593 ,,Dėl papildomos informacijos pateikimo“ kreiptasi į Pravieniškių PN-AK ir VĮ ,,Mūsų amatai“ prašant pateikti išsamius paaiškinimus ir susijusią informaciją dėl Skunde nurodomų teiginių;

–      Kalėjimų departamento direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V-268 ,,Dėl darbo grupės sudarymo“ (toliau – Įsakymas) sudaryta darbo grupė, kuriai pavesta įvertinti Skunde išdėstytų argumentų pagrįstumą ir pateikti pasiūlymus;

–      Įsakymu sudaryta darbo grupė 2021 m. spalio 1 d. pažymoje Nr. LV-4687 pateikė išvadas, į kurias buvo atsižvelgta įsiteisėjus Sprendimui, vertinant, ar tuo metu yra kilę nuostoliai UAB […] ar valstybei (Skunde UAB […] prašė įvertinti, ar dėl Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų pareigūnų biurokratinės veiklos buvo padaryti nuostoliai valstybei ir UAB […]).“

4.6. „Kauno apygardos teisme, civilinėje byloje Nr. e2-2130- 854/2022, nagrinėjamas UAB […] ieškinys Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Pravieniškių PN-AK, dėl nuostolių atlyginimo, kuriuo UAB […] prašo priteisti iš atsakovės Lietuvos Respublikos 2 650 178,26 Eur nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje keliamus reikalavimus ir prašomus priteisti nuostolius UAB […] sieja su Pravieniškių PN-AK veiksmais, kurių pagrindu, UAB […] nuomone, buvo užkirstas kelias gauti pajamas iš šilumos gamybos ir pardavimo veiklos.“

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama ir – VAĮ) (akto redakcija, galiojusi nuo 2020-11-01 iki 2021-07-01):

3 straipsnis. Viešojo administravimo principai – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: […] 4) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą viešojo administravimo subjektams turi būti nustatyti laikantis šio įstatymo nustatytų reikalavimų, o viešojo administravimo subjektų veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai sprendimai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 5) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį; […] 9) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs.“;

10 straipsnis. Administracinių sprendimų priėmimas – „4. Viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. Jeigu prašymas ar skundas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.“;

11 straipsnis. Prašymų ir skundų administraciniam sprendimui priimti pateikimas ir nagrinėjimas – „3. Prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo, kito įstatymų nustatytą specialų statusą turinčio fizinio asmens sprendimu gali būti nenagrinėjamas, jeigu: 1) nėra galimybės prašymą ar skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumo; 2) jis grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jeigu jo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to viešojo administravimo subjektas negali tokio prašymo ar skundo išnagrinėti; 3) paaiškėja, kad dėl to paties klausimo atsakymą yra pateikęs arba sprendimą yra priėmęs viešojo administravimo subjektas, į kurį kreiptasi, arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas ir asmuo nepateikia naujų duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą; 4) paaiškėja, kad skundą dėl to paties klausimo pradėjo nagrinėti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija ar teismas“;

25 straipsnis. Administracinės procedūros sustabdymas – „1. Jeigu administracinės procedūros sprendimas gali pakeisti administracinėje procedūroje nedalyvaujančių asmenų teisinį statusą, administracinė procedūra sustabdoma ir šiems asmenims raštu per 3 darbo dienas nuo administracinės procedūros sustabdymo dienos pranešama apie teisę dalyvauti šioje procedūroje. Kai šie asmenys pareiškia norą dalyvauti administracinėje procedūroje ar raštu atsisako joje dalyvauti arba jeigu per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie teisę dalyvauti administracinėje procedūroje išsiuntimo dienos negaunamas jų atsakymas dėl dalyvavimo administracinėje procedūroje, administracinė procedūra atnaujinama.  2. Jeigu paaiškėja, kad skunde ir (ar) prie jo pridedamuose dokumentuose yra duomenų apie galimai padarytą (daromą) nusikalstamą veiką (veikas) ar administracinį nusižengimą (nusižengimus), administracinė procedūra sustabdoma ir tokio skundo kopija ir prie jo pridedamų dokumentų kopijos persiunčiamos institucijai, kompetentingai tirti šiuos teisės pažeidimus. Jeigu atsisakoma pradėti ikiteisminį tyrimą ar administracinių nusižengimų teiseną, administracinė procedūra atnaujinama. 3. Sustabdžius administracinę procedūrą, sustabdomi ir šio įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nustatyti terminai. Administracinę procedūrą atnaujinus, jai nustatyti terminai taip pat atnaujinami. 4. Apie sprendimą sustabdyti administracinę procedūrą ir apie sprendimą ją atnaujinti per 3 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos raštu informuojamas asmuo, dėl kurio galimai pažeistų teisių ir teisėtų interesų pradėta administracinė procedūra.“

