2021 m. kovo 25 d.

Neatliekama daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos priežiūra sudaro prielaidas netinkamam pareigų vykdymui

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Milda Vainiutė išnagrinėjo Kauno miesto daugiabučio namo vieno iš butų savininkės skundą dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos pareigūnų netinkamo daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus (Administratorius) veiklos priežiūros vykdymo.

Pareiškėja skundėsi, kad gyventojai butuose yra neteisėtai sumontavę papildomus šilumos įrenginius (šildomas grindis, papildomus radiatorius), dėl ko kitų butų savininkai yra priversti papildomai mokėti, „pareigūnai nukreipinėja vieni į kitus ir teigia, kad žmonės patys turi ginti savo teises“, „nėra aišku, kuri institucija turėtų atlikti patikrinimą ar Administratoriaus priežiūrą šiuo klausimu“ ir pan.

Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį, kad Kauno miesto savivaldybės administracija, bet kokiu būdu gavusi informaciją apie galbūt padarytus Administratoriaus veiklos pažeidimus, pagal savo kompetenciją turėjo patikrinti tokią informaciją, ją įvertinti ir reaguoti į ją teisės aktų nustatytu būdu.

Seimo kontrolierė taip pat pažymėjo, kad teisės aktuose nėra nustatytas neplanuoto Administratoriaus veiklos patikrinimo turinys. Todėl Administratoriaus veiklos priežiūra ir kontrolė turi būti atliekama dėl visų Administratoriaus funkcijų, nustatytų įstatymuose ir kituose teisės aktuose, vykdymo: Administratorius privalo kontroliuoti su prižiūrėtoju, vykdančiu namo šildymo sistemų priežiūrą, sudarytos paslaugų sutarties vykdymą; tikrinti, ar įrengti šildymo prietaisai atitinka projekto sprendinius ir projekte nustatytą įrengtąją šilumos galią, ar atliekamas šildymo prietaisų šildomųjų paviršių (sekcijų) inventorizavimas, ar nustatyta neteisėtų šildymo sistemos rekonstrukcijų ir pan.

Seimo kontrolierė konstatavo, kad Kauno miesto savivaldybės administracija nepagrįstai neigė savo kompetenciją pareiškėjos prašymuose nurodytais Administratoriaus veiklos priežiūros klausimais ir tuo galimai sudarė prielaidas Administratoriui toliau nevykdyti jam teisės aktuose nustatytų pareigų.

Kauno miesto savivaldybės administracija nepagrįstai pagal savivaldybės kompetenciją ir pareiškėjos prašymų turinį neatliko neplaninio Administratoriaus veiklos namo šildymo sistemos, šildymo įrenginių priežiūros klausimais patikrinimo, nustatyta tvarka nekonstatavo šios veiklos trūkumų (šildymo prietaisų butuose inventorizacija galimai nebuvo užbaigta) ir nesiėmė priemonių, kad jie būtų pašalinti.

Savivaldybė taip pat neinformavo Seimo kontrolierės, kad būtų ėmusis priemonių patikrinti, ar Administratorius ar prižiūrėtojas, vykdantis namo šildymo sistemų priežiūrą, kreipėsi į šilumos tiekėją dėl atitinkamo mokesčių skaičiavimo pakeitimo. Tikėtina, kad tai galėtų būtų reali paskata pažeidėjams pašalinti nustatytus pažeidimus bei galimai darytų įtaką kitų namo gyventojų mokesčių už šildymą mažėjimui.    

Seimo kontrolierė, atsižvelgus į pirmiau nurodytas aplinkybes, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomendavo teisės aktuose nustatyta tvarka atlikti Administratoriaus veiklos neplaninį patikrinimą pagal pareiškėjos prašymų turinį ir įvertinti, ar Administratorius ėmėsi visų teisės aktuose nustatytų priemonių, kad būtų apgintos pareiškėjos ir kitų namo gyventojų teisės ir teisėti interesai.

Susijusios naujienos