Teisės aktai

Teisės aktai

LR Konstitucija

Lietuvos Respublikos Konstitucija (Konstitucija)

LRS įstatymai

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymas (Įstatymas)

LRS nutarimai

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Augustino Normanto paskyrimo Seimo kontrolieriumi (Nutarimas)

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Raimondo Šukio paskyrimo Seimo kontrolieriumi(Nutarimas)

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vadovo paskyrimo (Nutarimas)

 

Tarptautiniai teisės aktai

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, iš dalies pakeista Protokolais Nr. 11 ir Nr. 14 (Konvencija)

Europos konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (Konvencija)

Europos socialinė chartija (pataisyta) (Chartija)

Europos tinkamo administravimo elgesio kodeksas (Kodeksas)

Jungtinių Tautų Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą (Konvencija)

Konvencija "Dėl pabėgėlių statuso" (Konvencija)

Konvencija dėl asmenų be pilietybės statuso (Konvencija)

Konvencija dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje (Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija) (Konvencija)

Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto fakultatyvinis protokolas (Protokolas)

Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas (Paktas)

Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas (Paktas)

Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencija (Konvencija)

Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (Deklaracija)