 

 1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-58, aktualios nuostatos:

1 punktas – „Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) yra įstaiga prie Teisingumo ministerijos, kurios paskirtis – metodiškai vadovauti ir kontroliuoti probacijos tarnybų ir laisvės atėmimo vietų įstaigų veiklą.“;

8 punktas – „Kalėjimų departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas: […] 8.14. atlieka valstybės įmonės „Mūsų amatai“ savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos funkcijas, dalyvauja nurodytos įmonės valdymo procese; […] 8.29. prižiūri ir kontroliuoja Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonės „Mūsų amatai“ ūkinę ir finansinę veiklą; […] 8.31. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus Kalėjimų departamento kompetencijai.“

 

Lietuvos Respublikos teismų praktika

 

 1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama – LVAT) 2014-04-09 aprobuotame Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas dėl bausmių vykdymo ir kardomojo suėmimo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų viešojo administravimo srityje, apibendrinime yra nurodęs:

,,Šio teisinio reguliavimo kontekste teisėjų kolegija pažymėjo, kad Pataisos namai ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kaip viešojo administravimo subjektai, be minėtų specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, pavyzdžiui: įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principus (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 p.) (2012 m. gruodžio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-3206/2012). Laisvės atėmimo institucijų sprendimuose turi būti aiškiai nurodyti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis pagrįsti sprendimo motyvai, kurie, be kita ko, atitiktų Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje numatytus reikalavimus (2011 m. balandžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2876/2011).“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Pareiškėjas skundėsi, kad Kalėjimų departamentas įsipareigojo pateikti atsakymą dėl atlikto tyrimo, kai įsiteisės teismo sprendimas, tačiau jokių realių veiksmų nesiėmė, o atsakymą pateikė tik po pakartotinio kreipimosi.

 

 1. Skundo tyrimo metu buvo nustatyta, kad Teisingumo ministerija 2021-06-09 persiuntė Pareiškėjo skundą Kalėjimų departamentui, prašydama įvertinti Pareiškėjo skunde išsakomus teiginius dėl KD direktoriaus skiriamų į tam tikras pareigas asmenų galimo pareigų neatlikimo.

Kalėjimų departamentas 2021-07-14 atsakyme Pareiškėjui nurodė, kad atliks tyrimą, kurio metu įvertins Pareiškėjo skunde nurodomas aplinkybes ir Kalėjimų departamentui pavaldžių subjektų veiksmus ir / ar galimą neveikimą. Pareiškėjui buvo paaiškinta, kad atsižvelgus į tai, jog tuo metu teisme nagrinėjamos bylos rezultatai yra susiję su skunde nurodomomis aplinkybėmis ir yra svarbūs atliekant tyrimą, sistemiškas ir visapusis aplinkybių įvertinimas galimas tik įsiteisėjus teismo sprendimui civilinėje byloje.

Kalėjimų departamento direktorius 2021-08-16 įsakymu Nr. V-268 sudarė darbo grupę Pareiškėjo skundo, gauto 2021-06-09, aplinkybėms ištirti. Darbo grupė 2021-10-01 pateikė išvadas dėl skunde nurodytų aplinkybių.

Kalėjimų departamentas, gavęs Pareiškėjo 2022-01-25 prašymą dėl nepateikto atsakymo į 2021-06-09 skundą, atsakė Pareiškėjui 2022-02-22 raštu Nr. 1S-648 ir nurodė, kad įvertinus skunde nurodytas aplinkybes, nuostolių, atsiradusių valstybei ar Pareiškėjui dėl Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų veiklos, nenustatyta. Pareiškėjui buvo paaiškinta, kad jo skunde nurodyti VĮ ,,Mūsų amatai“ veiksmai (neveikimas) vilkinant gamybinių patalpų įregistravimą Nekilnojamojo turto registre vertintini kaip VĮ ,,Mūsų amatai“ nepagrįstas delsimas atlikti kompetencijai priskirtus veiksmus, tačiau tuo laikotarpiu VĮ „Mūsų amatai“ direktoriaus pareigas ėjusio darbuotojo atsakomybė dėl darbo pareigų pažeidimo negalima dėl pasibaigusių Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytų terminų atsakomybei taikyti, be to, direktorius jau yra atleistas iš pareigų.

 

 1. Pastebėtina, kad nagrinėdamas pareiškėjų skundus Kalėjimų departamentas, kaip viešojo administravimo subjektas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis VAĮ ir viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų. Į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas.

Viešojo administravimo subjektas yra saistomas gero viešojo administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų. Atsakingo valdymo (gero viešojo administravimo) principas įtvirtina viešojo administravimo subjekto pareigą imtis aktyvių veiksmų vykdant administracinę procedūrą, dirbti rūpestingai ir atidžiai, veikti taip, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų, tarp jų, ir nuostatų, susijusių su prašymų nagrinėjimu iš esmės.

Laikantis VAĮ įtvirtinto išsamumo principo – viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes. Taigi, viešojo administravimo subjektai, rengdami atsakymus, privalo įvertinti pareiškėjo prašymo turinį ir pateikti teisės aktų nuostatomis pagrįstą, aiškų ir argumentuotą atsakymą, kuriame būtų atsakyta į visus keliamus klausimus, o jei prašoma informacija nepateikiama, turi būti nurodytos priežastys, kodėl tai negali būti padaryta.

VAĮ numatyta, kad viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjo skundas Kalėjimų departamente buvo gautas 2021-06-09. Atsakymas, kuriuo išaiškinamas Pravieniškių PN-AK, kaip atskiro juridinio asmens, statusas bei informuojama apie papildomą Pareiškėjo informavimą ir atsakymo į visas skunde nurodytas aplinkybes pateikimą įsiteisėjus teismo sprendimui ir atlikus tyrimą, Pareiškėjui parengtas 2021-07-14. Skunde ir Kalėjimų departamento rašte minimas teismo sprendimas buvo priimtas 2021-11-29, tačiau Kalėjimų departamentas apie atliktą tyrimą ir priimtą sprendimą dėl 2021-06-09 gauto Pareiškėjo skundo, informavo jį tik 2022-02-22, po papildomo kreipimosi. Tokie Kalėjimų departamento veiksmai vertintini kaip pažeidžiantys VAĮ numatytus administracinės procedūros terminus.

Pastebėtina ir tai, kad VAĮ yra įtvirtinta galimybė sustabdyti administracinę procedūrą, tačiau Pareiškėjo skundo nagrinėjimo metu galiojusioje VAĮ redakcijoje nebuvo numatyta administracinės procedūros sustabdymo galimybė dėl vykstančio teismo proceso pagrindo. VAĮ yra numatyta galimybė nepradėti administracinės procedūros, jeigu skundą dėl to paties klausimo pradėjo nagrinėti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija ar teismas (VAĮ 11 straipsnio 3 dalies 4 punktas), tačiau šiuo tiriamu atveju teismo procesas buvo susijęs su civiliniais, o ne tarnybiniais teisiniais santykiais.

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Kalėjimų departamentas vertino Pareiškėjo 2021-06-09 gautame skunde nurodytas aplinkybes dėl KD direktoriaus į pareigas skiriamų asmenų tinkamai / netinkamai atliekamų tarnybinių pareigų. Sudaryta darbo grupė savo išvadas pateikė 2021-10-01 ir nurodė, kad VĮ „Mūsų amatai“ direktoriaus pareigas ėjusio asmens atsakomybė negalima dėl suėjusio senaties termino. Taigi, aplinkybė, kad tarnybinė atsakomybė negalima, buvo nustatyta jau 2021-10-01, todėl pagrindo laukti teismo sprendimo, kur proceso metu buvo sprendžiamas civilinis ginčas, nebuvo ir, vadovaujantis gero administravimo principu, Pareiškėjas privalėjo būti informuojamas apie Kalėjimų departamento sprendimą per VAĮ nustatytą terminą arba bent jau iš karto po pateiktos darbo grupės išvados.

 

 1. Apibendrinant nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad Kalėjimų departamentas, nagrinėdamas 2021-06-09 gautą Pareiškėjo skundą, nesilaikė VAĮ įtvirtintos administracinės procedūros reikalavimų ir procedūros terminų, nesilaikė gero viešojo administravimo principo, todėl Pareiškėjo Skundas dėl Kalėjimų departamento galimai netinkamų veiksmų nagrinėjant skundą, pripažįstamas pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia UAB „X“ Skundą dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su skundo nagrinėjimu, pripažinti pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduoja užtikrinti, kad atsakymai į pareiškėjų skundus ir prašymus būtų rengiami laikantis Viešojo administravimo įstatyme reglamentuotos administracinės procedūros reikalavimų ir terminų.

 

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                     Erika Leonaitė