2022 m. rugsėjo 23 d.

Seimo kontrolierė rekomenduoja tobulinti nuteistųjų skyrimo bei perkėlimo į pataisos namų socialinės globos skyrius sprendimų priėmimo tvarką

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė savo praktikoje susidūrė su atvejais, kai nuteistiesiems nebuvo pateikti administraciniai sprendimai po to, kai jų prašymai buvo išnagrinėti Nuteistųjų skyrimo, perkėlimo į pataisos įstaigos socialinės globos sektorių ar iš šio sektoriaus komisijoje. Nuteistiesiems buvo pateikiamos tik šios Komisijos posėdžio protokolo kopijos su Rekomendacija jų neskirti į prašomą sektorių, nenurodant, kaip sprendimą apskųsti. Įvertinusi šias aplinkybes, Seimo kontrolierė pradėjo tyrimą savo iniciatyva, siekdama nustatyti, ar Komisijos galutinis sprendimas atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme keliamus administracinio sprendimo reikalavimus.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Nuteistųjų skyrimo, perkėlimo į pataisos įstaigos socialinės globos sektorių ar iš šio sektoriaus tvarkos apraše pakankamai išsamiai aprašyta procedūra ir atsakingų pareigūnų veiksmai Komisijai priėmus Rekomendaciją dėl nuteistojo skyrimo į socialinės globos sektorių. Tačiau buvo atkreiptas dėmesys, kad minėtame tvarkos apraše nėra aiški sprendimo priėmimo, supažindinimo su sprendimu ir sprendimo apskundimo tvarka, Komisijai pateikus Rekomendaciją neperkelti nuteistojo į pataisos įstaigos socialinės globos sektorių. Seimo kontrolierė pabrėžė, kad aiškaus reglamentavimo nebuvimas gali nulemti ydingos praktikos formavimą ar netinkamą teisės aktų interpretavimą, kadangi nuteistasis negauna galutinio sprendimo dėl jo prašymo nagrinėjimo ir perkėlimo / neperkėlimo į socialinės globos sektorių.

Seimo kontrolierės pažymoje akcentuojama ir tai, kad Viešojo administravimo įstatyme yra įtvirtinti būtinieji administraciniam sprendimui keliami reikalavimai (turi būti nurodomas administracinio sprendimo teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos administraciniam sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės, administracinio sprendimo motyvai, sprendimo apskundimo tvarka ir kt.), o Komisijos posėdžio protokolas su Rekomendacija skirti / neskirti į socialinės globos sektorių neatitinka administraciniam sprendimui keliamų reikalavimų.

 Seimo kontrolierė pažymėjo, kad administraciniai sprendimai turi būti priimami vadovaujantis gero viešojo administravimo principais ir Konstitucijoje įtvirtintu teisinės valstybės principu, kurio vieni iš pagrindinių elementų yra teisinis tikrumas ir teisinis aiškumas. Ji rekomendavo, kad siekiant ateityje užkirsti kelią pažeidimams, susijusiems su nuteistųjų teise gauti aiškų ir motyvuotą sprendimą bei netenkinantį sprendimą skųsti, tikslinga tobulinti teisinį reglamentavimą. Taip pat yra tikslinga papildyti Nuteistųjų skyrimo, perkėlimo į pataisos įstaigos socialinės globos sektorių ar iš šio sektoriaus tvarkos aprašą, konkretizuojant laisvės atėmimo vietų įstaigų veiksmus bei privalomus priimti sprendimus Komisijai priėmus Rekomendaciją neperkelti nuteistųjų į prašomą sektorių. 

Pažyma: https://www.lrski.lt/documents/seimo-kontrolieriaus-iniciatyva-atlikto-tyrimo-del-aiskaus-teisinio-reglamentavimo-susijusio-su-sprendimu-priemimu-del-nuteistuju-skyrimo-perkelimo-i-pataisos-istaigos-socialines-globos-sektoriu-ar/

Susijusios naujienos