Tarptautinis bendradarbiavimas

Europos ombudsmenas

Europos ombudsmenas
1, av. du Président Robert Schuman
CS 30403
F – 67001 Strasbourg Cedex
Tel. +33 3 88 17 23 13
Faksas +33 3 88 17 90 62

www.ombudsman.europa.eu/home/lt/default.htm

Europos ombudsmeno pareigybė buvo įsteigta pagal Mastrichto sutartį kaip vienas iš Europos Sąjungos pilietybės aspektų. Šios institucijos uždavinys – tirti skundus dėl netinkamo administravimo atvejų Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų veikloje, išskyrus Teisingumo Teismą ir Pirmosios instancijos teismą, kai šie atlieka teismines funkcijas.

Šiuo metu Europos ombudsmeno pareigas eina Emily O’Reilly, autorė, buvusi žurnalistė ir transliuotoja, 2003 metais tapusi pirmąja Airijos ombudsmene moterimi, o nuo 2007 metų paskirta Aplinkos informacijos komisare bei Laisvos informacijos komisare. 2013 m. spalio 1 d. ji pakeitė 10 metų Europos ombudsmeno pareigas ėjusį graiką – profesorių P. Nikiforos Diamandouros. 2014 m. gruodžio mėn. Emily O’Reilly perrinkta penkerių metų kadencijai, o 2019 m. gruodį – dar penkeriems metams.

Europos ombudsmenas netiria skundų dėl nacionalinės, regioninės ar vietos valdžios institucijų, net jei skundai yra susiję su Europos Sąjungos klausimais. Tai – nacionalinių ombudsmenų prerogatyva. Jis taip pat netiria apeliacinių skundų dėl nacionalinių teismų ar ombudsmenų sprendimų, skundų dėl verslo įmonių ar privačių asmenų veiklos.

Europos ombudsmenas tyrimą pradeda gavęs skundą arba savo paties iniciatyva.

Teisę pateikti ombudsmenui skundą turi kiekvienas Sąjungos pilietis, taip pat kiekvienas bet kurioje valstybėje narėje gyvenantis ar savo būstinę turintis fizinis ar juridinis asmuo. Skundą galima siųsti paštu, perduoti faksu ar elektroniniu paštu. Į ombudsmeną gali kreiptis bet kuria oficialia Europos Sąjungos kalba.

Seimo kontrolierių įstaigą ir Europos ombudsmeną sieja aktyvus bendradarbiavimas. Europos ombudsmenas, ne kartą akcentavęs savo ir nacionalinių ombudsmenų bendradarbiavimo svarbą, yra sukūręs Europos ombudsmenų ir panašių įstaigų ryšių tinklą, skirtą paskatinti laisvą informaciją apie bendrijos teisę ir jos įgyvendinimą bei sudaryti sąlygas perduoti skundus tai įstaigai, kuri galėtų geriausiai juos išnagrinėti. Šiuo metu Europos ombudsmeno ryšių tinklą sudaro per 100 įstaigų įvariose Europos šalyse. Seimo kontrolierių įstaiga šiame tinkle dalyvauja nuo 2002 metų balandžio mėnesio ir internetinės bendradarbiavimo sistemos priemonėmis teikia informaciją apie įvykius įstaigoje bei svarbesnes skunduose keliamas problemas, dalijasi patirtimi su Europos kolegomis.