2021 m. balandžio 28 d.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas ─ darbo organizavimo problemos negali turėti neigiamos įtakos tinkamam asmenų teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimui

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnų, nagrinėjant jo prašymus, skundus, kuriais jis prašė inicijuoti tarnybinės atsakomybės ministerijos valstybės tarnautojams (darbuotojams) taikymą už Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos sprendimu nustatytus pažeidimus.

Seimo kontrolierius konstatavo, kad Teisingumo ministerija netinkamai išnagrinėjo pareiškėjo prašymą, nes pareiškėjas pagal bendruosius gero administravimo pricipus įgijo teisę būti tinkamai informuotas apie konkretaus tarnybinio patikrinimo rezultatus. Ministerijos atsakyme pareiškėjui nepagrįstai nenurodytos administracinės procedūros nevykdymo, administracinio sprendimo nepriėmimo priežastys.

Seimo kontrolierius, be kita ko, akcentavo, kad gavusi iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informaciją ir sprendimą dėl pareiškėjo teisių pažeidimo ministerijos interneto svetainėje paskelbus nenuasmenintą Seimo kontrolieriaus pažymą (su pareiškėjo asmens duomenimis), Ministerija pagal savo kompetenciją turėjo reaguoti į ją teisės aktų nustatytu būdu.

Teisingumo ministerija pripažino, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, gavus oficialią informaciją apie galimus valstybės tarnautojų tarnybinius nusižengimus pradedami valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų tyrimai. Tačiau šiuo atveju ministerija nepagrįstai (neatlikusi tarnybinio nusižengimo tyrimo nustatyta tvarka) konstatavo, kad „Pažeidimas, kuris buvo nustatytas Inspekcijos sprendimu, buvo vertinamas kaip mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas.“

Teisingumo ministerija taip pat nustatyta tvarka nepratęsė pareiškėjo prašymo nagrinėjimo termino: atsakymą pareiškėjui pateikė, nesilaikydama teisės aktuose nustatyto prašymų nagrinėjimo 20 darbo dienų termino, nepagrįstai nenurodė ministerijos atsakymo apskundimo tvarkos teisės aktuose nustatyta tvarka.

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį, kad ministerijos nurodytos galimos vėlavimo pateikti atsakymą pareiškėjui priežastys: darbas nuotoliniu būdu, vadovybės keitimasis (nors ministrė pradėjo eiti pareigas anksčiau, nei buvo gautas prašymas), didelis darbo krūvis, žmogiškųjų išteklių trūkumas, ─ nėra nustatytos teisės aktuose kaip pagrindas asmenų prašymų neišnagrinėti per nustatytus terminus. Kaip pripažino ir Teisingumo ministerija, nebuvo priežasčių, kurios teisės aktuose nustatyta tvarka būtų įgalinusios pratęsti prašymo nagrinėjimo terminą.

Seimo kontrolierius pabrėžė, kad ministerijos nurodytos prašymo (kitų prašymų) neišnagrinėjimo per teisės aktuose nustatytus terminus priežastys yra vidaus administravimo, darbo organizavimo problemos, kurios negali turėti neigiamos įtakos tinkamam pareiškėjo (ir kitų asmenų) teisių ir teisėtų interesų įgyvenginimui.

Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į šio tyrimo metu nustatytus ministerijos pareigūnų veiklos trūkumus, teisingumo ministrei rekomendavo, įgyvendinant ministerijos numatytas vidaus administravimo organizavimo, vidaus kontrolės priemones iki 2021 m. spalio 29 d., atsižvelgti ir į šio tyrimo metu nustatytus papildomus ministerijos veiklos trūkumus, susijusius su asmenų prašymų nagrinėjimu pagal jų turinį, išsamumo principo bei atsakymų apskundimo tvarkos nurodymu juose, Valstybės tarnybos įstatymo reikalavimų laikymusi, kai gaunama oficiali informacija apie valstybės tarnautojo tarnybinį nusižengimą, taip pat ir tarnybinį patikrinimą inicijavusio asmens informavimu apie tarnybinio patikrinimo rezultatus.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos