2021 m. sausio 13 d.

Seimo kontrolieriai ─ į institucijas besikreipiantiems asmenims turi būti pateikti teisės aktų nuostatomis ir objektyviais duomenimis pagrįsti išsamūs atsakymai

Seimo kontrolieriai Milda Vainiutė ir Augustinas Normantas atliko skundo tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bei Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – AAD) Vilniaus valdybos (toliau vadinama – VV) Vilniaus aplinkos apsaugos inspekcijos (toliau vadinama – Inspekcija) pareigūnų veiksmų netinkamai reaguojant į kreipimusis dėl naikinamos žaliosios infrastruktūros Vilniuje.

  1. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų

Pareiškėja 2020 m. rugpjūčio 10 d. pateikė Vilniaus miesto savivaldybės administracijai kreipimąsi elektroniniu paštu, pranešdama apie galimus brandžių medžių šaknų sužalojimus, vykdant dviračių tako įrengimo Olimpiečių gatvėje darbus. Pareiškėja prašė savivaldybės administracijos kuo skubiau imtis veiksmų ištirti nurodytas aplinkybes bei pateikti informaciją į konkrečius klausimus, susijusius su želdinius nurodytoje vietoje sužalojusių asmenų atsakomybe, dviračių tako nurodytoje vietoje tiesimo poreikiu (pažymėjo, kad jau prieš 8 metus dviračių takas nurodytoje vietoje buvo). Pareiškėja prašė paaiškinti, kodėl Olimpiečių, Verkių, Ozo, Kalvarijų, kitose ilgiausiose Vilniaus miesto gatvėse pėsčiųjų dviratininkų takai nuosekliai plečiami „brandžių medžių sąskaita“.

Savivaldybė yra atsakinga už savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugą, tvarkymą ir kūrimą, inventorizaciją, apskaitą. Ši pareiga yra nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punkte.

Pareiškėjos kreipimaisi buvo gauti ir užregistruoti savivaldybės informacinėje sistemoje „@vilys“ 2020 m. rugpjūčio 10 d. elektroniniu adresu savivaldybe@vilnius.lt ir nukreipti nagrinėti į savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrių. Pareiškėjai atsakyta savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus patarėjos Giedrės Čeponytės 2020 m. gruodžio 14 d. elektroniniu laišku. Pareiškėja buvo informuota, kad žala medžių šaknims nebuvo padaryta. Paaiškinta, kad nebuvo pjaunamas nei vienas medis. Nurodyta, kad realizuojant projektus, medžių išsaugojimui skiriamas itin didelis dėmesys. Pareiškėjai rekomenduota teikti pasiūlymus, kurių dviračių takų atkarpose reikėtų pagausinti želdinių.

Seimo kontrolierė, vertindama Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmus, konstatavo:

– atsakymas pateiktas, tik praėjus keturiems mėnesiams nuo pareiškėjos kreipimosi gavimo savivaldybės administracijoje, pažeidžiant Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse nustatytą 20 darbo dienų terminą. Pareiškėja nebuvo informuota apie objektyviomis priežastimis pagrįstą prašymo nagrinėjimo termino teisės aktų nustatyta tvarka pratęsimą.

– savivaldybės administracijos patarėjos elektroninis laiškas, kuriuo atsakyta į pareiškėjos kreipimąsi, nėra pagrįstas teisės aktų nuostatomis, objektyviais duomenimis (iš laiško neaišku, kada buvo atliktas patikrinimas, kokiais teisės aktais ir dokumentais vadovaujantis, padaryta išvada dėl teisės aktų pažeidimų nebuvimo).

– atsakyme pareiškėjai nebuvo suteikta informacija dėl dviračių tako Olimpiečių gatvėje tiesimo poreikio (pareiškėja atkreipė dėmesį į tai, kad jau prieš 8 metus dviračių takas nurodytoje vietoje buvo, ir klausė, kodėl dviračių takas tiesiamas vėl).

– konkrečių veiksmų patikrinti pareiškėjos nurodytus teiginius dėl žaliosios miesto infrastruktūros žalojimo atlikimas nenuneigia atsakingo asmens pareigos atsakymą į asmens prašymą pateikti teisės aktų nustatyta tvarka, terminais ir forma. Tik laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, gali būti užtikrinamas atsakingo valdymo, teisėtumo, institucijos veiklos skaidrumo principų įgyvendinimas.

Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį į kiekvienam viešojo administravimo subjektui nustatytą pareigą pateikti prašymo turinį atitinkančią informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodyti atsisakymo tai padaryti priežastis.

Seimo kontrolierė akcentavo išsamumo (į prašymą atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodant visas prašymo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis remtasi, vertinant prašymo turinį) ir veiklos skaidrumo (įpareigoja savivaldybės institucijas, kad jų veikla būtų aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems būtų sudarytos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma) principų, kuriais savo veikloje privalo vadovautis viešojo administravimo subjektai, reikšmę.

  1. Dėl Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus valdybos Vilniaus aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnų veiksmų

AAD VV Inspekcijoje 2020 m. rugpjūčio 10 d. buvo gautas pareiškėjos elektroniniu laišku pateiktas kreipimasis dėl brandžių medžių šaknų nukirtimo, vykdant naujo dviračių tako Olimpiečių gatvėje įrengimo darbus.

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nustatyta, kad aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę atliekančios institucijos kontroliuoja, ar teisėtai, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų, fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja gamtos išteklius (įskaitant ir augaliją), kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo savo pareigą saugoti aplinką, esant šiame įstatyme numatytiems pagrindams, duoda fiziniams ir juridiniams asmenims privalomuosius nurodymus, taiko aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidėjams nustatytas teisinio poveikio priemones, nustatyta tvarka įvertina aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimais padarytą žalą aplinkai ir teikia ieškinius dėl jos atlyginimo.

Į pareiškėjos kreipimąsi atsakyta AAD VV Inspekcijos 2020 m. rugpjūčio 20 d. raštu, nurodant, kad darbai vykdomi pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotą leidimą.

AAD VV Inspekcija rašte pareiškėjai paaiškino, kad nustačius želdinių dėl galimai nekokybiškai atliktų darbų džiūvimą ar jų sanitarinės būklės pasikeitimą, darbus vykdžiusiai bendrovei bus pateikta pretenzija atlyginti aplinkai padarytą žalą.

Seimo kontrolierius, vertindamas Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus valdybos Vilniaus aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnų veiksmus, konstatavo teisėtumo, objektyvumo ir atsakingo valdymo principų bei pareiškėjos teisės į tinkamą viešąjį administravimą pažeidimą, atkreipdamas dėmesį į tai, kad:

– iš AAD VV Inspekcijos rašto turinio neaišku, ar dviračių tako Olimpiečių gatvėje įrengimo metu buvo pažeista brandžių medžių šaknų sistema; ar buvo atliktas nurodytų teiginių dėl galimų želdinių pažeidimų patikrinimas vietoje, kada, kokiais teisės aktais vadovaujantis buvo atliktas patikrinimas, ar buvo fiksuotas patikrinimo atlikimas dokumentuose, kas nustatyta patikrinimo metu, kokie sprendimai priimti; kurie pareiškėjos kreipimesi nurodyti klausimai nėra priskirti AAD VV Inspekcijos kompetencijai.

– iš AAD VV Inspekcijos rašte nurodyto teiginio, kad nustačius aplinkai padarytą žalą dėl galimai nekokybiškai atliktų darbų, bus pateikta pretenzija dėl jos atlyginimo, neaišku, ar bus sprendžiamas klausimas dėl žalos nustatymo.

Seimo kontrolieriai Milda Vainiutė ir Augustinas Normantas rekomendavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos vadovams:

– užtikrinti pažymoje konstatuotų pažeidimų pašalinimą, raštu pateikiant teisės aktų reikalavimus atitinkančius atsakymus į pareiškėjos kreipimusis;

– užtikrinti, kad institucijose Viešojo administravimo įstatymo bei Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių reikalavimų į prašymą pateikti teisės aktų nuostatomis ir objektyviais duomenimis pagrįstą išsamų teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą, atsižvelgiant į prašymo turinį.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos