2022 m. rugsėjo 19 d.

Seimo kontrolierės iniciatyva bus tobulinamas socialinės paramos skyrimo asmenims su negalia teisinis reguliavimas

Įžvelgusi galimai netinkamą Vilniaus miesto savivaldybės veiklą, teikiant socialinę paramą/pagalbą vienišam asmeniui su negalia, Seimo kontrolierė Milda Vainiutė savo iniciatyva pradėjo tyrimą. Nustačiusi savivaldybės teisės aktais nustatytos socialinės pagalbos/paramos teikimo tvarkos trūkumų, Seimo kontrolierė rekomendavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikti motyvuotą nuomonę dėl tikslingumo piniginės socialinės paramos teikimo asmenims su negalia diferencijuotą teisinį reguliavimą nustatyti įstatyminiu lygmeniu. Patobulinus teisinį reglamentavimą, bus efektyviau įgyvendinta Jungtinių Tautų Neįgaliųjų Konvencija, ir ši asmenų grupė bus geriau apsaugota nuo skurdo.

Tuo pačiu tyrimu buvo ištirta ir Savivaldybės administracijos pareigūnų veikla, susijusi su teisėkūros iniciatyvomis nustatant papildomos socialinės paramos skyrimo iš savivaldybės biudžeto tvarką, priimant sprendimus dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto fondo sudarymo, būsto suteikimo tvarkos ir nuomos mokesčio dydžio priėmimo.

Tyrimo metu Savivaldybės administracijai sudaryta galimybė priimti tinkamus sprendimus bei rekomenduota imtis priemonių, kad jos administracijos veikla šioje jautrioje srityje atitiktų tarptautinių teisės aktų, įstatymų principinius reikalavimus.

Seimo kontrolierė konstatavo, kad Vilniaus miesto savivaldybė jau šio tyrimo metu atsižvelgė į ministerijos nuomonę dėl Savivaldybės tarybos 2020-08-26 sprendimu patvirtinto Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo. Įvertinusi minėto aprašo nuostatų taikymą, siekiant padėti vilniečiams tikslingu ir sunkiu atveju,  Vilniaus miesto savivaldybė jį patikslino ir pakeitė.

Savivaldybės taryba 2022-01-12 sprendimu Nr.1-1290 patvirtino naują aprašą, kuriuo nustatė vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų dydžius atsižvelgdama į savivaldybės finansines galimybes.

Be to, Savivaldybė jau šio tyrimo metu išsprendė Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos kainų skirtumo problemą ir su asmeniu, turinčiu neįgalią, sudarė socialinio būsto nuomos sutartį.

Ministerija, informuodama apie Seimo kontrolierės rekomendacijos įgyvendinimo rezultatus, pažymėjo, kad  pagal galiojantį teisinį reguliavimą, skiriant piniginę socialinę paramą, tikslinės paskirties išmokos – slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos jau yra neįskaitomos į neįgalaus asmens gaunamas pajamas, o apskaičiuojant vidutines mėnesio pajamas piniginei socialinei paramai gauti, dirbantiems asmens (įskaitant ir asmenis su negalia) į pajamas neįskaitoma dalis darbinių pajamų, taip pat nedarbo socialinio draudimo išmokos (priklausomai nuo šeimos sudėties ir vaikų skaičiaus – nuo 20 iki 40 procentų), neįskaitoma išmoka vaikui (vaiką su negalia auginančioms šeimoms išmoka vaikui kartu su papildoma dalimi sudaro 127,88 Eur). Be to, Ministerija įsipareigojo 2022 m. atlikti minimalių pajamų sistemos studiją, kuri apims šiuos socialinės apsaugos politikos elementus: šalpos pensijas, socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklius – jų apskaičiavimo ir susiejimo su minimalių vartojimo poreikių dydžiu tvarka, mažiausios socialinio draudimo išmokas, piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams. Atsižvelgiant į gautus atliktos studijos rezultatus bei siekiant tobulinti minimalių pajamų sistemą, bus siūlomi  atitinkami teisės aktų pakeitimai.

Pažyma: https://www.lrski.lt/documents/pazyma-del-tyrimo-seimo-kontrolieriaus-iniciatyva-4/

Susijusios naujienos