Giedrius Juodis
2015 m. vasario 3 d., 00:00

Norėjau pasiteirauti. Gyvenam kaimo teritorijoje, – kokiu atstumuo nuo bendro naudojimo kelio gali būti ganomi gyvuliai ir aptveriamos ganyklos? Ir kur būtų galima kreiptis ir rašyti skundą dėl sugadinto bendro naudojimo kelio, kadangi ūkininkai užsiima žemdirbyste ir nuolatos sugadina kelią taip, kad neįmanoma privažiuoti iki sodybos.

LSKKĮ
LRSKĮ
2015 m. vasario 3 d., 10:09

Atsakydami į Jūsų klausimą dėl gyvūnų laikymo zonų ir ganyklų įrengimo informuojame, kad pagal Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. B1-336, 6 punktą savivaldybių administracijos rengia ir tvirtina gyvūnų laikymo savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisykles, kuriose gali nustatyti leidžiamų laikyti gyvūnų, išskyrus bites, skaičių ir rūšis, papildomus reikalavimus ir sąlygas gyvūnų laikymui. Taigi vadovaujantis šia nuostata savivaldybių administracijos patvirtinta taisykles, nustatančias gyvūnų laikymo sąlygas ir tvarką. Todėl dėl informacijos apie reikalavimus gyvūnų laikymui gavimo siūlome Jums kreiptis į Jūsų gyvenamosios vietovės savivaldybę.

Atsakydami į Jūsų klausimą į kokią įstaigą galima būtų kreiptis dėl kelio būklės pabloginimo informuojame, kad žemės naudojimo valstybinę kontrolę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 36 straipsnio 1 dalimi atlieka Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Skundą dėl netinkamo žemės naudojimo ir „bendrojo naudojimo kelio sugadinimo“ galite pateikti šios įstaigos teritoriniam padaliniui, esančiam Jūsų savivaldybėje.

Gytis
2014 m. lapkričio 25 d., 07:00

Norėjau pasiteirauti, ar gali namo administratorius mokesčius gyventojams skaičiuoti pagal bendrąjį (o ne naudingąjį) plotą, įtraukdamas ir lodžijas (įstiklintas, tačiau nešildomas patalpas).

LSKKĮ
LRSKĮ
2014 m. lapkričio 25 d., 10:10

Jums reikėtų kreiptis į savivaldybę, kuri, vadovaudamasi LR Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 1 d. nustatytąja savarankiškąja savivaldybės funkcija, vykdo „42) […]savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas pavyzdines taisykles“.
Jei Jūsų netenkins savivaldybės atsakymas, galite pateikti skundą  Seimo kontrolieriui, adresu Gedimino pr. 56, LT 01110 Vilnius, arba elektroniniu paštu ombuds@lrs.lt. Prie skundo prašome pateikti susirašinėjimo su institucijomis dokumentų, t. y. Jūsų kreipimųsi bei atsakymų į juos, kopijas.

Mantas kur galiu kreiptis dėl neteisėtos registrų centro veiklos?
2014 m. lapkričio 20 d., 07:00

Prašau paaiškinti, kur galiu kreiptis dėl neteisėtos registrų centro veiklos? Vienas bankroto administratorius, būdamas dar ir Seimo nario padėjėju, kaip manau, neteisėtomis priemonėmis, padarė įtaką registrų centro darbuotojams, ko pasekoje nukentėjo mano privati nuosaybė.

LSKKĮ
LRSKĮ
2014 m. lapkričio 20 d., 10:12

Dėl VĮ Registrų centras pareigūnų veiksmų galite pateikti skundą Seimo kontrolieriui, adresu Gedimino pr. 56, LT 01110 Vilnius, arba elektroniniu paštu ombuds@lrs.lt.
Prie skundo prašome pateikti susirašinėjimo su institucijomis dokumentų, t. y. Jūsų kreipimųsi bei atsakymų į juos, kopijas.

Nerijus
2014 m. lapkričio 12 d., 07:00

Prašau patarti, ką tokiu atveju daryti. Turiu prie sodybos labai prastą privažiavimą, todėl kreipiausi į Elektrėnų savivaldybę dėl jo sutvarkymo. Gavau atsakymą, kad kelias priklauso savininkams servituto teise ir jie nieko negali padaryti. Tada kreipiausi į nacionalinę žemės tarnybą. Jų atsakymas buvo toks, kad kelias priklauso savivaldybei. Dar kartą parašiau savivaldybei, bet jie vistiek sako, kad čia ne jų, kad nėra padaryta geodezinių matavimų ir t.t.  Kaip išspręsti šitą klausimą?

LSKKĮ
LRSKĮ
2014 m. lapkričio 12 d., 10:13

Dėl Elektrėnų savivaldybės pareigūnų veiksmų galite pateikti skundą Seimo kontrolieriui, adresu Gedimino pr. 56, LT 01110 Vilnius, arba elektroniniu paštu ombuds@lrs.lt. Prie skundo prašome pateikti susirašinėjimo su institucijomis dokumentų, t. y. Jūsų kreipimųsi bei atsakymų į juos, kopijas.

Ina
2014 m. spalio 30 d., 07:00

Mane labai domina toks klausimas. Noriu sužinoti likusią skolą antstolei, o ten man sako pirma sumokėkit bankui 18 Lt ir tik tada galit prašyti sužinoti skolos likuti. Maža to, kad antstolė už bylą priskaičiavo vykdymo islaidų virš 3000 Lt, dar skaičiuoja kažkokias palūkanas, o likučio man negali pasakyti.

LSKKĮ
LRSKĮ
2014 m. spalio 30 d., 10:15

Antstolio veiklos kontrolė ir skundų nagrinėjimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 27 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis antstolio procesinių veiksmų teisėtumą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kontroliuoja teismas. Kaip antstoliai (antstolių padėjėjai) laikosi šio Įstatymo, Sprendimų vykdymo instrukcijos, Antstolių profesinės etikos kodekso, kitų teisingumo ministro tvirtinamų teisės aktų, reglamentuojančių antstolių veiklą, ir vykdymo išlaidų išieškojimo tvarkos, nesusijusios su vykdymo išlaidų dydžio apskaičiavimu, pagal kompetenciją teisingumo ministro nustatyta tvarka kontroliuoja Teisingumo ministerija ir Lietuvos antstolių rūmai.
Civilinio proceso kodekso 611 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdymo išlaidų skaičiavimai gali būti skundžiami šio kodekso 510 straipsnyje nustatyta tvarka (t. y. antstoliui ir teismui). Pagal Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 27 straipsnio 5 dalį, antstolis privalo per 14 darbo dienų ištirti asmenų prašymus ir pateikti raštu motyvuotą atsakymą. Todėl darytina išvada, kad antstolis Jūsų rašytinį kreipimąsi turi išnagrinėti vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, t. y. per 14 darbo dienų ir pateikti Jums motyvuotą atsakymą.

Aušra
2014 m. spalio 20 d., 07:00

Ar reikia mokėti už liftą ir už lifte elektrą gyvenantiems pirmuose ir antruose aukstuose, jei mes jais nesinaudojam?

LSKKĮ
LRSKĮ
2014 m. spalio 20 d., 10:22

Už lifto išlaikymą reikia mokėti ir pirmų bei antrų aukštų gyventojams, kadangi jie taip pat yra bendraturčiai.

Tačiau už lifto eksploataciją bei elektrą mokėti nereikia, kadangi LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnis numato: „4. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai – pastato bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės pastato konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė techninė ir kita įranga, taip pat kitas turtas, priklausantis daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise.“

LR Civilinio kodekso 4.82 straipsnyje nustatyta: „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė

  1. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė irkitokia įranga.

LR Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603  „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ nustatyta: „IV. Patalpų savininkų mėnesinių mokesčių apskaičiavimas – Administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios nuosavybės daliai apskaičiuoja šiuos mėnesinius mokesčius ir įmokas: […] 8.5. už liftą – vadovaudamasis lifto priežiūros sutartyje nustatyta paslaugų kaina ir sunaudotos elektros energijos kiekiu, kuris nustatomas pagal lifto elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis. Jeigu namo pirmajame ir antrajame aukštuose esančių patalpų naudotojams lifto paslauga neteikiama, mokestis už liftą jiems neskaičiuojamas.“

Olegas
2014 m. rugpjūčio 27 d., 07:00

Ar gali biudžetinėje įmonėje direktorė, priėmusi savo seserį sekretore, toliau  atsikratyti svetimais jai darbuotojais, kad įdarbintų savus (nors jų keletas dirba ir dabar)? Ar įstatymai tai leidžia ir kur galima kreiptis?

LSKKĮ
LRSKĮ
2014 m. rugpjūčio 27 d., 10:23

Valstybės tarnybos įstatyme nustatyta:

44 straipsnis „Valstybės tarnautojų atleidimas iš pareigų“ – „8. Ginčai dėl valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.”

49 straipsnis „Valstybės tarnybos departamentas“ – „4. Valstybės tarnybos departamentas: 1) prižiūri, kaip įgyvendinami šis Įstatymas ir su juo susiję teisės aktai, teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka atlieka patikrinimus valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, taip pat tiria asmenų pranešimus, skundus ir prašymus dėl šio Įstatymo ir kitų su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo, seka visuomenės informavimo priemonių skelbiamą informaciją valstybės tarnybos ir personalo valdymo valstybės tarnyboje ir, jeigu yra pagrįstų duomenų, kad yra galimas pažeidimas, ištiria šią informaciją.”

Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta:

15 straipsnis „Bylos priskirtinos administracinių teismų kompetencijai“- „1. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl: […]; 5) tarnybinių ginčų, kai viena ginčo šalis yra valstybės ar savivaldybės tarnautojas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus (įskaitant pareigūnus ir įstaigų vadovus).”

Rasa
2014 m. rugpjūčio 22 d., 07:00

Laba diena. 2014 m. liepos 18 d. Klaipėdos miesto savivaldybėje užregistravau prašymą Klaipėdos merui V. Grubliauskui. Praėjo 25 darbo dienos, tačiau atsakymo iki šiol negavau. Kur turėčiau kreiptis? Ačiū už atsakymą.

LSKKĮ
LRSKĮ
2014 m. rugpjūčio 22 d., 10:24

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse nustatyta:

30 punktas – „Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje.“

Tuo atveju, jeigu netenkintų Savivaldybės administracijos atsakymas į skundą (arba nebūtų atsakyta) ir (arba), Jūsų nuomone, būtų pažeistos Jūsų teisės į gerą viešąjį administravimą, tuomet turite teisę kreiptis į Seimo kontrolierių dėl pareigūnų veiksmų (neveikimo).

Laima
2014 m. liepos 29 d., 00:00

Daug  metu  daugiabutis  namas  kovoja dėl nelegalių galingų  antenų. Įstaigos nereguoja į gyventojų  prašymus nuimti  antenas.  Nelegaliai pastatytos antenos kenkia  sveikatai, gadina  stogo  dangą.

LSKKĮ
LRSKĮ
2014 m. liepos 29 d., 10:38

Dėl nelegalių antenų ant gyvenamojo namo stogo statymo reikia raštu kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą adresu: Vilniaus g. 25, LT 01402 Vilnius.

Indrė
2014 m. gegužės 6 d., 07:00

2011 m. namą administruojanti UAB pradėjo organizuoti namo stogo remonto darbus. Namo gyventojai tam pritarė ir priklausomai nuo turimo ploto remonto darbams pervedė atitinkamas sumas. Iki šios dienos dėl UAB neveiklumo stogo keitimo darbai nepradėti. Raštu kreipėmės į UAB dėl pinigų grąžinimo, tačiau jų neatgauname. Kur kreiptis ir ką daryti toliau? Ačiū iš anksto.

LSKKĮ
LRSKĮ
2014 m. gegužės 6 d., 10:40

Administratoriaus veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtinti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai ir kiti teisės aktai.

Pagal minėtų pavyzdinių nuostatų 4 punktą „Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo (toliau vadinama – namas) bendrojo naudojimo objektų […] naudojimu ir priežiūra.“

Prašyme nurodytais klausimais Jums būtų tikslinga kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, kuri, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 1 dalies 21 ir 42 punktais, privalo atlikti jos paskirtų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę bei statinių naudojimo priežiūrą.

Tuo atveju, jeigu Jūsų netenkintų savivaldybės atsakymas, turite teisę Seimo kontrolieriui pateikti skundą dėl savivaldybės pareigūnų veikimo (neveikimo).

Kilus neaiškumų dėl skundo padavimo, siūlytume kreiptis į Seimo kontrolierių įstaigą nemokamu telefonu 8 800 22100 arba telefonu 8 706 65105.

Augustinas Normantas

Seimo kontrolierius, įstaigos vadovas
Tiria skundus dėl valstybės institucijų ir įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje

Milda Vainiutė

Seimo kontrolierė
Tiria skundus dėl savivaldybių institucijų ir įstaigų pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje