2021 m. sausio 13 d.

Po Seimo kontrolierių tyrimo ─ patikrinimai dėl galimai nusikalstamos veikos, viešojo intereso, aplinkos apsaugos reikalavimų bei viešųjų ir privačiųjų interesų pažeidimų

Seimo kontrolieriai atliko skundo tyrimą dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama – NŽT) Alytaus skyriaus (toliau vadinama – Skyrius) pareigūnų veiksmų, pažeidžiant teisę rinktis iš visų galimų nuosavybės teisių atkūrimui tinkamų naujų žemės sklypų Alytaus mieste.

Pareiškėjai kėlė klausimą dėl galimai nusikalstamų savivaldybės administracijos ir NŽT pareigūnų veiksmų, savivaldybės administracijai laiku neperdavus NŽT Skyriui nuosavybės teisių atkūrimui tinkamų iki 2019 metų suformuotų naujų žemės sklypų, o NŽT Skyriui neteisėtai patvirtinus sąrašą naujais įvardintų žemės sklypų nuosavybės teisių atkūrimui netinkamose teritorijose (su nesutvarkytomis statybinėmis ir paslėptomis bitumo atliekomis, statinių liekanomis, žemės ūkio veiklai kitų asmenų naudojamais šiltnamiais, daržais, šuliniais).

Pareiškėjai nurodė, kad jiems nebuvo sudaryta galimybė realizuoti teisę pasirinkti naują žemės sklypą iš esamos laisvos (neužstatytos) žemės mieste.

Seimo kontrolieriai, atlikę išsamų tyrimą, padarė tokias išvadas:

1. Alytaus miesto savivaldybės administracija iki paskutinio pretendentų į nuosavybės teisių atkūrimo susirinkimo 2019 m. birželio 4 d. ignoravo NŽT Skyriaus prašymus informuoti apie apleistose teritorijose suformuotų žemės sklypų sutvarkymą tinkamam nuosavybės teisių atkūrimo funkcijos įgyvendinimui;

2. NŽT Skyrius, gavęs pareiškėjų skundą dėl nuosavybės teisių atkūrimui suformuotų naujais vadinamų žemės sklypų netinkamumo, nesiėmė efektyvių veiksmų, tinkamai neatlikdamas žemės naudojimo valstybinės kontrolės funkcijos;

3. NŽT Skyrius suderino nuosavybės teisių atkūrimui suformuotų naujais vadinamų sklypų kadastro duomenų bylas, nors antstolis konstatavo faktines aplinkybes dėl dalies sklypų netinkamo ženklinimo;

4. Naujų žemės sklypų, skirtų nuosavybės teisių atkūrimui, sąrašas NŽT Skyriaus vedėjo 2019 m. balandžio 26 d. įsakymu buvo patvirtintas, neišsiaiškinus faktinės situacijos dėl teritorijų, kuriose suformuoti naujais vadinami žemės sklypai, tinkamumo nuosavybės teisių atkūrimui;

5. Prokuratūroje atliekant tyrimą dėl galimo viešojo intereso pažeidimo nebuvo įvertintas NŽT Skyriaus vedėjo 2019 m. balandžio 26 d. įsakymo teisėtumas kokybiniu aspektu.

Seimo kontrolieriai konstatavo, kad institucijoms neatlikus teisės aktuose nustatytų veiksmų, naujų žemės sklypų nuosavybės teisių atkūrimui pateikimo tinkamumo klausimas Alytaus mieste buvo vertinamas netinkamai. Tai nedera nei su teisėtumo, nei su atsakingo valdymo principais, todėl situacija turėtų būti peržiūrima iš esmės, kompetentingoms institucijoms atlikus žemės naudojimo valstybinės kontrolės, aplinkos apsaugos patikrinimus. Patikrinimų metu pasitvirtinus aplinkybėms dėl daugumos NŽT Skyriaus vedėjo įsakymu patvirtintų naujais įvardintų žemės sklypų nuosavybės teisių atkūrimui netinkamumo, jų nesutvarkius, papildomas savivaldybės administracijos suformuotų žemės sklypų 2019 m. rugpjūčio 23 d. perdavimas NŽT Skyriui negalėtų būti vertinamas kaip perteklinis ar įvykdytas be teisinio pagrindo.

Seimo kontrolieriai rekomendavo:

Lietuvos Respublikos Generaliniam Prokurorui – įvertinti pažymoje išdėstytas aplinkybes dėl galimai nusikalstamos veikos bei viešojo intereso pažeidimo; spręsti klausimą dėl galimybės peržiūrėti prokuratūros priimtus sprendimus pažymoje nurodytais klausimais, atnaujinti baigtus tyrimus, paaiškėjus naujoms aplinkybėms; nustačius nusikalstamos veikos požymius, viešojo intereso pažeidimus, užtikrinti teisės aktuose nustatytų veiksmų atlikimą.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai:

– pateikti išvadą, ar galimas yra naujų žemės sklypų nuosavybės teisių atkūrimui kadastro duomenų bylų tvirtinimas teritorijose, kurios galimai užterštos nesutvarkytomis statybinėmis ir bitumo atliekomis, statinių liekanomis, naudojamos kitų asmenų žemės ūkio veiklai (šiltnamiams, daržams), t. y. kompetentingoms institucijoms nepatikrinus vietoje gautos informacijos apie galimus teisės aktų pažeidimus; kokiu teisiniu reglamentavimu vadovaujantis, kokia tvarka, kieno iniciatyva ir lėšomis turi būti sprendžiamas šis klausimas, gavus savivaldybės administracijos direktoriaus perduotus tokių sklypų dokumentus;

– pateikti išvadą, ar buvo galimas žemės sklypų įtraukimas NŽT Skyriaus vedėjo įsakymu į nuosavybės teisių atkūrimui tinkamų sklypų sąrašą, nepatikrinus teisės aktų nustatyta tvarka informacijos dėl teritorijų, kuriose suformuoti sklypai, užteršimo atliekomis, pavojingomis medžiagomis, statinių likučiais, kitų asmenų naudojamais šiltnamiais, daržais; nustačius pažeidimus, inicijuoti jų pašalinimą teisės aktų nustatyta tvarka.

Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui – inicijuoti ir atlikti patikrinimą, kurio metu būtų nustatyta, ar NŽT Skyriaus vedėjo įsakymu patvirtintuose žemės sklypuose nėra atliekų, įvertinant pareiškėjų teiginius dėl gelžbetonio konstrukcijų, po žeme palaidotų statybinių atliekų (bitumo ir kt.), asfaltbetonio danga ir kt., ar nepažeidžiami aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai; nustačius pažeidimus, teisės aktų nustatyta tvarka spręsti klausimą dėl jų pašalinimo.

Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai – spręsti klausimą dėl galimybės įvertinti pareiškėjų kreipimesi Alytaus miesto savivaldybės merui ir administracijos direktoriui nurodytus teiginius dėl galimo savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriuje dirbančios X viešųjų ir privačių interesų konflikto.

Kauno apygardos prokuratūra, reaguodama į Seimo kontrolierių rekomendaciją, 2020 m. gruodžio 14 d. Seimo kontrolierius informavo, kad Seimo kontrolierių pažymoje nurodytos naujai vertintinos aplinkybės, nes duomenys apie daugumos iš 82 žemės sklypų, suformuotų ne šiaip apleistose teritorijose, bet galimai užterštose statybinėmis ir galimai pavojingomis atliekomis („paslėpta tarša“), statinių liekanomis, nei prokuratūroje, nei Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos nebuvo tiriami. Prokuratūra informavo, kad būtina atlikti patikrinimą, siekiant įvertinti, ar buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, kokios pažeidimų pasekmės, ar pažeidimai laikytini viešojo intereso pažeidimais, ar atsakingų asmenų veiksmai (neveikimas) neturi nusikalstamos veikos požymių. Todėl prokuratūra informavo kreipusis į Aplinkos apsaugos departamento Alytaus valdybą, Žemės ūkio ministeriją, Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją su prašymu, atlikus patikrinimus pagal Seimo kontrolierių rekomendacijas, pateikti išvadas. Informavo, kad prokuratūros sprendimui priimti terminas pratęstas iki 2021 m. vasario 15 d.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, reaguodama į Seimo kontrolierių rekomendaciją, 2020 m. gruodžio 9 d. Seimo kontrolierius informavo, kad vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 17 straipsnio 2 punktu bei 25 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis, komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl X elgesio atitikties įstatymo nuostatoms ir įvertinti, ar, ji, eidama tarnybines pareigas Alytaus miesto savivaldybėje ir parengdama sutartis, kurių viena iš šalių buvo jai artimo asmens vadovaujama Y, nepažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 bei 2 dalių nuostatų, įpareigojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto bei elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, o interesų konfliktui iškilus – nusišalinti.

Nuotrauka: AlytusPlius.lt

Susijusios naujienos