2023 m. sausio 5 d.

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė vidaus reikalų ministrei rekomendavo užtikrinti asmenų prašymų nagrinėjimą laikantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatų

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė vidaus reikalų ministrei rekomendavo imtis priemonių, kad Vidaus reikalų ministerijos darbuotojai asmenų prašymus nagrinėtų laikydamiesi Viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytos tvarkos ir teiktų pareiškėjams visapusišką informaciją, susijusią su jų prašymų nagrinėjimu.

Pareiškėjas pateikė skundą Seimo kontrolierei, kuriame nurodė, kad raštu kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją, siūlydamas keisti Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisykles ir prašydamas jį informuoti, ar ketinama įgyvendinti jo siūlymus, jei ne – dėl kokių priežasčių, tačiau per Viešojo administravimo įstatyme nustatytą terminą negavo jokio atsakymo.

Skundo tyrimo metu Vidaus reikalų ministerijos darbuotojai Seimo kontrolierei paaiškino, kad jiems nekilo Viešojo administravimo įstatyme įtvirtinta pareiga per 20 darbo dienų pareiškėjui atsakyti į jo prašymą ar pratęsti jo nagrinėjimo terminą, nes pareiškėjo prašymas yra susijęs su teisės aktų pakeitimu. Taigi, Vidaus reikalų ministerijos nuomone, šiuo atveju Viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmenų aptarnavimą viešojo administravimo subjektuose, nuostatos yra netaikytinos, nes sprendžiamas klausimas dėl pareiškėjo nurodyto teisinio reguliavimo pakeitimų, o teisėkūra yra ilgai trunkantis procesas.

Seimo kontrolierė atkreipė Vidaus reikalų ministerijos dėmesį, kad asmenų aptarnavimas ir teisėkūra yra netapatūs procesai. Nagrinėjamu atveju Vidaus reikalų ministerijos darbuotojai teisėkūros procese dalyvauja svarstydami rengti naują Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių projektą, o asmenų aptarnavimo procese jie dalyvauja Viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka nagrinėdami asmenų, tarp jų ir pareiškėjo, prašymus ir skundus. Todėl Vidaus reikalų ministerijos darbuotojams kilo pareiga per 20 darbo dienų atsakyti į pareiškėjo kreipimąsi pagal jo turinį (raštu informuoti pareiškėją, ar ketinama įgyvendinti jo siūlymus, jei taip, kada ketinama tai padaryti, jei ne, paaiškinti, dėl kokių priežasčių yra atsisakoma įgyvendinti jo siūlomus teisės akto pakeitimus) arba dėl objektyvių priežasčių pratęsti šį terminą ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, apie tokį sprendimą per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo raštu informuojant pareiškėją, tačiau jie nei vienos iš šių teisės aktuose įtvirtintų pareigų neįvykdė.

Skundo tyrimo metu buvo nustatyta ir tai, kad tik po pareiškėjo kreipimosi ministerijos darbuotojai elektroniniu paštu jį informavo, jog jo prašymas vis dar yra nagrinėjamas, į jo nagrinėjimą yra įtrauktos kitos institucijos ir, joms pareiškus nuomones, bus sprendžiama dėl pareiškėjo siūlymo įgyvendinimo. Duomenų, kad tyrimo metu Vidaus reikalų ministerijos darbuotojai būtų pareiškėją informavę apie daugiau nei 4 mėnesius trunkančio jo kreipimosi nagrinėjimo eigą, planuojamą atsakymo datą ir kt., gauta nebuvo. Atsižvelgusi į tai, Seimo kontrolierė pažymėjo, kad kiekviena viešojo administravimo institucija (nagrinėjamu atveju – Vidaus reikalų ministerija) yra saistoma bendrųjų konstitucinių teisės principų bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų, kurie suponuoja taip pat tai, kad viešojo administravimo subjektas turi veikti apdairiai ir rūpestingai, aktyviai atlikti pozityvias pareigas, viena kurių – teikti visapusišką informaciją, susijusią su skundo ar prašymo nagrinėjimu.

Nustatytos aplinkybės Seimo kontrolierei leido teigti, kad nagrinėjamu atveju Vidaus reikalų ministerijos darbuotojai savo veikloje nesivadovavo gero administravimo ir kitais viešojo administravimo principais bei netinkamai taikė teisės aktų nuostatas, ir pripažinti pareiškėjo skundą pagrįstu.

Pažyma: https://www.lrski.lt/documents/pazyma-del-x-skundo-pries-lietuvos-respublikos-vidaus-reikalu-ministerija-2/

Susijusios naujienos