PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRĄ

Dokumento numeris 4D-2018/1-460
Data 2018-10-29
Kategorija Seimo Kontrolierių Pažyma
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRĄ
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau ir citatose vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Aplinkos apsaugos agentūros (toliau ir citatose vadinama – Agentūra) pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjo kreipimąsi dėl informacijos, dokumentų (kopijų) pateikimo, dėl teisės aktų skelbimo Agentūros interneto svetainėje.

2. Pareiškėjas skunde nurodė:
2.1. „2018-02-20 [...] kreipiausi į [...] Agentūrą raštu „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo“ su prašymu pateikti informaciją ir dokumentus (jų kopijas) apie Agentūrai pateiktus skundus, pranešimus, prašymus, pradėtus tyrimus mano atžvilgiu, taip pat jeigu minėti skundai, pranešimai, prašymai ir kita informacija buvo persiųsti kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, prašiau nurodyti, kokioms institucijoms minėta informacija buvo pateikta [toliau ir citatose vadinama – dėl dokumentų (informacijos)]. [...].“
2.2. Agentūra 2018-03-19 raštu Nr. (16)-A4-2587 „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo“ (toliau – Skundžiamas raštas) informavo, jog: „[...] įvertinusi rašto turinį, nustatė, jog prašomi dokumentai (informacija) yra susijusi su asmens duomenimis“ [...].“
„Atsižvelgiant į tai, kad kartu su 2018-02-20 [prašymu] nepateikiau asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos [...], man buvo nustatytas terminas ne vėliau kaip iki 2018-04-03 ištaisyti prašymo trūkumus ir pateikti nurodytą dokumentą, kad Agentūra galėtų pateikti dokumentus (informaciją).“
2.3. „Mano įsitikinimu, Skundžiamą raštą priėmusios institucijos [...] veiksmai galimai yra biurokratinio pobūdžio, reikalaujant pateikti asmens tapatybės dokumentą, patvirtintą notaro ar kito įgalioto asmens, ir pažeidžia Pareiškėjo teisę apie save operatyviai gauti informaciją iš viešojo administravimo subjekto.“
2.4. „Agentūra 2018-03-19 Skundžiame rašte remiasi [...] Taisyklėmis [Asmens duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos agentūroje taisyklėmis, patvirtintomis Agentūros direktoriaus
2016-09-09 įsakymu Nr. AV-242 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos agentūroje taisyklių patvirtinimo“]. Norėdamas įsitikinti prašomų dokumentų reikalavimo pagrįstumu, apsilankiau Agentūros tinklalapyje www.gamta.lt, tačiau minėtų Taisyklių neradau. Taisyklės, kuriomis remiasi Agentūra, man kartu su Agentūros Skundžiamu raštu taip pat nebuvo pateiktos. Tokiu būdu buvo apribota mano teisė susipažinti su Taisyklėmis, kurių pagrindu, galimai nepagrįstai, reikalaujama pateikti papildomus dokumentus“ [...].“
„Taip pat keltinas klausimas, ar galimai egzistuojančiose Taisyklėse keliamas reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar kito įgalioto asmens, nėra perdėtai formalus ir vilkina dokumentų gavimo procesą iš viešojo administravimo subjekto.“
2.5. „Agentūros Skundžiamame rašte nurodoma, jog Agentūra mano raštą gavo 2018-03-02. Tuo tarpu Agentūra Skundžiamą raštą pateikė 2018-03-19, t. y. pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatytą 3 darbo dienų terminą.“
Agentūros Skundžiamame rašte „[...] nebuvo nurodyta jo apskundimo tvarka.“
2.6. „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“ Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo 24 p. numato, jog įstaigos interneto svetainėje būtina įdiegti žodinės paieškos sistemą, kuri sudarytų sąlygas ieškoti reikiamos informacijos pagal raktinius žodžius visoje įstaigos interneto svetainėje.“
„Agentūros tinklalapyje neveikia įdiegta žodinė paieškos sistema, dėl ko dar labiau yra apsunkinamas informacijos iš institucijos gavimas reikiamais klausimais.“

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo: „[...] ištirti, ar viešojo administravimo subjekto – Agentūros – pareigūno veiksmuose nėra biurokratizmo požymių.‘

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, gavęs Pareiškėjo skundą, dėl informacijos ir ją patvirtinančių dokumentų gavimo kreipėsi į Agentūrą.

