2014 m. birželio 20 d.

Seimo kontrolieriaus išvadose raginimai gerbti žmogaus teises Užsieniečių registracijos centre

Po apsilankymo Užsieniečių registracijos centre, Seimo kontrolierius priėjo išvados[1], kad minėtoje įstaigoje nėra užtikrinami sulaikytų prieglobsčio prašytojų ir kitų sulaikytų užsieniečių atskiro apgyvendinimo reikalavimai. Taip pat nustatyti trūkumai dėl gyvenamųjų patalpų ir higienos normų reikalavimų įgyvendinimo:

„Patalpose vienam asmeniui neužtikrinamas 5 kvadratinių metrų plotas, patalpos nepakankamai gerai šildomos, natūralus ir dirbtinis apšvietimas neatitinka nustatytų reikalavimų“.

A. Normantas primena, kad pabėgėlis – tai asmuo, kuris dėl objektyvių priežasčių – baimės būti persekiojamas dėl rasės, religijos, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar politinių įsitikinimų, galiausiai, karo, bėga iš šalies, todėl nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų reikalavimų nesilaikymas užtikrinant šių asmenų teises neturėtų būti toleruojamas.

Seimo kontrolierius Užsieniečių registracijos centro vadovams siūlo imtis priemonių, užtikrinančių principinius užsieniečių apgyvendinimo reikalavimus: „Vadovai turėtų apsvarstyti galimybes atskirai apgyvendinti pažeidžiamus, taip pat konfliktuojančius, asmenis“.

Pateiktose rekomendacijose Užsieniečių registracijos centro vadovai raginami užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkantį gyvenamąjį plotą vienam asmeniui. Taip pat pasirūpinti tinkamu šildymu, apšvietimu, švara – užtikrinti sanitarinių įrenginių veikimą: „Būtina atlikti sulaikytų užsieniečių bendrabučio antrame aukšte esančių higienos patalpų generalinį valymą“.

A. Normantas ragina gerbti žmogaus teisę į religijos laisvę, todėl išvadose siūlo tiekti maitinimą pagal laikomų asmenų kultūrinius ir (arba) religinius įsitikinimus, taip pat, prireikus – pagal dietinio maitinimo valgiaraštį: „Vertėtų sudaryti tinkamas sąlygas sulaikytų užsieniečių bendrabutyje apgyvendintiems asmenims patiems gaminti maistą“.

Seimo kontrolierius džiaugėsi, kad Užsieniečių registracijos centre prieglobsčio prašytojams ir sulaikytiems užsieniečiams užtikrinama teisė pasivaikščioti, o prieglobsčio prašytojams organizuojamas užimtumas, tačiau pastebi, kad užsieniečiai ne visuomet yra įtraukiami į užimtumo programas.

„Reikėtų skirti didesnį dėmesį sulaikytų užsieniečių užimtumo organizavimui, imtis priemonių, kad laikomiems asmenims būtų sudaromos visos galimybės atlikti jų pageidaujamas religines apeigas“ – išvadose pastebi Seimo kontrolierius A. Normantas.

Žmogaus teisių padėties Užsieniečių registracijos centre patikrinimo ataskaitoje taip pat minima, kad pareigonai specialiąsias prienomėsturėtų naudoti proporcingai daromam pažeidimui ir tik tiek, kiek būtina. Įstaigos vadovai raginami pakeisti vidaus teisinį reglamentavimą, išsamiai apibrėžiant specialiųjų priemonių panaudojimo sąlygas ir pagrindus

„Panaudojus tokias priemones turi būti nurodomadėl kokių priežasčių ir kokiomis aplinkybėmis buvo naudojamos priemonės, ar prieš naudojant tokias priemones pareigūnų nurodymai buvo duoti asmenims suprantama kalba.Būtina užtikrinti, kad asmenys prieš kuriuos buvo panaudotos specialiosios priemonės būtų apžiūrėti sveikatos priežiūros darbuotojo“, – rašoma patikrinimo ataskaitoje.

Užsieniečių registracijos centro vadovai apie Seimo kontrolieriaus rekomendacijų vykdymo rezultatus paprašyti informuoti Seimo kontrolierių iki šių metų liepos 31 d. Seimo kontrolieriaus Žmogaus teisių padėties Užsieniečių registracijos centre patikrinimo ataskaita taip pat buvo pateikta Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetui.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą.

 

Susijusios naujienos