PAŽYMA DĖL A GATVĖS UKMERGĖS MIESTE GYVENTOJŲ X IR Y SKUNDO PRIEŠ UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Dokumento numeris 4D-2021/2-1119
Data 2021-11-30
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL A GATVĖS UKMERGĖS MIESTE GYVENTOJŲ X IR Y SKUNDO PRIEŠ UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo A gatvės Ukmergės mieste gyventojų X ir Y (toliau vadinama – Pareiškėjai) skundą dėl Ukmergės rajono savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos tarnautojų veiksmų, netinkamai sprendžiant klausimus, susijusius su gatvės remonto darbais.

 

 1. Pareiškėjai skunde nurodė:

2.1. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau vadinama – CVP IS) perkančioji organizacija 2020 m. rugsėjo 18 d. paskelbė mažos vertės darbų pirkimą – A g. Ukmergės mieste paprastojo remonto darbus (asfaltbetonio dangos atstatymą). Pagal pirkimo dokumentus turėjo būti keičiama važiuojamosios dalies danga. Darbų kiekių žiniaraščiuose buvo aiškiai išvardinti darbai, kurie turėjo būti atlikti per du mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Rangovas privalėjo atliktiems darbams suteikti įstatyme nustatytus garantinius terminus, savo sąskaita ištaisyti dėl Rangovo kaltės netinkamai įvykdytus ir sutarties sąlygų neatitinkančius darbus, atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius, pasibaigus sutarties vykdymo laikui (objekto garantiniu laikotarpiu). Atliekami darbai buvo aprašyti techninėje specifikacijoje.

Darbai buvo atlikti netinkamai, nekokybiškai, nesivadovaujant pirkimo dokumentuose nurodyta technine specifikacija, pažeidžiant galiojančius teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius kelių tiesimą, t. y. nuardyta asfalto danga atstatyta tik iš dalies. Kelkraščiuose paliktos neasfaltuotos duobės, neatliktas lietaus nuotekų tinklų šulinių angų paaukštinimas, neįrengtos pralaidos, asfaltas nevientisas. Netinkamai paklojus dangą kraštuose, susidariusios duobės ne tik daro žalą pravažiuojantiems automobiliams, bet ir kelia realią grėsmę eismo saugumui – sugriovus buvusius kelkraščius, pėstieji, iki remonto turėję realią galimybę naudotis kelkraščiu, priversti eiti važiuojamąja dalimi. Minėtas objektas privalėjo būti priduotas laikantis visų įstatymuose nustatytų reikalavimų.

2.2. Į Savivaldybės administracijai 2021 m. gegužės 28 d. pateiktą pretenziją (žr. pažymos 4 punktą) dėl A g. Ukmergės mieste atliktų paprastojo remonto darbų (asfaltbetonio dangos atstatymo, t. y. važiuojamosios dalies dangos keitimo), raštu laiku neatsakyta.

2.3. Ir po pakartotinio Pareiškėjų 2021 m. liepos 19 d. kreipimosi (žr. pažymos 5 punktą) Savivaldybės administracija nevykdė pareigos motyvuotai atsakyti į visus užduotus klausimus, įpareigoti rangovą pašalinti trūkumus, pateikti prašomus dokumentus. Savivaldybės administracijos 2021 m. rugpjūčio 18 d. atsakymas (žr. pažymos 6 punktą) deklaratyvus.

2.4. Atsidarius Savivaldybės administracijos 2021 m. rugpjūčio 18 d. atsakyme (žr. pažymos 6 punktą) pateiktą nuorodą, matoma buvo tik tarp Savivaldybės administracijos ir rangovo UAB „Z“ sudaryta pirkimo sutartis (toliau vadinama – Sutartis), kurios nuostatų nei viena šalis neįvykdė:

2.4.1. UAB „Z“ (rangovas) nevykdė nuostatų: „2.2. Rangovas įsipareigoja atlikti 2.1 punkte nurodytus Darbus pagal pateiktą Rangovo pasiūlymą (Sutarties 1 priedas), Techninę specifikaciją (Sutarties 2 priedas) bei perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje  nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka […] 4.1. Sutarties galiojimo terminas – 3  (trys) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja po to, kai Sutarties Šalys pasirašo Sutartį ir Rangovas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, arba kai Sutarties Šalys sutaria ją nutraukti arba ji nutraukiama Sutartyje nustatytais atvejais. 4.2. Darbų atlikimo terminas – 2 (du) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 4.3. Darbų pradžia – statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data […]. 5.4. Rangovas įsipareigoja: 5.4.1. vykdyti Darbus pagal Sutartį, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę; 5.4.2. Sutartyje nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį; […] 5.4.8 savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau; […] 5.4.15. užtikrinti nepertraukiamą ir saugų eismą; […]  6.6. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui ir (arba) bet kuriam asmeniui (trečiajai šaliai) visus padarytus nuostolius, jeigu šie nuostoliai atsirado dėl įsipareigojimų nevykdymo, kuriuos savo ruožtu sukėlė Rangovas, nesilaikydamas šios Sutarties ar ją netinkamai vykdydamas, arba pažeisdamas darbų saugos reikalavimus. […] 6.7. Rangovas atsako už bet kokią žalą, kurią jis, jo darbuotojai bei įranga darbų atlikimo metu padaro fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkams bei kitiems ūkiniams subjektams, privačiai bei visuomeninei nuosavybei, jei tai atsitinka dėl paties Rangovo kaltės. Rangovas atsako už darbuotojų darbo saugos reikalavimų vykdymą atliekant darbus ir jų neatlikimo pasekmes.“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta) ir kt. – konkrečiu atveju neatlikti visi privalomi darbai, ženkliai praleidus darbų atlikimo terminus, atlikta dalis darbų, atlikta su trūkumais – asfalto danga buvo nuardyta pilnai, bet atstatyta nebuvo, t. y. nuardyta buvo viskas, o atstatyta dalinai, kelkraščiuose paliktos neasfaltuotos duobės, neatliktas lietaus nuotekų tinklų šulinių angų paaukštinimas, neįrengtos pralaidos, asfaltas nevientisas. Pilnai nepaklojus dangos kraštuose yra susidariusios duobės, kurios daro žalą pravažiuojantiems automobiliams, kelia grėsmę eismo saugumui – buvę kelkraščiai yra sugriauti, todėl pėstieji, iki remonto turėję galimybę eiti kelkraščiu, yra priversti eiti važiuojamąja dalimi ir kt., netinkamai įvykdytu, neatitinkantys sąlygų darbai neištaisyti, tretiesiems asmenims padaryta žala neištaisyta, iki šiol nėra užtikrinamas saugus eismas ir kt.;

2.4.2. Savivaldybės administracija (užsakovas) nevykdė šių nuostatų: „2.4. Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus, Sutartyje numatytus Darbus […] 5.1. Užsakovas turi teisę: 5.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Sutarties sąlygose nustatytus reikalavimus; 5.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutartinių įsipareigojimų, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita; 5.1.3. sulaikyti mokėjimą už atliktus Darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėjimui pateiktų darbų defektai; 5.1.4. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai. 5.2. Užsakovas įsipareigoja: […] 5.2.2. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus; 5.2.3. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais r tvarka; […] 5.2.7. pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultatų kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsdamas apie tai pranešti Rangovui.“ Ir kt., o konkrečiu atveju Savivaldybės administracija akivaizdu, kad nekontroliavo darbų eigos, nedavė atitinkamų nurodymų, nereikalavo ir iki šiol nereikalauja ištaisyti netinkamai įvykdytus, neatitinkančius sąlygų darbus, šalinti defektus, padarytą žalą, akivaizdžiai nebendradarbiavo nei su rangovu, nei su trečiaisiais asmenimis ir kt.

2.5. Paspaudus atsiųstą nuorodą, nematyti užpildytų, galiojančių, prašomų pateikti – atliktų darbų aktų F2 ir pažymos apie atliktus darbus F3 bei sąskaitos–faktūros (pastaba – nurodomi neužpildyti F2, F3 formų šablonai, nėra sąskaitos–faktūros).

2.6. Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad Savivaldybės administracija ne tik nevykdė savo pareigų, numatytų Sutartyje, bet ir būdama viešojo administravimo subjektu, pažeidė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytą reikalavimą pateikti įstatyme nustatytu terminu raštu išsamų, motyvuotą, teisiškai argumentuotą atsakymą į pateiktą asmens kreipimąsi, reikalavimą suteikti prašomą informaciją, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių reikalavimą atsakymą į prašymą pateikti, atsižvelgiant į jo turinį, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytus principus, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Lėšos buvo panaudotos neracionaliai, sumokėta už netinkamai, nekokybiškai atliktus darbus, neužtikrinta, kad vykdant sutartį būtų laikomasi teisės aktų ir kt.

2.7. Negavus tinkamo atsakymo, prašomų duomenų, yra užkirstas kelias teikti tinkamai argumentuotus skundus Viešųjų pirkimų tarnybai, atlikti darbų ekspertizę, ginti pažeistas teises teisme, reikalauti Rangovą įtraukti į nepatikimų tiekėjų sąrašą ir kt.

 

 1. Pareiškėjai prašo Seimo kontrolierės:

3.1. išnagrinėti skundą dėl Savivaldybės administracijos tarnautojų neteisėtų veiksmų;

3.2. įpareigoti Savivaldybės administraciją išnagrinėti pretenziją, įpareigoti Rangovą pašalinti visus trūkumus, t. y. tinkamai sutvarkyti gatvę, kaip nurodyta techninėje specifikacijoje;

3.3. įpareigoti Savivaldybės administraciją pateikti rangos darbų sutartį, atliktų darbų aktus F2 ir pažymą apie atliktus darbus F3 bei sąskaitą–faktūrą.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Nustatytos tyrimui reikšmingos aplinkybės

 

 1. Pareiškėjų 2021 m. gegužės 28 d. pretenzija įvardintame kreipimesi Savivaldybės administracijai rašoma:

„Perkančioji organizacija CVP IS 2020 m. rugsėjo 18 d. paskelbė mažos vertės darbų pirkimą – A g. Ukmergės mieste paprastojo remonto darbų (asfaltbetonio dangos atstatymas). Pagal minėtus pirkimo dokumentus turėjo būti keičiama važiuojamosios gatvės dalies danga.

Darbų kiekių žiniaraščiuose aiškiai išvardijami darbai, kurie turėjo būti atlikti.

Žiniaraštis Asfaltbetonio dangos atstatymas

Darbai:

 • Skersinių siūlių frezavimas asfaltbetonio dangoje; mato vnt. – 100 m; kiekis – 0,15;
 • Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms su pakrovimu ir išvežimu; mato vnt. – 100 m2; kiekis – 9,6;
 • Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų 0/45; mato vnt. – m3; kiekis – 48,0;
 • 6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet. klotuvą su autom. a. reg. iš pagrindo-dangos sluoksnio AC 16 PD (su nuovažomis); mato vnt. – 100 m2; kiekis – 10,3;
 • Lietaus nuotekų tinklų šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais; mato vnt. – vnt.; kiekis – 14,0;
 • Pralaidos įrengimas 200 mm, 1 vnt.; mato vnt. – 10 m; kiekis – 1,2;
 • Asfaltbetonio dangos išardymas; mato vnt. – 100 m3; kiekis – 0,375;
 • Latako suformavimas iš asfaltbetonio; mato vnt. – 100 m2; kiekis – 0,165;
 • Asfaltbetonio dangos atstatymas; mato vnt. – 100 m2; kiekis – 0,165.

Aukščiau nurodyti darbai privalėjo būti atlikti per du mėnesius po sutarties pasirašymo dienos.

Pagal pirkimo dokumentų 15.29.7. punktą atliktiems darbams Rangovas privalėjo suteikti įstatyme nustatytus garantinius terminus.

Pagal pirkimo dokumentų 15.29.9. punktą savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo  laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui.

Techninėje specifikacijoje buvo aiškiai aprašyti atliekami darbai:

 • Nufrezuojama esama asfaltbetonio danga;
 • Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45;
 • 6 cm storio pagrindo – dangos sluoksnis klotuvu su automatiniu aukščio reguliavimu iš asfaltbetonio mišinio AC16 PD (su nuovažomis);
 • Lietaus nuotekų tinkle šulinių angų paaukštinimas g/b žiedais;
 • 200 mm skersmens pralaidos įrengimas;
 • Asfaltbetonio dangos išardymas;
 • latako suformavimas iš asfaltbetonio, sujungiant su važiuojamosios dalies asfaltbetonio danga;
 • asfaltbetonio dangos atstatymas.

Asfaltbetonio atstatymo ir įrengimo darbai vykdomi, vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08 ir kitais teisės aktais, privalomais sutarties vykdymo metu, bei naujai priimtais teisės aktais, jeigu tai susiję su perkamų darbų atlikimu.

Visus gatvės darbų zonoje esančius komunikacijų šulinių liukus rangovas pakelia į projektinį aukštį, esant poreikiui keičia plytas betono žiedais nuo plokštės iki liuko.

Visas darbų metu susidariusias statybines atliekas utilizuoja rangovas.

Paminėtina, kad nedisponuojame informacija, kada ir su kuo buvo pasirašyta sutartis su Rangovu, tačiau konstatuotina, kad darbai buvo atlikti, tačiau atlikti netinkamai ir nekokybiškai, nesivadovaujant pirkimo dokumentuose nurodyta technine specifikacija, pažeidžiant galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius kelių tiesimą.

Pažymėtina, kad asfalto danga A g. buvo nuardyta, bet atstatyta nebuvo, t. y. nuardyta buvo visa gatvės danga, įskaitant kelkraščius, o atstatyta dalinai. Kelkraščiuose yra paliktos neasfaltuotos duobės, neatliktas lietaus nuotekų tinklų šulinių angų paaukštinimas, neįrengtos pralaidos, asfaltas nevientisas. Pilnai nepaklojus dangos kraštuose, yra susidariusios duobės, kurios ne tik daro žalą pravažiuojantiems automobiliams, bet ir kyla reali grėsmė eismo saugumui – buvę kelkraščiai yra sugriauti, todėl pėstieji, iki remonto turėję galimybę eiti kelkraščiu, yra priversti eiti važiuojamąja dalimi. Pridedamos nuotraukos patvirtina, kaip A g. ir jos danga atrodė prieš atstatymo darbus ir po jų, o minėtas objektas privalėjo būti priduotas laikantis visų įstatymuose numatytų reikalavimų.

Šiuo atveju Perkančioji organizacija galimai netinkamai pasirinko tiekėją ir akivaizdu, kad priėmė darbus neįsitikinusi, kad sutartis yra įvykdyta tinkamai. Tokiu savo neveikimu Perkančioji organizacija neįsitikino tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu, iš esmės neužtikrino, kad sutartis būtų įvykdyta tinkamai.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, prašome:

 • išnagrinėti šią pretenziją ir, išnagrinėjus pretenziją, informuoti apie priimtus sprendimus ir jų motyvus;
 • įpareigoti Rangovą, pašalinti visus trūkumus, t. y. tinkamai atstatyti gatvės asfalto dangą, kaip numatyta techninėje specifikacijoje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 44 str., papildomai prašome pateikti dokumentus, būtinus teisiniam pirkimo įvertinimui bei kreipimuisi į Viešųjų pirkimų tarnybą ir teismą, t. y.:

 1. Rangos darbų sutartį;
 2. Atliktų darbų aktus F2;
 3. Pažymą apie atliktus darbus F3;
 4. Rangovo pateiktą sąskaitą–faktūrą.“

 

 1. Pareiškėjų 2021 m. liepos 19 d. kreipimesi Savivaldybės administracijai rašoma:

„1. 2021 m. gegužės 28 d. Savivaldybės administracijai buvo pateikta pretenzija (toliau – Pretenzija) dėl A g. Ukmergės mieste atliktų paprastojo remonto darbų (asfaltbetonio dangos atstatymas, t. y. važiuojamosios dalies dangos keitimas).

 1. Pretenzijoje buvo aiškiai nurodyta, kad Rangovų darbai buvo atlikti netinkamai ir nekokybiškai, nesivadovaujant pirkimo dokumentuose nurodyta technine specifikacija, pažeidžiant galiojančius teisės aktus reglamentuojančius kelių tiesimą, t. y. asfalto danga buvo nuardyta pilnai, o atstatyta dalinai, kelkraštyje paliktos neasfaltuotos duobės, neatliktas lietaus nuotekų tinklų šulinių angų paaukštinimas, neįrengtos pralaidos, asfaltas nevientisas, kas daro žalą ne tik pravažiuojantiems automobiliams, bet ir kyla reali grėsmė eismo saugumui – buvę kelkraščiai yra sugriauti, todėl pėstieji, iki remonto turėję galimybę eiti kelkraščiu, yra priversti eiti važiuojamąja dalimi ir kt. (buvo pridėtos gatvės nuotraukos prieš ir po remonto).
 2. Atsižvelgdami į išdėstytą, į tai, kad nedisponuojame informacija, kada ir su kuo buvo pasirašyta sutartis su Rangovu, prašėme Savivaldybės administracijos:

1) išnagrinėti pretenziją ir informuoti apie priimtus sprendimus ir jų motyvus;

2) įpareigoti Rangovą, pašalinti visus trūkumus, t. y. tinkamai sutvarkyti gatvę, kaip buvo nurodyta techninėje specifikacijoje;

3) pateikti rangos darbų sutartį, atliktų darbų aktus F2 ir pažymą apie atliktus darbus F3 bei sąskaitą–faktūrą.

 1. Deja, iki šiol, t. y. beveik 2 mėnesius raštu atsakymo negauname, nepaisant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 10 str., kuriame numatyta, kad: „Viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. Jeigu prašymas ar skundas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys“.

Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol nėra žinoma, kada ir su kuo buvo pasirašyta sutartis su Rangovu, nėra atliekami jokie trūkumų šalinimo darbai, o situacija ne tik, kad nesikeičia, bet ir blogėja, prašome vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 10 str. nuostatomis pateikti raštu atsakymą į gautą Pretenziją.“

 

 1. Savivaldybės administracijos 2021 m. rugpjūčio 18 d. rašte Nr. Pareiškėjams rašoma:

„Savivaldybės administracija gavo Jūsų 2021 m. liepos 19 d. prašymą „Dėl raštiško atsakymo“, kuriuo prašoma pateikti informaciją apie A g. Ukmergėje paprastąjį remontą, įpareigojant darbų rangovą pašalinti atliktų darbų trūkumus.

Pagal 2020 m. spalio 6 d. A g., Ukmergės mieste paprastojo remonto darbų (asfaltbetonio dangos atstatymas) pirkimo sutartį Nr. 20-929 rangovas UAB „Z“ atliko darbus. Pradinės sutarties vertė – 30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) su PVM. Kadangi sudaryta fiksuoto įkainio sutartis, rangovui apmokėta už faktiškai atliktus darbus 28976,58 Eur su PVM.

Sutarties informaciją galite rasti čia: <…>

Pažymėtina, kad pagal sutartį buvo atlikti kelio dangos atstatymo darbai, tačiau nevykdyti kelkraščių sutvarkymo darbai. Šiuo metu yra svarstomi ir derinami A g. Ukmergės mieste kelkraščių sutvarkymo sprendimai. Kadangi A gatvė yra kultūros paveldo teritorijoje, darbai bus pradėti tik gavus Kultūros paveldo departamento leidimą.“

 

 1. Savivaldybės administracija Seimo kontrolierių informavo:

„[…] Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama administracinė byla Nr. eI2-4773-541/2021 pagal pareiškėjų X Ir Y skundą Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2021 m. rugpjūčio 18 d. atsakymo „Dėl informacijos“. Šiame skunde iš esmės nagrinėjami tie patys klausimai, kurie pateikti Seimo kontrolieriui . T, neva atstovaujančio A g. Ukmergėje gyventojus. Informuojame, kad pirminis skundas teismui taip pat buvo pateiktas, nurodant, kad  advokatas T atstovauja A g. Ukmergėje gyventojus, tačiau teismui paprašius patikslinti skundą ir pateikti atstovavimą įrodančius dokumentus, advokatas T pateikė teismui patikslintą skundą, kuriame jau atstovauja tik X Ir Y. […].“

 

 1. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2021 m. spalio 27 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eI2-4773-541/2021 rašoma:

„[…] Pareiškėjai X ir Y (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą su skundu, kurį patikslinę prašo: 1) panaikinti Savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovė) 2021 m. rugpjūčio 18 d. raštą „Dėl informacijos“, kuriuo atsakovė atsakė į pareiškėjo X 2021 m. liepos 19 d. prašymą; 2) įpareigoti atsakovę iš naujo išnagrinėti pareiškėjų 2021 m. liepos 19 d. prašymą „Dėl raštiško atsakymo“.

Teisme 2021 m. rugsėjo 28 d. gautas pareiškėjų, atstovaujamų pareiškėjų atstovo advokato T, pareiškimas dėl skundo atsisakymo. Pareiškėjai nurodo, jog atsisako skundo nebelikus ginčo (dėl dokumentų pateikimo). Pareiškėjams yra žinomos skundo atsisakymo pasekmės. […]

Teismas išaiškino pareiškėjams, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 104 straipsnio 3 dalimi, bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

Teismas nusprendė priimti pareiškėjų X ir Y atsisakymą nuo skundo ir nutraukti administracinę bylą Nr. eI2-4773-541/2021 pagal pareiškėjų X ir Y skundą atsakovei Savivaldybės administracijai dėl rašto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

 

 1. X ir Y, atstovaujami T, 2021 m. spalio 13 d. pateikė Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmams ieškinį „Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.“ Pareiškėjai nurodė Savivaldybės administracijos neveikimą, neįpareigojant rangovo pašalinti skunde nurodytus trūkumus, t. y. tinkamai sutvarkyti gatvę, kaip buvo nurodyta techninėje specifikacijoje, bei neteikiant Pareiškėjų prašomos informacijos, t. y. rangos darbų sutartį, atliktų darbų aktus F2 ir pažymą apie atliktus darbus F3 bei sąskaitą – faktūrą.

Ieškinyje rašoma:

„[…]

 1. Nors Atsakovas [Savivaldybė] tiek teikdamas atsakymus į Ieškovų raštus, tiek teikdamas atsiliepimą teismui administracinėje byloje ir teikė melagingus, klaidinančius teiginius pvz. 2021 m. rugpjūčio 18 d. nurodė: „[…] šiuo metu yra svarstomi ir derinami A g. Ukmergės mieste kelkraščių sutvarkymo sprendimai. Kadangi A gatvė yra kultūros paveldo teritorijoje, darbai bus pradėti tik gavus Kultūros paveldo departamento leidimą […], o iš  Kultūros paveldo departamento prie  Kultūros ministerijos atsiliepimo […] matyti, kad sutikimas/leidimas nėra reikalingas, o Atsakovas į jį nėra kreipęsis; atsiliepime […] nurodė, kad A gatvės kelkraščių remonto darbai sutartimi vykdyti nėra numatyti, kad kelkraščių remonto klausimus Savivaldybės administracija spręs ateityje atskiru pirkimu, esant tam  lėšų, kad  Rangovas tinkamai įvykdė numatytus darbus, trūkumų nėra, o iš Atsakovo pateiktų dokumentų, t. y. atliktų darbų akto Nr. 1/98 matyti neva buvo nufrezuota 100 kv. m asfaltbetonio dangos ir tiek pat, t. y. 100 kv. m buvo atstatyta, nors realybė yra kitokia – atstatyta yra žymiai mažiau negu nuardyta, tas matyti iš teismui pateiktų  fotonuotraukų, kas suponuoja, jog pateikti duomenys yra netikslūs, melagingi, darbai atlikti netinkamai, ne pilna apimtimi, neatsižvelgiant į prisiimtus įsipareigojimus ir tuo pačiu – Savivaldybės administracijos atsakingų asmenų darbai priimti kaip atlikti tinkamai, kas pagrįstai leidžia manyti, kad šio viešojo pirkimo vykdymo eigoje buvo klastojami dokumentai, tačiau Atsakovas su atsiliepimu įstengė pateikti ne kartą  prašytus pateikti atliktų darbų aktus F2 ir pažymą apie atliktus darbus F3 bei sąskaitą-faktūrą, deklaratyviai nurodant, kad  pastarieji nebuvo pateikti  „per klaidą“, todėl nebelikus ginčo dėl vengiamų pateikti  ir slepiamų dokumentų 2021 m. rugsėjo 28 d. buvo atsisakyta skundo administracinėje byloje […].
 2. Pastebėtina, kad nors Ieškovams ir pavyko gauti dalį prašomų dokumentų, tačiau aukščiau nurodyti trūkumai iki šiol nėra pašalinti, darbai nėra atlikti visa apimtimi, dėl ko Ieškovai kreipiasi į teismą su ieškiniu dėl Atsakovo įpareigojimo atlikti veiksmus. […].“

Pareiškėjai teismo prašo:

„– Įpareigoti Atsakovą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo, trečiojo asmens arba bet kokio kito rangovo jėgomis  pašalinti visus trūkumus, t. y. tinkamai sutvarkyti A gatvę, kaip buvo nurodyta viešojo pirkimo techninėje specifikacijoje;

– Atsakovui Savivaldybės administracijai nustatytu terminu neįvykdžius teismo įpareigojimo, skirti Atsakovui Savivaldybės administracijai 100,00 Eur baudą, skaičiuojant už kiekvieną teismo sprendimo neįvykdymo dieną, baudą mokant į valstybės biudžetą. […].“

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucijos

5 straipsnis

„[…]

Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.“

 

 1. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo:

3 straipsnis. Pagrindiniai valstybės tarnautojų veiklos ir tarnybinės etikos principai

„1. Pagrindiniai valstybės tarnautojų veiklos ir tarnybinės etikos principai yra šie:

[…]

2) atvirumas. Valstybės tarnautojas turi būti atviras kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms;

[…]

10) pagarba žmogui ir valstybei. Valstybės tarnautojas privalo gerbti žmogų ir pagrindines jo teises ir laisves, valstybę, jos institucijas ir įstaigas, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir vykdyti teismų sprendimus; […].“

 

 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo

4 straipsnis. Vietos savivaldos principai

Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra:

[…]

6) savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;

[…]

9) savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus. Savivaldybės informuoja vietos gyventojus apie savo veiklą, sprendimų projektus, priimtus sprendimus ir sudaro sąlygas vietos gyventojams tiesiogiai dalyvauti planuojant ir įgyvendinant savivaldybės sprendimus;

10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma;

[…]

12) reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą; […].“

6 straipsnis. Savarankiškosios savivaldybių funkcijos

„Savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) savivaldybių funkcijos:

[…]

32) savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; […].“

 

 1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją įstatymo

3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

„1. Dokumentas – institucijos veikloje užfiksuota informacija ar jos dalis, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas, valstybės informacinės sistemos duomenis.

[…]

 1. Dokumento teikimas – dokumento atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant jį prieinamą pareiškėjui ar jo atstovui jų prašymu.
 2. Informacija – žinios, kuriomis disponuoja institucija, vykdydama viešąsias funkcijas.“

4 straipsnis. Institucijos pareiga teikti dokumentus pareiškėjams

„1. Institucijos privalo teikti pareiškėjams ar jų atstovams (toliau – pareiškėjas) dokumentus, išskyrus šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus atvejus. […].“

 

 1. Lietuvos Respublikos teismų įstatymas:

1 straipsnis. Teisingumo vykdymas:

„1. Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. […].“

4 straipsnis. Teisė į teisminę gynybą

„1. Lietuvos Respublikos piliečiai turi teisę į teisminę gynybą nuo kėsinimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse įtvirtintas jų teises ir laisves. Įstatymų numatytais atvejais jie turi teisę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. […].“

9 straipsnis. Teismų sprendimų privalomumas

„1. Įsiteisėję Lietuvos Respublikos teismų sprendimai yra privalomi visoms valstybės valdžios institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.“

 

15. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

104 straipsnis. Bylos nutraukimo tvarka ir pasekmės

„[…]

 1. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių ginčo šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. […].“

16. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės:

„1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja prašymų ir skundų nagrinėjimą ir asmenų aptarnavimą viešojo administravimo subjektuose (toliau – institucijos). Nagrinėjant prašymus ir skundus, Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja specialieji įstatymai, tiesiogiai taikomi Europos Sąjungos teisės aktai, ratifikuotos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar jų pagrindu priimti teisės aktai.

[…]

 1. Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. Administracinės procedūros atliekamos laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatytų terminų.

[…]

 1. Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį:

35.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

35.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

35.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

35.4. į kitus prašymus atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.

[…]

 1. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame pranešime apie asmens prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis asmuo ar jo atstovas turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką, nurodant institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-aus) ir adresą (-us), taip pat terminą (-us), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. Persiunčiant prašymą ar skundą nagrinėti kitai kompetentingai institucijai ir informuojant apie tai asmenį ar jo atstovą, pranešime asmeniui nurodyti minėtos apskundimo tvarkos nereikia. […].“

 

Tyrimui reikšminga teismų praktika

 

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime byloje Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03 konstatavo:

„[…] Valstybės tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei. Kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų. Valstybės tarnautojai turi nepiktnaudžiauti jiems nustatytomis galiomis, nepažeisti teisės aktų reikalavimų. […] Konstitucinis Teismas 2004 m. liepos 1 d. nutarime ir 2004 m. lapkričio 5 d. išvadoje konstatavo, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Valdžios atsakomybė visuomenei – teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms […] taip pat teisės aktuose reglamentavus piliečių prašymų ir skundų nagrinėjimo procedūrą ir kt. (Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d. nutarimas, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada) […].“

 

 1. Specialiosios teisėjų kolegijos 2006-08-30 nutartyje Nr. T-XX-63-06 pažymėta:

„[…] Specialioji teisėjų kolegija savo nutartyse yra ne kartą nurodžiusi ir išaiškinusi, jog valstybė ir savivaldybės, kaip viešieji asmenys, per tam tikras institucijas vykdo dvejopas funkcijas. Be tam tikrų valdžios, t. y. viešojo administravimo funkcijų (Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis), tiek valstybė, tiek savivaldybės vykdo ir ūkinę komercinę veiklą, taigi dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose kaip civilinių teisinių santykių subjektai. Dalyvaudama šiuose santykiuose, valstybė ar savivaldybė atlieka veiksmus, priima sprendimus, kurie vertintini kaip juridiniai faktai, sukuriantys, pakeičiantys ar panaikinantys tam tikrus civilinius teisinius santykius, taigi ir subjektines civilines teises bei pareigas. Neretai civiliniam teisiniam santykiui atsirasti, pasikeisti ar pasibaigti reikalingas ne vienas, o keli juridiniai faktai – vadinamoji juridinių faktų sudėtis. Vienu iš juridinių faktų sudėties elementų gali būti ir atitinkamas valstybės ar savivaldybės aktas. Viešojo administravimo institucijų veikla šioms institucijoms dalyvaujant civiliniuose teisiniuose santykiuose negali būti pripažinta viešuoju administravimu – administravimo institucija veikia ne kaip viešojo administravimo subjektas, o kaip civilinių teisinių santykių subjektas, ir jo priimti aktai (sprendimai), dalyvaujant tokiuose santykiuose, nepakeičia tų santykių pobūdžio (žr. pavyzdžiui, Specialiosios teisėjų kolegijos 2004 m. liepos 7 d. nutartis, priimta byloje J. U. V. Vilniaus apskrities viršininko administracija). […].“

Tyrimo išvados

 

 1. Atsižvelgiant į tyrimo metu gautą informaciją, atkreiptinas dėmesys į šiuos aspektus:

19.1. Pareiškėjai kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl Savivaldybės administracijos tarnautojų neveikimo, nesprendžiant po A gatvės Ukmergės mieste paprastojo remonto darbų sugadintos asfaltbetonio dangos (žr. pažymos 2.1 punktą) atstatymo klausimo, su šiais darbais susijusios informacijos neteikimo (žr. pažymos 2.2-2.3 punktus).

19.2. Dėl netinkamai atliktų A gatvės Ukmergės mieste asfaltbetonio dangos atstatymo darbų Savivaldybės administracijoje buvo gauta Pareiškėjų 2021 m. gegužės 28 d. pretenzija (žr. pažymos 4 punktą). Tačiau laiku negavę prašytos informacijos, bei nesulaukę konkrečių veiksmų, siekiant atstatyti sugadintą asfalto dangą, Pareiškėjai 2021 m. liepos 19 d. kreipėsi į Savivaldybės administraciją pakartotinai (žr. pažymos 5 punktą).

19.3. Į pakartotinį Pareiškėjų 2021 m. liepos 19 d. kreipimąsi atsakyta Savivaldybės administracijos 2021 m. rugpjūčio 18 d. raštu (žr. pažymos 6 punktą).

19.4. Dėl Savivaldybės administracijos 2021 m. rugpjūčio 18 d. rašto teisėtumo įvertinimo Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti raštą ir įpareigoti Savivaldybės administraciją iš naujo išnagrinėti 2021 m. liepos 19 d. prašymą (žr. pažymos 7 punktą). Tačiau, nebelikus ginčo dėl dokumentų pateikimo (Pareiškėjų teigimu, Savivaldybės administracija pateikė atliktų darbų aktus F2 ir pažymą apie atliktus darbus F3 bei sąskaitą-faktūrą), šios bylos nagrinėjimas teisme buvo nutrauktas (žr. pažymos 8 punktą). Teismas Pareiškėjams išaiškino, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas,  bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (žr. pažymos 8 ir 15 punktus).

19.5. Įsiteisėję Lietuvos Respublikos teismų sprendimai yra privalomi visoms valstybės valdžios institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (žr. pažymos  14 punktą).

 

 1. Apibendrinant, darytina išvada, kad Savivaldybės institucijų sprendimų dėl A gatvės Ukmergės mieste remonto darbų tinkamumo, sutartyje įtvirtintų įsipareigojimų įgyvendinimo priėmimas laikytinas institucijos veikla, dalyvaujant civiliniuose teisiniuose santykiuose (žr. pažymos 18 punktą). Atsižvelgiant į tai, kad civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, Savivaldybės įpareigojimas spręsti asfalto atstatymo darbų klausimą yra teisminio nagrinėjimo objektas. Tuo tarpu informacijos, susijusios su Savivaldybės administracijos atliekamų funkcijų kelių, gatvių priežiūros, remonto srityje įgyvendinimu, teikimas yra pripažintina viešuoju administravimu.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybės administracija pateikė Pareiškėjų prašytus dokumentus – atliktų darbų aktus F2 ir pažymą apie atliktus darbus F3 bei sąskaitą-faktūrą (žr. pažymos 8 punktą), darytina išvada, kad šis klausimas išspręstas gera valia, o Pareiškėjų skunde nurodyti asfalto dangos atstatymo klausimai nagrinėtini teismo tvarka (žr. pažymos 9 punktą). Todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, bei 22 straipsnio 3 dalimi, A gatvės Ukmergės mieste gyventojų X ir Y skundo tyrimas nutrauktinas.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 22 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

A gatvės  Ukmergės mieste gyventojų X ir Y skundo tyrimą nutraukti.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJA

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė rekomenduoja:

 

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui – užtikrinti, kad Savivaldybės administracijos tarnautojai, gerbtų žmogų, jo teises, įgyvendintų efektyvumo, teisėtumo ir atsakingo valdymo principus, asmeniui laiku suteikdami teisės aktų nuostatomis pagrįstą, išsamią ir aiškią informaciją.

 

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                                                                                                               Milda Vainiutė