Informacija pareiškėjams

Kas ir kaip gali pateikti skundą?

Fizinis ar juridinis asmuo (pareiškėjas) turi teisę pateikti Seimo kontrolieriui skundą dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo, jei mano, kad tuo buvo pažeistos jo teisės ir laisvės.

Seimo kontrolierius taip pat tiria Seimo narių jam perduotus pareiškėjų skundus.

Anoniminiai skundai netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip.

Skundus galima pateikti per vienerių metų terminą nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar skundžiamo sprendimo priėmimo. Skundai, pateikti praėjus šiam terminui, netiriami, jeigu Seimo kontrolierius nenusprendžia kitaip.

Pareiškėjas skundą Seimo kontrolieriui gali pateikti raštu:

  • per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinę sistemą (E. pristatymo sistema)*;
  • parašant elektroninį pareiškimą**;
  • elektroniniu paštu [email protected];
  • atsiunčiant paštu (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius). Skundą galima surašyti skundo formoje.;
  • Pristatant tiesiogiai į Seimo kontrolierių įstaigos priimamojo skyrių. (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius). Skundą galima surašyti skundo formoje.

* Elektroninio pristatymo paslaugos fiziniams asmenims, kai jie elektronines siuntas per E. pristatymo sistemą siunčia Seimo kontrolieriui, teikiamos neatlygintinai.
** Pateikti elektroninį skundą (prašymą) galima tik prisijungus naudojant VIISP.

Jeigu skundas gautas žodžiu, telefonu arba Seimo kontrolierius nustatė pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeistų žmogaus teisių ir laisvių požymių iš visuomenės informavimo priemonių bei iš kitų šaltinių, Seimo kontrolierius gali pradėti tyrimą savo iniciatyva.

Pareiškėjų kreipimaisi žodžiu ar raštu, kuriuose neskundžiami pareigūnai, o prašoma paaiškinti, suteikti kitą informaciją ar pageidaujamus dokumentus ir t.t., nelaikomi skundais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius, vykdydamas savo pareigas, turi teisę reikalauti nedelsiant pateikti informaciją, medžiagą ir dokumentus, būtinus savo funkcijoms atlikti, įstatymų nustatyta tvarka susipažinti su valstybės, tarnybos, komercinę ar banko paslaptį sudarančiais dokumentais, taip pat dokumentais, kuriuose yra informacijos apie įstatymų saugomus asmens duomenis.

Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių, paduodamas skundą Seimo kontrolieriui, pareiškėjas supranta ir sutinka, kad visi jo pateikti ir (arba) iš kitų šaltinių surinkti skundo tyrimui reikalingi asmens duomenys bus tvarkomi ir (arba), esant reikalui, perduodami tretiesiems asmenims, t. y., kitoms atsakingoms institucijoms ir įstaigoms, siekiant efektyviai išspręsti pareiškėjo skunde keliamus klausimus ir apginti jo pažeistas teises arba laisves. Pareiškėjas bet kuriuo momentu turi teisę atšaukti sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo.