Tarptautinis bendradarbiavimas

Europos ombudsmenų institutas

Meranerstrasse 5 – A-6020 Innsbruck/Tirol
Tel. +43 512 / 56 69 10
Faksas +43 512 / 57 59 71
El.p. [email protected]
www.eoi.at

1995 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga priimta į Europos ombudsmenų institutą (EOI) pilnateise, tikrąja asociacijos nare.

2013 m. rugsėjo 20 d. Seimo kontrolierių įstaigos vadovas, Seimo kontrolierius A.Normantas buvo išrinktas šio instituto valdybos nariu.

EOI buvo įsteigtas 1988 m. Insbruke (Austrija). Jo pirmtakas – 1982 m. įkurta mokslininkų asociacija „Europos ombudsmenų akademija“.

Instituto prezidentas renkamas dvejiems metams. Šiuo metu prezidento pareigas eina Serbijos Novi Sado universiteto profesorius Dragon Milkov.

Instituto generalinis sekretorius Dr. Josef Siegele.

Europos ombudsmenų institutas yra savarankiška, pelno nesiekianti mokslo organizacija, kurios tikslai yra šie:

  • Atlikti mokslinius tyrimus žmogaus bei piliečių teisių gynimo srityje nacionaliniu, Europos bei tarptautiniu lygmeniu;
  • Propaguoti ir palaikyti ombudsmeno institucijos idėją;
  • Bendradarbiauti su vietos, užsienio ir tarptautinėmis institucijomis šiems tikslams įgyvendinti;
  • Teikti mokslinę paramą Austrijos ir užsienio šalių ombudsmenams;
  • Skatinti dalijimąsi veiklos patirtimi nacionaliniu, Europos bei tarptautiniu mastu.

Europos ombudsmenų institutas palaiko dalykinius ryšius su visomis Vakarų ir Rytų Europos ombudsmeno institucijomis, kurių daugelis yra šio instituto narės.

Institutas organizuoja regionines bei tarptautines konferencijas, skatina ir remia ombudsmenų veiklos tyrimus ir kitų mokslinių darbų šiais klausimais publikavimą bei platinimą. Dauguma minėtos informacijos yra skelbiama Europos ombudsmenų instituto periodiniuose leidiniuose bei specialiose publikacijose.

Asociacijos struktūra:

  • Generalinė Asamblėja;
  • Direktorių valdyba;
  • Prezidentas;
  • Auditoriai;
  • Arbitražinis tribunolas.

Generalinė Asamblėja šaukiama kas dveji metai, paprastai Europos ar tarptautinių ombudsmeno konferencijų metu. Ją sudaro paprastieji nariai, turintys balsavimo teisę, garbės prezidentas, garbės nariai bei nepaprastieji nariai, turintys patariamojo balso teisę.