2021 m. vasario 10 d.

Konstatuoti netinkami Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmai organizuojant nuteistojo santuokos sudarymą

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas gavo pareiškėjo skundą dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus (toliau vadinama ir – Šiaulių TI) direktoriaus veiksmų (neveikimo) netinkamai nagrinėjus jo skundą.

Skunde pareiškėjas nurodė, kad, pateikė Šiaulių TI administracijai prašymą dėl santuokos sudarymo, tačiau pagal jo prašymą nebuvo nedelsiant pradėta veikti, t. y. teismui nebuvo nedelsiant pranešta apie pareiškėjo prašymą – leisti jam sudaryti santuoką.

Pareiškėjas taip pat skundėsi, kad Šiaulių TI atsakyme buvo neteisingai nurodyta santuokos sudarymo data ir nebuvo paaiškinta, dėl kokių priežasčių nebuvo leista santuokos ceremonijoje dalyvauti jo svečiams.

Atsižvelgdamas į pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes, Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos teisės aktais nustatytas funkcijas ir į tai, jog skunde iškeltos problemos greičiausiai ir efektyviausiai (subsidiarumo principas) galėtų būti išspręstos Kalėjimų departamente, Seimo kontrolierius nusprendė, jog tikslinga, kad pareiškėjo skundą pirmiausia pagal kompetenciją išnagrinėtų Kalėjimų departamento direktorius ir dėl jo pateiktų motyvuotą atsakymą.

Taikant tarpininkavimo procedūrą Kalėjimų departamento direktoriaus, be kita ko, buvo prašyta įvertinti Šiaulių TI direktoriaus atsakymo (sprendimo), kuriuo išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl Šiaulių TI pareigūnų pareigų neatlikimo organizuojant pareiškėjo santuokos sudarymą, pagrįstumą.

Atlikęs situacijos vertinimą, Kalėjimų departamento direktorius pažymėjo, jog Suėmimo vykdymo įstatyme nustatyta, kad apie suimtojo prašymą suteikti jam galimybę sudaryti santuoką tardymo izoliatoriaus administracija privalo nedelsdama raštu pranešti šio suimtojo ikiteisminiam tyrimui vadovaujančiam ar jį atliekančiam prokurorui arba teismui, kurio žinioje yra byla. Iš su ginču susijusios dokumentinės medžiagos buvo nustatyta, kad pranešimas apie pareiškėjo prašymą suteikti jam galimybę sudaryti santuoką Šiaulių apygardos teismui išsiųstas beveik po mėnesio nuo pareiškėjo kreipimosi į Šiaulių TI administraciją.

Vadinasi, pareiškėjo skundo dalis, jog teismui nedelsiant nebuvo pranešta apie pareiškėjo prašymą suteikti jam galimybę sudaryti santuoką, pasitvirtino.

Analizuodamas skundo aplinkybę dėl draudimo dalyvauti svečiams santuokos ceremonijoje, Kalėjimo departamentas nustatė, kad skundžiamame sprendime Šiaulių TI aiškiai nenurodė, kokiu teisiniu pagrindu ir kokiais motyvais remiantis, pareiškėjui sudarant santuoką, neleista dalyvauti svečiams. Kalėjimų departamentas pripažino, kad Šiaulių TI administracija, priimdama ginčijamą sprendimą, pažeidė išsamumo principą, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį.

Pasitvirtino ir aplinkybė, kad Šiaulių TI pareiškėjo skundžiamame sprendime dėl rašymo klaidos buvo neteisingai nurodyta santuokos sudarymo data. Kalėjimų departamentas pažymėjo, jog Viešojo administravimo įstatyme nustatyta, kad per 3 darbo dienas nuo klaidų ištaisymo dienos asmeniui ar asmenų grupei, kuriems buvo skirtas administracinis sprendimas, tokiu pačiu būdu, kaip ir buvo įteiktas su klaidomis buvęs administracinis sprendimas, įteikiamas pataisytas administracinis sprendimas. Šiuo atveju klaidos ištaisymas, kaip taip nustatyta Viešojo administravimo įstatyme, neatliktas.

Todėl Kalėjimų departamento direktorius įpareigojo Šiaulių TI administraciją iš naujo išnagrinėti pareiškėjo skundą ir pateikti Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus atitinkantį atsakymą bei užtikrinti, kad ateityje apie suimtojo prašymą suteikti jam galimybę sudaryti santuoką tardymo izoliatoriaus administracija nedelsdama raštu praneštų suimtojo ikiteisminiam tyrimui vadovaujančiam ar jį atliekančiam prokurorui arba teismui, kurio žinioje yra byla, taip paprašė užtikrinti, kad gavus motyvuotą informaciją apie administraciniame sprendime esančius rašymo apsirikimus arba aiškias aritmetines klaidas būtų imamasi priemonių ištaisyti klaidas.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos