Informacija pareiškėjams

Skundų nagrinėjimo tvarka

Gavęs pareiškėjo skundą, Seimo kontrolierius per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą pradėti tyrimą arba atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją (žr. paveikslėlį).

Skundas turi būti ištirtas ir pareiškėjui atsakyta per 3 mėnesius nuo jo skundo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai dėl skunde nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio būtina skundo tyrimą pratęsti. Apie tai informuojamas pareiškėjas.

Skundo tyrimas

Seimo kontrolierius ištiria skunde nurodytas aplinkybes ir surašo pažymą, kurioje nurodoma tyrimo metu nustatytos aplinkybės, surinkti įrodymai ir pareigūno veikos juridinis įvertinimas. Pažymą pasirašo Seimo kontrolierius.

Ką gali nuspręsti Seimo kontrolierius?

Tyrimo metu ar atlikęs tyrimą, Seimo kontrolierius gali priimti sprendimą:

  • pripažinti skundą pagrįstu;
  • atmesti skundą;
  • nutraukti skundo tyrimą;

Skundo tyrimas nutraukiamas, jei:

  • gaunamas pareiškėjo prašymas netirti skundo*;
  • išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia;
  • išaiškėja, jog skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas arba yra nagrinėjamas teisme;
  • išaiškėja, jog dėl skundo dalyko yra priimtas procesinis sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą;
  • Seimo kontrolierius padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje.

*Seimo kontrolierius gali priimti sprendimą nutraukti arba pradėti tyrimą savo iniciatyva.

Seimo kontrolierių reikalavimų privalomumas

Pareigūnai privalo Seimo kontrolierių reikalavimu nedelsdami pateikti jiems informaciją, dokumentus ir kitą medžiagą, būtinus jų funkcijoms atlikti.

Nagrinėdamas skundą, Seimo kontrolierius turi teisę kreiptis į pareigūną, kurio veikla nagrinėjama, prašydamas šį pasiaiškinti per nustatytą terminą. Jeigu pasiaiškinimas nepateikiamas, Seimo kontrolierius turi teisę kreiptis į aukštesnįjį pareigūną (kolegialią instituciją) ir šis privalo užtikrinti, kad pasiaiškinimas būtų pateiktas arba pats paaiškinti per Seimo kontrolieriaus nustatytą terminą.

Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją) privalo nagrinėti institucija ir įstaiga ar pareigūnas, kuriems toks siūlymas (rekomendacija) adresuojamas, ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių. Informacija Seimo kontrolieriui pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.