2014 m. spalio 9 d.

Seimo kontrolierius: Panevėžio miesto savivaldybė nepagrįstai neteikė informacijos

R. Šukys Panevėžio miesto Savivaldybės administracijos vadovei rekomendavo imtis priemonių, kad savivaldybės pareigūnai, nagrinėdami asmens prašymus bei teikdami jiems informaciją vadovautųsi „įstatymo viršenybės ir kitais bendraisiais teisės principais“.

„Pareigūnai savo veikoje turėtų vadovautis veiklos skaidrumo bei savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principais“, – rašoma Seimo kontrolieriaus pažymoje.

Pradėjęs tyrimą Seimo kontrolierius nustatė, kad Panevėžio miesto Savivaldybės administracija 2013 – 2014 metais gavo iš viso 32 Seimo narių raštus, iš jų – 24 dėl informacijos pateikimo. Nors savivaldybė į daugelį jų atsakė, tačiau pateikdama atsakymą Seimo nariui Povilui Urbšiui apie „Panevėžio miesto V. Alanto gatvės – J. Tilvyčio žiedinės sankryžos darbo projekto parengimo ir rekonstrukcijos darbus“, savivaldybė atsisakė pateikti pasirašytos taikos sutarties su rangovu AB „Panevėžio keliai“ dėl nutrūkusių V. Alanto gatvės tiesimo darbų kopiją.

Atlikęs tyrimą, Seimo kontrolierius nustatė, kad nagrinėdama piliečių prašymus, Savivaldybės administracija galimai netinkamai taikė Lietuvos Respublikos teisės aktus: „Komercinės sutarties nuostatos negali turėti aukštesnės galios nei įstatymai“.

Darydamas tokią išvadą Seimo kontrolierius vadovavosi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kad „teisės aiškinimas, kad viešojo administravimo subjektas civilinėmis sutartimis gali bet kokią informaciją pripažinti komercine paslaptimi, nesiderina su viešojo administravimo subjekto vykdomų funkcijų prigimtimi“.

Seimo kontrolierius R. Šukys taip pat pažymi, kad Konstitucinis Teismas yra taip pat konstatavęs, kad „sutarties sąlygų neviešinimas turi būti konstituciškai pagrįstas: paprastai sutarties sąlygos gali būti neviešinamos siekiant apsaugoti valstybinę, profesinę ar komercinę paslaptį“.

„Taikos sutartyje tarp rangovo AB „Panevėžio keliai“ ir Panevėžio miesto savivaldybės nebuvo nuostatos dėl komercinės paslapties. Ši nuostata taip pat nebuvo įtvirtinta teismo nutartyje, kuria buvo patvirtinta taikos sutartis“, – pažymi Seimo kontrolierius.

Seimo kontrolieriaus R. Šukio nuomone, informacijos apie Europos Sąjungos (ES) ar kitų viešųjų finansų naudojimą ribojimas prisidengiant komercine paslaptimi yra, ir būtų, nepagrįstas – prieštarautų viešajam interesui.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą.

Susijusios naujienos