2022 m. rugsėjo 26 d.

Seimo kontrolierė rekomendavo sveikatos apsaugos ministrui nustatyti įstaigą, kompetentingą išaiškinti saulės spindulių poveikį žmogui

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė gavo pareiškėjo skundą dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) pareigūnų ir Higienos instituto darbuotojų veiksmų (neveikimo) nesuteikiant informacijos apie saulės spindulių poveikį žmogaus organizmui.

Skundo tyrimo metu buvo nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją (SAM) su prašymu atsakyti į klausimus apie saulės spindulių poveikį žmogaus organizmui. SAM, atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjo prašymo turinys nepriskirtinas SAM kompetencijai, prašymą persiuntė nagrinėti NVSC.

NVSC, gavusi SAM persiųstą pareiškėjo paklausimą, raštu informavo pareiškėją apie tai, jog NVSC nesuteikti įgaliojimai aiškinti aplinkos veiksnių poveikio sveikatai, tačiau pareiškėjo prašymo nepersiuntė kompetentingam viešojo administravimo subjektui, kaip tai numatyta Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje, nes NVSC nenustatė įstaigos, kompetentingos atsakyti į pareiškėjo klausimus.

Skundo tyrimo metu NVSC, atsakydamas į Seimo kontrolierės  paklausimą, papildomai informavo Seimo kontrolierę apie tai, jog visgi persiuntė Pareiškėjo prašymą nagrinėti Higienos institutui. Higienos instituto buvo paprašyta pagal kompetenciją suteikti pareiškėjui  informaciją jam rūpimais klausimais apie saulės spindulių poveikį žmogaus organizmui.

Nagrinėjant pareiškėjo skundą Seimo kontrolierė gavo pareiškėjo kreipimosi raštą, kuriame pareiškėjas, be kitų aplinkybių, nurodė, jog Higienos institutas taip pat atsisakė suteikti prašomą informaciją apie saulės spindulių poveikį žmogaus organizmui, nes saulės spindulių poveikio žmogaus organizmui išaiškinimas nėra Higienos instituto kompetencija.

Pagal nustatytą teisinį reguliavimą, prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto sprendimu gali būti nenagrinėjamas, jeigu prašymas ar skundas viešojo administravimo subjektui pateiktas ne pagal kompetenciją. Kaip pažymėjo savo praktikoje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, viešojoje teisėje taikomi įstatymo viršenybės ir teisinio apibrėžtumo principai lemia tai, kad visi viešojo administravimo subjektai turi tik tokius įgaliojimus, kurie jiems suteikti konkrečiomis teisės aktų normomis, ir svarbu, kad institucijos, vykdydamos įstatymais joms priskirtą veiklą, veiktų tik taip, kaip numato teisės aktai.

Remiantis tyrimo metu Seimo kontrolierių įstaigai pateikta informacija, nustatyta, kad pareiškėjo prašymas buvo persiųstas nekompetentingam spręsti prašyme išdėstytų klausimų viešojo administravimo subjektui – NVSC, nes teisės aktai nesuteikia įgaliojimų NVSC aiškinti aplinkos veiksnių poveikio sveikatai.

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė konstatavo, kad SAM pareigūnai, persiųsdami pareiškėjo prašymą nekompetentingam prašyme nurodytais klausimais viešojo administravimo subjektui – NVSC, veikė netinkamai, ypač atsižvelgiant į tai, jog NVSC yra SAM pavaldi įstaiga, todėl SAM neabejotinai turėtų būti žinoma NVSC kompetencija nagrinėjant asmenų prašymus bei skundus ir tai, jog NVSC nėra kompetentinga atsakyti į pareiškėjo prašyme iškeltus klausimus apie saulės spindulių poveikį žmogaus organizmui.

Seimo kontrolierė kritiškai vertina ir tai, jog SAM, kuri, be kitų funkcijų, yra atsakinga už visuomenės sveikatos saugos ir priežiūros reikalavimų nustatymą, organizavimą ir jų įgyvendinimą aplinkos rizikos veiksnių sveikatai valdymą bei visuomenės sveikatos saugos kontrolę, negalėjo pateikti pareiškėjui informacijos apie saulės spindulių poveikį žmogaus organizmui, nors tokia informacija yra skelbiama pačios SAM interneto svetainėje.

Pripažinusi asmens skundą pagrįstu, Seimo kontrolierė sveikatos apsaugos ministrui rekomendavo užtikrinti, kad ateityje gavus asmens kreipimąsi, susipažinus su jo turiniu ir nustačius, kad kreipimesi nurodytų aplinkybių nagrinėjimas nepriskirtinas SAM kompetencijai, jis būtų persiųstas nagrinėti kompetentingam viešojo administravimo subjektui. Seimo kontrolierė sveikatos apsaugos ministrui rekomendavo išsiaiškinti tarp pavaldžių įstaigų, kuri iš įstaigų yra kompetentinga atsakyti pareiškėjui į jo klausimus apie saulės spindulių poveikį žmogaus organizmui, ir užtikrinti, kad pareiškėjui būtų pateikta prašoma informacija.

Taip pat NVSC pareiškėjui pateiktame atsakyme (rašte) nesuteikė išsamios informacijos apie šio atsakymo apskundimo tvarką, o Higienos institutas visai jos nenurodė, todėl Seimo kontrolierė NVSC direktoriui ir Higienos instituto direktoriui rekomendavo imtis priemonių, kad ateityje asmenims būtų pateikta išsami informacija apie tokio atsakymo apskundimo tvarką.

Pažyma: https://www.lrski.lt/documents/pazyma-del-x-skundo-pries-nacionalini-visuomenes-sveikatos-centra-prie-sveikatos-apsaugos-ministerijos-bei-higienos-instituta/

Susijusios naujienos