PAŽYMA DĖL ASOCIACIJOS X SKUNDO PRIEŠ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Dokumento numeris 4D-2023/2-407
Data 2023-07-14
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL ASOCIACIJOS X SKUNDO PRIEŠ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
Kontrolierius Milda Vainiutė
Atsisiųsti Atsisiųsti Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo asociacijos X (toliau – Pareiškėja), kurios interesams atstovauja Y (toliau – Pareiškėjos atstovas), skundą dėl Trakų rajono savivaldybės (toliau ir citatose – Savivaldybės) darbuotojų veiksmų (neveikimo) sprendžiant eismo organizavimo klausimą bei nagrinėjant 2022-07-01 prašymą.

2. Pareiškėjos atstovas skunde, be kita ko, nurodo:
2.1. 2022-05-03 Savivaldybės Kelių eismo saugumo komisijos (toliau ir citatose – Komisija) „[…] sprendimu Trakų miesto centrinėje dalyje, atkarpose Karaimų g. prie įvažiavimo į Apžvalgos g.; Vytauto g. ir Kranto g. sankirtoje; Trakų g. prie Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, įrengti Kelių eismo taisyklėse (toliau vadinama – KET) numatyti draudžiamieji kelio ženklai Nr. 305 Motociklų eismas draudžiamas.“
2.2. „2022 m. liepos 26 d. Savivaldybės meras […], atsakydamas į […] 2022 m. liepos 1 d. prašymą dėl informacijos suteikimo, raštu Nr. MP3E-144 „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo“, nurodė, kad draudžiamieji ženklai Nr. 305 ,,Motociklų eismas draudžiamas” Trakų miesto centrinėje dalyje įrengti remiantis 2022-05-03 Komisijos sprendimu, gavus 2022-04-19 UAB ,,Trakų paslaugos“ pasiūlymą ,,Dėl kelio ženklų ir eismo pakeitimų Trakų mieste“ trijose vietose: Karaimų g. prie įvažiavimo į Apžvalgos g.; Vytauto g. ir Kranto g. sankirtoje; Trakų g. prie Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos. Rašte nurodoma, kad KET ženklai draudžiantys motociklų eismą, įrengti dėl motociklų parkavimo pažeidimų, dėl motociklų garsinės taršos bei saugumo, siekiant užtikrinti gyventojų ir svečių saugumą nuo motociklų eismo.
Pažymėtina, kad Savivaldybės meras […] rašte „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo“ Nr. MP3E-144, nurodomo 2022-05-03 […] Komisijos sprendimo nepateikė, o pridėjo tik neinformatyvų 2022-05-03 Komisijos posėdžio protokolą Nr.AP8- 176.“
2.3. „Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 4 punkte įtvirtintas įstatymo viršenybės principas reikalauja, kad „administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais“. Vadovaujantis objektyvumo principu, „administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs“ (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 9 p.). Atitinkamai Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnyje detalizuota, kad administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.
Nagrinėjamu atveju Savivaldybės mero […] įvardijamas 2022-¬05-03 Komisijos sprendimas draudžiamųjų ženklų Nr. 305 ,,Motociklų eismas draudžiamas” pastatymui Trakų miesto centrinėje dalyje – trijose vietose: Karaimų g. prie įvažiavimo į Apžvalgos g.; Vytauto g. ir Kranto g. sankirtoje; Trakų g. prie Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, atkarpose, neatitinka esminių Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio reikalavimų. Iš 2022 m. gegužės 3 d. posėdžio protokolo Nr. AP8-176 turinio galima tik nuspėti, kad, tarimas sprendimas (20 punkto III dalis), tikėtinai turėtų būti grindžiamas UAB Trakų paslaugos 2022-04-19 raštu Nr. 24 „Dėl kelio ženklų ir eismo pakeitimų Trakų mieste“, kadangi bendrovė teikia automobilių parkavimo vietų administravimo paslaugą ir prašo Komisiją atsižvelgti į siūlomus pakeitimus Trakų miesto centrinėje dalyje apribojant motociklų eismą, įrengiant draudžiamuosius kelio ženklus Nr. 305 (2022-04-19 raštas Nr. 24, 3 punktas).
[…] Komisija sprendime (protokole) nenurodė jokio faktinio ir teisinio sprendimo priėmimo pagrindo, nenurodė jokių objektyvių motyvų. Kaip matome Komisijos 2022 m. gegužės 03 d. protokolo 20 punkto III dalyje nurodoma, kad prašymui pritarta, ženklus įrengti po horizontalaus stovėjimo vietų ženklinimo, taigi laiko perspektyvoje draudžiamojo ženklo Nr. 305 „Motociklų eismas draudžiamas“ pastatymas surištas su horizontalaus stovėjimo vietų ženklinimo atlikimu, taigi kaip keistai beatrodytų, bet motociklų eismas uždraudžiamas dėl automobilių parkavimo organizavimo. Techniniu požiūriu nėra logiško paaiškinimo, kaip motociklų eismas įtakoja automobilių parkavimą, taigi Komisijos sprendimas uždrausti motociklų eismą centrinėje miesto dalyje, ne tik, kad neturi teisinio pagrindo, bet prieštarauja elementariai logikai ir yra aiškus biurokratizmo ar galimo piktnaudžiavimo pavyzdys.
[…]. Pagal suformuotą teismų praktiką, administracinio akto, kuriame formuluojamos visuomeninių – teisinių santykių dalyviams konkrečios teisės bei pareigos, sukeliančios teisinius padarinius, motyvai negali būti nurodomi po jo priėmimo, kaip tai bandė padaryti 2022 m. liepos 26 d. Savivaldybės meras […] rašte „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo“ Nr. MP3E-144, ir tai patvirtina tiek Savivaldybės administracijos ir mero biurokratizmą. Visiškas motyvų nebuvimas pats savaime yra pagrindas panaikinti administracinį aktą, neanalizuojant kitų su tuo susijusių aplinkybių […].“
2.4. „[…] išskirtinai ribojant eismą ir patekimą į Trakų miesto centrą tik vienos grupės asmenims, naudojantiems transporto priemones motociklus, išskiriant atskirą asmenų grupę pagal naudojamą transporto priemonę, pažeidžia asmenų lygiateisiškumo principus, yra diskriminacinio pobūdžio pažeidžiamas, o neteisėtas ir nepagrįstas Komisija sprendimas (protokolas) ir išskirtiniai Savivaldybės mero Andriaus Šatevičiaus 2022-07-26 rašte Nr. MP3E-144 bei jo viešuose pasisakymuose žiniasklaidos priemonėse dėstomi nepagrįsti samprotavimai apie motociklininkų bendruomenę, kaip teisės pažeidėjus, kuriems būtina taikyti uždraudimą patekti į Trakų miesto centrą, ne tik, kad prasilenkia su sveiku protu, bet ir pažeidžia motociklininkų bendruomenės teisėtų lūkesčių apsaugą, teisinį tikrumą ir teisinį saugumą, griauna pasitikėjimą valstybe ir teise.“

3. Pareiškėjos atstovas Seimo kontrolierės prašo ištirti:
3.1. „ar 2022-05-03 Komisijos sprendimas dėl draudžiamųjų ženklų Nr. 305 ,,Motociklų eismas draudžiamas” pastatymo Trakų miesto centrinėje dalyje, neprieštarauja teisės aktams“;
3.2. „ar Savivaldybės administracija nevykdė biurokratizmo priimant ir įgyvendinant sprendimą dėl draudžiamųjų ženklų Nr. 305 ,,Motociklų eismas draudžiamas” pastatymo Trakų miesto centrinėje dalyje“;
3.3. „ar Savivaldybės meras […] nevykdė biurokratizmo viešai pasisakant, o taip pat 2022 m. liepos 26 d. rašte „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo“ Nr. MP3E- 144 pateikiant Trakų rajono savivaldybės oficialią poziciją“;
3.4. dėl galimai vykdyto biurokratizmo taikyti teisės aktuose numatytas poveikio priemones ir pasiūlyti Savivaldybės administracijai panaikinti neteisėtą 2022-05-03 Komisijos sprendimą dėl draudžiamųjų ženklų Nr. 305 ,,Motociklų eismas draudžiamas” pastatymo Trakų miesto centrinėje dalyje“;
3.5. „apginti viešąjį interesą užtikrinant motociklininkų bendruomenės, kaip visuomenės dalies, teises ir laisves, užkertant kelią motociklininkus prilyginant teisės pažeidėjams ir / ar nusikaltėliams, o taip pat diskriminacinių teisės aktų priėmimui nukreiptam konkrečiai bendruomenei.“

4. Pareiškėjos atstovo Seimo kontrolierei pateikti šie dokumentai:
4.1. Uždarosios akcinės bendrovės „Trakų paslaugos“ 2022 m. balandžio 14 d. raštas Nr. J4 „Dėl kelio ženklų ir eismo pakeitimų Trakų mieste“ (kopija) (toliau – 2022-04-14 raštas), kuriame, be kita ko, nurodyta:
„3. Siūlome Trakų miesto centrinėje dalyje apriboti motociklų eismą, įrengiant draudžiamuosius kelio ženklus Nr. 305.
A) Karaimų g. prie įvažiavimo į Apžvalgos g.;
B) Vytauto g. ir Kranto g. sankirtoje;
C) Trakų g. prie Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos.“

4.2. Komisijos posėdžio, vykusio 2022 m. gegužės 3 d., protokolas Nr. AP8-176 (kopija) (toliau – 2022-05-03 protokolas), kuriame, be kita ko, nurodyta:
„20. SVARSTYTA. Prašymo dėl kelio ženklų ir eismo pakeitimų Trakų m. nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas. […].
III DALIS NUTARTA. Prašymui pritarta. Ženklus įrengti po horizontaliojo stovėjimo vietų ženklinimo.
BALSAVO: „už“ – bendru sutarimu 6 balsai.“

4.3. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato (toliau – Trakų rajono PK) 2022 m. spalio 21 d. raštas Nr. 10-S-27086(1.46E-10) „Dėl informacijos pateikimo“ (kopija) (toliau – 2022-10-21 raštas), kuriame, be kita ko, nurodyta:
„3. Eismo įvykių informacinės sistemos duomenimis, laikotarpiu nuo 2021-02-01 iki 2021-12-01, Trakuose buvo užregistruoti šie eismo įvykiai, dėl kurių motociklų vairuotojams, paskirtos administracinės nuobaudos:
– 2021-06-01, Karaimų g., motociklo vairuotojas nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nesuvaldė vairuojamo motociklo ir atsitrenkė į kelio ženklą;
– 2022-07-08 [galimai 2021-07-08], Vytauto g., motociklo vairuotojas nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nesuvaldė vairuojamo motociklo ir atsitrenkė į tris stovinčius automobilius.
Laikotarpiu nuo 2022-02-01 iki 2022-09-23, Trakų m., Vytauto, Karaimų ir Trakų g., eismo įvykių, kuriuose dalyvavo transporto priemonės – motociklai, neregistruota.
4. Administracinių nusižengimų registro duomenimis, Trakuose registruoti administraciniai nusižengimai dėl transporto priemonių (visų, neišskiriant motociklų) sustojimo ir stovėjimo vietose, kuriuose pagal KET draudžiama sustoti ir stovėti, arba sustojimo ir stovėjimo nesilaikant kelio ženklų ar ženklinimo reikalavimų:
– laikotarpiu nuo 2021-02-01 iki 2021-12-01, Karaimų g. – 65, Vytauto g. – 49, Trakų g. – 1;
– laikotarpiu nuo 2022-02-01 iki 2022-09-23, Karaimų g. – 27, Vytauto g. – 11, Trakų g. – 18.
5. Administracinių nusižengimų registro duomenimis, Trakuose registruoti administraciniai nusižengimai dėl transporto priemonių (visų, neišskiriant motociklų) nustatyto greičio viršijimo:
– laikotarpiu nuo 2021-02-01 iki 2021-12-01, Karaimų g. – 188. Vytauto g. ir Trakų g. pažeidimų nenustatyta.
– laikotarpiu 2022-02-01 iki 2022-09-23 Karaimų g. – 212. Vytauto g. ir Trakų g. pažeidimų nenustatyta.
6. Trakuose, Vytauto g., Karaimų g., Trakų g., laikotarpiais nuo 2021-02-01 iki 2021-12-01, o taip pat nuo 2022-02-01 iki 2022-09-23, nebuvo fiksuoti motociklų, kaip transporto priemonių, variklių triukšmo ribinių dydžių pažeidimai.
Pažymėtina, kad Lietuvoje buvo paskelbta COVID-19 pandemija, todėl buvo ribojamas tiek asmenų, tiek transporto priemonių judėjimas, tai įtakojo eismo saugumui ir bendrai viešajai tvarkai.“
TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

5. Seimo kontrolierė dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Savivaldybę.

6. Savivaldybės meras Seimo kontrolierei nurodė:
6.1. „Kelio ženklų įrengimo klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, […] Komisijos nuostatais. Visais atvejais, klausimai susiję su eismo saugumo priemonių įrengimu (horizontaliuoju ženklinimu, kelio ženklų įrengimu), svarstomi […] Komisijos posėdyje.“
6.2. „Klausimas dėl motociklų eismo apribojimo centrinėje miesto dalyje buvo svarstytas 2022 m. gegužės 3d. (2022 m. balandžio 19 d., UAB „Trakų paslaugos“ pateiktas siūlymas „Dėl kelio ženklų ir eismo pakeitimų Trakų mieste“). Kadangi UAB „Trakų paslaugos“ – Savivaldybės įmonė, užsiimanti aplinkos tvarkymu, automobilių parkavimu, teikdama siūlymą dėl motociklų eismo apribojimo centrinėje miesto dalyje, motyvavo motociklų keliamu triukšmu, viršijamu greičiu bei netvarkingai statomais motociklais pėsčiųjų zonoje tarp Karaimų g. 53 ir 53A sklypais. Pridedama vaizdinė medžiaga [nuotraukos, kuriose užfiksuota, jog motociklai parkuojami ant šaligatvių“.
„Raštiškų skundų nebuvo gauta, tačiau Trakų seniūnijos seniūnė bei Savivaldybės administracijos direktorė patvirtino, kad susitikimuose bendraujant su gyventojais buvo gauta nusiskundimų dėl motociklų tranzitinio judėjimo miesto centrinėje dalyje, senamiestyje.
Visi skundai buvo žodiniai. […].“
„Sprendžiant klausimą atsižvelgta į Komisijos narių pastabas gautas iš gyventojų, taip pat pabrėžtina, kad […] Komisijos narys – Trakų rajono policijos komisariato reagavimo skyriaus viršininkas, kuris patvirtino, kad pastebimi motociklų greičio viršijimai, parkavimo pažeidimai, taip pat garsinė tarša.
Sprendimas priimtas vienbalsiai Komisijos narių.“
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. P2E-705 „Dėl Kelių eismo komisijos 2022 m. gegužės 3 d. sprendimų“ (kopija) Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, pritarė Komisijos „[…] 2022-05-03 sprendimams (protokolas Nr. AP8-176) dėl automobilių eismo reguliavimo ir motorinių transporto priemonių eismo apribojimų Trakų rajono savivaldybės gyvenamuosiuose vietose.“
6.3. Savivaldybėje 2022 m. liepos 4 d. gautas Lietuvos motociklų sporto federacijos 2022 m. liepos 1 d. prašymas (toliau – 2022-07-01 prašymas), kuriame, be kitos informacijos nurodyta:
„Lietuvos motociklų sporto federacija, Asociacija X, nori išskirtinai pažymėti, kad jų nariai […] eksploatuoja ir viešajame eisme dalyvauja tik su techninius reikalavimus atitinkančiomis motorinėmis transporto priemonėmis. Kelionės metu visa kelionei reikalinga įranga tvirtinama prie motociklo ir nėra apsaugoma nuo vagysčių, kaip keliaujant automobiliu, kuomet daiktai paliekami užrakinamo automobilio viduje. Nesant galimybės palikti motociklo saugioje ir/ ar matomumo vietoje, iškyla grėsmė keliautojo daiktams ir pačiam motociklui dėl galimos vagystės ar sunaikinimo/sugadinimo. Motociklininkų dėvima speciali apranga riboja judėjimą pėsčiomis, todėl atstumas nuo parkavimo vietos iki lankomo objekto yra svarbus. […].
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodoma, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi lygiateisiškumo principu […], naujovių ir atvirumo permainoms principu […], objektyvumo principu […], proporcingumo principu […].
Lietuvos motociklų sporto federacija, Asociacija X mano, kad Savivaldybė organizuodama eismą Trakų mieste ir uždrausdama motociklų eismą Karaimų g. ir Trakų g., Trakuose (įrengdama motociklų eismą draudžiantį ženklą), pasirinko neproporcingą, diskriminacinę, su motociklininkų bendruomene neišdiskutuotą, eismo organizavimo priemonę, kuri keistina.
[…].
Atsižvelgiant į paminėtą […] prašome Jūsų suteikti informaciją:
1. Kada, kieno, kokiu sprendimu ir kokioje konkrečioje vietoje buvo uždraustas motociklų eismas Trakuose, pateikiant priimto sprendimo ir su juo susijusios medžiagos kopiją;
2. Dėl kokių priežasčių, kieno iniciatyva buvo organizuotas motociklininkų eismo uždraudimas Trakuose, pateikiant tai patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. Ar yra fiksuotas motociklininkų keliamas triukšmas, viešosios tvarkos trikdymas ir/ar įžūlaus elgesys Trakuose motociklų eismo draudžiamoje teritorijoje? Jei taip nurodykite konkrečias datas, veikas, kokiu būdu ir priemonėmis fiksuoti pažeidimai, kokie ir kada priimti sprendimai dėl šių pažeidimų, bei pateikti tai patvirtinančius dokumentus.“
6.4. Savivaldybės meras, atsakydamas į 2022-07-01 prašymą, 2022 m. liepos 26 d. rašte Nr. MP3E-144 „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo“ (toliau – 2022-07-26 raštas), be kita ko, nurodė:
„Draudžiamieji ženklai Nr. 305 ,,Motociklų eismas draudžiamas” Trakų miesto centrinėje dalyje įrengti remiantis 2022-05-03 Komisijos sprendimu, gavus 2022-04-19 UAB ,,Trakų paslaugos“ pasiūlymą ,,Dėl kelio ženklų ir eismo pakeitimų Trakų mieste“. Sprendimas priimtas dėl kelių priežasčių.
Dažnai motociklai Trakų mieste parkuojami netinkamose vietose, pavyzdžiui, turistų labai lankomoje apžvalgos aikštelėje priešais Salos pilį. Tuo tarpu Trakų gyventojai neretai nuogąstauja dėl garsinės taršos bei saugumo.
Draudžiamieji kelio ženklai Nr. 305 ,,Motociklų eismas draudžiamas” įrengti trijose vietose: Karaimų g. prie įvažiavimo į Apžvalgos g.; Vytauto g. ir Kranto g. sankirtoje; Trakų g. prie Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos.
Minėtoje atkarpoje itin gausus pėsčiųjų srautas, todėl siekiant užtikrinti gyventojų ir svečių saugumą priimtas sprendimas riboti motociklų eismą.
Verta pažymėti, kad atsižvelgiame ir į motociklų vairuotojų poreikius, todėl Trakų miesto centre yra sudarytos papildomos, patogios galimybės parkuotis neįvažiuojant į draudžiamąją atkarpą:
Motociklų parkavimo vietos automobilių parkavimo aikštelėje Trakų gatvėje;
Motociklų parkavimo vietos automobilių parkavimo aikštelėje Karaimų gatvėje, prie restorano ,,Le Vivier“.
Taipogi informuojame, kad savivaldybė suteikia galimybę minėtoje atkarpoje organizuoti renginius, pasirodymus, socialines akcijas gavus savivaldybės administracijos leidimą renginiui organizuoti.“
Savivaldybės mero 2022-07-26 rašte pateikto atsakymo apskundimo tvarka nenurodyta.
Savivaldybės meras kartu su 2022-07-26 raštu pateikė Komisijos posėdžio protokolo, UAB Trakų paslaugos“ 2022-04-19 rašto ,,Dėl kelio ženklų ir eismo pakeitimų Trakų mieste“ kopijas.
6.5. „Pareiškėjas neteisingai interpretavo aplinkybes. Ženklai buvo numatyti įrengti tik po to, kai bus atliktas horizontalus motociklų stovėjimo vietų ženklinimas, suteikiant motociklų vairuotojams galimybę tvarkingai parkuoti motociklus specialiai tam skirtose ir pažymėtuose parkavimo vietose.“
6.6. „Savivaldybė siekdama optimizuoti, suvaldyti ir apriboti tranzitinį judėjimą, jau gerokai anksčiau yra įrengusi Autobusų stovėjimo vietas ir apribojusi Autobusų patekimą Trakų miesto centrą. Todėl tai nėra tik vienos grupės asmenų diskriminavimas ir lygiateisiškumo principo pažeidimas.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7. Lietuvos Respublikos įstatymai
7.1. Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje“.
7.2. Viešojo administravimo įstatymo:
7.2.1. 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: […]; 4) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą viešojo administravimo subjektams turi būti nustatyti laikantis šio įstatymo nustatytų reikalavimų, o viešojo administravimo subjektų veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai sprendimai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 5) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį; 6) lygiateisiškumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas administracinius sprendimus, turi atsižvelgti į tai, kad įstatymui visi asmenys lygūs, ir negali varžyti jų teisių ar teikti jiems privilegijų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės ir turtinės padėties, seksualinės orientacijos, išsilavinimo, religinių ar politinių pažiūrų, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių; […].“
7.2.2. 10 straipsnis – „4. Viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. […]. 5. Administraciniame sprendime turi būti nurodyta: 5) administracinio sprendimo teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos administraciniam sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės […]; 7) administracinio sprendimo apskundimo tvarka, nurodant konkrečią skundą nagrinėjančią instituciją ar įstaigą, skundo padavimo terminą ir teisės aktą, reglamentuojantį apskundimo tvarką; […].“
7.2.3. 11 straipsnis – „4. Jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme ar skunde išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl prašyme ar skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui.“
7.3. Vietos savivaldos įstatymo:
7.3.1. 4 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: […]; 7) savivaldybės bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo. Savivaldybės institucijų priimti sprendimai savivaldybės bendruomenės interesais neturi pažeisti įstatymų garantuotų atskirų gyventojų teisių; […].“
7.3.2. 6 straipsnis – „Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos)) savivaldybių funkcijos: […]; 32) savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; […].“
7.4. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (redakcija, galiojusi 2022-05-01 iki 2022-09-27):
7.4.1. 4 straipsnis – „Eismo saugumo užtikrinimo principai yra: […]; 2) eismo dalyvių sveikatos ir gyvybės užtikrinimas svarbiau negu ūkinės veiklos ekonominiai rezultatai; 3) asmens, visuomenės ir valstybės interesų įvertinimas ir derinimas užtikrinant saugų eismą.“
7.4.2. 10 straipsnis – „8. Užtikrindamas eismo saugumą, savivaldybės administracijos direktorius: […]; 2) iš savivaldybės administravimo subjektų ir valstybinio administravimo subjektų savivaldybėje, nevyriausybinių organizacijų atstovų sudaro savivaldybės eismo saugumo komisiją, tvirtina jos nuostatus. […]; 3) sprendžia eismo organizavimo klausimus miestų ir kaimų gyvenamosiose vietovėse, vietinės reikšmės keliuose; […].“
7.5. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo:
7.5.1. 4 straipsnis – „Eismo saugumo užtikrinimo principai yra: […]; 3) asmens, visuomenės ir valstybės interesų įvertinimas ir derinimas užtikrinant saugų eismą.“
7.5.2. 10 straipsnis – „8. Užtikrindamas eismo saugumą, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius: […]; 3) sprendžia eismo organizavimo klausimus miestų ir kaimų gyvenamosiose vietovėse, vietinės reikšmės keliuose; […].“

8. Kiti teisės aktai
8.1. Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, 35 punktas – „Prašymus ar skundus institucijos nagrinėja ir į juos atsako pagal teisės aktais joms nustatytą kompetenciją.“
8.2. Trakų rajono savivaldybės kelių eismo saugumo komisijos nuostatų, patvirtintų Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. P2-84 (toliau – Komisijos nuostatai):
8.2.1. 16 punktas – „Komisija vykdo šias funkcijas: 16.1. analizuoja eismo būklę savivaldybės teritorijoje ir teikia išvadas; 16.2. derina eismo organizavimo ir kelio ženklų statymo schemas ir jų pakeitimus; 16.3. priima sprendimus dėl eismo organizavimo Trakų rajone; 16.4. svarsto pateiktus rajono gyventojų, organizacijų, įmonių skundus, susijusius su saugaus eismo organizavimu rajone, ir priimtus sprendimus pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui; 16.5. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimo.“
8.2.2. 17 punktas – „Komisija turi teisę: […]; 17.2. teikti Savivaldybės administravimo subjektams pasiūlymus, susijusius su Valstybinėje eismo saugumo programoje ir Eismo saugumo programoje numatytų priemonių įgyvendinimu, ir kitus pasiūlymus, susijusius su eismo saugumu.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

9. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo:
9.1. praktikoje, taikant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo normas (pritarta teisėjų 2016 m. birželio 1 d. pasitarime), konstatuojama:
9.1.1. „[…] Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje numatytais principais yra grindžiamas geras viešasis administravimas (šiuo aspektu žr. 2012 m. balandžio 30 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A492-1978/2012). Tinkamas, atsakingas valdymas, kaip ne kartą akcentuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, yra neatsiejamas nuo gero administravimo reikalavimų (žr. 2015 m. gruodžio 21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. I-7-552/2015). […]. Gero administravimo principas yra Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisinės sistemos pamatinis principas. Gero administravimo principas įtvirtintas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, taikant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo normas svarbiausiuose nacionalinio lygmens (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. 3 d.) bei tarptautiniuose dokumentuose (Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 41 str. ir kt.). […]. Nepaisant to, kad Viešojo administravimo įstatyme gero administravimo principas tiesiogiai nėra įtvirtintas, jis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje išvedamas iš Konstitucijos nuostatų. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Viešojo administravimo subjektas yra saistomas inter alia gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų (2015 m. liepos 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1245-662/2015).“
9.1.2. „Individualus administracinis aktas, kuriame pakankamai išsamiai nėra nurodomos aplinkybės ir teisės normos, kuriomis yra grindžiamas teisės aktas, neišaiškinama jo apskundimo tvarka, neatitinka ir gero viešojo administravimo principo. Gero viešojo administravimo principas įpareigoja viešojo administravimo subjektą, priimant sprendimą, jame nurodyti faktinių aplinkybių bei teisės normų, kurių pagrindu priimtas sprendimas, visumą (šiuo aspektu žr. 2013 m. gegužės 14 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-878/2013).“
9.2. 2015 m. kovo 25 d. sprendime (administracinė byla Nr. A-1069-502/2015, konstatuota:
„Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimai administracinio akto turiniui, kad jame būtų nurodomi administracinio akto priėmimo motyvai, turi tiek materialinį, tiek ir procesinį aspektą, t. y. šie reikalavimai susiję su asmens teise į teisminę gynybą. Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys, jog proceso požiūriu nemotyvuotas administracinis aktas, kuris daro neigiamą poveikį subjekto teisėms ar interesams, negali būti pripažintas teisėtu, nes riboja subjekto teises skųsti tokį aktą ir apsunkina tokio akto teisminę kontrolę. Tai prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje įtvirtintai asmens teisei į teisminę gynybą, įskaitant tinkamą teismo procesą bei teisingą bylos išnagrinėjimą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A261-2692/2011). Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų nepaisymas ir konkrečių teisės normų nesusiejimas su objektyviais duomenimis (faktais) pripažintinas esminiu trūkumu, kai toks pažeidimas ne tik paneigia asmens teisę žinoti teisei priešingos veikos ribas, riboja teises į teisminę gynybą, bet ir ginčui persikėlus į teismą atima galimybę pastarajam suprasti bei apsibrėžti bylos nagrinėjimo apimtį, o kartu visapusiškai bei objektyviai išnagrinėti ginčą (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 30 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-1064/2011, 2012 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-2359/2012).“
9.3. 2021 m. gruodžio 15 d. sprendime (administracinė byla Nr. eA-2380-789/2021) konstatuota:
„[…] viešojo administravimo sistemos subjektų sprendimas yra naikinamas, kai toks sprendimas yra visiškai nemotyvuotas, teisės akto adresatas negali suvokti, kodėl jam priimtas toks sprendimas, ir negali apsiginti (žr., pvz., 2011 m. birželio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-336/2011, 2019 m. balandžio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-563-520/2019, 2021 m. lapkričio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2575-520/2021 ir kt.). Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, administracinio akto priėmimo argumentai pagal įstatymą privalo būti nurodomi pačiame administraciniame akte ar jo sudedamosiose dalyse, o ginčijamo sprendimo priėmimo motyvų nurodymas atsiliepime į skundą ar teismo proceso metu neturi būti vertinamas ir nedaro įtakos nemotyvuoto ginčijamo sprendimo pripažinimui teisėtu […] (žr., pvz., 2007 m. lapkričio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-990/2007, publikuota biuletenyje „Administracinė jurisprudencija“ Nr. 3 (13), 2007, 2020 m. birželio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-627-502/2020).“

Tyrimo išvados

10. Įvertinus skundo tyrimo metu surinktą informaciją, teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 7–8 punktuose, teismų praktikų (pažymos 9 punktas), susijusius su Savivaldybės darbuotojų veiksmais (neveikimu) sprendžiant saugaus eismo organizavimo klausimą bei nagrinėjant 2022-07-03 prašymą, konstatuotina:
10.1. Seimo kontrolieriai, vadovaudamiesi Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje (pažymos 7.1 papunktis).
10.2. Savivaldybė, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, turi teisę spręsti saugaus eismo organizavimo klausimus (priimti sprendimus riboti, uždrausti tam tikros rūšies transporto eismą), nes tai viena iš savarankiškųjų (Konstitucijos ir įstatymų nustatytų (priskirtų)) savivaldybių funkcijų (pažymos 7.3.2 papunktis).
Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (redakcija, galiojusi 2022-05-01 iki 2022-09-27) 10 straipsnio 8 dalies 2 punktas nustatė, kad užtikrindamas eismo saugumą savivaldybės administracijos direktorius sudaro savivaldybės eismo saugumo komisiją, tvirtina jos nuostatus (pažymos 7.4.2 papunktis). Savivaldybės Komisijos veiklą reglamentuoja Komisijos nuostatai, kurių 16 punktas nustato, kad Komisija vykdo šias funkcijas: priima sprendimus dėl eismo organizavimo Trakų rajone; svarsto pateiktus rajono gyventojų, organizacijų, įmonių skundus, susijusius su saugaus eismo organizavimu rajone, ir priimtus sprendimus pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui (pažymos 8.2.1 papunktis). Komisija, vadovaudamasi Komisijos nuostatų 17.2 papunkčiu, turi teisę teikti Savivaldybės administravimo subjektams pasiūlymus, susijusius su eismo saugumu (pažymos 8.2.2 papunktis).
Savivaldybės institucijos, spręsdamos saugaus eismo organizavimo klausimus, turi (turėjo) vadovautis ne tik Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintais eismo saugumo užtikrinimo principais, iš kurių vienas – asmens, visuomenės ir valstybės interesų įvertinimas ir derinimas užtikrinant saugų eismą (pažymos 7.4.1, 7.5.1 papunkčiai), bet ir Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintu savivaldybės bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo principu, reiškiančiu, kad savivaldybės institucijų priimti sprendimai savivaldybės bendruomenės interesais neturi pažeisti įstatymų garantuotų atskirų gyventojų teisių; (pažymos 7.3.1 papunktis) bei Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintu įstatymo viršenybės principu, reiškiančiu, jog viešojo administravimo subjektų veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, o administraciniai sprendimai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais (pažymos 7.2.1 papunktis). Be to, Savivaldybės administracija, kaip viešojo administravimo subjektas, taip pat yra saistoma ir gero administravimo principu, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (pažymos 9.1.1 papunktis). Teismų praktikoje pripažįstama, jog administraciniame sprendime, kuriame pakankamai išsamiai nėra nurodomos aplinkybės ir teisės normos, kuriomis yra grindžiamas aktas, neatitinka gero viešojo administravimo principo, nes būtent šis principas įpareigoja viešojo administravimo subjektą, priimant sprendimą, jame nurodyti faktinių aplinkybių bei teisės normų, kurių pagrindu priimtas sprendimas, visumą (pažymos 9.1.2 papunktis). Pabrėžtina, kad Savivaldybės institucijų priimami sprendimai turi atitikti Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 5 punkto reikalavimą – administraciniame sprendime turi būti nurodyta administracinio sprendimo teisinis ir faktinis pagrindas (pažymos 7.2.2 papunktis).
10.3. UAB „Trakų paslaugos“ 2022-04-19 raštu kreipėsi į Komisiją, siūlydama Trakų miesto centrinėje dalyje apriboti motociklų eismą, įrengiant draudžiamuosius kelio ženklus Nr. 305: Karaimų g. prie įvažiavimo į Apžvalgos g., Vytauto g. ir Kranto g. sankirtoje bei Trakų g. prie Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos (toliau – drausti motociklų eismą Trakų miesto centrinėje dalyje) (pažymos 4.1, 6.2 papunkčiai). Pažymėtina, kad UAB „Trakų paslaugos 2022-04-19 rašte nebuvo nurodyta jokių siūlymo drausti motociklų eismą Trakų miesto centrinėje dalyje motyvų ar priežasčių.
Komisija 2022-05-03 posėdyje svarstė UAB „Trakų paslaugos“ 2022-04-19 rašte pateiktą siūlymą dėl motociklų eismo ribojimo Trakų miesto centrinėje dalyje ir nutarė jam pritarti (Komisijos 2022-05-03 protokolo 20 klausimo III dalis) (pažymos 4.2, 6.2 papunkčiai). Pabrėžtina, kad Komisijos 2022-05-03 protokole nebuvo nurodytas joks teisinis ir faktinis priimamo sprendimo pritarti UAB „Trakų paslaugos“ siūlymui riboti motociklų eismą Trakų miesto centrinėje dalyje pagrindas.
Savivaldybės administracijos direktorius 2022-07-07 sprendimu Nr. P2E-705 „Dėl Kelių eismo komisijos 2022 m. gegužės 3 d. sprendimų“ (toliau – 2022-07-07 sprendimas) pritarė Komisijos 2022-05-03 sprendimui dėl motociklų eismo ribojimo Trakų miesto centrinėje dalyje (pažymos 6.2 papunktis). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-07 sprendime nebuvo nurodytas joks teisinis ir faktinis priimamo sprendimo pagrindas.
Susipažinus su UAB „Trakų paslaugos“ 2022-04-19 rašto turiniu, Komisijos 2022-05-03 posėdžio protokolo turiniu, pažymėtina, kad šiuose dokumentuose nebuvo nurodyta: dėl kokių priežasčių (motyvų) yra teikiamas siūlymas riboti motociklų eismą Trakų miesto centrinėje dalyje; kieno (Savivaldybės gyventojų, pėsčiųjų) bei kokius interesus siekiama apginti; ar Komisija vertino atskirų asmenų grupių interesus (pvz., asmenų, vairuojančių motociklus ir gyvenančių teritorijoje, kurioje planuojama drausti motociklų eismą); ar Komisija vertino faktines aplinkybes (pvz., Trakų rajono PK komisariato pateiktą informaciją apie eismo įvykius, kuriuos sukėlė asmenys, vairuojantys motociklus; Savivaldybės administracijos direktorės bei Trakų seniūnijos seniūnės pateiktą informaciją apie gautus skundus dėl motociklų eismo ir kt.) bei kokiais teisės aktais vadovaujantis buvo nutarta pritarti UAB „Trakų paslaugos“ pateiktam siūlymui drausti motociklų eismą Trakų miesto centrinėje dalyje (pažymos 4.1, 4.2, 6.2 papunkčiai).
Atsižvelgiant į tai, kad nemotyvuotas administracinis aktas daro neigiamą poveikį subjektų teisėms ar interesams (pažymos 9.2 papunktis), į tai, kad Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-07 sprendime nebuvo nurodytas joks priimamo sprendimo teisinis ir faktinis pagrindas, o tik nurodyta, kad pritariama Komisijos 2022-05-03 protokole pateiktiems siūlymams (taip pat ir siūlymui drausti motociklų eismą Trakų miesto centrinėje dalyje), į tai, kad Komisijos 2022-05-03 protokole taip pat nebuvo nurodyta jokių motyvų, faktinio ir teisinio pagrindo, kuriais vadovaujantis buvo pritarta minėtam siūlymui, darytina išvada, kad Komisija, spręsdama klausimą dėl motociklų eismo draudimo Trakų miesto centrinėje dalyje, nesivadovavo šios pažymos 10.2 papunktyje nurodytais Vietos savivaldos įstatyme, Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais principais, o Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-07 sprendimas priimtas nesivadovaujant gero administravimo principu bei Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 5 punktu, nustatančiu, kad administraciniame sprendime turi būti nurodyta administracinio sprendimo teisinis ir faktinis pagrindas (pažymos 7.2.2 papunktis).
10.4. Skundo tyrimo metu Savivaldybės meras nurodė: 1) UAB „Trakų paslaugos“ siūlymą dėl motociklų eismo ribojimo Trakų miesto centrinėje miesto dalyje motyvavo motociklų keliamu triukšmu, viršijamu greičiu bei netvarkingai statomais motociklais pėsčiųjų zonoje tarp Karaimų g. 53 ir 53A sklypais bei pateikė Seimo kontrolierei vaizdinę medžiagą, t. y. nuotraukas, kuriose užfiksuota, jog motociklai statomi ant šaligatvių (pažymos 6.2 papunktis); 2) skundų raštu dėl motociklų eismo, greičio viršijimo ir (arba) netvarkingo motociklų statymo nebuvo gauta, tačiau Trakų seniūnijos seniūnė bei Savivaldybės administracijos direktorė patvirtino, kad „susitikimuose bendraujant su gyventojais buvo gauta nusiskundimų dėl motociklų tranzitinio judėjimo miesto centrinėje dalyje, senamiestyje“; 3) sprendžiant klausimą dėl motociklų eismo ribojimo Trakų miesto centrinėje dalyje buvo atsižvelgta į Komisijos narių pastabas, gautas iš gyventojų, bei į Komisijos nario – Trakų rajono policijos komisariato Reagavimo skyriaus viršininko patvirtinimą, kad „pastebimi motociklų greičio viršijimai, parkavimo pažeidimai, taip pat garsinė tarša“ (pažymos 6.2 papunktis).
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Seimo kontrolierė neturi objektyvių galimybių įvertinti:
10.4.1. Savivaldybės mero pateiktos pirmiau minėtos informacijos, nes ši informacija nebuvo pagrįsta jokiais dokumentais, o, kaip jau buvo minėta šios pažymos 10.3 papunktyje, UAB „Trakų paslaugos“ 2022-04-19 rašte nebuvo nurodyta jokių motyvų (priežasčių), dėl kurių bendrovė teikia siūlymą drausti motociklų eismą Trakų centrinėje dalyje (pažymos 4.1 papunktis), Komisijos 2022-05-03 protokole ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-07 sprendime taip pat nebuvo nurodyta teisinių ir faktinių sprendimų priėmimo pagrindų (motyvų) (pažymos 4.1, 4.2, 6.2 papunkčiai);
10.4.2. pateiktos vaizdinės medžiagos (nuotraukų), nes UAB „Trakų paslaugos“ 2022-04-19 rašte nebuvo nurodyta, jog kartu su siūlymu drausti motociklų eismą Trakų miesto centrinėje dalyje yra teikiama ir vaizdinė medžiaga (nuotraukos), kurioje užfiksuoti galimi motociklų statymo pažeidimai (pažymos 4.1 papunktis), o Komisijos 2022-05-03 protokole taip pat nebuvo konstatuota, jog buvo vertinama vaizdinė medžiaga (nuotraukos) (pažymos 4.2 papunktis).
Susipažinus su Savivaldybės mero pateiktu Trakų rajono PK 2022-10-21 raštu (pažymos 4.3 papunktis), kuriame „fiksuoti pažeidimai“, atkreiptinas dėmesys į tai, kad minėtas Trakų rajono PK raštas parengtas 2022-10-21, t. y. po Komisijos 2022-05-03 posėdžio, kuriame buvo svarstomas UAB „Trakų paslaugos“ siūlymas drausti motociklų eismą Trakų miesto centrinėje dalyje, todėl Trakų miesto PK 2022-10-21 rašte pateikta informacija negalėjo būti vertinama ir nebuvo vertinama Komisijos 2022-05-03 posėdyje.
10.5. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2022-05-01 iki 2022-09-27) 10 straipsnio 8 dalies 3 punktas nustatė, kad savivaldybės administracijos direktorius, užtikrindamas eismo saugumą, sprendžia eismo organizavimo klausimus miestų ir kaimų gyvenamosiose vietovėse, vietinės reikšmės keliuose (pažymos 7.4.2 papunktis). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal šiuo metu galiojančio Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalį, savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius sprendžia eismo organizavimo klausimus miestų ir kaimų gyvenamosiose vietovėse, vietinės reikšmės keliuose (pažymos 7.5.2 papunktis).
Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių 35 punktas reglamentuoja, kad institucijos prašymus ar skundus nagrinėja ir į juos atsako pagal teisės aktais joms nustatytą kompetenciją (pažymos 8.1 papunktis). Pagal Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalį, jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme ar skunde išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl prašyme ar skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui ir apie tai praneša asmeniui (pažymos 7.2.3 papunktis).
Savivaldybėje 2022-07-04 gautas ir užregistruotas 2022-07-01 prašymas, kuriame buvo prašoma suteikti informaciją, susijusią su Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Komisijos sprendimų drausti motociklų eismą Trakų miesto centrinėje dalyje priėmimu ir kt. (pažymos 6.3 papunktis). Atsakymas į 2022-07-01 prašymą pateiktas Savivaldybės mero 2022-07-26 raštu (pažymos 6.4 papunktis).
Vadovaujantis pirmiau cituotų teisės aktų nuostatomis bei atsižvelgiant į tai, kad 2022-07-01 prašyme buvo prašoma suteikti informaciją, susijusią su Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Komisijos sprendimų drausti motociklų eismą Trakų miesto centrinėje dalyje priėmimu, į tai, kad 2022-07-01 prašymo gavimo metu Savivaldybės administracijos direktorius, o ne Savivaldybės meras, užtikrindamas eismo saugumą, sprendė eismo organizavimo klausimus miestų ir kaimų gyvenamosiose vietovėse, vietinės reikšmės keliuose, konstatuotina, jog 2022-07-01 prašymas turėjo būti perduotas (persiųstas) nagrinėti Savivaldybės administracijos direktoriui (apie tai informuojant asmenį, pateikusį 2022-07-01 prašymą). Pabrėžtina, kad atsakymą į 2022-07-01 prašymą pateikė netinkamas subjektas, todėl Seimo kontrolierė nevertino Savivaldybės mero 2022-07-26 rašto turinio.

