2022 m. spalio 5 d.

Seimo kontrolierės rekomenduoja institucijoms tinkamai spręsti Kairių bendruomenės saugios ir švarios aplinkos užtikrinimo problemas

Seimo kontrolierės ištyrė skundą dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos ir Aplinkos apsaugos agentūros tarnautojų biurokratiškais veiksmais pažeidžiamų Kairių bendruomenės narių teisių, kai netinkamai sprendžiami Kairių bendruomenei aktualūs klausimai dėl saugios ir švarios aplinkos užtikrinimo.

Skunde Bendruomenės atstovės pranešė, kad Šiaulių rajone veiklą vykdanti atliekų tvarkymo įmonė teršia aplinką, o jos vykdomai veiklai dėl aplinkos taršos bei galimo poveikio sveikatai prieštarauja Kairių miestelio gyventojai.

Seimo kontrolierės Erika Leonaitė ir Milda Vainiutė dėl Bendruomenės atstovių skunde nurodytų aplinkybių ir aktualumo kreipėsi į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją, Aplinkos apsaugos agentūrą, Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos prašydamos pateikti šių institucijų turimą informaciją ir paaiškinimus dėl Bendruomenės atstovių skunde išdėstytos situacijos.

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė pripažino, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmai laikytini netinkamais, tuo pagrindu konstatuojamas Bendruomenės teisės į tinkamą viešąjį administravimą pažeidimo atvejis.

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė rekomendavo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui atkreipti dėmesį į šio tyrimo metu nustatytą ir konstatuotą Kairių bendruomenės teisės į gerą viešąjį administravimą pažeidimo atvejį, jį aptarti su Bendruomenės atstovių kreipimusis nagrinėjusiais Šiaulių rajono savivaldybės administracijos tarnautojais bei įpareigoti juos ateityje tinkamai įgyvendinti gero administravimo principą. Taip pat nurodoma su šio tyrimo išvadomis supažindinti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos tarnautojus, atkreipiant jų dėmesį į būtinybę užtikrinti tikslinį ir aktualų suinteresuotų asmenų (bendruomenių) informavimą jiems rūpimais klausimais, siekiant, kad būtų tinkamai įgyvendinami Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinti veiklos skaidrumo ir reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę principai.

Vertindama Bendruomenės atstovių skunde nurodytas aplinkybes dėl Aplinkos apsaugos agentūros tarnautojų veiksmų (neveikimo), Seimo kontrolierė Erika Leonaitė pastebėjo, kad savo skunde Bendruomenės atstovės akcentavo buvus skundžiamos institucijos biurokratiškus veiksmus nenagrinėjant jų teiktų kreipimųsi iš esmės, o juos persiunčiant kitoms institucijoms. Taip pat, Bendruomenės atstovių įsitikinimu, Aplinkos apsaugos agentūra turėjo imtis tam tikrų veiksmų dėl skunde minimai įmonei išduoto Taršos leidimo galiojimo panaikinimo ir to nepadarė, tačiau šios aplinkybės atlikto tyrimo metu nebuvo pripažintos pagrįstomis.

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė rekomendavo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui, atsižvelgiant į Seimo kontrolierės pažymoje nustatytas aplinkybes, pavesti atsakingiems Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tarnautojams atlikti įmonės, dėl kurios vykdomos veiklos institucijoms skundėsi Bendruomenės atstovės, patikrinimą. Patikrinimo tikslas būtų įvertinti aplinkybes dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento 2022 m. sausio 25 d. sprendimo pagrindu žemės sklype vykdomai ūkinei veiklai nustatytos sanitarinės apsaugos zonos ribų neįregistravimo Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre fakto. Seimo kontrolierė taip pat paragino apie patikrinimo rezultatus ją informuoti.

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkui rekomenduota, konstatavus buvus visuomenės informavimo apie projektinius pasiūlymus, kuriems pritarta, tinkamo paskelbimo pažeidimo atvejį, pavesti atsakingiems Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos tarnautojams atlikti statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumo patikrinimo procedūrą, kaip ji numatyta Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme, ir apie tai informuoti Kairių bendruomenės atstoves bei Seimo kontrolierę.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai Seimo kontrolierė Erika Leonaitė taip pat rekomendavo išanalizuoti bei įvertinti Seimo kontrolierės pažymoje išdėstytas išvadas dėl poreikio tobulinti teisinį reglamentavimą ir spręsti klausimą dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu patvirtinto Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo nuostatų pakeitimo šioje Seimo kontrolierės pažymoje pateiktų išvadų pagrindu.

Pažyma: https://www.lrski.lt/documents/pazyma-del-x-bendruomenes-skundo-pries-siauliu-rajono-savivaldybes-administracija-ir-aplinkos-apsaugos-agentura/

Susijusios naujienos