PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Dokumento numeris 4D-2018/2-1210
Data 2018-12-14
Kategorija Seimo Kontrolierių Pažyma
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
Kontrolierius Milda Vainiutė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas, pareiškėjas) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama ir – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepateikus atsakymo į jo
2018 m. liepos 10 d. skundą dėl saugaus eismo Gileikių gatvėje užtikrinimo.

2. Pareiškėjas skunde, be kitų aplinkybių, nurodo:
2.1. „2018 metų kovo mėnesį rašiau skundą LR Seimo kontrolierių įstaigai apie tai, kad Vilniaus miesto savivaldybė nesiima veiksmų sureguliuoti chaotišką eismą Vilniaus miesto Justiniškių ir Gileikių gatvių sankryžoje“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).
2.2. „Po LR Seimo kontrolierių įstaigos kreipimosi į Vilniaus miesto savivaldybę buvo gautas atsakymas, kuriame rašoma, kad „Justiniškių ir Gileikių gatvių sankryžoje bus atnaujintas važiuojamosios dalies ženklinimas, esamas pėsčiųjų perėjas planuojam pertvarkyti į iškilias pėsčiųjų perėjas [...].“ Vilniaus miesto savivaldybė eilinį kartą atsirašė. Pėsčiųjų perėja per Gileikių gatvės sankryžą nebuvo nei atnaujinta, nei apšviesta [...].“
2.3. „Apie šią problemą Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriui parašiau skundą 2018 m. liepos 10 d.“
2.4. „Tačiau iki šiolei negavau jokio atsakymo. Vilniaus miesto savivaldybė toliau ignoruoja gyventojų skundus.“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo: „įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybę pagaliau pateikti atsakymą į mano skundą“.

TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Siekdamas išsiaiškinti skunde aprašytas aplinkybes, Seimo kontrolierius kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydamas pateikti informaciją ir motyvuotus paaiškinimus dėl Pareiškėjo skunde nurodytų aplinkybių.

5. Savivaldybės administracija Seimo kontrolierių 2018 m. lapkričio 22 d. raštu
Nr. A51-101367/18(3.3.2.26E-UK) informavo:
5.1. „Pareiškėjo X 2018-07-10 kreipimasis nebuvo gautas ir registruotas Savivaldybės administracijoje (Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje
2018-07-10 pareiškėjo prašymų nebuvo registruota). Vilniaus miesto savivaldybė turi duomenų apie 2018-06-13 pareiškėjo informacinio pobūdžio priminimą.“
5.2. „Savivaldybė 2018-08-24 gavo pareiškėjo skundą [...], kuris buvo išnagrinėtas iš esmės ir kartotinai, motyvuotai pareiškėjui buvo atsakyta apie Savivaldybės 2018-01-31 raštu [...] priimtą sprendimą ir darbų eigą.“
5.3. „Teisės aktų nustatyta tvarka 2018-09-20 raštu [...] buvo atsakyta pareiškėjui.“
5.4. „[...] Savivaldybė 2018-01-31 raštu Nr. A51-8681/18(3.3.2.26E-UK) informavo pareiškėją, kad 2018 m. šiltuoju metu bus atnaujintas Justiniškių ir Gileikių gatvių sankryžoje važiuojamosios dalies ženklinimas, esamos pėsčiųjų perėjos bus modernizuotos į iškilias pėsčiųjų perėjas, patobulintas sankryžos apšvietimas.“
5.5. „[...] X 2018-06-13 pateikė kartotinai informacinio pobūdžio priminimą Savivaldybei ir prašė, kad minėtoje sankryžoje būtų įrengtos iškilios pėsčiųjų perėjos. Apie darbų eigą Savivaldybė 2018-09-19 el. paštu papildomai informavo pareiškėją.“

6. Savivaldybė Seimo kontrolieriui, be kita ko, papildomai pateikė šiuos dokumentus (kopijas):
6.1. Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriui 2018 m. rugpjūčio 13 d. pateiktą Pareiškėjo kreipimąsi, kuriame, be kita ko, nurodyta: „Šių metų birželio mėnesį iškilios pėsčiųjų perėjos buvo įrengtos Justiniškių gatvės dalyje. Tačiau šios sankryžos didžiausia problema yra pėsčiųjų perėja per Gilučių gatvę [...]. Todėl būtų tikslinga šioje vietoje įrengti arba iškilias pėsčiųjų perėjas, arba kliūtį, liaudyje vadinamą „gulinčiu policininku“;
6.2. Savivaldybės administracijos Miesto ir transporto departamento Eismo organizavimo poskyrio vedėjo elektroniniu paštu Pareiškėjui 2018-09-19 pateiktą atsakymą, kuriame, be kitų aplinkybių, nurodyta: „[...] papildomai buvo vertintas Jūsų siūlymas dėl iškilios pėsčiųjų perėjos per Gileikių gatvę. Atlikus eismo stebėjimus ir galimo greičio viršijimo vietą, įvertinus inžinerinius tinklus ir vandens surinkimo sistemą, viešojo transporto išvažiavimo maršrutus, gatvės parametrus ir sankryžos prieigas, planuojama įrengti trapecinės formos greičio mažinimo kalnelį ne pačioje sankryžoje, kaip Jūs siūlote, bet 20–30 m Gileikių gatvėje prieš sankryžą, tuo pačiu apimant ir kelio vingio greičio kontrolę, ir greičio mažinimą prieš pėsčiųjų perėją. Tokiam sprendimui pritarė policijos, eismo saugumo specialistai. Minėti darbai tęsiami ir juos planuojama įgyvendinti 2018 m. IV ketv. [...]“;
6.3. Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriui 2018 m. rugpjūčio 24 d. pateiktą Pareiškėjo kreipimąsi, kuriame, be kitų aplinkybių, nurodoma:
6.3.1. „[...] šių metų birželio mėnesį buvo įrengtos iškilios perėjos Justiniškių gatvės dalyje. Tačiau šios sankryžos didžiausia problema yra perėja per Gileikių gatvę, kadangi čia susidaro didžiausi pėsčiųjų srautai [...]“;
6.3.2. „Todėl būtų tikslinga šioje vietoje įrengti arba iškiliąsias pėsčiųjų perėjas, arba kliūtis, vadinamas „gulinčiais policininkais“;
6.3.3. „Šis mano skundas rašomas jums jau antrą kartą. Pirmas išsiųstas buvo 2018 metų liepos 10 d., tačiau jis „kažkokiu“ stebuklingu būdu „pasimetė“ Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje“;
6.3.4. „Lauksiu atsakymo įstatymo numatytu terminu“;
6.4. Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento Eismo organizavimo skyriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. raštą Nr. A51-80833/18(2.9.3.1-UK5), kuriame nurodyta:
6.4.1. „Kartotinai pranešame, kad asfaltuojama danga, pagal suderintą schemą įrengtos iškilios pėsčiųjų perėjos per Justiniškių gatvę, kitos eismo saugumo priemonės“;
6.4.2. „[...] vertintas Jūsų siūlymas dėl iškilios pėsčiųjų perėjos per Gileikių gatvę. Atlikus eismo stebėjimus ir galimo greičio viršijimo vietą, įvertinus inžinerinius tinklus ir vandens surinkimo sistemą, viešojo transporto išvažiavimo maršrutus, gatvės parametrus ir sankryžos prieigas, planuojame įrengti trapecinės formos greičio mažinimo kalnelį Gileikių gatvėje 20–30 m atstumu prieš minėtą sankryžą. Toks sprendimas užtikrintų greičio kontrolę ties kelio vingiu ir sumažintų automobilių greitį prieš pėsčiųjų perėją per Gileikių gatvę“;
6.4.3. „[...] trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio įrengimą planuojama atlikti
2018 m. IV ketvirtį [...].“

Tyrimui reikšmingi teisės aktai

7. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai:
7.1. Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinama ir – Įstatymas):
12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. [...]“;
22 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą: 1) pripažinti skundą pagrįstu; 2) atmesti skundą; 3) nutraukti skundo tyrimą. [...]. 3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“
7.2. Viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ):
3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. [...] 13) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį“;
14 straipsnis – „1. Asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles. [...].“
7.3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Prašymo nagrinėjimo taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 (redakcija, galiojusi iki 2017-11-23):
34 punktas – „Asmenų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje“;
45 punktas – „Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. [...].“

Tyrimo išvados

8. VAĮ bei Prašymų nagrinėjimo taisyklėse (šios pažymos 8.2 ir 8.4 punktai) įtvirtinti viešojo administravimo subjektų veiklos, asmenų skundų, prašymų ar kreipimųsi nagrinėjimo principai, be kita ko, pagal kuriuos viešojo administravimo subjektai rengdami atsakymus į asmenų kreipimusis, turi vadovautis ir išsamumo principu, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį, teikdamas atsakymus. Prašymų nagrinėjimo taisyklėse taip pat reglamentuota, kad prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos, o atsakymai parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį.

9. Pareiškėjas į Seimo kontrolierių kreipėsi dėl galimai negauto atsakymo į jo
2018 m. liepos 10 d. skundą, kuriame buvo pateikti Vilniaus miesto Gileikių gatvėje esančios pėsčiųjų perėjos sutvarkymo pasiūlymai. Seimo kontrolieriui paprašius Savivaldybės administracijos paaiškinti šias aplinkybes, Savivaldybės administracija nurodė, jog Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje toks (t. y., 2018 m. liepos 10 dienos) Pareiškėjo skundas nebuvo gautas bei registruotas. Atsižvelgiant į tai ir į aplinkybę, kad Pareiškėjas nepateikė šio skundo kopijos arba kitų dokumentų, pagrindžiančių faktą, jog 2018 m. liepos 10 d. Savivaldybės administracijai buvo teiktas jo kreipimasis, Seimo kontrolierius neturi objektyvių galimybių nustatyti, ar Pareiškėjo skundas buvo pateiktas Savivaldybės administracijai.

10. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Pareiškėjas 2018 m. rugpjūčio 24 d. raštu (šios pažymos 6.3 punktas) kreipėsi į Savivaldybės administracijos Miesto ir transporto departamento Eismo organizavimo poskyrį, pateikdamas siūlymą dėl Gileikių gatvės pėsčiųjų perėjos sutvarkymo, įrengiant iškilią pėsčiųjų perėją, ir nurodydamas, kad toks pat (analogiško turinio) kreipimasis (kuris galimai dingo) Savivaldybės administracijai buvo pateiktas 2018 m. liepos 10 d. Taigi, Pareiškėjas pakartotinai kreipėsi į Savivaldybės administraciją dėl tų pačių aplinkybių ir prašė teisės aktų nustatytu terminu pateikti jam atsakymą.

11. Savivaldybės administracija įvertino Pareiškėjo kreipimosi turinį ir
2018 m. rugsėjo 20 d., t. y., praėjus 19 darbo dienų nuo kreipimosi gavimo Savivaldybėje dienos, pateikė Pareiškėjui atsakymą, kuriame paaiškino dėl Pareiškėjo kreipimesi nurodyto pasiūlymo, taip pat informavo, kokių veiksmų, susijusių su Gileikių gatvės tvarkymu (užtikrinant saugų pėsčiųjų eismą), planuoja imtis, kada numatyti darbai bus atlikti (šios pažymos 6.4 punktas). Taigi, Savivaldybė ėmėsi veiksmų ir Pareiškėjui buvo pateiktas išsamus atsakymas.

12. Vadovaujantis Įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostatomis, reglamentuojančiomis, kad skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia (pažymos 7.1 punktas), skundo tyrimas nutrauktinas, nes Pareiškėjo skunde keliama problema, susijusi saugaus eismo užtikrinimu Gileikių gatvėje bei galimai negautu atsakymu dėl jo pateiktų pasiūlymų Gileikių gatvės sutvarkymui, išspręsta: Savivaldybė ėmėsi veiksmų saugaus eismo Gileikių gatvės pėsčiųjų perėjoje užtikrinimui ir įsipareigojo įrengti trapecinės formos greičio mažinimo kalnelį Gileikių gatvėje, o Pareiškėjui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais buvo pateiktas išsamus atsakymas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

13. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nusprendžia X skundo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikus atsakymo į jo 2018 m. liepos 10 d. skundą, tyrimą nutraukti.


Seimo kontrolierė Milda Vainiutė