11. Atsižvelgus į tai, kad:
11.1. sprendžiant klausimą dėl motociklų eismo draudimo Trakų miesto centrinėje dalyje nebuvo vadovaujamasi Vietos savivaldos įstatyme, Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais principais, gero administravimo principu bei Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 5 punkto nuostatomis, nes Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-07 sprendime bei Komisijos 2022-05-03 protokole nebuvo nurodyta jokių motyvų, faktinio ir teisinio pagrindo, kuriais vadovaujantis buvo pritarta UAB „Trakų paslaugos“ siūlymui drausti automobilių eismą Trakų miesto centrinėje dalyje (pažymos 10.3 papunktis);
11.2. 2022-07-01 prašymą išnagrinėjo ir atsakymą į jį pateikė Savivaldybės meras, nors vadovaujantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (redakcija, galiojusi 2022-05-01 iki 2022-09-27) 10 straipsnio 8 dalies 3 punktu, Savivaldybės administracijos direktorius, o ne Savivaldybės meras, užtikrindamas eismo saugumą, sprendė eismo organizavimo klausimus miestų ir kaimų gyvenamosiose vietovėse, vietinės reikšmės keliuose (pažymos 10.5 papunktis);
skundas dėl Savivaldybės darbuotojų veiksmų sprendžiant saugaus eismo organizavimo klausimą bei nagrinėjant 2022-07-01 prašymą pripažintinas pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERĖS SPRENDIMAS

12. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia asociacijos X, kurios interesams atstovauja Y, skundą dėl Trakų rajono savivaldybės darbuotojų veiksmų (neveikimo) sprendžiant saugaus eismo organizavimo klausimą bei nagrinėjant 2022-07-01 prašymą pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERĖS REKOMENDACIJOS

13. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Trakų rajono savivaldybės merui ir Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja:
13.1. atkreipti dėmesį į tai, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, spręsdami saugaus eismo organizavimo klausimą, nesivadovavo Vietos savivaldos įstatymo, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo įtvirtintais principais, gero administravimo principu bei Viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 5 punktu, nes nei Komisijos 2022-05-03 protokole, nei Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-07 sprendime nebuvo nurodytas priimamų sprendimų teisinis ir faktinis pagrindas ir (arba) kitos administraciniam sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės (pažymos 10.3, 11.1 papunkčiai);
13.2. atkreipti dėmesį į tai, kad 2022-07-01 prašymą išnagrinėjo ir atsakymą į jį pateikė Trakų rajono savivaldybės meras, nors vadovaujantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (redakcija, galiojusi 2022-05-01 iki 2022-09-27) 10 straipsnio 8 dalies 3 punktu, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius, o ne Trakų rajono savivaldybės meras, turėjo teisę spręsti eismo organizavimo klausimus ir priimti sprendimus šiais klausimais (pažymos 10.5, 11.2 papunkčiai);
13.3. imtis veiksmų, kad ateityje pažymos 13.1–13.2 papunkčiuose nurodyti pažeidimai nepasikartotų;
13.4. įpareigoti Komisiją: pakartotinai svarstyti UAB „Trakų paslaugos“ 2022-04-19 rašte pateiktą siūlymą – drausti motociklų eismą Trakų miesto centrinėje dalyje; įvertinti visas sprendimo priėmimui aktualias aplinkybes; pateikti Trakų rajono savivaldybės merui arba jo įgaliotam Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui motyvuotą siūlymą (nurodant teisinį ir faktinį pagrindą) dėl pritarimo / nepritarimo UAB „Trakų paslaugos“ pateiktam siūlymui;
13.5. Komisijai pateikus siūlymą, priimti motyvuotą sprendimą (Trakų rajono savivaldybės merui arba jo įgaliotam Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui) pritarti / nepritarti Komisijos siūlymui;
13.6. Trakų rajono savivaldybės merui arba jo įgaliotam Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą pritarti / nepritarti Komisijos siūlymui, teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėti 2022-07-01 prašymą, pateikti motyvuotą atsakymą bei nurodyti pateikto atsakymo (priimto sprendimo) apskundimo tvarką;
13.7. jeigu Trakų rajono savivaldybės meras nėra įgaliojęs Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus spręsti eismo organizavimo klausimų miestų ir kaimų gyvenamosiose vietovėse, vietinės reikšmės keliuose, apsvarstyti galimybę papildyti (pakeisti) Komisijos nuostatus, jog juose nustatytos nuostatos neprieštarautų Saugaus eismo automobilių keliais įstatymui.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.
Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašoma informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierę (Seimo kontrolierei pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus).

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė