PAŽYMA DĖL ASOCIACIJOS „X“ SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Dokumento numeris 4D-2021/2-664
Data 2021-05-27
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL ASOCIACIJOS „X“ SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
Kontrolierius Milda Vainiutė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė 2020 m. gegužės 11 d. gavo asociacijos „X“ (toliau vadinama ir Pareiškėja), atstovaujamos pirmininkės Y (toliau vadinama – Pareiškėjos atstovė), skundą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos tarnautojų galimai biurokratiškų veiksmų (neveikimo), kai, Pareiškėjos atstovės teigimu, į Pareiškėjos 2021 m. kovo 15 d. prašymą buvo pateiktas neišsamus ir, remiantis teisės aktuose nustatytai terminais, pavėluotai surašytas atsakymas.

 

 1. Skunde Seimo kontrolierei Pareiškėjos atstovė nurodo:

2.1. „2021-03-15 d. kreipėmės į Klaipėdos m. savivaldybę su prašymu (reg. Nr. R1-1881), į kurį atsakymą gavome tik 2021-05-04 d. (registruotas dokumentas Nr. (4.39E)-R2-1288). […].“(šios ir kitų citatų kalba netaisyta)

2.2. „Atsakymą gavome praėjus daugiau nei 20 dienų, skirtų atsakyti į prašymą […]. Susipažinus su atsakymu į prašymą, pastebėjome, kad nėra atsakyta nei į vieną klausimą, t. y.:

 1. Darbų priėmimo komisijos sudėtis nepateikta, nors į komisijos sudėtį įeina visi vieši asmenys.
 2. Informacija apie mūsų organizacijos prašomus objektus nepateikta, nors ji puikiai savivaldybei žinoma.“

 

 1. Pareiškėjos atstovė skunde Seimo kontrolierės prašo:

„[…] įvertinti atsakymo laikotarpio pažeidimą ir paraginti tinkamai atsakyti į prašymą, nes akivaizdu, kad jis surašytas atsainiai.“

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Pareiškėjos atstovė kartu su skundu pateikė:

4.1. Pareiškėjos atstovės pasirašytą 2021 m. kovo 15 d. prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui „Dėl Rumpiškės kvartalo bei Taikos pr. rekonstrukcijos“ (kopiją), kuriame buvo nurodyta:

„Praėjusią savaitę Rumpiškės kvartale lankėsi pirmo Rumpiškės kvartalo rekonstrukcijos darbų vertinimas.

Todėl:

 1. Pateikite, prašome, rekonstrukcijos darbų priėmimo komisijos sudėtį.

Rekonstruotoje Taikos pr. atkarpoje nuo Sausio 13 g. iki Kauno g. pastatyti suoliukai ir šiukšliadėžės su peleninėmis, kurios, deja, nėra tokios funkcionalios kaip to norėtųsi. Atsakykite, prašom:

 1. Kokia šioje atkarpoje suoliuko, šiukšliadėžės su pelenine kainos?
 2. Kas peleninės su šiukšliadėže dizaino autorius?“

4.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo A. D. pasirašytą 2021 m. gegužės 4 d. raštą Nr. (4.39)-R2-1288 „Dėl prašymo“ Pareiškėjai (kopiją), kuriame, be kita ko, buvo nurodyta:

„Atsakydami į Jūsų prašymą informuojame, kad statybos darbų perdavimo statytojui komisija sudaryta vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos [pastaba: manytina, kad turėta omenyje Savivaldybės administracijos direktoriaus] 2020 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. AD1-620 „Dėl rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui akto formos patvirtinimo ir komisijos sudarymo“. Šiukšliadėžės ir suoliukai atkarpoje nuo Sausio 15-osios iki Kauno g. įrengtos atsižvelgiantį UAB „Z“ parengtą techninį darbo projektą „Taikos prospekto kairės pusės priklausinių nuo Sausio 15-osios g. iki Kauno g. Klaipėdoje rekonstravimas ir automobilių stovėjimo aikštelių statyba“. Bendra projekto įgyvendinimo kaina yra 2839806,83 Eur su PVM atskirai neišskiriant atskirų statinių ar gaminių kainos.“

Pastebėtina, kad Savivaldybės administracijos 2021 m. gegužės 4 d. rašte Nr. (4.39)-R2-1288 Pareiškėjai nebuvo nurodyta šio Savivaldybės administracijos atsakymo apskundimo tvarka.

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Lietuvos Respublikos įstatymai

5.1. Seimo kontrolierių įstatymo:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

 1. Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai. […]

3 straipsnis. Seimo kontrolierių veiklos tikslai

Seimo kontrolierių veiklos tikslai:

1) ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms; […].“

 

5.2. Viešojo administravimo įstatymo:

„3 straipsnis. Viešojo administravimo principai

Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais:

[…]

5) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį;

[…]

11) skaidrumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjekto veikla turi būti vieša, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

[…]

7 straipsnis. Veikla, kurią privalo vykdyti visi viešojo administravimo subjektai

 1. Visi viešojo administravimo subjektai:

1) teikia asmenims įstatymų nustatytą viešojo administravimo subjekto turimą informaciją;

[…]

11 straipsnis. Prašymų ir skundų administraciniam sprendimui priimti pateikimas ir nagrinėjimas

 1. Asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles.

 

5.3. Vietos savivaldos įstatymo:

„4 straipsnis. Vietos savivaldos principai

Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra:

[…]

10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma;

[…]

15) viešumo. Savivaldybė savo interneto svetainėje teikia ir nuolat atnaujina šio įstatymo numatytą informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės valdomas įmones, jų vadovus, valdybų narius, pateikia šių įmonių įstatus, ne mažiau kaip trejų paskutinių finansinių metų veiklos rezultatų ir finansines ataskaitas bei kitą aktualią informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės gaunamą paramą (paramos teikėją (teikėjus), paramos sumas, paramos tikslą, paramos laikotarpį ir pan.), savivaldybės skiriamas pinigines lėšas nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų projektams finansuoti bei projektų finansavimo ir atrankos kriterijus, kvietimus organizacijoms teikti paraiškas paramai gauti ir kitą informaciją, susijusią su savivaldybės veikla.“

 

5.4. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo:

„1 straipsnis. Įstatymo tikslas ir paskirtis

[…]

 1. Prašymų pateikimą ir nagrinėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

[…]

22 straipsnis. Pareiškėjo teisė apskųsti institucijos veiksmus

Pareiškėjas turi teisę apskųsti institucijos veiksmą ar neveikimą, susijusį su šiame įstatyme nustatytos informacijos teikimu ir dokumentų teikimu pakartotinai naudoti, Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

 1. Kiti teisės aktai

6.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (aktuali Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 933 redakcija) patvirtintose Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta:

„25. Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. […]

[…]

 1. Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį:

[…]

35.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

[…]

 1. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame pranešime apie asmens prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis asmuo ar jo atstovas turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką, nurodant institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-aus) ir adresą (-us), taip pat terminą (-us), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. […]“

 

6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (aktuali akto redakcija, galiojanti nuo 2020 m. liepos 1 d.) patvirtintame Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms apraše (toliau vadinama – Aprašas) numatyta:

„4. Įstaigos interneto svetainė yra informacinių technologijų pagrindu veikianti informacinė sistema ar informacinės sistemos sudedamoji dalis (komponentė, posistemis), skirta informacijai apie įstaigos funkcijas, struktūrą, veiklą skelbti, asmenims skatinti aktyviai dalyvauti valstybės valdymo procese, įstaigos veiklos skaidrumui užtikrinti, viešosioms ir (arba) administracinėms paslaugoms elektroninių ryšių priemonėmis teikti.

[…]

 1. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityse teikiama ši informacija:

19.1. Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktai“ turi būti skelbiami įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamų galiojančių teisės aktų pavadinimai su nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, arba galiojančias suvestines redakcijas, esančias Teisės aktų registre, įstaigos teisės aktai, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 6 straipsnį yra Teisės aktų registro objektas, taip pat kiti šios įstaigos teisės taikymo aktai. Šioje srityje taip pat turi būti skelbiami įstaigos pasirašyti susitarimai. Teisės aktai, susiję su įstaigai priskiriama reguliavimo sritimi, ir įstaigos teisės aktai jos interneto svetainėje skelbiami Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka.

 

 1. Teismų praktika

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012-03-01 nutartyje (administracinė byla Nr. A502-1605/2012), be kita ko, nurodyta:

„[…]. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Remiantis Pareiškėjos atstovės skundo turiniu, jame nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis bei teisiniu reglamentavimu, paminėtu šios pažymos 5-6 punktuose, šio tyrimo metu Seimo kontrolierė vertina Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmus (galimą neveikimą) teikiant Pareiškėjai atsakymą gero viešojo administravimo aspektu, akcentuojant šiuos esminius pagrindus:

8.1. atsižvelgiant į Pareiškėjos atstovės pasirašytame 2021 m. kovo 15 d. prašyme Savivaldybės administracijos direktoriui (pažymos 4.1 punktas) nurodytus klausimus bei vertinant Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo A. D. pasirašytame 2021 m. gegužės 4 d. rašte Nr. (4.39)-R2-1288 Pareiškėjai pateiktus atsakymus (pažymos 4.2 punktas), Seimo kontrolierė pastebi, kad skundžiama institucija atsakyme Pareiškėjai pateikė informaciją, susijusią tik su Rumpiškės kvartalo bei Taikos pr. rekonstravimo statybos darbų perdavimo statytojui komisijos sudarymu, o taip pat abstrakčiai pasisakė dėl Pareiškėjai rūpimo klausimo dėl Taikos prospekto kairės pusės priklausinių nuo Sausio 15-osios g. iki Kauno g. rekonstravimo projekto metu įrengtų suoliukų ir šiukšliadėžių. Tuo metu dėl Pareiškėjos atstovės iškelto klausimo dėl peleninės su šiukšliadėže dizaino autoriaus, kaip matyti iš Savivaldybės administracijos 2021 m. gegužės 4 d. pateikto atsakymo Pareiškėjai, pasisakyta nebuvo. Toks Savivaldybės administracijos selektyvus informacijos Pareiškėjai pateikiamas, Seimo kontrolierės nuomone, vertintinas kaip Viešojo administravimo įstatyme (pažymos 5.2 punktas) įtvirtinto išsamumo principo nepaisymo atvejis, apribojantis Pareiškėjos teisę gauti visą ją dominančią informaciją apie Taikos prospekto rekonstravimo projektą;

8.2. Seimo kontrolierė pabrėžia, kad išsamumo principo pažeidimo faktą nagrinėjamu atveju patvirtina ir tai, jog Pareiškėjos 2021 m. kovo 15 d. pateiktame prašyme buvo prašoma nurodyti Taikos prospekto rekonstravimo projekto statybos darbų perdavimo – priėmimo statytojui komisijos sudėtį, tačiau, kaip patvirtina tyrimo metu surinkta informacija (pažymos 4.2 punktas), tokia informacija Pareiškėjai nebuvo suteikta. Pastebėtina, kad nors skundžiamos institucijos 2021 m. gegužės 4 d. rašte Nr. (4.39)-R2-1288 Pareiškėjai ir nurodytas minėtosios komisijos sudarymo teisinis pagrindas, t. y. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. AD1-620, kuris, kaip spręstina iš Savivaldybės administracijos nurodytos informacijos, laikytinas pakankamu, jog Pareiškėja galėtų susipažinti su darbų perdavimo – priėmimo statytojui komisijos sudėtimi. Tačiau tyrimo metu analizuojant skundžiamos institucijos internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt skiltyje „Teisės aktai“ skelbiamą informaciją, nustatyta, kad Savivaldybės administracijos 2021 m. gegužės 4 d. rašte Nr. (4.39)-R2-1288 paminėtas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. AD1-620 nėra viešai skelbiamas, o internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt kitų galimybių rasti informaciją apie minėtosios komisijos sudėtį taip pat nėra. Todėl Seimo kontrolierė, remdamasi tyrimo metu nustatytomis aplinkybėmis, konstatuoja, jog tokie pirmiau paminėti Savivaldybės administracijos veiksmai, t. y. kai 2021 m. gegužės 4 d. rašte Nr. (4.39)-R2-1288 nurodyta ne pati Taikos prospekto rekonstravimo projekto statybos darbų perdavimo – priėmimo statytojui komisijos sudėtis, o tik pateikta nuoroda į ją patvirtinusį Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, nagrinėjamu atveju laikyti netinkamais, nes šia informacija Pareiškėjai nebuvo suteikti tie duomenys, kurių ji prašė savo 2021 m. kovo 15 d. kreipimesi;

8.3. pirmiau nurodytų išvadų pagrindu Seimo kontrolierė taip pat konstatuoja, kad Pareiškėjos pateiktas 2021 m. kovo 15 d. prašymas Savivaldybės administracijai sietinas su Viešojo administravimo įstatyme įtvirtinto skaidrumo principo (pažymos 5.2 punktas) bei Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintų veiklos skaidrumo ir viešumo principų (pažymos 5.3 punktas) tinkamu įgyvendinimu. Remiantis Pareiškėjos 2021 m. kovo 15 d. prašymo turiniu yra akivaizdu, jog Pareiškėjos kreipimasis į Savivaldybės administraciją susijęs su Pareiškėjos domėjimusi skundžiamos institucijos veikla bei siekiu gauti informaciją apie Taikos prospekto Klaipėdos mieste rekonstravimo projektą. Todėl, atsižvelgiant į viešojo administravimo institucijoms numatytą pareigą teikti asmenims įstatymų nustatytą viešojo administravimo subjekto turimą informaciją (pažymos 5.2 punktas), Seimo kontrolierė daro išvadą, jog Savivaldybės administracija savo 2021 m. gegužės 4 d. rašte Nr. (4.39)-R2-1288 Pareiškėjai turėjo pateikti visą Pareiškėjos prašymo turinį atitinkančią ir išsamią informaciją arba pateikti tinkamas nuorodas, kurios leistų Pareiškėjai gauti visą jos norimą sužinoti informaciją. Tyrimo metu nustatytas tinkamo teisės akto nepaskelbimo institucijos interneto svetainėje, kaip to reikalauja Aprašo nuostatos (pažymos 6.2 punktas), faktas, taip pat patvirtina, jog skundžiama institucija neužtikrina tinkamo Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintų veiklos skaidrumo ir viešumo principų įgyvendinimo. Tai, kad realiai susipažinti su Savivaldybės administracijos 2021 m. gegužės 4 d. rašte Nr. (4.39)-R2-1288 nurodytu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. AD1-620 nėra galimybės, tačiau tai Pareiškėjai nurodoma kaip tinkamas atsakymas į jos pateiktą klausimą dėl Taikos prospekto rekonstravimo projekto statybos darbų perdavimo – priėmimo statytojui komisijos sudėties, Seimo kontrolierės nuomone, tokie Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmai turi biurokratizmo, kaip jis apibrėžiamas Seimo kontrolierių įstatyme (pažymos 5.1 punktas), požymių;

8.4. tyrimo metu taip pat pasitvirtino Pareiškėjos atstovės skunde Seimo kontrolierei nurodyta aplinkybė (pažymos 2.2 punktas) dėl Savivaldybės administracijos praleisto teisės aktuose nustatyto termino atsakymui į Pareiškėjos 2021 m. kovo 15 d. prašymą pateikti. Kaip nustatyta Pareiškėjos skundo tyrimo metu, skundžiama institucija Pareiškėjai atsakymą pateikė daugiau nei po Taisyklėse (pažymos 6.1 punktas) nustatytų 20 darbo dienų. Seimo kontrolierė pabrėžia, kad, remiantis Savivaldybės administracijos 2021 m. gegužės 4 d. rašte Nr. (4.39)-R2-1288 pateiktos informacijos apimtimi, akivaizdu, jog tokiam atsakymui parengti Savivaldybės administracijos tarnautojams neturėjo prireikti daug laiko ir pastangų, todėl atsakymo Pareiškėjai pateikimo termino praleidimas nagrinėjamu atveju laikytinas nepateisinamu, o tokie Savivaldybės administracijos veiksmai (neveikimas) sąlygojo Pareiškėjos teisės gauti informaciją pažeidimo atvejį;

8.5. Seimo kontrolierė taip pat pabrėžia, kad, remiantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatomis (pažymos 5.4 punktas), Savivaldybės administracijos 2021 m. gegužės 4 d. rašte Nr. (4.39)-R2-1288 Pareiškėjai nebuvo nurodyta jos teisė teisės aktų nustatyta tvarka apskųsti Savivaldybės administracijos atsakymą (pažymos 4.2 punktas), o tai pažeidė Pareiškėjos teisę dėl tinkamo jos informavimo.

Akcentuotina tai, kad Seimo kontrolierė, nagrinėdama ankstesnį Pareiškėjos skundą prieš Savivaldybės administraciją, savo 2020 m. gegužės 18 d. pažymoje Nr. 4D-2020/2-430 jau buvo konstatavusi Pareiškėjos teisės dėl tinkamo jos informavimo pažeidimo atvejį bei Savivaldybės administracijos direktoriui teikė rekomendaciją imtis veiksmų užtikrinant, kad ateityje Savivaldybės administracijos panašūs atvejai nepasikartotų. Tačiau, Seimo kontrolierės įsitikinimu, akivaizdu, jog tokių veiksmų buvo imtasi ne pakankamai.

 

 1. Remdamasi tuo, kas pirmiau išdėstyta, Seimo kontrolierė daro išvadą, kad Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmai (neveikimas), nagrinėjant Pareiškėjos 2021 m. kovo 15 d. prašymą, turi biurokratizmo požymių, todėl konstatuotinas gero administravimo, atsakingo valdymo principų (pažymos 7 punktas) pažeidimo atvejis, o Pareiškėjos skundas pripažintinas pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

asociacijos „X“ skundą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmų (neveikimo) pripažinti pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui Gintarui Neniškiui rekomenduoja:

11.1. pavesti atsakingiems Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos tarnautojams iš naujo išnagrinėti Pareiškėjos 2021 m. kovo 15 d. prašymą ir pateikti Pareiškėjai išsamų ir teisės aktų nuostatas atitinkantį Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atsakymą;

11.2. aptarti šioje pažymoje nustatytą Pareiškėjos teisės į gerą viešąjį administravimą pažeidimo atvejį bei imtis veiksmų užtikrinant, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje ateityje nagrinėjant pareiškėjų kreipimusis būtų tinkamai įvertinamas jų turinys, kreipimaisi nagrinėjami nepažeidžiant teisės aktų nuostatų, pareiškėjams pateikiami išsamūs ir aiškūs atsakymai;

11.3. įvertinti šios pažymos 8.2 ir 8.3 punktuose nustatytą tinkamo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos priimto teisės akto nepaskelbimo institucijos interneto svetainėje atvejį ir užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinami Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms apraše įtvirtinti reikalavimai, nustatyti įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityse teikiamai informacijai.

 

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                           Milda Vainiutė