PAŽYMA DĖL DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJOS „A“ IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „B“ SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Dokumento numeris 4D-2019/1-731
Data 2020-12-31
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJOS „A“ IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „B“ SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo daugiabučio namo savininkų bendrijos „A“ (toliau vadinama – DNSB) ir uždarosios akcinės bendrovės „B“ (toliau vadinama – Bendrovė) skundą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama – NŽT) pareigūnų veiksmų, netinkamai sprendžiant klausimus, susijusius su valstybinės žemės nuoma ir servitutinio kelio naudojimu.

 

 1. Pareiškėjai skunde nurodė:

2.1. 2016 m. gruodžio 8 d. sudaryto susitarimo (toliau vadinama – Susitarimas) pagrindu NŽT ne aukciono tvarka išnuomojo UAB „T“ dalį (2955 kv. m) valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. <…>) (toliau vadinama – Žemės sklypas), kurio visas plotas – 4042 kv. m. „Toks susitarimas iš viso negalėjo būti sudarytas, nes gamybinės paskirties pastatai jokiu būdu negalėjo būti eksploatuojami Žemės sklype, kurio paskirtis ir naudojimo būdas yra kita, gyvenamosios teritorijos (daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos)“ (šios ir kitų citatų kalba nekeičiama);

2.2. DNSB ne kartą kreipėsi į NŽT, prašydama nutraukti neteisėtai sudarytą valstybinės žemės nuomos sutartį, o nustačius faktinius duomenis dėl Žemės sklype esančių statinių, iš naujo nustatyti jų eksploatacijai reikalingas Žemės sklypo dalis ir išnuomoti gyvenamajam namui (unikalus Nr. <…>), A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, visą 2410,50 kv. m ploto žemės sklypą (pagal tikslinę jo paskirtį);

2.3. NŽT Skyrius Žemės sklypo faktinių aplinkybių patikrinimų metu nustatęs, kad Žemės sklype nebėra gamybinių pastatų, kurių eksploatacijai buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos ne aukciono tvarka sutartis, nesiėmė veiksmų pažeidimo užkardymui;

2.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.545 str. 1 d., 6.551 str., Žemės įstatymo 9 str. 5 d., 6 d. 1 p. nuostatomis, statiniais ir įrenginiais užstatytų valstybinės žemės sklypų lengvatinė nuoma be aukciono statinių ir įrenginių savininkams galima tik tuo atveju, kai tokie valstybinės žemės sklypai yra reikalingi eksploatuoti esamus statinius ir įrenginius pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą tiesioginę jų paskirtį, o nuoma ne šių statinių ar įrenginių eksploatacijai pagal jų tiesioginę paskirtį galima nebent tik bendra tvarka, t. y. aukciono būdu.

Žemės sklypai, užstatyti fizinių ar juridinių asmenų nuomojamais statiniais ar įrenginiais, išnuomojami tik šių statinių ar įrenginių nuomos terminui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.564 str. 1 d. 1 p., tuo atveju, jei žemės nuomininkas naudoja žemę ne pagal sutartį ar pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, žemės nuomos sutartis gali būti nutraukta prieš terminą nuomotojo reikalavimu.

Vadovaujantis Žemės įstatymo 9 str. 14 d., valstybinės žemės nuomos sutartis turi būti nutraukiama prieš terminą nuomotojo reikalavimu, jei žemės nuomininkas naudoja žemę ne pagal sutartyje numatytą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą arba yra keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas, išskyrus atvejus, kai Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka valstybinės žemės nuomos sutartyje arba jos pakeitime numatyta galimybė keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, t. y. teisės aktai numato du alternatyvius nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą atvejus: a) jei žemė naudojama ne pagal sutartyje numatytą paskirtį ir (ar) būdą, arba b) jei keičiama žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas ir paskirties keitimo galimybė nenumatyta sutartyje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.12 punkte nustatyta, kad valstybinės žemės pardavėjai ir nuomotojai kontroliuoja, kaip valstybinės žemės sklypų pirkėjai ir nuomininkai vykdo sąlygas, numatytas valstybinės žemės pirkimo–pardavimo ir nuomos sutartyse, o nustatę pažeidimų – reikalauja juos pašalinti arba inicijuoja šių sutarčių nutraukimą ir įstatymų nustatyta tvarka kreipiasi, kad būtų atlyginti nuostoliai. NŽT, kaip valstybinės žemės nuomotojas, privalo reguliariai tikrinti, kaip nuomininkai vykdo sudarytas nuomos sutartis, o nustačiusi pažeidimus, privalo imtis aktyvių veiksmų dėl lengvatine tvarka išnuomotos žemės nuomos sutarties nutraukimo.

2.5. Žemės sklypo dalis Susitarimo pagrindu UAB „T“ buvo išnuomota šiai bendrovei priklausančių statinių eksploatavimui, o ne naujų statinių statybai. Atlikti Žemės sklypo naudojimo patikrinimai patvirtina, kad egzistuoja valstybinės žemės nuomos nutraukimo nuomotojo iniciatyva pagrindai, t. y. nebėra statinių, kurių eksploatavimui buvo reikalingas valstybinės žemės sklypas.

Tiek galiojantys teisės aktai, tiek teismų praktika numato, kad tokiu atveju nutraukiama ne aukciono tvarka išnuomotos valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis;

2.6. NŽT turi kontroliuoti, kaip yra valdoma ir naudojama išnuomota valstybinė žemė. Šiai tarnybai yra žinoma, kad jau 2018 m. gegužės 25 d. Žemės sklype nebebuvo UAB „T“ priklausančių statinių, kurių eksploatavimui buvo išnuomota Žemės sklypo dalis. Tą patvirtino ir 2019 m. sausio 17 d. atliktas Žemės sklypo naudojimo patikrinimas. Vis dėlto NŽT nemato pagrindo imtis veiksmų dėl valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo.

NŽT nepagrįstas atsisakymas spręsti valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo klausimą yra laikytinas sąlygų verslo subjektui pasisavinti valstybės turtą sukūrimu ir didelės žalos valstybei darymu.

2.7. Jau minėtų Žemės sklypo naudojimo patikrinimų metu buvo nustatyta, kad užtvertas per Žemės sklypą einantis servitutas, kuris praėjus daugiau nei metams po pirmojo patikrinimo, vis dar yra užtvertas ir juo nėra galimybės naudotis.

2006 m. liepos 20 d. tuomečio Vilniaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 2.3-7119-01 „Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, padalijimo, trijų valstybinės žemės sklypų suformavimo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre ir išnuomojimo UAB „LC“, X bei Y“ (toliau vadinama – Vilniaus apskritis viršininko įsakymas) Žemės sklypui (tarnaujantis) buvo nustatytas servitutas, suteikiantis teisę 442 kv. m ploto sklypo dalimi neatlygintinai eiti ir važiuoti transporto priemonėms bet kuriuo paros metu į gretimus sklypus, iš kurių vienas valstybinės žemės sklypas (unikalus Nr. <…>), kurį valdo ir naudoja nuomos sutarties pagrindu Bendrovė, juridinio asmens kodas <…> (prieš tai iki 2018 m. liepos 10 d. valdė X), kitas – unikalus Nr. <…>, kurį nuomos sutarties pagrindu valdo ir naudoja J. T. ir M. T. Minėtas servitutinis kelias šiai dienai yra registruotas ir valstybės įmonėje Registrų centras.

NŽT Skyrius dar 2018 m. gegužės 25 d. atlikęs faktinių aplinkybių patikrinimą Žemės sklype nustatė, kad servitutinis kelias yra užtvertas, juo naudotis nėra galimybės, dėl jo užtvėrimo nei prie Žemės sklype stovinčio gyvenamojo namo, nei prie gretimuose sklypuose esančių pastatų, prie kurių privažiuoti ir buvo nustatytas servitutas, neturi galimybės iš kiemo pusės privažiuoti stambių gabaritų technika, įskaitant ir gelbėjimo tarnybas.

Jau tuo metu du mėnesius negavę jokio atsakymo, Pareiškėjai suprato, kad NŽT Skyrius tik imituoja procesą, tačiau neatlieka jokių realių pažeidimo pašalinimo veiksmų. Todėl 2018 m. liepos 17 d. kreipėsi į NŽT, kad ši perimtų pažeidimo dėl neteisėto servituto panaikinimo ir servituto užtvėrimo pašalinimo administravimą ir imtųsi aktyvių veiksmų, kad neteisėti sprendimai būtų panaikinti, o pažeidžiamos teisės būtų apgintos.

NŽT 2018 m. liepos 30 d. raštu informavo apie pradėtą administracinio nusižengimo tyrimą, kurį atlikus, asmenys bus įpareigoti atlaisvinti servitutinį kelią. Tačiau jokių duomenų apie tyrimo rezultatus nebuvo gauta, o servitutinis kelias, kaip buvo užtvertas, taip ir liko.

2019 m. vasario 20 d. gavus NŽT Skyriaus 2019 m. vasario 13 d. raštą, paaiškėjo, kad jokie realūs veiksmai dėl servituto atlaisvinimo nebuvo atlikti. NŽT rašte nurodyta, kad atliktas dar vienas Žemės sklypo naudojimo patikrinimas. Pridėtame 2019 m. sausio 19 d. Žemės naudojimo patikrinimo akte buvo konstatuotos aplinkybės, analogiškos 2018 m. gegužės 25 d. patikrinimo akte nurodytoms, t. y. Žemės sklypas aptvertas statybine tvora, naudotis servitutiniu keliu nėra galimybės, patekti į Žemės sklypo vidų nėra galimybės.

Praėjus beveik 5 mėnesiams nuo paskutinio Žemės sklypo naudojimo patikrinimo 2019 m. sausio 17 d., bei beveik metams nuo ankstesnio patikrinimo, jokių duomenų apie tyrimo dėl servituto užtvėrimo rezultatus nei vienas iš Pareiškėjų neturi, negali naudotis servitutiniu keliu, neturi informacijos apie NŽT tarnautojų veiksmus tęstinio pažeidimo pašalinimui.

Minėtas servitutinis kelias yra registruotas Nekilnojamojo turto registre, aprašytas su Bendrove 2018 m. liepos 10 d. sudarytoje valstybinės žemės nuomos sutartyje. Ir toliau piktybiškai vilkinamas procesas, o asmenys, kurių naudai buvo nustatytas servitutas, juo naudotis neturi jokios realios galimybės, nes jis užtvertas ir toliau vykdomi statybos darbai.

 

 1. Pareiškėjai prašo Seimo kontrolieriaus:

3.1. „rekomenduoti NŽT imtis realių veiksmų dėl su UAB „T“ sudarytos valstybinės žemės sklypo ne aukciono tvarka nuomos sutarties nutraukimo prieš terminą“;

3.2. „rekomenduoti NŽT imtis realių veiksmų, kad būtų apgintos servitutinio kelio naudotojų teisės ir nedelsiant būtų atlaisvintas servitutinis kelias.“

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos aplinkybės

 

 1. Savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 22 d. sprendime Nr. 1-1095 nurodyta:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu […], Savivaldybės taryba nusprendžia:

 1. Patvirtinti sklypo, A. Strazdelio g. <…> detalųjį planą ir jo sprendinius (pagal pridedamą brėžinį)

1.1. Sklypo Nr. 1 :

1.1.1. plotą – 4042 (keturių tūkstančių keturiasdešimt dviejų) kv. m;

1.1.2. paskirtį – kitos paskirties;

1.1.3. naudojimo būdą – gyvenamosios teritorijos;

1.1.4. pobūdį – daugiaaukščių gyvenamųjų namų (indeksas G2);

[…]

1.1.12. kelio servitutą, kurio plotas – 442 (keturi šimtai keturiasdešimt du) kv. m, pažymėtą skaičiais 3, 33-35, 38-53, 56, patekti į sklypus Nr. 2 ir Nr. 3 […].“

 

 1. 2006 m. liepos 20 d. tuomečio Vilniaus apskrities viršininko įsakyme Nr. 2.3-7119-01 nurodyta:

„[…]

 1. Suformuoju vietoje 5041 kv. m ploto valstybinės žemės sklypo, kadastrinis Nr. <…>, esančio A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, tris žemės sklypus taip:
  • 4042 kv. m ploto žemės sklypą Nr. 1, kurio ribos žemės sklypo plane M1:500 pažymėtos skaičiais 1-22;
  • 417 kv. m ploto žemės sklypą Nr. 2, kurio ribos žemės sklypo plane M1:500 pažymėtos skaičiais 1-7;
  • 582 kv. m ploto žemės sklypą Nr. 3, kurio ribos žemės sklypo plane M1:500 pažymėtos skaičiais 1-18.
 1. Nustatau, kad žemės sklypo pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis:

2.1. nurodyto 1.1 punkte – kitos paskirties žemė: gyvenamosios teritorijos (daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos);

2.2. nurodyto 1.2 punkte – kitos paskirties žemė: komercinės paskirties objektų teritorijos (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos);

2.3. nurodyto 1.3. punkte – kitos paskirties žemė: komercinės paskirties objektų teritorijos (prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos).

[…]

 1. Nustatau žemės servitutus 1.1 punkte nurodytam žemės sklypui:

5.1. suteikiantį teisę neatlygintinai eiti ir važiuoti transporto priemonėmis bet kuriuo paros metu į gretimus sklypus 442 kv. m ploto sklypo dalimi, sklypo plane M1:500 pažymėta skaičiais 1-3; 40-23; 1 (tarnaujantis daiktas);

5.2. suteikiantį teisę neatlygintinai eiti ir važiuoti transporto priemonėmis bet kuriuo paros metu prie transformatorinės pastotės ją prižiūrintiems darbuotojams, kol ši transformatorinė pastotė bus iškelta už sklypo ribų, 43 kv. m ploto sklypo dalimi, sklypo plane M1:500 pažymėta skaičiais 8, 9, 47, 48 (tarnaujantis daiktas). […].“

 

 1. NŽT Skyriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakyme Nr. 49VĮ-2162(14.49.2) nurodyta:

„[…]

 1. Nustatau, kad 4042 kv. m ploto žemės sklype, kadastro Nr. <…>, A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, esantiems savarankiškai funkcionuojantiems pastatams eksploatuoti reikalingos tokios sklypo dalys:

1.1. pastatui – gyvenamajam namui, unikalus Nr. <…>, pažymėtam plane indeksu 1A3p – 979 kv. m ploto žemės sklypo dalis;

1.2. pastatui – gamybiniam pastatui, unikalus Nr. <…>, pažymėtam plane indeksu 2P2p, pastatui – gamybiniam pastatui, unikalus Nr. <…>, pažymėtam plane indeksu 4P3p, pastatui – transformatorinei, unikalus Nr. <…>, pažymėtai plane indeksu 6I1p – transformatorinei, unikalus Nr. <…>, pažymėtai plane indeksu 7I1p – 3063 kv. m ploto žemės sklypo dalis.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais teismui.“

 

 1. NŽT Skyriaus 2016 m. lapkričio 25 d. įsakyme Nr. 49VĮ-2190-(14.49.2.) nurodyta:

„[…]

 1. Nustatau 3063 kv. m ploto valstybinės žemės sklypo dalies, esančios 4042 kv. m ploto sklype, kadastro Nr. <…>, A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, reikalingos pastatui–gamybiniam pastatui, unikalus Nr. <…> (2P2p), pastatui–gamybiniam pastatui unikalus Nr. <…> (4P3p), pastatui–transformatorinei, unikalus Nr. <…> (6I1p), pastatui–transformatorinei, unikalus Nr. <…>(7I1p), eksploatuoti, žemės sklypo plane M1:500 pažymėtoje raide „B“ ir skaičiais 6-26, 6, dalis, apskaičiuotas, atsižvelgiant į kiekvienam pastato (statinio) bendraturčiui priklausančią Nekilnojamojo turto registre įregistruoto pastato (statinio) dalį, į kurią neįskaitomos pastato (statinio) (pagrindinio daikto) priklausinių bendraturčių nuosavybės teise turimos dalys, taip:
 2. UAB „T“ (4143,88 kv. m) – 2955 kv. m;
 3. Kitiems – 108 kv. m.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais teismui.“

 

 1. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. gruodžio 8 d. įsakyme Nr. A30-3607 nurodyta:

„[…]

Tvirtinu sklypo A. Strazdelio g. <…> detaliojo plano (reg. Nr. 1671), patvirtinto Savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 1-1095, koregavimą, keičiant detaliuoju planu sklype Nr. 1 (kadastro Nr. <…>), A. Strazdelio g. <…>, Senamiesčio seniūnijoje, nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą ir servitutus pagal statinio projekto sklypo planą […], kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.“

 

 1. 2016 m. gruodžio 8 d. Susitarime Nr. 49SŽN-476-(14.49.57.) „Dėl 2000 m. spalio 9 d. sutarties Nr. 552 N01/2000-23521 pakeitimo“ nurodyta:

„[…] Lietuvos valstybė, atstovaujama NŽT […], toliau vadinama Nuomotoju, ir UAB „T“ […], toliau vadinama Nuomininku, susitariame:

1) Pakeisti 2000 m. spalio 9 d. sutartį Nr. 552N01/2000-23521 „Dėl valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės nuomos“, patikslintos 2001 m. birželio 29 d. susitarimu Nr. K01/20001-24681, 2005 m. vasario 23 d. susitarimu Nr. K01/2005-223, 2006 m. rugpjūčio 2 d. susitarimu Nr. K01/2006-973, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre (registro Nr. <…>), išdėstant ją nauja redakcija taip:

 1. a) Nuomotojas išnuomoja, o Nuomininkas išsinuomoja 2955 (dviejų tūkstančių devynių šimtų penkiasdešimt penkių) kv. m ploto valstybinės žemės sklypo dalį, esančią 4042 kv. m ploto žemės sklypo, kadastro Nr. <…>, unikalus Nr. <…>, A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, 3063 kv. m ploto sklypo dalyje, reikalingoje pastatui–gamybiniam pastatui, unikalus Nr. <…> (2P2p), pastatui–gamybiniam pastatui, unikalus Nr. <…> (4P3p), pastatui–transformatorinei, unikalus Nr. <…> (6I1p), pastatui–transformatorinei, unikalus Nr. <…> (7I1p), eksploatuoti, žemės sklypo plane M1:500 pažymėtoje raide „B“ ir skaičiais 6-23, 25, 26, 6.
 2. b) Žemės sklypas išnuomojamas šešiasdešimt dvejiems metams, skaičiuojant nuo šios sutarties sudarymo datos.
 3. c) Išnuomojamo žemės sklypo pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas: kita, gyvenamosios teritorijos (daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos).

Galimybė keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą, nurodant paskirtį, būdą, numatytus pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrąjį planą ir (ar) jos dalies bendrąjį planą, jeigu šis parengtas: Lietuvos Respublikos įstatymų bei jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Išnuomojamoje žemėje esančių žemės savininkui ar kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių naudojimo sąlygos, naujų statinių ir įrenginių statybos, kelių tiesimo, vandens telkinių įrengimo ir kitos sąlygos, taip pat statinių ir įrenginių naudojimo paskirtis, pasibaigus žemės nuomos terminui: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir įstatymų nustatytais atvejais.

[…]

 1. Žemės servitutai ir kitos daiktinės teisės:

[…]

8.2. kelio servitutas (tarnaujantis), suteikiantis teisę neatlygintinai bet kuriuo paros metu eiti ir važiuoti transporto priemonėmis į gretimus sklypus 442 kv. m ploto žemės sklypo dalimi, žemės sklypo plane M1:500 pažymėta skaičiais 1-3, 40-23, 1. […].“

 

 1. Savivaldybės administracijos pateiktais duomenimis:

„[…] Detaliojo plano koregavimas atliktas statinio projekto rengimo metu, vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 ir 323.1 punktais. Pakoreguota galiojančiu detaliuoju planu nustatyta kitos paskirties (naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos) 4042 kv. m sklypo (kad. Nr. <…>) A. Strazdelio g. <…> (2017 m. sklypui suteiktas naujas adresas A. Strazdelio g. <…>) antžeminio ir požeminio užstatymo statinių statybos zona ir riba bei servitutai (koreguojamas servituto S1 plotas, naikinamas servitutas S2), atsižvelgiant į naują įvažiavimo į sklypą vietą, griaunamus pastatus ir […] parengtą sklypo užstatymo architektūrinę viziją (planuojamo statyti UAB „T“ išnuomotoje sklypo dalyje daugiabučio gyvenamojo namo projektinius pasiūlymus), nekeičiant kitų detaliuoju planu nustatytų privalomųjų sklypo užstatymo reglamentų.

Vienas 43 kv. m ploto servitutas (pagal nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą 6.1 punktas) buvo skirtas privažiuoti prie sklype esančios transformatorinės. Šis servitutas, projekte įvardytas kaip S2, detaliojo plano koregavimu buvo panaikintas, kadangi transformatorinė yra griaunama (tam yra gautas ESO sutikimas). Kitas 442 kv. m ploto servitutas (nekilnojamojo turto registro duomenų išrašo 6.2 punkte apibūdintas kaip teisė neatlygintinai eiti ir važiuoti transporto priemonėmis bet kuriuo paros metu į gretimus sklypus), projekte įvardytas kaip S1, yra skirtas gretimų sklypų A. Strazdelio g. <…> (kad. Nr. <…>) bei A. Strazdelio g. <…> (kad Nr. <…>) naudotojams. Detaliojo plano koregavimu jo plotas yra sumažinamas iki 314 kv. m, panaikinant servituto dalį tik UAB „T“ nuomojamoje sklypo dalyje, dėl planuojamo pastato konfigūracijos pasikeitus įvažiavimo į sklypą vietai iš A. Strazdelio gatvės.

Kadangi UAB „T“ buvo išnuomota tik sklypo, A. Strazdelio g. <…> (kad. Nr. <…>) dalis (DNSB nuomos sutarties nebuvo sudariusi), kaip ir numatyta Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje, detaliojo plano koregavimo sprendiniams (keičiamai statybos zonai, ribai ir servitutams) 2016 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. 49SJN-2661-(14.49.105.) pritarė sklypo Strazdelio g. <…> (kad. Nr. <…>) valdytoja (valstybinę žemę patikėjimo teise valdanti institucija – NŽT Skyrius) bei vienintelė oficiali sklypo naudotoja – UAB „T“, nuomos sutartimi įteisinusi naudojimąsi 2955 kv. m sklypo dalimi, kurioje yra šiai bendrovei nuosavybės teisėmis priklausantys pastatai ir kurioje koreguojami detaliojo plano sprendiniai. […].“

 

 1. NŽT Skyriaus vedėjo 2017 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 49SK-647-(14.49.109.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. <…>), esančio A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, nustatytų kadastro duomenų pakeitimo, žemės servitutų panaikinimo ir jų nustatymo“ žemės sklype (kadastro Nr. <…>), esančiame Strazdelio g. <…>, Vilniaus m. (toliau – Žemės sklypas), buvo panaikinti žemės servitutai ir nustatytas naujas žemės servitutas.

 

 1. NŽT Skyriuje 2017 m. birželio 5 d. buvo gautas DNSB 2017 m. gegužės 23 d. prašymas išnuomoti naudojamą kitos paskirties valstybinės žemės sklypą, A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, kadastro Nr. <…>. Pageidaujamo išsinuomoti žemės sklypo plotas 0,1145 ha.

 

 1. 2017 m. spalio 19 d. išduotas statybą leidžiantis dokumentas LRS-01-171019-00181 statinio projektui „Daugiabutis gyvenamasis namas (7.3) A. Strazdelio g.<…>, Vilniuje, rekonstravimo projektas“, rašytinio pritarimo RPP-01-151014-01117 išduoto 2015 m. spalio 14 d. statinio projektui „Gamybinio pastato A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, griovimo aprašas“, 2008 m. lapkričio 11 d. išduoto statybos leidimo GN/1232/08-1207 statinio projektui „Gyvenamieji namai“ ir 2007 m. vasario 8 d. gyvenamojo namo 1P3P (7.3) rekonstrukcijai išduoto leidimo GR/100/06-1679.

 

 1. Savivaldybės administracijoje 2018 m. sausio 23 d. buvo išduotas leidimas aptverti statomą objektą – daugiabutį gyvenamąjį namą, A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, statybų metu. Prašyme dėl leidimo tverti laikiną statybinę tvorą išdavimo buvo nurodyta „leisti užtverti statybvietę laikina statybine tvora iki 2019 m. gruodžio 31 d.“

 

 1. NŽT 2018 m. kovo 5 d. rašte Nr. 1SS-454-(8.5) UAB „T“ atstovui nurodyta:

„NŽT gavo Jūsų 2017 m. gruodžio 14 d. prašymą, kuriuo prašote atnaujinti terminą skundui pateikti dėl NŽT Skyriaus vedėjo 2017 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 49SK-647-(14.49.109.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. <…>), esančio A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, nustatytų kadastro duomenų pakeitimo, žemės servitutų panaikinimo ir jų nustatymo“ (toliau – sprendimas), kurio papunkčiu buvo panaikintas kelio servitutas, suteikiantis teisę neatlygintinai eiti ir važiuoti transporto priemonėmis bet kuriuo paros metu į gretimus sklypus (tarnaujantis daiktas) ir skundą dėl Sprendimo, kuriuo prašote minėtą Sprendimą panaikinti.

Pažymėtina, kad šis Sprendimas buvo priimtas vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A30-3607 „Dėl sklypo A. Strazdelio g. <…> detaliojo plano koregavimo (statinių statybos zonos, statybos ribos ir servitutų pakeitimo“ tvirtinimo)“, kuriuo buvo patvirtintas sklypo A. Strazdelio g.<…>, detaliojo plano (reg. Nr. 1671), patvirtinto Savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 1-1095, koregavimas, keičiant detaliuoju planu sklype Nr. 1 (kadastro Nr. <…>) A. Strazdelio g. <…>, Senamiesčio seniūnijoje, nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą ir servitutus pagal statinio projekto sklypo planą.

Pagal NŽT Skyriaus pateiktą informaciją nustatyta, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla Nr. eI-346-764/2018 pagal DNSB skundą atsakovei Savivaldybės administracijai dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A30-3607 „Dėl sklypo A. Strazdelio g. <…> detaliojo plano koregavimo (statinių statybos zonos, statybos ribos ir servitutų pakeitimo“ tvirtinimo“)“ (toliau – Įsakymas) panaikinimo.

Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad kol Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama byla dėl Įsakymo panaikinimo, NŽT Skyriaus prašymu, Nekilnojamojo turto registrų centre yra įregistruotos (atstatytos) daiktinės teisės į 442 kv. m ploto ir 43 kv. m ploto kelio servitutus (tarnaujantis daiktas). Šį faktą patvirtina NTR centrinio duomenų banko 2018 m. vasario 27 d. išrašas (reg. Nr. 44/618981) (šio išrašo 6.1 ir 6.2 papunkčiai).

Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 27 straipsnio 5 dalimi, kurioje reglamentuota, kad jeigu paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo nagrinėti teismas, administracinė procedūra nutraukiama ir per 5 darbo dienas nuo tokio paaiškėjimo dienos apie tai raštu informuojamas skundą pateikęs asmuo, nutraukiame Jūsų prašymo nagrinėjimą.

NŽT raštai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui.“

 

 1. DNSB 2018 m. kovo 16 d. kreipėsi į NŽT, prašydama atlikti tarnybinį patikrinimą dėl NŽT Skyriaus veiksmų, bei nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį, o 2018 m. kovo 27 d. – prašydama nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį, nustatyti faktinius duomenis dėl žemės sklype esančių statinių, iš naujo nustatyti statinių eksploatacijai reikalingus žemės plotus, išnuomoti gyvenamajam namui, Strazdelio g. <…>, visą valstybinės žemės sklypą pagal tikslinę paskirtį.

 

 1. NŽT Skyrius 2018 m. kovo 29 d. atliko faktinių aplinkybių patikrinimą. Nustatyta, kad žemės sklypo pietinėje dalyje vyksta statybos darbai (griaunami pastatai). Teritorija aptverta statybine tvora. Šiaurinėje dalyje stovi rekonstruotas pastatas.

 

 1. NŽT Skyrius 2018 m. gegužės 25 d. atliko faktinių aplinkybių patikrinimą.

 

 1. NŽT 2018 m. liepos 30 d. rašte Nr. 1SS-1543-(.5.) DNSB nurodyta:

„NŽT gavo DNSB 2018 m. birželio 19 d. skundą „Dėl gaisrinės saugos reikalavimų užtikrinimo žemės sklype, adresas A. Strazdelio g. <…>, Vilnius“, kuriuo prašote „nedelsiant imtis visų įmanomų veiksmų, kad būtų atlaisvintas servitutinis kelias, tik kuriuo prie statinių komplekso vidinės pusės gali patekti didesnių gabaritų technika […]“.

Informuojame, kad NŽT Skyrius 2018 m. gegužės 25 d. atliko žemės sklypo (kadastro Nr. <…>), esančio A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje (toliau vadinama – Žemės sklypas), žemės naudojimo valstybinę kontrolę ir surašė Žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 49ŽN-378. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad Žemės sklypas yra dalinai naudojamas statiniui (unikalus Nr. <…>) eksploatuoti, likusioje žemės sklypo dalyje, aptvertoje statybine tvora yra vykdomi statinių (unikalūs Nr. <…> ir Nr. <…> ir Nr. <…>) griovimo darbai, t. y. antžeminė dalis yra nugriauta, transformatorinės (unikalūs Nr. <…> ir Nr. <…>) nenugriautos. Taip pat esamas servitutinis kelias (nustatytas VAV 2006 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 2.3-7119-01) yra užtvertas statybine tvora dėl Žemės sklype vykdomų statybos darbų ir juo patekti prie rampos, esančios žemės sklype (kadastro Nr. <…>) A. Strazdelio g.<…>, Vilniuje, nėra galimybės.

NŽT Skyrius, atsižvelgdamas į patikrinimo rezultatus, bei vadovaudamasis Administracinių nusižengimų kodekso 615 straipsnio 3 dalimi, pradėjo administracinio nusižengimo, atitinkančio Administracinių nusižengimų kodekso 110 straipsnio 1 dalyje ir 333 straipsnio 1 dalyje numatytų pažeidimų pobūdį, tyrimą.

NŽT Skyrius, atlikęs tyrimą ir nustatęs pažeidėjus, įpareigos juos atlaisvinti užimtą valstybinę žemę, sutvarkyti Žemės sklypą, kad jis būtų tinkamas naudoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jo paskirtį ir naudojimo būdą, bei atlaisvinti užtvertą servitutą. […].“

 

 1. NŽT Skyriaus 2019 m. vasario 13 d. rašte Nr. 49SJN-407(14.49.105.) nurodyta:

„[…]

NŽT Skyrius 2019 m. sausio 18 d. 11:00 val. atliko pakartotinį žemės sklypo (kadastro Nr. <…>), esančio A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, naudojimo patikrinimą vietovėje ir surašė Žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 49ŽN-37 […].

Patikrinimo metu nustatyta, kad žemės sklypas (kadastro Nr. <…>), esantis A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, yra naudojamas dalinai, t. y. žemės sklypo vakarinėje dalyje prie daugiabučio namo, kitoje žemės sklypo dalyje vyksta statybos darbai. Teritorija aptverta statybine tvora, į vidų patekti nebuvo galimybės. Taip pat užfiksuota, kad žemės sklypo pietrytinėje dalyje yra pastatytos naujos elektros tinklų spintos ir metalinė transformatorinė. Vietovėje atlikta fotofiksacija bei pamatuota statybinė tvora. Nustatyta, kad tvoros pastatytos valstybinėje žemėje. Užimamas valstybinės žemės plotas (A) – 117,31 kv. m.

Pažymime, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla Nr. eI-2582-764/2018 pagal Bendrovės (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą dėl NŽT 2018 m. kovo 5 d. rašto Nr. 1SS-454-(8.5.) „Dėl prašymo ir skundo nagrinėjimo“ ir NŽT Skyriaus vedėjo 2017 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 49SK-647-(14.49.109.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. <…>), esančio A. Srazdelio g. <…>, Vilniuje, nustatytų kadastro duomenų pakeitimo, žemės servitutų panaikinimo ir jų nustatymo“ panaikinimo. Ginčo esmė – prašoma panaikinti NŽT Skyriaus vedėjo sprendimą, kuriuo žemės sklype buvo panaikinti žemės servitutai ir nustatytas naujas žemės servitutas. Todėl atsižvelgdami į tai, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama ši administracinė byla, NŽT sustabdo administracinio nusižengimo teiseną dėl servitutų, iki bus priimtas teismo sprendimas.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio 1 dalies 45 punkte nustatyta, kad NŽT administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo dėl žemės naudojimo tvarkos pažeidimų, numatytų Administracinių nusižengimų kodekso 110, 112, 257, 258, 261, 333 straipsniuose.

Vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso 615 straipsnio 3 dalimi, Skyriaus darbuotojai NŽT direktoriaus yra įgalioti pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus dėl Administracinių nusižengimų kodekso 110, 112, 113, 257, 258, 261, 333, 505, 507 straipsniuose numatytų pažeidimų, taip pat priimti nutarimus paskirti administracinę nuobaudą – įspėjimą dėl Administracinių nusižengimų kodekso 333 straipsnio 1 dalyje numatytų pažeidimų, padarytų Skyriaus veiklai priskirtoje teritorijoje.

Informuojame, kad atsakomybė už 2019 m. sausio 18 d. nustatytą žemės naudojimo tvarkos pažeidimą, t. y. pastatytą statybinę tvorą valstybinėje žemėje yra numatyta Administracinių nusižengimų kodekso 110 straipsnio 1 dalyje.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, pranešame, kad NŽT Skyriuje yra vykdoma administracinio nusižengimo teisena dėl žemės naudojimo tvarkos pažeidimų, numatytų Administracinių nusižengimų kodekso 110 straipsnyje. […].“

 

 1. Informacija, susijusi su Pareiškėjos skunde nurodytų aplinkybių nagrinėjimu teismo tvarka:

21.1. „[…] DNSB administracinėje byloje Nr. eI-4347-1063/2017 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-02259-2017-1) Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė skundą, kuriame prašė: „1) Panaikinti NŽT Skyriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. 49VĮ-2162-(14.49.2.); 2) Panaikinti NŽT Skyriaus 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. 49VĮ-2190-(14.49.2.); 3) Panaikinti NŽT Skyriaus 2016 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. 49Vį-2255-(14.49.2.); 4) Atnaujinti terminą UAB „T“, DNSB, AB „Vilniaus šilumos tinklų“ naudojamų žemės sklypo, unikalus Nr. <…>, kadastro Nr. <…> Vilniaus m. k. v. adresu A. Strazdelio g.<…>, Vilnius, dalių suderinimui bei įpareigoti NŽT Skyrių vadovaujantis teisės aktais bei atsižvelgiant į teisėtu būdu suderintą žemės sklypo planą, iš naujo nustatyti žemės sklypo dalis, būtinas statiniams, esantiems žemės sklype, naudoti ir eksploatuoti pagal tikslinę jų paskirtį, išskiriant proporcingai dalis, reikalingas statinių eksploatavimui.“ Pareiškėja su skundu pateikė prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. liepos 10 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-4347-1063/2017 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-02259-2017-1) atsisakė atnaujinti terminą skundui paduoti ir skundą atsisakė priimti.

LVAT 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eAS-722-492/2017 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-02259-2017-1) atmetė DNSB atskirąjį skundą ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 10 d. nutartį paliko nepakeistą (nutartis neskundžiama).

21.2. Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. eI-346-764/2018 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-02739-2017-4) DNSB ginčijo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymą Nr. A30-3607 „Dėl sklypo A.Strazdelio g. <…>, Vilniuje, detaliojo plano koregavimo (statinių statybos zonos, statybos ribos ir servitutų pakeitimo) tvirtinimo“. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 29 d. nutartimi administracinę bylą Nr. e1-346-764/2018 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-02739-2017-4) nutraukė, o LVAT 2018 m. kovo 27 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eAS-209-520/2018 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-02739-2017-4) DNSB atskirąjį skundą atmetė ir paliko Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 29 d. nutartį nepakeistą. Teismas konstatavo:

„[…]

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 29 d. nutartimi nutraukė administracinę bylą Nr. eI-346-764/2018 pagal pareiškėjo DNSB skundą atsakovui Savivaldybės administracijai dėl Įsakymo panaikinimo.

[…]

Teismas pažymėjo, kad administracinėje byloje Nr. eI-4347-1063/2017 keliamas ginčas yra iš esmės susijęs su tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, kaip ir nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. eI-346-764/2018, ir nurodė, jog pareiškėjas minėtoje byloje yra paaiškinęs, kad DNSB buvęs pirmininkas A. B., nesušaukęs daugiabučio namo gyventojų susirinkimo, parašu patvirtino žemės sklypo, kadastro Nr. <…>, esančio A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, planą, o suderinus žemės sklypų dalis bei gavus pareiškėjo buvusio pirmininko parašą, kuriuo buvo išreikštas sutikimas daugiabučio namo gyventojų vardu, atsirado pagrindas atlikti žemės sklypo, esančio A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, detaliojo plano koregavimą. Pareiškėjas minimoje administracinėje byloje teigė, kad išrinkus naują pirmininką ir jam 2017 m. vasario 12 d. perėmus visą dokumentaciją, buvo nustatyta, kad buvo pažeisti daugiabučio namo gyventojų teisėti interesai. Atsižvelgęs į minėtas faktines aplinkybes, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. liepos 10 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-4347-1063/2017 pareiškėjo prašymą dėl termino atnaujinimo atmetė ir atsisakė priimti pateiktą skundą. Pareiškėjui pateikus atskirąjį skundą, LVAT administracinėje byloje Nr. eAS-722-492/2017 priėmė 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutartį, kuria atsisakė tenkinti pareiškėjo atskirąjį skundą ir neatnaujino skundo padavimo termino. LVAT nurodė, kad pareiškėjo teiginiai, jog apie skundžiamus sprendimus nebuvo laiku informuotas ir apie teisių pažeidimą buvo sužinota tik pasikeitus DNSB pirmininkui, laikytini nepagrįstais, nes juridinis asmuo savo teises ir pareigas vykdo per įgaliotą atstovą, kurio veiksmai yra pripažįstami juridinio asmens veiksmais. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad skundo praleidimo terminas maždaug pusę metų negali būti laikomas nežymiu, o pati DNSB nebuvo pakankamai rūpestinga ir atidi, todėl sudarė neigiamų pasekmių atsiradimo prielaidas.

Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas nei 2017 m. rugpjūčio 10 d. skunde, nei 2017 m. lapkričio 6 d. patikslintame skunde nenurodė visų aplinkybių, susijusių su nagrinėjamu ginču.

[…]

Teismas, atsižvelgęs į administracinėse bylose Nr eI-4347-1063/2017 ir Nr. eAS-722-492/2017 nustatytas ir nagrinėjamam ginčui aktualias faktines aplinkybes, darė išvadą, kad pareiškėjas apie teigiamus teisėtų interesų pažeidimus ir Įsakymą, priešingai nei teigiama pateiktame skunde, turėjo ir galėjo žinoti anksčiau nei 2017 m. liepos 10 d. Įvertinus administracinėse bylose Nr. eI-4347-1063/2017 ir Nr. eAS-722-492/2017 nustatytas faktines aplinkybes, daryta išvada, kad apie koreguojamą žemės sklypo planą pareiškėjui buvo žinoma jau 2016 m. birželio 13 d., tai patvirtina administracinėje byloje Nr. eI-4347-1063/2017 pateikto skundo priedas Nr. 5, kuriame yra pareiškėjo parašas, kuriuo tvirtinamas žemės sklypo atidalijimo planas. Teismas nurodė, kad aplinkybę, jog pareiškėjui Įsakymas galėjo būti žinomas anksčiau nei teigia pareiškėjas, patvirtina tai, kad pagal minėtų administracinių bylų faktinius duomenis buvo išrinktas naujas DNSB pirmininkas, kuris 2017 m. vasario 12 d. perėmė visą DNSB dokumentaciją, o dėl numanomų daugiabučio namo gyventojų teisėtų interesų pažeidimo kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą 2017 m. liepos 4 d., tačiau Savivaldybės administracijos 2016 m. gruodžio 8d. įsakymo Nr. A30-3607, kuriuo tvirtinamas detaliojo plano koregavimas, tuo metu neskundė.

Teismas, atsižvelgęs į bylos nagrinėjimo metu naujai paaiškėjusias aplinkybes, teisės aktų nuostatas ir teismų praktiką, darė išvadą, kad Įsakymas buvo paskelbtas tinkamai, nepažeidžiant teisės aktų nuostatų, paviešintas Savivaldybės interneto svetainėje ir teritorijų planavimo dokumentų registre, todėl skundo padavimo terminas skaičiuotinas nuo teisės akto paskelbimo dienos. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas nesielgė pakankamai atidžiai ir rūpestingai, ir apie Įsakymą žinojo ar turėjo ir galėjo žinoti anksčiau nei teigia patikslintame skunde, todėl pagrindo teigti, kad skundo padavimo terminas daugiau kaip pusę metų buvo praleistas dėl svarbių ir nuo pareiškėjo valios nepriklausančių priežasčių, nėra. Atsižvelgus į tai, pareiškėjo prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą buvo atmestas.

Vadovaujantis ABTĮ 103 straipsnio 8 punktu, laikytina, kad pareiškėjas skundą teismui padavė praleidęs skundo padavimo terminą, o teismui jo neatnaujinus, administracinė byla Nr. eI-346-764/2018 nutraukta.

[…]

LVAT teisėjų kolegija sprendžia, kad remiantis pareiškėjo atskirojo skundo argumentais skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis negali būti pripažintina nepagrįsta ir neteisėta, todėl atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista. […].“

21.3. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-2305-466/2018 (teisminio proceso Nr. 2-68-3-39713-2017-2) pagal DNSB ieškinį atsakovėms NŽT ir UAB „T“ dėl imperatyvioms normoms prieštaraujančių sandorių pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais. DNSB 2018 m. kovo 12 d. patikslintame ieškinyje prašė teismo: „[…] – Pripažinti tarp UAB „T“ ir BUAB „LC“, atstovaujamo bankroto administratoriaus […], 2014 m. liepos 17 d. sudarytos Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo be varžytinių sutarties 1.1.1. nuostatą dėl valstybinės žemės nuomos teisės pardavimo bei šios sutarties 1.3. p. nuostatą dalyje, jog: „Šalys aiškiai susitaria, kad kartu su šia Sutartimi Pirkėjas įgyja teisę naudotis Žemės sklypo dalimi, Žemės sklypo plane pažymėta taškais 5–22, 43, 42 (toliau – Žemės sklypo dalis), su tikslu joje pastatyti/rekonstruoti 2008 m. lapkričio 11 d. Savivaldybės administracijos pagrindu išduotas aukščiau nurodytas statybos leidimas, numatytas antžeminius ir požeminius statinius. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.394 str. 3 dalimi, Turto Pirkėjos įgyja teisę naudotis atitinkama Žemės sklypo dalimi tokiomis pat sąlygomis kaip Statinių Pardavėjas“ ir tarp UAB „T“ ir BUAB „LC“, atstovaujamo bankroto administratoriaus […], 2014 m. rugpjūčio 5 d. sudaryto Nekilnojamojo turto priėmimo–perdavimo akto (priedas prie 2014 m. liepos 17 d. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo be varžytinių sutarties) 1.6. nuostata niekinėmis ir negaliojančiomis nuo sutarties ir jos priedo – Nekilnojamojo turto priėmimo–perdavimo akto – sudarymo momento dėl prieštaravimo imperatyvioms teisės aktų normoms bei pripažinti negaliojančiu Nekilnojamojo turto registre 2014 m. rugpjūčio 7 d. atliktą įrašą, esantį Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo su istorija 7.7. pozicijoje, apie viso žemės sklypo nuomos teisę UAB „T“ vardu nuo įrašo įrašymo momento ir jį panaikinti.

– Pripažinti 2016 m. gruodžio 8 d. tarp NŽT ir UAB „T“ sudarytą Susitarimą dėl 2000 m. spalio 9 d. sutarties Nr. 552 N01/2000-23521 pakeitimo Nr. 49SŽN-476-(14.49.57.) niekiniu ir negaliojančiu nuo jo sudarymo momento dėl prieštaravimo imperatyvioms teisės aktų normoms ir panaikinti Nekilnojamojo turto registre įrašą apie ši susitarimą. […].“

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 24 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2305-466/2018 (teisminio proceso Nr. 2-68-3-39713-2017-2) minėtą DNSB ieškinį atmetė. Teismas konstatavo:

„[…]

Pagal ginčijamos 2014 m. liepos 17 d. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo be varžytinių sutarties 1.1.2–1.1.5 punktus atsakovė UAB „T“ ir BUAB „LC“ įsigijo gamybinės paskirties pastatus–gamybines patalpas ir transformatorines. Remiantis Sutarties 1.3.1 punktu UAB „T“, kaip turto pirkėjas įgijo teisę naudotis atitinkama žemės sklypo dalimis tokiomis pat sąlygomis, kaip ir statinių pardavėjas BUAB „LC“.

[…] Vilniaus apskrities viršininkas 2006 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 2.3-7119-01, vietoje 5041 kv. m ploto valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. <…>, esančio Strazdelio g. <…>, Vilniuje, buvo suformuoti trys žemės sklypai, tarp kurių ir 4042 kv. m žemės sklypas. Minėto įsakymo 2.1 punkte nustatyta 4042 kv. m valstybinės žemės sklypo paskirtis, būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė; gyvenamosios teritorijos (daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Įsakymo 8.2 punktu Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius, kurio teises ir pareigas vėliau perėmė NŽT, buvo įpareigotas sudaryti su UAB „LC“ papildomą susitarimą dėl 2000 m. birželio 29 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties Nr. 552 N01/2000-2352-1 dalinio pakeitimo. Tokį susitarimą Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius su UAB „LC“ sudarė 2006 m. rugpjūčio 2 d., kurio 1.1 punktu pakeistas 2000 m. birželio 29 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties 1 punktas vietoje 4 215 kv. m ploto dalies, esančios 5041 kv. m ploto sklype įrašant 4042 kv. m valstybinės žemės sklypą Strazdelio g. <…>, Vilniuje, kadastrinis Nr. <…>, 2006 m. rugpjūčio 2 d. susitarimo 1.2 punktu buvo pakeistas 2000 m. birželio 29 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties 3 punktas nurodant, kad 4215 kv. m išnuomojamo žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, žemės naudojimo būdas ir pobūdis – kitos paskirties žemė; gyvenamosios teritorijos (daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybos). Taip pat 3 punkte nurodyta galimybė keisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir (ar) pobūdį, numatytus pagal Vilniaus miesto bendrąjį ar jo specialųjį planą Lietuvos Respublikos įstatymų bei jų lydimųjų teisės aktų nustatyta tvarka. Ši sąlyga buvo nustatyta Vilniaus apskrities viršininko 2005 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 1015-01 1 punktu, šio įsakymo 2 punktu Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui nurodyta nustatyta tvarka sudaryti papildomą susitarimą UAB „LC“ dėl 2000 m. birželio 29 d. valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pakeitimo.“

[…]

Šiuo atveju NŽT, kaip valstybės patikėtinis sprendžiant valstybinės žemės pardavimo ir nuomos klausimus 2014 m. birželio 30 d. davė UAB „LC“ sutikimą perleisti 0,4042 ha valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. <…>, esančio A. Strazdelio g. <…>, dalies, apskaičiuotos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reikalingos gamybiniam pastatui, unikalus Nr. <…>, pastatui transformatorinei, unikalus Nr. <…> ir pastatui transformatorinei, unikalus Nr. <…>, eksploatuoti, nuomos teisę. 2014 m. liepos 17 d. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo be varžytinių sutartimi (1.1.1 punktas ir 1.3.1 punktas) UAB „T“ perėmė 0,4042 ha žemės sklypo nuomos teisę tokiomis pat sąlygomis, kokiomis valstybinę žemę nuomojosi buvęs nuomininkas – UAB „LC“. Dėl nurodyto teismas pripažįsta, kad esant valstybei atstovaujančios institucijos sutikimui perleisti valstybinės žemės nuomos teisę atsakovė UAB „T“, įsigydama statinius, turėjo teisę tokiomis pat sąlygomis perimti nuomos teisę iš buvusio nuomininko, kas buvo padaryta ginčijama 2014 m. liepos 17 d. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo be varžytinių sutartimi.

[…]

Šiame ginče nustatyta, kad UAB „LC“ direktorius dar 2006 m. balandžio 19 d. pateikė prašymą Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui išnuomoti 99 metams 4042 kv. m žemės sklypą Nr. 1, suformuotą pagal Savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 1-1095 patvirtintą A. Strazdelio g. <…> detalųjį planą ir skirtą gyvenamųjų pastatų rekonstrukcijai, statybai ir eksploatacijai.

[…]

Pažymėtina, kad ieškovė DNSB Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo iniciavusi administracinę bylą, kurioje prašė panaikinti NŽT Skyriaus vedėjo 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. 49VĮ-2162-(14.49.2), NŽT Skyriaus vedėjo 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. 49VĮ-2190-(14.49.2), NŽT Skyriaus vedėjo 2016 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. 49VĮ-2255-(14.49.2) bei panaikinti jų pagrindu sudarytus susitarimus. Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. e1-4347-1063/2017, 2017 m. liepos 10 d. nutartimi DNSB atsisakė atnaujinti terminą skundui paduoti ir skundą atsisakė priimti. LVAT 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi DNSB skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. liepos 10 d. nutartį paliko nepakeistą. Taip pat administracinėje byloje Nr. e1-346-764/2017 DNSB siekė ginčyti Savivaldybės administracijos 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. A30-3607 dėl sklypo A. strazdelio g. <…>, Vilniuje, detaliojo plano koregavimo. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. sausio 29 d. nutartimi administracinę bylą Nr. e1-346-764/2017 nutraukė, konstatavęs, kad DNSB kėlė ginčą, susijusį iš esmės su tomis pačiomis aplinkybėmis, kokios nurodytos administracinėje byloje Nr. e1-4347-1063/2017, tarp kurių ir tokia, jog buvęs DNSB pirmininkas A. B., nesušaukęs daugiabučio namo gyventojų susirinkimo, savo parašu patvirtino žemės sklypo, kadastro Nr. <…>, esančio A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, planą, o suderinus žemės sklypų dalis bei gavus pareiškėjo buvusio pirmininko parašą, kuriuo buvo išreikštas sutikimas daugiabučio namo gyventojų vardu, atsirado pagrindas atlikti žemės sklypo, esančio A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, detaliojo plano koregavimą. Vėliau, išrinkus naująjį pirmininką ir jam 2017 m. vasario 12 d. perėmus visą DNSB dokumentaciją, paaiškėjo, jog buvo pažeisti daugiabučio namo gyventojų teisėti interesai. Vilniaus apygardos administracinis teismas konstatavo, kad DNSB apie plano koregavimą turėjo sužinoti dar 2016 m. birželio 13 d., nes administracinėje byloje Nr. e1-4347-1063/2017 kaip skundo priedą pateikė koreguojamą žemės sklypo planą su DNSB atstovo parašu. LVAT 2018 m. kovo 27 d. nutartimi DNSB atskirąjį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. sausio 29 d. nutartį paliko nepakeistą. Dėl nurodyto teismas šioje byloje konstatuoja, kad nėra nuginčytas nei vienas administracinis aktas ar teritorijų planavimo dokumentas, kurių pagrindu buvo nustatinėjamos ginčo sklypo dalys ir kurių pagrindu atsakovė UAB „T“ sudarė susitarimą dėl valstybinės žemės nuomos.

NŽT Skyriaus 2018 m. kovo 29 d. faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte Nr. FD-177 nurodyta, kad valstybinės žemės sklype A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, vykdomi statybos darbai – griaunami pastatai […]. Teismas pažymi, kad ieškovės ginčijamų sandorių metu gamybiniai statiniai realiai buvo, NŽT sutiko, kad BUAB „LC“ perleistų valstybinės žemės nuomos teisę ir po to NŽT su UAB „T“ pasirašė susitarimą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo. NŽT neturėjo pretenzijų nei BUAB „LC“, nei UAB „T“ dėl valstybinės žemės nuomos sutarties vykdymo ir nenustatė jokio pagrindo nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartį. Ieškovei, kaip minėta, buvo žinoma apie BUAB „LC“ kreditorių sprendimą parduoti žemės sklype, A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, esančius gamybinius, taip pat žemės nuomos teisę, nes DNSB atstovas dalyvavo BUAB „LC“ 2014 m. vasario 26 d. kreditorinių susirinkime. Nėra jokių duomenų, kad vykdant BUAB „LC“ nekilnojamojo turto pardavimą būtų pažeistos procedūros. Teismas akcentuoja, kad iki pat 2014 m. liepos 17 d. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo be varžytinių sutarties sudarymo metu susidarė situacija, jog iš esmės buvo pakeista ginčo žemės sklypo naudojimo tikslinė paskirtis į gyvenamųjų namų statybos dar realiai žemės sklype esant gamybiniams statiniams ir valstybinės žemės nuomininkui BUAB „LC“, t. y. žemės paskirties pakeitimą iniciavo buvęs valstybinės žemės nuomininkas. Pažymėtina, kad ginčijama 2014 m. liepos 17 d. sutartimi UAB „T“ įgijo turtines teises į Techninį projektą, kurio pagrindu Savivaldybės administracija 2008 m. lapkričio 11 d. išdavė statybos leidimą Nr. GN/1232/08-1207 bei atsakovė maksimalia įstatymų leistina apimtimi įsigijo visas turtines teises į Techninio projekto pagrindu parengtą Darbo projektą bei visus su tuo susijusius dokumentus. 2014 m. liepos 17 d. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo be varžytinių sutarties sudarymo metu gamybinės paskirties statiniai realiai buvo valstybinės žemės sklype, todėl buvo pagrindas tęsti valstybinės žemės nuomos sutartį, tik pasikeitė nuomininkas NŽT su tuo sutikus. Statiniai realiai buvo ir 2016 m. gruodžio 8 d. Susitarimo Nr. 49SŽN-476-(14.49.57) dėl 2000 m. spalio 9 d. sutarties Nr. 552 N01/2000-23521 pakeitimo sudarymo metu, todėl nėra pagrindo laikyti niekiniais ir negaliojančiais minėtų sandorių, kaip prieštaraujančiais imperatyvioms įstatymų nuostatoms (CK 1.80 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgtina, kad ieškovė nenuginčijo teritorijų planavimo dokumentų ir iš esmės yra praradusi galimybę juos ginčyti. Pagal faktinę susidariusią situaciją valstybinės žemės sklype A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, galioja teritorijų planavimo dokumentai, pagal kuriuos žemės paskirtis yra kita nei buvusių gamybinių statinių, bet gamybiniams statiniams, jų egzistavimo metu buvo reikalingas žemės plotas jiems eksploatuoti, o vėlesnė faktinė padėtis nėra aktuali ginčo sprendimui. […].“

Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs ieškovės – DNSB – apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-2305-466/2018 pagal ieškovės – DNSB – ieškinį atsakovėms – UAB „T“ ir NŽT dėl imperatyvioms normoms prieštaraujančių sandorių pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais, 2019 m. spalio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-1190-430/2019 paliko pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą.

21.4. Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla Nr. e1-2333-764/2019 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-01186-2018-0) pagal DNSB skundą dėl NŽT 2018 m. kovo 5 d. rašto Nr. 1SS-454-(8.5.) „Dėl prašymo ir skundo nagrinėjimo“ ir NŽT Skyriaus vedėjo 2017 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 49SK-647-(14.49.109.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. <…>), esančio A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, nustatytų kadastro duomenų pakeitimo, žemės servitutų panaikinimo ir jų nustatymo“ panaikinimo. Ginčo esmė – prašoma panaikinti NŽT Skyriaus vedėjo 2017 m. kovo 21 d. sprendimą Nr. 49SK-647-(14.49.109.), kuriuo žemės sklype buvo panaikinti žemės servitutai ir nustatytas naujas žemės servitutas. Tarp DNSB ir NŽT buvo sudaryta taikos sutartis, tačiau Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. gegužės 14 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. e1-2333-764/2019 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-01186-2018-0) atsisakė ją tvirtinti. DNSB dėl šios teismo nutarties pateikė atskirąjį skundą LVAT.

LVAT 2019 m. spalio 2 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-441-492/2019 paliko nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. gegužės 14 d. nutartį, todėl Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjo bylą iš esmės. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. gruodžio 23 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-2333-764/2019 DNSB skundą ir patikslinto skundo dalį dėl NŽT Skyriaus vedėjo 2017 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 49SK-647-(14.49.109.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. <…>), esančio A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, nustatytų kadastro duomenų pakeitimo, žemės servitutų panaikinimo ir jų nustatymo“ panaikinimo ir įpareigojimo NŽT iš naujo išnagrinėti DNSB prašymą dėl termino atnaujinimo ir skundą dėl NŽT Skyriaus vedėjo 2017 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 49SK-647-(14.49.109.) nutraukė, o skundą ir patikslinto skundo dalį dėl NŽT 2018 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. 1SS-454-(8.5) ,,Dėl prašymo ir skundo nagrinėjimo“ panaikinimo atmetė kaip nepagrįstą.

NŽT 2020 m. gruodžio 23 d. pateiktais duomenimis, dėl šio teismo sprendimo DNSB 2020 m. sausio 21 d. padavė LVAT apeliacinį skundą, teisminis nagrinėjimas šioje administracinėje byloje nebaigtas.

 

 1. NŽT informavo Seimo kontrolierių dėl valstybinės žemės sklypo dalies nuomos DNSB:

„[…] iš NŽT Skyriaus pateiktos informacijos ir dokumentų nustatyta, jog NŽT Skyrius 2019 m. liepos 19 d. rašte Nr. 49SJN-1900-(14.49.105.) […] DNSB nurodė prie jos prašymo išnuomoti dalį Žemės sklypo (reg. 2018-10-05 Nr. 49GJ-5109) pateikto […] matininko L. K. 2017 m. gegužės 16 d. parengto Žemės sklypo dalių, reikalingų savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ir įrenginiui eksploatuoti, plano, trūkumus bei nurodė, kokius papildomus dokumentus turi pateikti DNSB.

NŽT Skyriaus rašte taip pat nurodyta, kad „[…] klausimą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo galės spręsti baigus nagrinėti administracinę bylą Nr. e1-2333-764/2019 dėl servitutų bei pateikus teisės aktų nustatyta tvarka tinkamą planą, statiniams eksploatuoti Žemės sklype. […]“.

 

 1. NŽT informavo, kad NŽT Skyrius 2020 m. gruodžio 21 d. nutarimu nutraukė pradėtą administracinio nusižengimo teiseną UAB ,,T“ vadovo atžvilgiu, konstatavęs, kad UAB ,,T“ veiksmuose nebuvo tyčios – siekio savavališkai užimti valstybinę žemę, t. y. valstybinės žemės dalies aptvėrimas statybine (laikina) tvora, kurios pastatymui neprieštaravo Savivaldybės administracija, nelaikytinas administraciniu nusižengimu.

Nutarime nurodyta:

„[…]

NŽT Skyriui pateiktas leidimas aptverti iki 2019 m. sausio 25 d., kuris buvo pratęstas iki 2019 m. rugsėjo 1 d. Pažymėtina, kad 2018 m. sausio 23 d. Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyrius išdavė UAB „T“ leidimą Nr. AK-157/42/2018 (Nr. A318-71/18/2.9.1.25-10K7) „aptverti ir kasti“ bei šio leidimo galiojimą pratęsė leidimu Nr. AK176/42/2018 (Nr. A318-81/18/2.9.1.25-10K7) „Aptverti“. […].“

 

 1. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis:

24.1. 0,4042 ha žemės sklypo (kadastro Nr. <…>), A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, savininkas nuo 2006 m. liepos 31 d. yra Lietuvos Respublika (patikėjimo teise valdo NŽT). Dėl 0,2955 ha ploto sklypo sudaryta nuomos sutartis su UAB „T“ (kaip įregistravimo pagrindas nurodyta: valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis, susitarimas, susitarimas, susitarimas, sutartis, susitarimas pakeisti sutartį, priėmimo–perdavimo aktas, susitarimas pakeisti sutartį). Prie daiktinių teisių, susijusių su sklypu, nurodyta:

– 0,0043 ha sklypo plotui kelio servitutas-teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas). Kaip įregistravimo pagrindas nurodytas 2006 m. liepos 20 d. apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-7119-01, NŽT teritorinio skyriaus 2017 m. gruodžio 22 d. raštas Nr. 49SJN-3020-(14.49.105.). Aprašyme nurodyta, kad teisė neatlygintinai bet kuriuo paros metu eiti ir važiuoti transporto priemonėmis prie transformatorinės pastotės ją prižiūrintiems darbuotojams 43 kv. m žemės sklypo dalimi, pažymėta skaičiais 8, 9, 47, 48 (kol ši transformatorinė bus iškelta už sklypo ribų);

– 0,0442 ha sklypo plotui kelio servitutas-teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas). Kaip įregistravimo pagrindas nurodytas 2006 m. liepos 20 d. apskrities viršininko įsakymas Nr. 2.3-7119-01, NŽT teritorinio skyriaus 2017 m. gruodžio 22 d. raštas Nr. 49SJN-3020-(14.49.105.). Aprašyme nurodyta, kad teisė neatlygintinai bet kuriuo paros metu į gretimus sklypus 442 kv. m žemės sklypo ploto dalimi, pažymėta skaičiais 1-3; 40-23; 1;

24.2. žemės sklype (kadastro Nr. <…>), A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje:

24.2.1. gamybinis pastatas (un. Nr. <…>; žymėjimas plane – 4P3p), 2019 m. gegužės 25 d. duomenimis, išregistruotas;

24.2.2. gamybinis pastatas (un. Nr. <…>; žymėjimas plane – 2P2/p), adresu šv. Dvasios g.<…>, 2020 m. liepos 29 d. duomenimis – nebaigtas statyti daugiabutis gyvenamasis namas;

24.2.3. gyvenamasis namas (un. Nr. <…>; žymėjimas plane – 1A3p), A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje;

24.2.4. transformatorinė (un. Nr. <…>; žymėjimas plane – 6I1p), 2019 m. gegužės 25 d. duomenimis, išregistruota;

24.2.5. transformatorinė (un. Nr. <…>; žymėjimas plane – 7I1p), 2019 m. gegužės 25 d. duomenimis, išregistruota;

24.2.6. inžineriniai tinklai–šalto vandens tiekimo vamzdynas (un. Nr. <…>; žymėjimas plane – 1-2).

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos

5 straipsnis:

„[…] Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.“

 

 1. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo:

1 straipsnis. Teisingumo vykdymas

„1. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. […].“

 

 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso:

4.111 straipsnis:

„1. Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą.

 1. Pasikeitus tarnaujančiojo ar viešpataujančiojo daikto nuosavybės teisės subjektui, nustatytas servitutas išlieka“.

4.124 straipsnis:

„[…]

 1. Iš servituto kylančios teisės ir pareigos atsiranda tik įregistravus servitutą, išskyrus atvejus, kai servitutą nustato įstatymai.“

 

 1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo:

21 straipsnis. Žemės savininkų ir kitų naudotojų pareigos

„Žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo:

1) naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą;

2) laikytis žemės sklypui nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytų reikalavimų; […].“

 

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“:

„[…]

 1. Nustatyti, kad:

[…]

2.12. Valstybinės žemės pardavėjai ir nuomotojai kontroliuoja, kaip valstybinės žemės sklypų pirkėjai ir nuomininkai vykdo sąlygas, numatytas valstybinės žemės pirkimo–pardavimo ir nuomos sutartyse, o nustatę pažeidimų – reikalauja juos pašalinti arba inicijuoja šių sutarčių nutraukimą ir įstatymų nustatyta tvarka kreipiasi, kad būtų atlyginti nuostoliai. […].“

 

 1. Žemės ūkio ministerijos nuostatai:

„[…]

 1. Žemės ūkio ministerijos veiklos tikslai yra formuoti valstybės politiką […] žemės reformos, žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro, žemės naudojimo valstybinės kontrolės, […] srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti šios valstybės politikos įgyvendinimą. […].“

 

 1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatai:

„[…]

 1. NŽT, vykdydama jai pavestus uždavinius atlieka šias funkcijas:

[…]

7.4. perduoda neatlygintinai naudoti, išnuomoja valstybinės žemės sklypus, […];

[…]

7.14. organizuoja ir vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę; […].“

 

 1. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai:

„[…]

 1. Taisyklės yra privalomos visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja Statybos įstatymas.
 2. Taisyklėse išdėstyti pagrindiniai statinių gaisrinės saugos reikalavimai. […]
 3. […] naudojant statinį, taikomos gaisrinės saugos priemonės turi atitikti esminį statinio gaisrinės saugos reikalavimą per visą statinio naudojimo trukmę […].

[…]

 1. Gaisro gesinimas ir gelbėjimo darbai užtikrinami konstrukcinėmis, tūrinio suplanavimo, inžinerinėmis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. Prie jų priskiriama:

147.1. gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimo ir privažiavimo prie objekto kelių, sujungtų su funkciniais įvažiavimo ir privažiavimo keliais, arba specialių kelių įrengimas;

[…]

 1. Prie kiekvieno statinio, gaisro gesinimo šaltinio ir gaisrinio hidranto turi būti įrengti tinkami keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti. Kelių, skirtų gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti, projektavimo reikalavimai:

[…]

148.6. kelių plotis turi būti ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis – ne mažesnis kaip 4,5 m; […].“

 

 1. Žemės naudojimo valstybinės kontrolės organizavimo ir vykdymo, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo taisyklės:

„[…]

 1. Asmuo, pranešęs apie galimą žemės naudojimo tvarkos pažeidimą, apie patikrinimo metu nustatytas aplinkybes ir priimtus sprendimus teritorinio skyriaus raštu informuojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo žemės naudojimo patikrinimo atlikimo dienos, jei patikrinimo metu nebuvo nustatytų žemės naudojimo tvarkos pažeidimų, o jei patikrinimo metu pažeidimai nustatyti, – ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Patikrinimo akto surašymo dienos. […].“

 

Tyrimui reikšminga teismų praktika

 

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime byloje Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03 konstatavo:

„[…] Konstitucinis Teismas 2004 m. liepos 1 d. nutarime ir 2004 m. lapkričio 5 d. išvadoje konstatavo, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Valdžios atsakomybė visuomenei – teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms […].“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Atsižvelgiant į skunde nurodytas ir tyrimo metu paaiškėjusias aplinkybes, išvadas tikslinga pateikti, išskiriant šiuos klausimus:

35.1. dėl valstybinės žemės daugiabučio gyvenamojo namo eksploatacijai nuomos sutarties sudarymo;

35.2. dėl teisės naudotis Nekilnojamojo turto registre registruotu servitutiniu keliu valstybinėje žemėje neužtikrinimo.

 

Dėl valstybinės žemės daugiabučio gyvenamojo namo eksploatacijai nuomos sutarties sudarymo

 

 1. Atsižvelgiant į tyrimo metu gautą informaciją, susijusią su šioje dalyje nagrinėjamu klausimu, atkreiptinas dėmesys į šiuos momentus:

36.1. Pareiškėjai kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl galimai neteisėtų NŽT pareigūnų veiksmų, nesprendžiant valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo klausimo.

36.2. Savivaldybės tarybai 2006 m. kovo 22 d. patvirtinus žemės sklypo, A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, detalųjį planą, buvo suformuoti trys atskiri žemės sklypai Nr. 1 (4 042 kv. m), Nr. 2 (417 kv. m) ir Nr. 3 (582 kv. m) (šiuo metu A. Strazdelio g. <…>, A. Strazdelio g. <…> ir A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje). Detaliuoju planu žemės sklype Nr. 1 (A. Strazdelio g. <…>) buvo suprojektuotas 442 kv. m ploto kelio servitutas, skirtas patekti į žemės sklypus Nr. 2 (A. Strazdelio g. <…>) ir Nr. 3 (A. Strazdelio g. <…>) ir 43 kv. m. ploto kelio servitutas, skirtas patekti prie transformatorinės pastotės.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2016 m. gruodžio 8 d. patvirtino Detaliojo plano koregavimą, kuriuo buvo pakeista statinių statybos zona, statybos riba ir servitutai.

36.3. DNSB 2017 m. gegužės 23 d. raštu (žr. pažymos 12 punktą) kreipėsi į NŽT Skyrių, prašydama išnuomoti gyvenamajam namui, Strazdelio g. <…>, eksploatuoti naudojamą žemės sklypo, A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, plotą (0,1145 v. m), o 2018 m. kovo 27 d. – išnuomoti visą valstybinės žemės sklypą (žr. pažymos 16 punktą).

36.4. NŽT Skyriaus specialistai ne kartą atliko žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimus (žr. pažymos 17–18 ir 20 punktus). Valstybinės žemės nuomos DNSB klausimas nebuvo sprendžiamas.

36.5. Teismo tvarka buvo nagrinėjami klausimai, susiję su Pareiškėjų skunde nurodytomis aplinkybėmis (žr. pažymos 21 punktą).

Teismai konstatavo, kad nebuvo nuginčytas nei vienas administracinis aktas ar teritorijų planavimo dokumentas, kurių pagrindu buvo nustatinėjamos ginčo sklypo dalys ir kurių pagrindu buvo sudarytas Susitarimas dėl valstybinės žemės nuomos.

36.6. NŽT informavo, kad valstybinės žemės sklypo dalies nuomos DNSB klausimas galės būti sprendžiamas, pasibaigus teisminiams procesams. NŽT pateiktais duomenimis, teisminis procesas dar nebaigtas administracinėje byloje Nr. eI-2333-764/2019 (žr. pažymos 21.4 punktą).

36.7. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, jog NŽT 2019 m. liepos 19 d. raštu DNSB buvo informuota apie prie prašymo spręsti žemės sklypo dalies nuomos klausimą pridėto sklypo plano trūkumus bei nurodė, kokius papildomus dokumentus turi pateikti DNSB (žr. pažymos 22 punktą).

 

 1. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad daugiabučio gyvenamojo namo, A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, eksploatacijai reikalingos valstybinės žemės nuomos klausimas nesprendžiamas, kol nebaigtas teisminis nagrinėjimas (žr. pažymos 21.4 ir 36.6 punktus) ir nepateikti reikalingi dokumentai (NŽT pateiktais duomenimis, žemės sklypo plane turi būti pašalinti trūkumai, nurodyti NŽT Skyriaus 2019 m. liepos 19 d. rašte (žr. pažymos 22 punktą), ir pateikti papildomi dokumentai).

 

 1. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punkto ir 17 straipsnio 4 dalies nuostatas, skundo tyrimo metu paaiškėjus, kad skundas nagrinėtinas kitoje institucijoje, skundo tyrimas nutraukiamas.

Atsižvelgiant į tai, kad valstybinės žemės nuomos gyvenamojo namo eksploatacijai sutarties sudarymo klausimas spręstinas NŽT Skyriuje, pasibaigus teisminiams procesams ir DNSB pateikus reikalingus dokumentus (žr. pažymos 37 punktą), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, šios DNSB „A“ ir UAB „B“ skundo dalies tyrimas nutrauktinas.

 

Dėl teisės naudotis Nekilnojamojo turto registre registruotu servitutiniu keliu valstybinėje žemėje neužtikrinimo

 

 1. Atsižvelgiant į tyrimo metu gautą informaciją, susijusią su šioje dalyje nagrinėjamu klausimu, atkreiptinas dėmesys į šiuos momentus:

39.1. Pareiškėjai kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl galimai neteisėtų NŽT pareigūnų veiksmų, nesprendžiant servitutinio kelio atlaisvinimo klausimo.

39.2. Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą (žr. pažymos 27 punktą). Iš servituto kylančios teisės ir pareigos atsiranda, jį įregistravus Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje.

39.3. Savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 22 d. patvirtintu žemės sklypo, A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, detaliuoju planu žemės sklype Nr. 1 (A. Strazdelio g. <…>) buvo suprojektuotas 442 kv. m ploto kelio servitutas, skirtas patekti į žemės sklypus Nr. 2 (A. Strazdelio g. <…>) ir Nr. 3 (A. Strazdelio g. <…>) ir 43 kv. m. ploto kelio servitutas, skirtas patekti prie transformatorinės pastotės (žr. pažymos punktą).

39.4. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2016 m. gruodžio 8 d. patvirtino Detaliojo plano koregavimą, kuriuo buvo pakeista statinių statybos zona, statybos riba ir servitutai (žr. pažymos 8 punktą).

39.5. Atsižvelgiant į Detaliojo plano koregavimą, NŽT Skyriaus vedėjo 2017 m. kovo 21 d. sprendimu buvo panaikinti 442 kv. m ir 43 kv. m ploto kelio servitutai ir suprojektuotas naujas 314 kv. m ploto servitutas (žr. pažymos 11 punktą). Dėl šio sprendimo panaikinimo buvo kreiptasi į NŽT, tačiau ši institucija 2018 m. kovo 5 d. sprendimu atsisakė atnaujinti terminą dėl NŽT Skyriaus vedėjo 2017 m. kovo 21 d. sprendimo ginčijimo (žr. pažymos 15 punktą).

39.6. Bendrovė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti NŽT 2018 m. kovo 5 d. sprendimą, NŽT Skyriaus vedėjo 2017 m. kovo 21 d. sprendimą ir įpareigoti NŽT Pareiškėjo prašymą dėl termino atnaujinimo ir skundą dėl 2017 m. kovo 21 d. sprendimo išnagrinėti iš naujo (žr. pažymos 21.4 punktą).

39.7. NŽT patikrinimo metu 2018 m. gegužės 25 d. nustačius, kad nėra galimybės naudotis servitutiniu keliu, buvo inicijuotas administracinio nusižengimo tyrimas (žr. pažymos 19 punktą). 2019 m. vasario 13 d. administracinio nusižengimo teisena dėl servituto buvo sustabdyta (žr. pažymos 20 punktą).

39.8. NŽT 2018 m. liepos 18 d. rašte konstatavo, kad NŽT Skyriaus vedėjo 2017 m. kovo 21 d. sprendimas, kuriuo buvo panaikinti 442 kv. m ir 43 kv. m ploto servitutai ir patvirtintas naujas 314 kv. m ploto servitutas, priimtas, nesilaikant Civilinio kodekso 4.130 straipsnio 1 dalies, Žemės įstatymo 23 straipsnio 2 ir 10 dalių nuostatų. Todėl Bendrovė atsiėmė teismui pateiktą prašymą įpareigoti NŽT iš naujo išnagrinėti skundą dėl 2017 m. kovo 21 d. sprendimo.

39.9. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis valstybinės žemės sklype registruoti servitutiniai keliai (žr. pažymos 24.1 punktą).

39.10. Dėl servitutinio kelio, užtikrinančio galimybę patekti prie statinių komplekso vidinės dalies, užtvėrimo statybine tvora administracinio nusižengimo tyrimas buvo nutrauktas 2020 m. gruodžio 21 d. (žr. pažymos 23 punktą), konstatavus, kad nenustatytas siekis savavališkai užimti valstybinę žemę – valstybinės žemės dalies aptvėrimas statybine (laikina) tvora, kurios pastatymui neprieštaravo Savivaldybės administracija, nelaikytinas administraciniu nusižengimu.

Iš 2020 m. gruodžio 21 d. nutarimo (žr. pažymos 23 punktą) turinio neaišku, ar šiuo metu nėra pasibaigęs Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyriaus išduoto leidimo aptverti teritoriją galiojimo terminas.

Tyrimo metu nebuvo gauta duomenų, ar DNSB buvo informuota apie 2020 m. gruodžio 21 d. nutarimo nutraukti administracinio nusižengimo teiseną priėmimą.

 

 1. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra pabrėžęs atsakingo valdymo principą (žr. pažymos 34 punktą), kuris yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (žr. pažymos 25 punktą), numatant, jog valdžia tarnauja žmonėms.

 

 1. Apibendrinant, darytina išvada, jog NŽT Skyriaus specialistams atlikus ne vieną žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimą, buvo konstatuotas servitutinio kelio užtvėrimo faktas, inicijuota administracinio nusižengimo teisena, tačiau Pareiškėjų teigimu, jie neturi informacijos apie tyrimo dėl servituto užtvėrimo rezultatus, negali naudotis servitutiniu keliu. Dėl užtvėrimo nei prie žemės sklype stovinčio gyvenamojo namo, nei prie gretimuose sklypuose esančių pastatų, prie kurių privažiuoti ir buvo nustatytas servitutas, iš kiemo pusės galimai neprivažiuoja stambių gabaritų technika, įskaitant ir gelbėjimo tarnybas. Netoleruotina situacija, kai dėl valdžios institucijų neefektyvaus veikimo Pareiškėjai patiria nežinomybę. Tenka konstatuoti, kad tokia situacija nėra suderinama su Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintu atsakingo valdymo principu (žr. pažymos 25 ir 34 punktus), numatančiu, kad valdžia tarnauja žmonėms. Todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, ši DNSB „A“ ir UAB „B“ skundo dalis pripažintina pagrįsta.

 

 1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui tikslinga rekomenduoti:

42.1. pateikti informaciją dėl galimybės šiuo metu naudotis Nekilnojamojo turto registre valstybinės žemės sklype, A. Strazdelio g.<…>, Vilniuje, registruotais servitutais;

42.2. valstybinės žemės, reikalingos daugiabučio gyvenamojo namo eksploatacijai, nuomos klausimą spręsti teisės aktų nustatyta tvarka;

42.3. spręsti klausimą dėl DNSB informavimo apie administracinio nusižengimo teisenos 2020 m. gruodžio 21 d. nutraukimą (žr. pažymos 23 ir 33 punktus).

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės politiką žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro srityse formuoja, šios valstybės politikos įgyvendinimą organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (žr. pažymos 33 punktą), tikslinga šiai institucijai rekomenduoti:

43.1. pateikti išvadą, ar Nekilnojamojo turto registre registruoto servitutinio kelio užtvėrimas, vadovaujantis savivaldybės administracijos išduotu leidimu (laikinai) užtverti statybinę tvorą, nelaikytinas teisės aktų reikalavimų pažeidimu;

43.2. pateikti išvadą, kokių veiksmų turi imtis žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimą atliekantys specialistai, Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje registruotą servitutinį kelią radę užtvertą statybine tvora, kurios įrengimui duotas savivaldybės administracijos leidimas; kaip turi būti užtikrinama teisė naudotis Nekilnojamojo turto registre registruotu servitutiniu keliu.

 

 1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos tikslinga rekomenduoti inicijuoti patikrinimo atlikimą ir nustatyti, ar įvykus gaisrui daugiabučio gyvenamojo namo, A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, patalpose, kurių langai išeina į vidinį kiemą, šiuo metu būtų užtikrinta galimybė vykdyti gaisro gesinimo darbus; kaip nagrinėjamu atveju užtikrinami privažiavimui gaisro gesinimui prie daugiabučių gyvenamųjų namų keliami reikalavimai.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

DNSB „A“ ir UAB „B“ skundo dalies tyrimą dėl valstybinės žemės daugiabučio gyvenamojo namo eksploatacijai nuomos sutarties sudarymo nutraukti.

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

DNSB „A“ ir UAB „B“ skundo dalį dėl teisės naudotis Nekilnojamojo turto registre registruotu servitutiniu keliu valstybinėje žemėje neužtikrinimo pripažinti pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1, 6 ir 14 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja:

 

47.1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai

47.1.1. pateikti išvadą, ar Nekilnojamojo turto registre registruoto servitutinio kelio užtvėrimas, vadovaujantis savivaldybės administracijos išduotu leidimu (laikinai) užtverti statybinę tvorą, nelaikytinas teisės aktų reikalavimų pažeidimu;

47.1.2. pateikti išvadą, kokių veiksmų turi imtis žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimą atliekantys specialistai, Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje registruotą servitutinį kelią radę užtvertą statybine tvora, kurios įrengimui duotas savivaldybės administracijos leidimas; kaip turi būti užtikrinama teisė naudotis Nekilnojamojo turto registre registruotu servitutiniu keliu.

 

47.2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui

47.2.1. pateikti informaciją dėl galimybės šiuo metu naudotis Nekilnojamojo turto registre valstybinės žemės sklype, A. Strazdelio g. <..>, Vilniuje, registruotais servitutais;

47.2.2. valstybinės žemės, reikalingos daugiabučio gyvenamojo namo eksploatacijai, nuomos klausimą spręsti teisės aktų nustatyta tvarka;

47.2.3. spręsti klausimą dėl DNSB informavimo apie administracinio nusižengimo teisenos 2020 m. gruodžio 21 d. nutraukimą (žr. pažymos 23 ir 33 punktus).

 

47.3. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos – inicijuoti patikrinimo atlikimą ir nustatyti, ar įvykus gaisrui daugiabučio gyvenamojo namo, A. Strazdelio g. <…>, Vilniuje, patalpose, kurių langai išeina į vidinį kiemą, šiuo metu būtų užtikrinta galimybė vykdyti gaisro gesinimo darbus; kaip nagrinėjamu atveju užtikrinami privažiavimui gaisro gesinimui prie daugiabučių gyvenamųjų namų keliami reikalavimai.

 

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                                                                                                   Augustinas Normantas