PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Dokumento numeris 4D-2018/2-1304
Data 2018-12-19
Kategorija Seimo Kontrolierių Pažyma
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
Kontrolierius Milda Vainiutė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau vadinama ir – Savivaldybė, Administracija) pareigūnų veiksmų (neveikimo), teisės aktų nustatyta nenurodžius atsakyme jo apskundimo tvarkos (toliau vadinama – Skundas).

2. Pareiškėjas Skunde pateikia toliau nurodytą informaciją:
2.1. „2018 m. birželio 20 d. aš kreipiausi į Savivaldybę su prašymu (toliau vadinama –Prašymas) pradėti administracinę procedūrą“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);
2.2. „2018 m. liepos 18 d. Savivaldybė man pateikė atsakymą, kuriame nenurodė šio atsakymo apskundimo tvarkos.“

3. Pareiškėjas Skunde prašo: „įpareigoti Savivaldybę pateikti man popieriniu pavidalu administracinės procedūros sprendimą, kuriame būtų nurodyta ir sprendimo apskundimo tvarka.“

4. Iš prie Skundo pridėtų dokumentų nustatyta:
Savivaldybė 2018-07-18 raštu Pareiškėjui pateikė atsakymą:
„[...] pakartotinai informuojame, kad administracinio nusižengimo teisena negalima, nes Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso [ANK] 610 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad, asmeniui per šio straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą sumokėjus administraciniame nurodyme nustatytą baudą (Jums administraciniame nurodyme buvo nurodytas terminas baudą sumokėti nuo 2017 m. lapkričio 15 d. iki 2017 m. lapkričio 29 d., baudą sumokėjote 2017 m. lapkričio 15 d.), laikoma, kad administracinis nurodymas įvykdytas. Asmeniui, įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio nusižengimo teisena pasibaigia.“


TYRIMAS IR IŠVADOS

5. Seimo kontrolierė, siekdama išsiaiškinti Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Savivaldybę, prašydama pateikti paaiškinimus dėl Skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolierės klausimus.


Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

6. Savivaldybė Seimo kontrolierę informavo, pateikė dokumentus bei paaiškinimus, iš kurių nustatyta:
6.l. „Administracijos Ūkio skyriaus vyriausiajam specialistui atlikus Daugiabučio namo savininkų bendrijos „Avilys“ (toliau vadinama – Bendrija), [...] bendrojo naudojimo objektų valdytojo – Pareiškėjo veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų bendrojo naudojimo objektų valdytojui priskirtų funkcijų vykdymu, patikrinimą, Namo bendrijos naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo 2017 m. rugpjūčio 31d. akte Nr. DNVP-15 buvo nurodyta iki 2017 m. spalio 31 įvykdyti šiuos reikalavimus:
1. sudaryti Bendrijos narių sąrašą [...];
2. organizuoti Bendrijos įstatų pakeitimą ir juos įregistruoti Juridinių asmenų registre [...];
3. sušaukti visuotinį susirinkimą ir susirinkimui pateikti tvirtinimui parengtą pastato bendrojo naudojimo objektų priežiūros metinį ūkinį ir finansinį planą, Bendrijos metinę pajamų išlaidų sąmatą [...];
4. organizuoti lėšų, skiriamų namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimą [...].“
6.2. „Reikalavimai iki nustatytos datos nebuvo įvykdyti. Pareiškėjas savo paaiškinime pripažino, kad neįvykdė reikalavimų, motyvuodamas tuo, kad neturėjo laiko, kad vykdo pirmininko pareigas visuomeniniais pagrindais.“
6.3. „Už teisės aktuose nustatytų daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo (valdymo) pareigų neatlikimą ar netinkamą atlikimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau vadinama – ANK) 349 str. l d., Pareiškėjui 2017 m. lapkričio 14 d. buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu ir skirtą administracinę baudą pasiūlyta susimokėti iki 2017 m. lapkričio 29 d. Su protokolu Pareiškėjas susipažino, protokolas įteiktas, protokolo gavimas patvirtintas Pareiškėjo parašu. Skirta bauda sumokėta 2017 m. lapkričio 15 d., t. y., kitą dieną po administracinio nusižengimo protokolo surašymo su administraciniu nurodymu.“
6.4. „2017 m. lapkričio 24 d. Pareiškėjas pateikė prašymą panaikinti administracinį nurodymą, o 2017 m. lapkričio 27 d. pateikė prašymą nagrinėti administracinio nusižengimo bylą. Pažymėtina, kad abiejuose prašymuose Pareiškėjas nebuvo nurodęs, kad skirtą administracinę baudą sumokėjo 2017 m. lapkričio 15 d. Rengiant atsakymus į Pareiškėjo prašymus, Administracinių nusižengimų registre buvo patikrinta Pareiškėjo finansinė būsena, t. y. baudos sumokėjimas, bet registre nebuvo informacijos apie baudos sumokėjimą. Atsižvelgiant į tai, Pareiškėjas Administracijos 2017 m. lapkričio 27 d. raštu [...] buvo informuotas apie bylos nagrinėjimą. Ruošiantis bylos nagrinėjimui, 2017 m. gruodžio 4 d. buvo dar kartą patikrinta finansinė būsena Administracinių nusižengimų registre ir nustatyta, kad bauda buvo sumokėta 2017 m. lapkričio 15 d. [...].“
6.5. „ANK 610 str. 5 d. nurodyta, kad, asmeniui per šio straipsnio l dalyje nurodytą terminą sumokėjus administraciniame nurodyme nustatytą baudą, o kai numatyta, ir grąžinus specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus atitinkamai institucijai, laikoma, kad administracinis nurodymas įvykdytas. Asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio nusižengimo teisena pasibaigia. Atsižvelgiant į tai, kad per administraciniame nurodyme nurodytą terminą Pareiškėjas jam paskirtą baudą sumokėjo, vadovaujantis minėta nuostata, laikytina, kad administracinis nurodymas įvykdytas ir administracinio nusižengimo teisena yra baigta. Šiuo pagrindu nutarimas administracinio nusižengimo byloje nebuvo surašytas, todėl įpareigojimas pateikti minėto dokumento kopiją pagal LR ANK 620 str. l d. netaikomas.“
6.6. „ANK 589 str. nurodyti institucijų pareigūnai, turintys teisę pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus, o būtent šio straipsnio 82 punktas (iki 2018 liepos l d. ANK 589 str.
80 p.) nurodo, kad savivaldybių administracijų pareigūnai – dėl šio kodekso 349 str. numatytų administracinių nusižengimų.“
6.7. „Administracinio nusižengimo protokolas Pareiškėjui surašytas už teisės aktuose nustatytų daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo (valdymo) pareigų neatlikimą ar netinkamą atlikimą, vadovaujantis LR ANK 349 straipsnio l dalimi, tačiau administracinė teisena baigta, asmeniui sumokėjus administraciniame nurodyme nustatytą baudą.“
6.8. „Dėl surašyto administracinio nurodymo Pareiškėjas nuolat teikė prašymus:
1. Pareiškėjo prašymas (toliau vadinama – Prašymas) gautas 2018 m. birželio 20 d., tą pačią dieną užregistruotas [...], prašymas nukreiptas vyriausiajam specialistui civilinei saugai Albinui Žaliaduoniui.
2. 2018 m. liepos 18 d. Administracija pateikė atsakymą į Prašymą: „Atsakydami į Jūsų 2018 m. birželio 20 d prašymą, pakartotinai informuojame, kad administracinio nusižengimo teisena negalima, nes ANK 610 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad, asmeniui per šio straipsnio l dalyje nurodytą terminą sumokėjus administraciniame nurodyme nustatytą baudą (Jums administraciniame nurodyme buvo nurodytas terminas baudą sumokėti nuo 2017 m. lapkričio 15 d iki 2017 m. lapkričio 29 d., baudą sumokėjote 2017 m. lapkričio 15 d.), laikoma, kad administracinis nurodymas įvykdytas. Asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio nusižengimo teisena pasibaigia.“
3. „Prašyme Pareiškėjas nurodė: „Aš nesutinku su Savivaldybes administracijos
2018-05-15 pateiktame atsakyme [...] išdėstytais argumentais. Prašau pradėti administracinę procedūrą.“
4. „Šiuo atveju aktualu nurodyti Prašyme paminėto rašto turinį, su kuriuo Pareiškėjas nesutinka. 2018 m. gegužės 15 d. Administracijos rašto [...] turinys: „Atsakydami į Jūsų 2018 m. balandžio 20 d prašymą, informuojame, kad Jūs administraciniame nurodyme nustatytą baudą per nurodytą terminą, t. y., nuo 2017 m. lapkričio 15 d. iki 2017 m. lapkričio 29 d., sumokėjote
2017 m. lapkričio 15 d. ANK 610 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad, asmeniui per šio straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą sumokėjus administraciniame nurodyme nustatytą baudą, laikoma, kad administracinis nurodymas įvykdytas. Asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio nusižengimo teisena pasibaigia. Atsižvelgiant į tai, kad per administraciniame nurodyme nurodytą terminą Jūs paskirtą baudą sumokėjote, vadovaujantis minėta nuostata, laikytina, kad administracinis nurodymas įvykdytas ir administracinio nusižengimo teisena yra baigta. Šiuo pagrindu nutarimas administracinio nusižengimo byloje nebuvo surašytas, todėl įpareigojimas pateikti minėto dokumento kopiją pagal ANK 620 straipsnio l dalį netaikomas.“
5. „2018 m. gegužės 15 d. raštas (atsakymas) pateiktas į Pareiškėjo 2018 m. balandžio
20 d. Administracijai pateiktą prašymą, šio prašymo turinys: „Savivaldybės administracija pateikė raštą 2017-11-27 [...], iš kurio matosi, kad administracinio nusižengimo byla bus nagrinėjama Savivaldybės administracijos 2017-12-04 dieną. Prašau priimti nutarimą administracinio nusižengimo byloje ir jo kopiją (nuorašą) pateikti man.“
6.9. „Taigi iš pateikto susirašinėjimo matyti, kad susirašinėjimas Pareiškėjui pateikiant prašymus ir ar skundus vyko dėl administracinio nusižengimo protokolo surašymo pagal ANK [...].“
6.10. „Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama – VAĮ)
16 str. l d. nurodyta: „Administracinė procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant skundą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.“
6.11. „VAI 34 str. 1 d. nurodyta, kad „Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo administracinės procedūros sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka. Asmeniui, kuris kreipėsi dėl administracinės procedūros pradėjimo, per 3 darbo dienas nuo administracinės procedūros sprendimo priėmimo dienos, laikantis asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, raštu pateikiama informacija apie priimtą administracinės procedūros sprendimą.“
6.12. „Iš aukščiau pateikto matyti, kad Pareiškėjo atžvilgiu buvo pradėta administracinė teisena, kuri, be kita ko, buvo nutraukta, o susirašinėjimas vyko būtent dėl administracinio nusižengimo. Administracija šiuo atveju veikė ne kaip viešojo administravimo subjektas, bet kaip institucija, kuriai suteikta teisė pagal ANK pradėti administracinę teiseną, atlikti tyrimą ir surašyti administracinio nusižengimo protokolą, todėl nebuvo teisinio pagrindo pagal VAĮ pradėti administracinę procedūrą, kurią pabaigus būtų priimtas administracinis sprendimas.“
6.13. „Pareiškėjo pateiktus prašymus ir skundus, kurie pagal turinį nelaikytini skundais ar prašymais VAĮ taikymo prasme, atsakymai parengti vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, 35 punkto 35.4 papunkčiu [...].“
6.14. „Papildomai paaiškiname, kad nuoseklioje teismų praktikoje, spręsdamas dažnus ginčus dėl informacinio pobūdžio dokumentų pripažinimo / nepripažinimo individualiais teisės aktais, Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas ir apygardų administraciniai teismai suformulavo nuoseklią poziciją, kad informacinio pobūdžio dokumentai nelaikomi individualiais teisės aktais. Tai reiškia, kad informacinio pobūdžio dokumentai negali būti ginčo objektu administraciniame teisme, todėl apskundimo tvarkos nurodymas tokio pobūdžio dokumente reikštų klaidinančios informacijos pateikimą pareiškėjui.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

7. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
7.1. Viešojo administravimo įstatyme (VAĮ) reglamentuojama:
7.1.1. 2 straipsnis – „14. Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant suteikti administracinę paslaugą, priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus. 15. Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.“
7.1.2. 14 straipsnis – „1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles tvirtina Vyriausybė.“
7.1.3. 19 straipsnis – „1. Administracinė procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant skundą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. 2. Administracinės procedūros dalyviai: asmuo, dėl kurio yra pradėta administracinė procedūra, ir viešojo administravimo subjektas, kuris dėl gauto skundo pradėjo administracinę procedūrą.“
7.1.4. 34 straipsnis – „1. Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka.“
7.2. Administracinių nusižengimų kodekse (ANK) reglamentuojama:
7.2.1. 563 straipsnis – „Administracinių nusižengimų teisenos paskirtis yra greitai ir objektyviai, visapusiškai ir išsamiai ištirti administracinius nusižengimus, tinkamai taikyti įstatymus, patraukti kaltuosius asmenis administracinėn atsakomybėn sumažinant valstybės prievartos priemonių naudojimą, užtikrinti, kad paskirtos administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės būtų laiku įvykdytos.“
7.2.2. 610 straipsnis – „5. Asmeniui per šio straipsnio 1 dalyje nurodytą terminą sumokėjus administraciniame nurodyme nustatytą baudą, o kai numatyta, – ir grąžinus specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus atitinkamai institucijai, laikoma, kad administracinis nurodymas įvykdytas. Asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio nusižengimo teisena pasibaigia.“
7.3. Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės) (2017-11-15 nutarimo Nr. 93 redakcija, galiojanti nuo
2017-11-23) nustatyta:
„35. Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį: 35.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.4. į kitus prašymus – atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. 36. Prašymą nagrinėjusi institucija, pati pastebėjusi ar gavusi pagrįstą asmens kreipimąsi dėl atsakyme esančių spausdinimo, skaičiavimo ar faktinių duomenų klaidų, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo klaidos paaiškėjimo arba asmens kreipimosi dienos jas ištaiso ir pateikia asmeniui ištaisytą atsakymą arba praneša jam, kodėl klaidos nebuvo taisomos. 37. Į skundus atsakoma laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytos tvarkos. 38. Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame pranešime apie asmens prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis asmuo ar jo atstovas turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką, nurodant institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-aus) ir adresą (-us), taip pat terminą (-us), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. Persiunčiant prašymą ar skundą nagrinėti kitai kompetentingai institucijai ir informuojant apie tai asmenį ar jo atstovą, pranešime asmeniui nurodyti minėtos apskundimo tvarkos nereikia.“

Tyrimui reikšminga teismų praktika

8. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika:
2004-12-13 nutarime, priimtame byloje Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03, konstatuota:
„[...] Valstybės tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei. Kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų. Valstybės tarnautojai turi nepiktnaudžiauti jiems nustatytomis galiomis, nepažeisti teisės aktų reikalavimų. Konstitucinis Teismas
2000-06-30 nutarime konstatavo, kad valstybės institucijos, pareigūnai turi saugoti, ginti žmogaus teises ir laisves; ypač svarbu, kad, vykdydami jiems patikėtas funkcijas, jie patys nepažeistų žmogaus teisių ir laisvių [...]. [...] Konstitucinis Teismas 2004-07-01 nutarime ir 2004-11-05 išvadoje konstatavo, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Valdžios atsakomybė visuomenei – teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms [...] (Konstitucinio Teismo 1999-05-11 nutarimas,
2004-11-05 išvada) [...].“

9. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika:
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau vadinama ir – LVAT) 2012-03-01 nutartyje (administracinė byla Nr. A502-1605/2012), be kita ko, nurodyta:
„[...]. Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio
13 d. nutarimai, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

Tyrimo išvados

10. Atsižvelgus į tyrimo metu analizuotą informaciją, teisinį reglamentavimą, pažymėtina:
10.1. Vadovaujantis VAĮ, Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.
10.2. Nagrinėjamu atveju:
10.2.1. Pareiškėjas skundžiasi, kad Savivaldybė 2018-07-18 d. atsakyme nenurodė atsakymo apskundimo tvarkos;
10.2.2. Viešojo administravimo subjektų, taigi ir Savivaldybės, pareiga nagrinėti asmenų skundus ir prašymus kyla iš konstitucinės nuostatos, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Konstitucijos 5 straipsnis). Ši nuostata įgyvendinama VAĮ 14 straipsnyje, kurio 1 dalyje nustatyta, kad prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles tvirtina Vyriausybė. VAĮ prašymas apibrėžiamas kaip su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant suteikti administracinę paslaugą, priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus (2 straipsnio 14 dalis). Remiantis VAĮ 15 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos viešojo administravimo subjekto teikiamos administracinės paslaugos. Asmens prašymas suteikti VAĮ 15 straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose nustatytas administracines paslaugas nėra susijęs su asmens teisių pažeidimu, dėl to yra nagrinėjamas ne pagal administracinės procedūros taisykles, nustatytas VAĮ, bet pagal Prašymų nagrinėjimo taisyklių nuostatas. Taisyklių 35 punkte nustatyta, kad atsakymai į prašymą parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį; į prašymą priimti administracinį sprendimą – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.
Pažymėtina, kad Pareiškėjas 2018-06-20 Savivaldybei pateikė „skundą“, kuriame nurodė, jog „nesutinka su Savivaldybės 2018-05-15 pateiktame atsakyme išdėstytais argumentais“ ir prašo „pradėti administracinę procedūrą“. Pažymėtina, kad Pareiškėjas „skunde“ nenurodė motyvų, kodėl jis nesutinka su Savivaldybės 2018-05-15 atsakymu ir kuo tai pažeidžia jo teises, todėl darytina išvada, kad Pareiškėjas tik norėjo, kad Savivaldybė priimtų sprendimą dėl administracinės procedūros pradėjimo. Įvertinus tai, teigtina, kad savo turiniu „skundas“ atitiko VAĮ nurodytą Prašymo sąvoką ir jis turėjo būti nagrinėjamas vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklių nuostatomis.

11. Apibendrinus pateiktas išvadas, konstatuotina, kad Savivaldybė neišaiškino Pareiškėjui 2018-07-18 atsakymo apskundimo tvarkos, todėl Pareiškėjo Skundas pripažintinas pagrįstu.


SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

12. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia
X skundą dėl Druskininkų savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

13. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja pateikti Pareiškėjui atsakymą, jame išaiškinant apskundimo tvarką.


Prašytume apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolierę ir Pareiškėją informuoti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.


Seimo kontrolierė Milda Vainiutė