5. Iš Agentūros pateiktos informacijos, dokumentų (kopijos) nustatyta:
5.1. „Agentūra 2018-03-02 gavo [...] Pareiškėjo 2018-02-20 prašymą „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo“. Pareiškėjas prašė pateikti informaciją ir juridinę galią turinčius dokumentus apie Agentūrai pateiktus skundus, pranešimus, prašymus, pradėtus tyrimus jo atžvilgiu už 2011–2017 metus, o tuo atveju, jeigu minėta informacija ir juridinę galią turintys dokumentai buvo persiųsti, nurodyti, kokioms institucijoms ji buvo pateikta.“
5.2. „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo
25 str.. l d., duomenų subjektas, pateikęs duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus.
Agentūros direktoriaus 2016-09-09 įsakymu Nr. AV-242 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos agentūroje taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Asmens duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos agentūroje taisyklių (toliau – Taisyklės) 21 p., nustatančiame, kad duomenų subjektas, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 23 straipsnio l, 2 ir 3 punktuose numatytas teises, pateikia Agentūrai rašytinį prašymą, nurodydamas vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir duomenis ryšiui palaikyti, asmens duomenų teikimo ir gavimo teisinį pagrindą ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtį. Duomenų subjektas, pateikdamas Agentūrai rašytinį prašymą, privalo patvirtinti savo tapatybę: pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar šio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar kito asmens vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, jei prašymą pateikia paštu ar per pasiuntinį, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar kito asmens vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.
Taisyklių 22 p. nustato, kad Agentūra nenagrinėja duomenų subjekto prašymo, jei jis pateiktas nesilaikant šių Taisyklių 21 punkte nustatytų reikalavimų, jeigu nėra priimto kito sprendimo. Agentūra raštu informuoja prašymą pateikusį duomenų subjektą, nurodydama atsisakymo nagrinėti prašymą teisinį pagrindą, motyvus, priežastis ir apskundimo tvarką.
Taisyklių 23 p. nustato, kad Agentūra, gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytą. informaciją, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir neatlygintinai pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis arba motyvuotai pagrįsti atsisakymą vykdyti duomenų subjekto prašymą. Atsakyme turi būti nurodytas atsisakymo teisinis pagrindas, motyvai, priežastys ir apskundimo tvarka.“
„[...] Agentūra Raštą gavo paštu. Agentūra, surinkusi dokumentus ir padariusi jų kopijas, nustatė, kad nurodyti teisės aktai reikalauja asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pateikimo.“
Atsižvelgiant į tai, Agentūra 2018-03-19 raštu Nr. (16)-A4-2587 „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo“ Pareiškėją informavo:
„[...]. Įvertinus Jūsų rašto turinį nustatyta, jog prašomi dokumentai (informacija) yra susijusi su asmens duomenimis. Agentūra tvarko asmens duomenis vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Asmens duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos agentūroje taisyklėmis [...] ir kitais teisės aktais.
Vadovaujantis Taisyklių 21 punktu, duomenų subjektas pateikdamas Agentūrai rašytinį prašymą privalo patvirtinti savo tapatybę, [...] jei prašymą pateikia paštu [...], kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar kito asmens vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.
[...].
Informuojame, jog, vadovaujantis Taisyklių 22 punktu, Agentūra nenagrinėja duomenų subjekto prašymo, jei jis pateiktas nesilaikant Taisyklių 21 punkte nustatytų reikalavimų, jeigu nėra priimto kito sprendimo.
Prašytume kuo skubiau, bet ne vėliau kaip iki 2018 m. balandžio 3 d. ištaisyti prašymo pateikimo trūkumus ir pateikti nurodytą dokumentą [...].“
5.3. Agentūra „[...] vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Taisyklių nuostatomis, neatsisakė pateikti Pareiškėjo prašomą informaciją, tačiau nustatė terminą Rašto trūkumams iki 2018-04-03 pašalinti. Pareiškėjas per Agentūros nustatytą terminą Rašto trūkumų neištaisė. Pažymėtina, kad Pareiškėjui, ištaisius Rašto trūkumus, nėra užkirstas kelias pakartotinai su tuo pačiu prašymu kreiptis į Agentūrą dėl informacijos ir dokumentų pateikimo.“
5.4. „Agentūra, kaip asmens duomenų tvarkytoja, siekdama užtikrinti asmens duomenų apsaugą, atkreipia dėmesį, kad, Agentūrai gavus fizinių asmenų prašymus ir išsiuntus į juos atsakymus, atsakymai ne kartą grįždavo su užrašu, kad tokio adresato nėra, ir panašūs atvejai.“
5.5. „[...]. Laikytinas nepagrįstu Pareiškėjo teiginys dėl reikalavimo duomenų subjektui pateikti Agentūrai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar šio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar kito asmens vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu perdėtai formaliu ir vilkinančiu procesą. Tokį reikalavimą įtvirtina įstatymų leidėjas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, toks reikalavimas yra suformuluotas ir Taisyklėse, todėl nėra jokio teisinio pagrindo Agentūros ir jos tarnautojų veiksmus laikyti biurokratizmu.“
5.6. „Priešingai nei teigia Pareiškėjas, Agentūros tinklalapyje yra įdiegta ir veikia žodinė paieškos sistema, tačiau tuo metu dėl trikdžių šis tinklalapio funkcionalumas galėjo neveikti.“
5.7. „Agentūros Taisyklės nėra paskelbtos Teisės aktų registre ir Agentūros interneto svetainėje skyriuje „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktai“. Agentūra Taisykles laiko vidaus administravimo teisės aktu, o ne norminiu teisės aktu, todėl Taisyklių skelbti pagal Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą neprivaloma.
Agentūros Taisyklės yra galiojančios, pasirašytos Agentūros direktoriaus ir užregistruotos vadovaujantis Agentūros darbo reglamento, patvirtinto Agentūros direktoriaus 2015-08-07 įsakymu Nr. AV-20.6 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2006-07-17 įsakymo Nr. V-72 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros vidaus tvarkos taisyklių ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ 21, 22, 23 p. nuostatomis.“
„[...] šiuo metu yra parengtas Taisyklių pakeitimo projektas atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.“

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

6. Lietuvos Respublikos teisės aktai.
6.1. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (galiojo nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d.):
6.1.1. 2 straipsnis – „3. Jeigu dokumentų tvarkymą, teikimą ir skelbimą reglamentuoja kiti įstatymai, šis įstatymas taikomas tiek, kiek kiti įstatymai nenustato kitaip. 4. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu“;
6.1.2. 12 straipsnis – „1. Pareiškėjas, norėdamas gauti dokumentus, kreipiasi į instituciją ir pateikia prašymą. Prašyme nurodo, kokius dokumentus ir kokiu būdu pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, adresą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) [...]. 4. Institucija, nustačiusi, kad pareiškėjo prašyme nurodyti duomenys yra neišsamūs ar netikslūs, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą, ir nurodo, kokių duomenų prašyme nepakanka ir kur juos gauti, o kai prašyme pateikti duomenys netikslūs, išaiškina pateiktų duomenų netikslumus ir kaip juos pašalinti“;
6.1.3. 15 straipsnis – „1. Institucija atsisako pateikti pareiškėjui dokumentus, jeigu: [...]; 4) šio įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka paprašius patikslinti ir (ar) papildyti prašymą, pareiškėjas jo nepatikslina arba patikslinto prašymo turinys yra nekonkretus; [...]. 2. Jeigu institucija nustato šio straipsnio 1 dalyje nurodytus atsisakymo pateikti dokumentus pareiškėjui pagrindus, ji per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos priima sprendimą dėl atsisakymo pateikti dokumentus pareiškėjui. Nustačiusi, kad yra pagrindas atsisakyti pateikti jam dokumentus, institucija kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo apie tai privalo pranešti pareiškėjui, nurodyti teisinį pagrindą ir informuoti apie šio sprendimo apskundimo tvarką. [...].“
6.2. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo:
6.2.1. 23 straipsnis (galioja nuo 2018 m. liepos 16 d.) – „1. Priežiūros institucija nagrinėja skundus dėl Reglamento (ES) 2016/679, šio įstatymo ir kitų įstatymų, reglamentuojančių asmens duomenų ir (ar) privatumo apsaugą, pažeidimų šių teisės aktų ir priežiūros institucijos nustatyta tvarka. 2. Kai nagrinėjant skundą vadovaujamasi Reglamento (ES) 2016/679 60 straipsniu, netaikoma šio įstatymo 30 straipsnio 2 dalis“;
6.2.2. 25 straipsnis (galiojo nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. liepos 16 d.) – „1. Duomenų subjektas, pateikęs duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus. 2. Duomenų valdytojas, gavęs duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos. [...]“;
6.2.3. 25 straipsnis (galioja nuo 2018 m. liepos 16 d.) – „Anoniminiai skundai nenagrinėjami, jeigu Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius arba žurnalistų etikos inspektorius nenusprendžia kitaip.“
6.3. Viešojo administravimo įstatymo:
2 straipsnis – „10. Norminis administracinis aktas – teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiai neapibrėžtai asmenų grupei.“
6.4. Teisėkūros pagrindų įstatymo:
6.4.1. 6 straipsnis – „2. Teisės aktų registro objektai yra: [...] 11) ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovų ir kolegialių institucijų norminiai teisės
aktai; [...]“;
6.4.2. 19 straipsnis – „1. Šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1–18 punktuose nurodyti teisės aktai registruojami ir oficialiai skelbiami Teisės aktų registre“;
6.4.3. 20 straipsnis – „1. Norminis teisės aktas įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiame teisės akte nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data, išskyrus šio straipsnio 12 dalyje numatytus atvejus.“

7. Kiti teisės aktai
7.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintų Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių:
35 punktas – „35. Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį: [...]; 35.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; [...]“;
38 punktas – „Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti [...] informaciją [...] priežastys, arba institucijos siunčiamame pranešime apie asmens prašymo [...] nenagrinėjimo priežastis asmuo ar jo atstovas turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką, nurodant institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-us) ir adresą
(-us), taip pat terminą (-us), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. [...].“
7.2. Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtintų Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo:
7.2.1. 17 punktas – „Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktai“ turi būti skelbiami įstaigos reguliavimo sričiai priskiriamų galiojančių teisės aktų pavadinimai su nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas [...]“;
7.2.2. 24 punktas – „Įstaigos interneto svetainėje būtina įdiegti žodinės paieškos sistemą, kuri sudarytų sąlygas ieškoti reikiamos informacijos pagal raktinius žodžius visoje įstaigos interneto svetainėje.“
7.3. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2016-09-09 įsakymu Nr. AV-242 patvirtintų Asmens duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos agentūroje taisyklių (toliau vadinama – Taisyklės):
7.3.1. 21 punktas – „21. Duomenų subjektas, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos asmens duomenį, teisinės apsaugos įstatymo 23 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose numatytas teises, pateikia Agentūrai rašytinį prašymą, nurodydamas vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir duomenis ryšiui palaikyti, asmens duomenų teikimo ir gavimo teisinį pagrindą ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtį. Duomenų subjektas, pateikdamas Agentūrai rašytinį prašymą privalo patvirtinti savo tapatybę: pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar šio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar kito asmens vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, jei prašymą pateikia paštu ar per pasiuntinį kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar kito asmens vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu. [...]“;
7.3.2. 22 punktas – „Agentūra nenagrinėja duomenų subjekto prašymo, jei jis pateiktas nesilaikant šių Taisyklių 21 punkte nustatytų reikalavimų, jeigu nėra priimto kito sprendimo. Agentūra raštu informuoją prašymą pateikusį duomenų subjektą, nurodydama atsisakymo nagrinėti prašymą teisini pagrindą, motyvus, priežastis ir apskundimo tvarką“;
7.3.3. 23 punktas – „Agentūra, gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos Įstatymo 25 straipsnio l dalyje nurodytą informaciją, nė vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos privalo, atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir neatlygintinai pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis arba motyvuotai pagrįsti atsisakymą vykdyti duomenų subjekto prašymą. Atsakyme turi būti nurodytas atsisakymo teisinis pagrindas, motyvai, priežastys ir apskundimo tvarka“;
7.3.4. 38 punktas – „Taisyklės yra skelbiamos Agentūros interneto svetainėje.“


Tyrimui reikšminga teismų praktika

8. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, taikant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo normas (pritarta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų 2016 m. birželio 1 d. pasitarime), konstatuota:
„4.2. Norminis administracinis aktas – tai teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiai neapibrėžtai asmenų grupei (VAĮ 2 str. 10 d.). Šiame kontekste taip pat paminėtina ir ABTĮ 2 straipsnio 13 dalis, pagal kurią norminis teisės aktas – įstatymas, administracinis ar kitas teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei. [...]. Norminis administracinis aktas yra įstatymo normų taikymo aktas todėl, kad juo iš esmės nustatomi atitinkamo įstatymo normų įgyvendinimo tvarka ir sąlygos (žr., pavyzdžiui, 2014 m. birželio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575- 893/2014). Norminio akto paskirtis įtvirtinti elgesio taisykles yra laikytinas kvalifikuojamuoju, skiriamuoju požymiu (žr. 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2649/2011). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, remdamasis teisės doktrina, yra nurodęs, kad norminiai teisės aktai – tai rašytine forma išreikšti teisėkūros subjektų sprendimai (oficialūs rašytiniai dokumentai), kuriuose yra teisės normų. Juose įtvirtinami bendro pobūdžio nurodymai tam tikrų visuomeninių santykių dalyviams, kurie orientuojami į ateitį ir numatyti taikyti daug kartų. Šie aktai adresuoti neapibrėžtam asmenų ratui arba adresuoti ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais. Jie visada abstraktūs ir apjungia tipinėmis, rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius santykius, toliau veikia po realizavimo individualiuose santykiuose ir konkrečių asmenų elgesyje. Teisės aktų priskyrimas prie norminių teisės aktų grupės apibūdina jų taikymo apimtį ir privalomumą (norminiai teisės aktai turi visuotinio privalomumo pobūdį) (žr., pavyzdžiui, 2013 m. rugpjūčio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS520-566/2013).
4.2.1. Pagrindiniai norminio administracinio akto požymiai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje išskirti, analizuojant individualių ir norminių administracinių aktų skirtumus. Pagal šią praktiką norminiam administraciniam aktui būdingi tokie požymiai: 1) aktas sukuria elgesio taisykles – teisės normas (pavyzdžiui, 2012 m. gegužės 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2270/2012); 2) aktas priimtas viešojo administravimo subjekto, vykdančio administracinį reglamentavimą (pavyzdžiui, 2002 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2 -736/2002), įgyvendinant būtent viešojo administravimo įgaliojimus, t. y. jį priėmusiam subjektui tiesiogiai realizuojant valstybės valią ir nustatant elgesio taisykles, visuotinai privalomas tam tikrų visuomeninių santykių dalyviams (2007 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I1 -1/2007); 3) aktas išdėsto bendro, abstraktaus pobūdžio nuostatas, kurios apjungia tipinėmis, rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius santykius (pavyzdžiui, 2003 m. kovo 24 d. plenarinės sesijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A5-63/2003); 4) aktas orientuojamas į ateitį, t. y. skirtas taikyti daug kartų; jis toliau veikia po realizavimo individualiuose santykiuose ir konkrečių asmenų elgesyje (pavyzdžiui, 2011 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-725/2011); 5) aktas adresuotas neapibrėžtam asmenų ratui arba ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais; tai, kad galima tam tikru metu nustatyti jų skaičių, nereiškia, kad aktas yra individualus (2011 m. kovo 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I575-3/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21); 6) aktas yra visuotinai privalomas (2010 m. balandžio 6 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1406/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010); 7) aktas paskelbiamas laikantis nustatytos norminių teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos (2011 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-725/2011).
[...].
4.3. Reikia pažymėti, kad administracinių teismų praktikoje išskiriama ir vidaus administravimo (organizacinio tvarkomojo pobūdžio) aktų kategorija (šiuo aspektu žr., pavyzdžiui, 2013 m. kovo 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-226/2013; 2012 m. gegužės 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1492/2012, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 232–247 p.). Užtikrinant viešojo administravimo subjekto savarankišką funkcionavimą, gali būti patvirtinamos taisyklės (tvarkos), reglamentuojančios, pavyzdžiui, institucijų vidaus darbo tvarką, darbo užmokesčio mokėjimo tvarką, komandiruočių ir siuntimo į mokymus tvarką, asmens duomenų tvarkymą institucijoje, tarnybinių automobilių naudojimo tvarką, paskatinimų ir apdovanojimų skyrimo tvarką ir pan. Vidaus administravimo aktai nelaikytini norminiais administraciniais aktais Administracinių bylų teisenos įstatymo ir Viešojo administravimo įstatymo prasme. Tokie aktai gali atitikti kai kuriuos norminių administracinių aktų požymius (pagal juos priėmusį subjektą, asmenų, kuriems skiriamas aktas, ratą ir pan.), tačiau, skirtingai nei norminiams administraciniams aktams, vidaus administravimo aktams nėra būdingas visuotinio privalomumo požymis, kylantis iš viešojo administravimo subjektų įgaliojimų savo aktais išreikšti valstybės valią ir nustatyti visiems asmenims (nepriklausomai nuo jų tarnybinio pavaldumo ar kitų aplinkybių) privalomas elgesio taisykles (žr., pavyzdžiui, 2007 m. gruodžio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-602/2007; 2013 m. kovo 4 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I492-4/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 2013, 58–78 p.; 2013 m. kovo 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-226/2013; 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438- 784/2014). Bendro pobūdžio organizacinių tvarkomųjų taisyklių paskirtis – užtikrinti institucijų darbo, vidaus organizacinę, bendravimo su išorės subjektais ratą. Tokių taisyklių taikymas dažnai susijęs su neapibrėžtu subjektų ratu, tačiau nuo norminių administracinių aktų jos skiriamos pagal savo turinį – jomis nesukuriamos naujos elgesio normos, subjektams neatsiranda kokios nors naujos materialiosios ar procesinės kilmės teisės (žr., pavyzdžiui 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2649/2011; 2012 m. gegužės 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1492/2012, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 232–247 p.).“

Tyrimo išvados

9. Atsižvelgiant į tyrimo metu analizuotą informaciją, teisinį reglamentavimą, išvados bus teikiamos išskiriant šias dalis:
9.1. dėl Aplinkos apsaugos agentūros pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo kreipimąsi;
9.2. dėl Aplinkos apsaugos Agentūros pareigūnų veiksmų (neveikimo) nepaskelbus teisės akto Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

Dėl Aplinkos apsaugos agentūros pareigūnų veiksmų (neveikimo)
nagrinėjant Pareiškėjo kreipimąsi

10. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 6–7 punktuose, susijusius su Agentūros pareigūnų veiksmais (neveikimu) nagrinėjant Pareiškėjo kreipimąsi konstatuotina:
10.1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių 35.2 punkte reglamentuota, kad į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys (pažymos 7.1 punktas). Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (galiojo nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d.) 2 straipsnio 3 ir dalyse buvo reglamentuojama, kad, jeigu dokumentų tvarkymą, teikimą ir skelbimą reglamentuoja kiti įstatymai, šis įstatymas taikomas tiek, kiek kiti įstatymai nenustato kitaip, o asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (pažymos 6.1.1 papunktis).
Agentūroje 2018 m. kovo 3 d. (paštu) buvo gautas Pareiškėjo 2018 m. vasario 20 d. kreipimasis (toliau vadinama – Kreipimasis) dėl dokumentų (informacijos) pateikimo (pažymos 5.1 punktas);
Agentūra, nustačiusi, jog Pareiškėjo Kreipimesi prašomi pateikti dokumentai (informacija) yra susiję su asmens duomenims, Kreipimąsi turėjo nagrinėti vadovaujantis tiek Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (galiojo nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. liepos 16 d.), tiek Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (galiojo nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d.) nuostatomis.
10.2. Agentūra, nustačiusi, jog Kreipimesi prašomi pateikti dokumentai (informacija) yra susiję su asmens duomenims, vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies nuostatomis (galiojo nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. liepos 16 d.), reglamentavusiomis, kad duomenų subjektas, pateikęs duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus (pažymos 6.2.2 papunktis), turėjo teisę Skundžiamu raštu prašyti Pareiškėjo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (toliau vadinama – asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas) kopiją (pažymos 5.2 punktas).
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Skundžiamame rašte buvo nurodytas netinkamas teisinis pagrindas, t. y. Agentūra, prašydama Pareiškėjo pateikti patvirtintą asmens tapatybės dokumento kopiją, turėjo vadovautis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 25 straipsnio
1 dalies nuostatomis (galiojo nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. liepos 16 d.), o ne Taisyklėmis. Pažymėtina, kad Taisyklių nuostatomis Agentūra būtų galėjusi vadovautis tik jeigu Taisyklės būtų paskelbtos laikantis nustatytos norminių teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos.
10.3. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo
12 straipsnio 4 dalies nuostatos (galiojo nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d.), reglamentavo, jog institucija, nustačiusi, kad pareiškėjo prašyme nurodyti duomenys yra neišsamūs ar netikslūs, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą, ir nurodo, kokių duomenų prašyme nepakanka ir kur juos gauti, o kai prašyme pateikti duomenys netikslūs, išaiškina pateiktų duomenų netikslumus ir kaip juos pašalinti (pažymos 6.1.2 papunktis).
Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjo Kreipimasis Agentūroje gautas 2018 m. kovo 2 d. (pažymos 5.1 punktas), o Skundžiamas raštas, kuriuo Pareiškėjas buvo informuotas, jog turi pateikti asmens tapatybės dokumento kopiją, parengtas 2018 m. kovo 19 d. (pažymos 5.2 punktas), darytina išvada, kad Skundžiamas raštas Pareiškėjui pateiktas pažeidžiant Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje (galiojo nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d.) įtvirtintą trijų dienų terminą.
10.4. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo
15 straipsnio 2 dalies nuostatos (galiojo nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d.) reglamentavo, kad institucija, nustačiusi, kad yra pagrindas atsisakyti pateikti dokumentus, apie tai privalėjo pranešti pareiškėjui, nurodyti teisinį pagrindą bei informuoti apie priimto sprendimo apskundimo tvarką (pažymos 6.1.3 papunktis).
Įvertinus Skundžiamo rašto turinį, nustatyta, kad Agentūra Skundžiamame rašte nepriėmė sprendimo (pateikti / atsisakyti pateikti Pareiškėjui dokumentus (informaciją), o tik paprašė Pareiškėjo pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (pažymos 5.2 punktas). Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad Skundžiamame rašte apskundimo tvarka neturėjo būti nurodyta.
10.5. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo
15 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatos (galiojo nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d.) reglamentavo, kad institucija turi teisę atsisakyti pateikti pareiškėjui dokumentus, jeigu, paprašius patikslinti ir (ar) papildyti prašymą, pareiškėjas jo nepatikslina arba patikslinto prašymo turinys yra nekonkretus. Pagal minėto straipsnio 2 dalį, institucija, nustačiusi atsisakymo pateikti dokumentus pareiškėjui pagrindus, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos priima sprendimą dėl atsisakymo pateikti pareiškėjui dokumentus (pažymos 6.1.3 papunktis).
Skundo tyrimo metu Seimo kontrolieriui nebuvo suteikta informacija, dokumentai (kopijos), įrodantys, jog, Pareiškėjui iki nustatytos datos nepateikus asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos, Agentūra, vadovaudamasi Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 15 straipsnio 2 dalies nuostatomis (galiojo nuo
2017 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d.), priėmė sprendimą (pateikti / atsisakyti pateikti dokumentus (informaciją), nurodė priimto sprendimo motyvus, teisinį pagrindą bei apskundimo tvarką. Pažymėtina, kad Agentūra tik informavo Seimo kontrolierių, kad Skundžiamo rašto trūkumų iki nustatytos datos Pareiškėjas nepašalino bei kad, ištaisius Skundžiamo rašto trūkumus, Pareiškėjui nėra užkirstas kelias pakartotinai su tuo pačiu prašymu kreiptis į Agentūrą dėl dokumentų (informacijos) gavimo (pažymos 5.3 punktas).

11. Atsižvelgiant į tai, kad:
11.1. Agentūra Skundžiamą raštą Pareiškėjui nepateikė per Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje (galiojo nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 1 d.) įtvirtintą trijų dienų terminą (pažymos 10.1 punktas),
11.2. Agentūra iki šiol (iki šios pažymos parengimo dienos) nepriėmė sprendimo (pateikti / atsisakyti pateikti dokumentus (informaciją) dėl Pareiškėjo Kreipimesi keliamo klausimo,
11.3. Skundžiamame rašte Agentūra nurodė netinkamą teisinį pagrindą, kuriuo vadovaujantis Pareiškėjo buvo prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją),
skundo dalis dėl Agentūros pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjo kreipimąsi, pripažintina pagrįsta.

Dėl Aplinkos apsaugos agentūros pareigūnų veiksmų (neveikimo)
nepaskelbus teisės akto Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje

12. Apibendrinus skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 6–7 punktuose, teismo praktiką (pažymos 8 punktas), susijusius su Agentūros pareigūnų veiksmais (neveikimu) nepaskelbus teisės akto Agentūros interneto svetainėje konstatuotina:
12.1. Taisyklės, kaip pažymėjo Agentūra, nėra paskelbtos Teisės aktų registre ir Agentūros interneto svetainės, skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktai“, nes Agentūra Taisykles „[...] laiko vidaus administravimo teisės aktu, o ne norminiu teisės aktu, todėl Taisyklių skelbti pagal Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą neprivaloma“.
12.2. Norminis administracinis aktas, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo
2 straipsnio 10 dalimi, yra teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiai neapibrėžtai asmenų grupei (pažymos 6.3 punktas). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama – LVAT) teisėjų 2016 m. birželio 1 d. pasitarimo metu aprobuotoje LVAT praktikoje (toliau vadinama – Praktika) yra išskyręs pagrindinius norminio administracinio akto požymius: 1) aktas sukuria elgesio taisykles – teisės normas; 2) aktas priimtas viešojo administravimo subjekto, vykdančio administracinį reglamentavimą, įgyvendinant būtent viešojo administravimo įgaliojimus, t. y. jį priėmusiam subjektui tiesiogiai realizuojant valstybės valią ir nustatant elgesio taisykles, visuotinai privalomas tam tikrų visuomeninių santykių dalyviams; 3) aktas išdėsto bendro, abstraktaus pobūdžio nuostatas, kurios apjungia tipinėmis, rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius santykius; 4) aktas orientuojamas į ateitį, t. y., skirtas taikyti daug kartų; jis toliau veikia po realizavimo individualiuose santykiuose ir konkrečių asmenų elgesyje; 5) aktas adresuotas neapibrėžtam asmenų ratui arba ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais; 6) aktas yra visuotinai privalomas; 7) aktas paskelbiamas laikantis nustatytos norminių teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos (pažymos 8 punktas). Vidaus administravimo aktams (taisyklėms, tvarkoms, reglamentuojančioms institucijų vidaus darbo tvarką, darbo užmokesčio mokėjimo tvarką, komandiruočių ir siuntimo į mokymus tvarką, asmens duomenų tvarkymą institucijoje, tarnybinių automobilių naudojimo tvarką, paskatinimų ir pan.), kaip pažymėjo LVAT Praktikoje, nėra būdingas visuotinio privalomumo požymis, kylantis iš viešojo administravimo subjektų įgaliojimų savo aktais išreikšti valstybės valią ir nustatyti visiems asmenims (nepriklausomai nuo jų tarnybinio pavaldumo ar kitų aplinkybių) privalomas elgesio taisykles (pažymos 8 punktas).
12.3. Taisyklių 21 punktu reglamentuojama, kad duomenų subjektas, įgyvendindamas Asmens duomenų, teisinės apsaugos įstatymo 23 straipsnio 1, 2 ir 3 punktuose numatytas teises, pateikia Agentūrai rašytinį prašymą, nurodydamas vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir duomenis ryšiui palaikyti, asmens duomenų teikimo ir gavimo teisinį pagrindą ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtį. Duomenų subjektas, pateikdamas Agentūrai rašytinį prašymą, privalo patvirtinti savo tapatybę: pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar šio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar kito asmens vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, jei prašymą pateikia paštu ar per pasiuntinį, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar kito asmens vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (pažymos 7.3.1 papunktis). Vadovaujantis Taisyklių 22 punkto nuostatomis Agentūra turi teisę nenagrinėti duomenų subjekto prašymo, jeigu jis pateiktas nesilaikant šių Taisyklių 21 punkte nustatytų reikalavimų (pažymos 7.3.2 papunktis).
12.4. Taisyklių 38 punkte nustatyta, kad Taisyklės yra skelbiamos Agentūros interneto svetainėje (pažymos 7.3.4 papunktis).

13. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, darytinos šios išvados:
13.1. Taisyklės nelaikytinos vidaus administravimo aktu, nes: nustato teises ir pareigas ne tik Agentūros pareigūnams, bet ir neapibrėžtam ratui asmenų (duomenų subjektui) (pvz., pareiga besikreipiančiam asmeniui pateikti teisės aktų nustatyta tvarka asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją); Taisyklių 21 punkto nuostatos yra privalomas visiems asmenims, kurie kreipiasi į Agentūrą, nes Taisyklių 21 punkte nustatytų reikalavimų nesilaikymas asmeniui, kuris kreipiasi į Agentūrą, sukelia teisines pasekmes (pvz., duomenų subjektui nepateikus asmens tapatybę patvirtinto dokumento kopijos, Agentūra nenagrinėja prašymo (12.2 punktas); Taisyklės orientuojamos į ateitį, t. y., Taisyklių 21, 22 punktų nuostatos skirtos taikyti daug kartų;
13.2. Agentūros pareigūnai, nagrinėdami Pareiškėjo Kreipimąsi, vadovavosi Taisyklių nuostatomis, o šių Taisyklių nepaskelbus Agentūros interneto svetainėje yra ribojama Pareiškėjo teisė susipažinti su šiuo teisės aktu;
13.3. Taisyklių 38 punkte aiškiai reglamentuota, jog Taisyklės turi būti paskelbtos Agentūros interneto svetainėje (pažymos 12.3 punktas).

14. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, skundo dalis dėl Agentūros pareigūnų veiksmų (neveikimo) nepaskelbus teisės akto Agentūros interneto svetainėje pripažintina pagrįsta.

15. Seimo kontrolierius atkreipia Agentūros dėmesį į tai, kad nors Agentūros interneto svetainėje yra įdiegta žodinė paieškos sistema (pažymos 5.6 punktas), tačiau ši sistema neveikia (tikrinta 2018 m. balandžio 23 d, 2018 m. spalio 22 d., 2018 m. spalio 23 d.).


SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:
X skundo dalį dėl Aplinkos apsaugos agentūros pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo kreipimąsi pripažinti pagrįsta.

17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:
X skundo dalį dėl Aplinkos apsaugos agentūros pareigūnų veiksmų (neveikimo) nepaskelbus teisės akto Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje pripažinti pagrįsta.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja Aplinkos apsaugos agentūros direktoriui Robertui Marteckui:
18.1. atkreipti dėmesį į tai, kad Aplinkos apsaugos agentūra 2018 m. kovo 19 d. raštą
Nr. (16)-A4-2587 „Dėl informacijos ir dokumentų pateikimo“ parengė pažeidžiant teisės aktų nuostatas, bei užtikrinti, kad ateityje tokie pažeidimai nepasikartotų;
18.2. teisės aktų nustatyta tvarka priimti sprendimą dėl Pareiškėjo 2018 m. vasario 20 d. kreipimesi keliamo klausimo;
18.3. užtikrinti, kad veiktų Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainės žodinė paieškos sistema;
18.4. spręsti klausimą dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2016-09-09 įsakymu Nr. AV-242 patvirtintų Asmens duomenų tvarkymo Aplinkos apsaugos agentūroje taisyklių (patvirtinus naują redakciją) paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.
Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume informuoti Pareiškėją ir Seimo kontrolierių (Seimo kontrolieriui pateikti informaciją pagrindžiančius dokumentus).


Seimo kontrolierius      Augustinas Normantas