Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių68
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių97
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė755213

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X, ...namo (toliau citatose ir tekste vadinama – Namas) gyventojo (toliau vadinama – pareiškėjas), skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) veiklos, atliekant Namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus UAB „A“ (toliau citatose ir tekste vadinama – Administratorius) veiklos priežiūrą bei kontrolę.

2. Pareiškėjas skunde teigia: 2.1. visų atliktų Namo remonto darbų aktas nesuderintas su išrinktu Namo atstovu B, tačiau gyventojams pateiktos sąskaitos apmokėti šio remonto kainą; 2.2. Namo santechnikos ir elektros instaliacijos darbai atlikti nekokybiškai ir didesne apimtimi, nei numatyta preliminariuose aktuose ir sąmatose; 2.3. nuo 2011 metų nepašalintas Namo ... bute girdimas šilumos tiekimo vamzdžio triukšmas; 2.4. nepatikrinta Namo šilumos cirkuliacija radiatoriuose (įjungus šildymą, Namo [...] ir kitų butų radiatorių viršutinė dalis šilta, o apatinė – šalta; išeikvojama daug šilumos energijos); 2.5. atlikus Namo santechnikos remonto darbus rūsyje, pažeista vamzdžių šilumos izoliacija.

3. Pareiškėjas prašo Seimo kontrolieriaus padėti išspręsti problemas.

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

4. Prieš pradedant šio skundo tyrimą būtina atsižvelgti į toliau nurodytas aplinkybes: 4.1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriui pateikė dokumentus, iš kurių nustatyta, kad jis ir B 2013-10-01 prašymu „Dėl abejingumo gyventojų prašymams“ kreipėsi į Savivaldybę. Šiame prašyme pažymėta, kad jie jau ne pirmą kartą kreipiasi į Savivaldybę bei Administratorių ir žodžiu, ir raštu, bet niekas nesikeičia. Taip pat jis kartotinai nurodo problemas, aprašytas pažymos 2.1–2.5 punktuose, bei: 4.1.1. prašo „sudaryti komisiją patikrinti darbų atlikimo kokybę. Į komisiją prašom įtraukti Namo gyventojų atstovą B“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta); 4.1.2. „Vėl atėjo ruduo, o laiptinės įstiklinimo brokas dar neištaisytas. 2011 m. kai kurie laiptinės langai buvo įstiklinti iš gabalų, palikus tarpus, pro kuriuos pučia šaltis. Sąskaitas už langų stiklinimą gyventojai apmokėjo, bet stiklintojai broko neištaisė iki šiol“; 4.1.3. „Prieš kelis mėnesius prašėme šiukšlių konteinerio patalpoje pailginti vamzdį, kad šiukšlės nekristų padrikai, o tiesiai į konteinerį. Iki šiol darbai neatlikti.“ 4.2. Seimo kontrolierius, išnagrinėjęs pareiškėjo ankstesnį skundą Nr. 4D-2012/4-1809 (kuriame buvo skundžiamasi dėl to, kad „Dažnai genda Namo šildymo sistema, ypač ... bute; daugiau kaip metai vamzdžiuose girdimi garsai; šildymo sezono metu, atjungus Namo šildymą, nustatinėjamos šių gedimų priežastys. Už šiuos darbus Namo gyventojams pateikta [...] Lt sąskaita, nesuderinta su Namo atstovu“ ir kt.), 2013-03-26 pažymoje aktualiais šio skundo tyrimo klausimais nustatė: 4.2.1. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau citatose ir tekste vadinam – Inspekcija) 2013-03-12 raštu Nr. 2R-688 pareiškėją ir Seimo kontrolierių informavo: 1) „[...]. Inspekcija pagal kompetenciją atliko tyrimą ir nustatė, kad Name problema dėl foninio radiatorių garso iškilo 2011–2012 m. šildymo sezono laikotarpiu; konstatuota, jog Namo Nr. ... bute esantys trieigiai ventiliai susidėvėję ir kad juos reikia pakeisti; kad artėjant 2012–2013 m. šildymo sezonui, minėti trieigiai ventiliai buvo pakeisti, tačiau problema pasikartojo prasidėjus naujam šildymo sezonui. Dėl šios problemos nuolat užsiorina šildymo sistema, atsižvelgiant j tai, Administratorius bei šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas UAB „C“ [toliau citatose ir tekste – Prižiūrėtojas] atliko šildymo sistemos apžiūrą viršutiniame namo aukšte – Nr. ... bute ir nustatė, jog prie radiatorių esantys ventiliai taip pat susidėvėję. Buvo priimtas sprendimas pakeisti šildymo sistemos vamzdžius bei pastatyti automatinius nuorintojus. Atlikus šiuos darbus Namo šildymo sistema buvo užsiorinusi dar vieną kartą, tačiau nuorinus šildymo sistemą, problema nesikartojo“; 2) „[...]. Pastato Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarkos aprašo [...] (toliau – Aprašas) 22 punkte nustatyta, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas su šio Aprašo 21 punkte nurodytame sprendime pasirinktu prižiūrėtoju turi sudaryti daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį arba teisės aktuose nustatyta tvarka pats vykdo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos technologinį valdymą ir techninę priežiūrą; [...]. Aprašo 25 punktas nustato, kad prižiūrėtojo atsakomybė ir atliekamų darbų mastas nustatomi pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartyje ir (ar) šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartyje bei karšto vandens pristatymo buitiniams vartotojams sutartyje; kad prie pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutarties pridedamas privalomų priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašas, nurodant jų atlikimo periodiškumą, bei priežiūros (eksploatavimo) darbų vykdymo instrukcija. Privalomų priežiūros darbų sąrašas sudaromas vadovaujantis Aprašo 3 priede nustatytu Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros privalomų darbų bendruoju sąrašu tiems pastato šildymo ir karšto vandens sistemos komponentams, kurie yra pastate. Pažymėtina, Aprašo 27 punkte numatyta, kad už pastatų, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros darbus mokama vadovaujantis teisės aktų (Aprašo l priedo l, 3, 23 punktai) ir pastato savininko arba bendrojo naudojimo objektų valdytojo sudarytų su prižiūrėtoju pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių nuostatomis, neviršijant savivaldybės tarybos nustatytų maksimalių pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tarifų.“ „Konkrečias šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo, vadovaujantis 17 lentelėje „Šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo minimalių apimčių darbų sąrašas ir periodiškumas“ nurodytu darbų sąrašu ir darbų atlikimo periodiškumu, minimalias apimtis bei šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo maksimalius tarifus nustato savivaldybės taryba teisės aktuose (Aprašo l priedo 3 ir 23 punktai) nustatyta tvarka. Šilumos punktų kartu su šildymo ir karšto vandens sistemomis eksploatavimo sąnaudas, įskaitant ir remonto darbams reikalingus įrenginius, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos eksploatavimo tarifą, apmoka šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginių savininkas jų eksploatavimo sutartyje nustatyta tvarka.“ „[...] Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010-01-13 sprendimą Nr. 1-1344, kuriuo nustatytas namų Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalus tarifas už bendrojo (naudingojo) ploto kvadratinį metrą per mėnesį bei patvirtintas daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų sąrašas, atjungimo, reguliavimo ir balansavimo, nefunkcionuojančios armatūros atjungimo ir (ar) pakeitimo, o, esant reikalui, įrengimo darbai (trieigių ventilių keitimo darbai) nenumatyti. Tad šie darbai turi būti apmokami papildomai, suderinus juos su Namo gyventojų atstovu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.75 ir 4.76 str.)“; 3) „Inspekcija 2011-09-29 nurodymu Nr. 123 įpareigojo Administratorių iki šildymo sezono pradžios užtikrinti Namo laiptinių patalpų kokybišką šildymą, palaikant jose teisės aktų reikalavimus atitinkančią temperatūrą. Administratorius, vykdydamas minėtą Inspekcijos nurodymą, 2012-09-27 atliko Namo laiptinės šildymo sistemos apžiūrą ir nustatė, kad šildymo sistemos vamzdynai surūdiję ir susidėvėję, kad vienas laiptinėje esantis radiatorius yra nesandarus, todėl Administratorius priėmė sprendimą pakeisti susidėvėjusius laiptinės šildymo sistemos vamzdžius bei vieną nesandarų radiatorių“; 4) „Kadangi 2012-09-06, 2012-12-24 ir 2012-09-27 patikros aktus ir 2012 m. rugsėjo atliktų darbų priėmimo aktą Nr. Š-V12-23186-1, 2012 m. spalio mėnesį atliktų darbų priėmimo aktą Nr. Š-V 3 2-262360-1 ir 2013 m. sausio atliktų darbų priėmimo aktą Nr. Š-V13-002111 yra pasirašęs Administratoriaus atstovas, todėl už nustatytos darbų atlikimo tvarkos laikymąsi, jų derinimą su Namo atstovu, atliktų darbų priėmimo aktuose nurodytų sumų už darbus dydį yra atsakingas Administratorius“; 4.2.2. Savivaldybės 2013-03-15 rašte Nr. A51-31231 (3.3.10.1-EM4) nurodyta: „[...]. Pateikiame informaciją į pateiktus klausimus: 1) „[...] Pagal Administratoriaus pateiktą informaciją, siekiant įvertinti laiptinės šildymo sistemos būklę, buvo atlikta laiptinės šildymo sistemos apžiūra (statinio apžiūros 2012-09-27 aktas Nr. NB-AA-12-224-1). Buvo parengta lokalinė sąmata pilnam šildymo sistemos atstatymui (... Lt), kuri buvo pateikta Namo įgaliotiniui B (2012-11-04, raštas Nr. NB-RS-11-2869). Pradėjus laiptinės šildymo sistemos atstatymo darbus buvo atliktas hidraulinis bandymas, kurio metu paaiškėjo, kad yra nesandarus (kiauras) tik vienas šildymo prietaisas ir dalis šildymo sistemos vamzdynų, todėl buvo atliktas tik dalinis laiptinės šildymo sistemos remontas. Atliktų darbų vertė ... Lt (atliktų darbų priėmimo aktas Nr. Š-V-12-262360-1). Kadangi šie darbai neįtraukti į Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų sąrašą (Savivaldybės tarybos 2010-01-13 sprendimas Nr. 1-1344), todėl visa suma buvo paskirstyta visiems Namo gyventojams proporcingai priklausančiam plotui“; 2) „[...] Nustačius iš namo šildymo sistemos sklindantį foninį garsą, rengiant pastato šildymo sistemą 2012 / 2013 metų šildymo sezonui, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas dalyje butų pakeitė trieigius šildymo sistemos ventilius (atliktų darbų priėmimo aktas Nr. Š-V12-235186-1). Neeilinės apžiūros metu buto ... savininkas pretenzijų dėl šildymo prietaisų skleidžiamo foninio garso neturėjo (2013-02-12 neeilinės apžiūros aktas). Remonto darbai buvo atlikti vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų nustatyta tvarka, nustačius inžinerinės įrangos defektus, dėl kurių blogėja žmonių gyvenimo sąlygos, kai nustatyti defektai yra susiję su statinio privalomaisiais reikalavimais – administratorius pats priima sprendimą dėl privalomųjų darbų, kuriems vykdyti patalpų savininkų sutikimo nereikia, organizavimo, lėšų šaltinio ir atlikimo.“ 4.3. Seimo kontrolierius, atsisakydamas nagrinėti pareiškėjo 2013-06-17 skundą, 2013-06-19 raštu Nr. 4D-2013/2-934/3D-1703 kreipėsi į Savivaldybę, prašydamas atlikti Administratoriaus veiklos, nagrinėjant Namo bendraturčių prašymus, kontrolę ir apie šios kontrolės rezultatus informuoti Seimo kontrolierių. Savivaldybė 2013-08-08 raštu Nr. A63-731-(50568)-(3.2.1-EM4) pareiškėją ir Seimo kontrolierių informavo, jog: 4.3.1. Administratorius „pateikė informaciją, kad [...] 2013-06-13 raštu atsakė ir pateikė paaiškinimus į visus pareiškėjo 2013-05-31 rašte pateiktus klausimus“ (tarp jų buvo ir klausimai, kurie keliami šiame skunde Seimo kontrolieriui); 4.3.2. įpareigojo Administratorių „šildymo sezono metu kontroliuoti karšto vandens ir šildymo sistemų prižiūrėtojo darbą, kad Namo patalpose būtų palaikoma temperatūra, nustatyta HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų ir patalpų mikroklimatas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009-12-29 įsakymu Nr. V-1081. Apie įpareigojimų vykdymo eigą informuoti raštu Savivaldybės Aplinkos ir energetikos departamento Būsto renovavimo skyrių iki 2013-10-30.“ 4.4. Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į pirmiau nurodytas aplinkybes, 2013-12-27 raštu Nr. 4D-2013/2-1435/3D-3837 kreipėsi į: 4.4.1. Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos (toliau vadinama Inspekcija), prašydamas patikrinti Namo šilumos ir karšto vandens tiekimo prižiūrėtojo veiklą pažymos 2.3–2.5 punktuose nurodytais klausimais, pateikti išvadą dėl šių pareiškėjo nurodomų aplinkybių pagrįstumo, prireikus imtis priemonių Namo gyventojų teisėtiems interesams užtikrinti; 4.4.2. Savivaldybę – pateikti visą Savivaldybei žinomą informaciją, paaiškinimus, dokumentus dėl skunde nurodytų aplinkybių; atlikti Administratoriaus veiklos kontrolę ir pateikti motyvuotas išvadas, ar jis tinkamai vykdo funkcijas toliau nurodytais klausimais (prireikus imtis priemonių Administratoriaus veiklai šiais klausimais gerinti ir apie tai informuoti Seimo kontrolierių): 1) dėl Namo įgaliotinio išrinkimo (ar nustatyta tvarka išrinktas Namo įgaliotinis, jeigu taip, ar tai yra B, jeigu ne – nurodyti priežastis ir įgaliotinio rinkimų organizavimo eigą); 2) dėl Namo remonto atliktų darbų aktų derinimo su Namo įgaliotiniu (pvz., ar 2013 metais visi aktai buvo derinami su Namo įgaliotiniu; jeigu ne – nurodyti priežastis); 3) dėl pažymos 2.2 punkte nurodytų darbų atlikimo organizavimo (kokiu teisiniu pagrindu ir kieno sprendimu jie buvo atlikti, ar gyventojai buvo tinkamai informuoti apie planuojamus ir atliktus darbus, jų apimtis ir kainas, ar rangovai buvo parinkti nustatyta tvarka, ar šiose procedūrose dalyvavo Namo įgaliotinis ir pan.); 4) dėl Namo patalpų savininkų prašymo sudaryti komisiją ir patikrinti Namo remonto darbų kokybę įgyvendinimo (jeigu nebuvo sudaryta komisija ir patikrinta darbų kokybė – nurodyti motyvuotas priežastis); 5) dėl Namo patalpų savininkų prašymo šiukšlių konteinerio patalpoje pailginti vamzdį įgyvendinimo (jeigu nebuvo atlikti darbai – nurodyti motyvuotas priežastis); 6) dėl pažymos 2.3–2.4 punktuose nurodytų problemų sprendimo organizavimo (jeigu nepašalintas girdimas šilumos tiekimo vamzdžio triukšmas, nesutvarkyta vamzdžių šilumos izoliacija, paaiškinti priežastis ir informuoti, kokių priemonių imtasi arba ketinama imtis, kad šios problemos būtų išspręstos); 7) dėl nurodyto įpareigojimo šildymo sezono metu kontroliuoti karšto vandens ir šildymo sistemų prižiūrėtojo darbą, kad Namo patalpose būtų palaikoma teisės aktuose nustatyta temperatūra, vykdymo; 8) dėl lėšų kaupimo Namo remontui (atnaujinimui) (ar lėšos kaupiamos nustatyta tvarka; jeigu ne – nurodyti priežastis); atlikti Namo naudojimo priežiūrą (prireikus imtis priemonių trūkumams pašalinti) ir kt.

Skundo tyrimui reikšmingos aplinkybės

5. Iš Savivaldybės 2014-01-31 raštu Nr. A51-9327/14-(3.3.10.1-EM4) Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos, paaiškinimų bei dokumentų (raštas adresuotas ir pareiškėjui bei Administratoriui) nustatyta: 5.1. „Pareiškėjas gyvena daugiabučiame name, kurio valdymą, naudojimą ir bendrojo naudojimo objektų priežiūrą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – CK). Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti (CK 4.83 straipsnio 3 dalis). Vadovaujantis CK 4.82 straipsnio l dalimi namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga yra bendroji dalinė visų butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybė. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 7 dalis). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtinti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai (toliau – Pavyzdiniai nuostatai) įpareigoja daugiabučio namo administratorių vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimą ir priežiūrą, su šia priežiūra susijusių paslaugų ir darbų kainos ir kokybės kriterijais, organizuoti kiekvieno administruojamo namo techninę priežiūrą, namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą (Pavyzdinių nuostatų 5.3 punktas) taip, kad būtų užtikrinti esminiai statinio reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą gyvenamojo namo naudojimo trukmę (statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ (toliau – STR 1.12.05:2010) 6 ir 24 punktai). STR 1.12.05:2010 apibrėžia gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus ir jų įgyvendinimo tvarką (l punktas) ir yra privalomas gyvenamųjų namų naudotojams (tokiu naudotoju yra ir Pareiškėjas), techniniams prižiūrėtojams, savivaldybių administracijoms, vykdančioms statinių naudojimo priežiūrą (2 punktas). Šių reikalavimų įgyvendinimas, be kita ko, užtikrinamas suplanuotais statybos darbais – pastato ar jo dalių atnaujinimo darbais, įskaitant energijos taupymo priemonių įgyvendinimą (7 punktas). Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje yra nurodyta, kad „[...] pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius kontroliuoja pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą ir pasirengimą naujam šildymo sezonui pagal jiems priskirtą kompetenciją energetikos ministro tvirtinamose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse. [...]. Ginčus tarp šio proceso dalyvių sprendžia Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos.“ 5.2. Savivaldybės Aplinkos ir energetikos departamentas (toliau citatose ir tekste vadinama – Departamentas) „nagrinėjo pareiškėjo skundus, teikė paaiškinimus ir įpareigojimus Administratoriui (paskutinis Departamento 2013-10-29 raštas Nr. A63-1032-(50568)-(3.2.1-EM4) „Dėl administratoriaus veiklos administruojant daugiabutį namą ...“). Administratorius, atsakydamas į pareiškėjo 2013-10-01 skundą, 2013-10-10 raštu Nr. NB-RS-13-1611 „Dėl Namo priežiūros klausimų“ informavo pareiškėją ir Departamento Būsto renovavimo skyrių apie atliktus ir planuojamus atlikti darbus. Pirmiau nurodytame Departamento rašte pateiktus įpareigojimus Administratorius įvykdė.“ 5.3. „Administratorius pateikė [Savivaldybei] informaciją, kuri prieštarauja [...] išdėstytiems pareiškėjo skundo teiginiams, kad visų atliktų remonto darbų aktai nesuderinti su išrinktuoju Namo įgaliotuoju atstovu B. Administratorius informavo, kad Namo įgaliotasis atstovas gauna visų atliktų remonto darbų aktų kopijas, tačiau ne visuomet dokumentus vizuoja arba vizuoja su savo pastabomis. Pažymėtina, kad teisės aktuose nėra nurodyta, kad turi būti įgaliotojo atstovo parašas ar viza ant visų daugiabučio namo dokumentų (apžiūros aktų, sąmatų, atliktų darbų aktų, rangovo parinkimo dokumentų ir t. t.).“ (pvz. 2013 m. spalio mėn. Atliktų darbų priėmimo aktuose Nr. Š-V13-304439 ir Nr. ST-V13-304432 ir kt. aktuose yra B parašai (su pastabomis ar be jų). 5.4. „Administratorius informavo, kad jokie elektros instaliacijos remonto darbai 2013 metais nebuvo atliekami, todėl nėra galimybės kalbėti apie atliktų elektros instaliacijos darbų aktus ir informacijos teikimą Namo patalpų savininkams.“ 5.5. „Atsakydami dėl atliktų Namo santechnikos remonto darbų kokybės ir apimties, informuojame, kad Savivaldybė neturi galimybės nustatyti atliktų remonto darbų apimčių ir pagrįsti jų kainų. Šiuos veiksmus atlikti ir faktiškai atliktus darbus patikrinti gali nepriklausomi ekspertai. Savivaldybė nėra šių darbų užsakovė ir negali skirti lėšų iš biudžeto ekspertizės užsakymui. Bet kuriuo atveju, jei pareiškėjas ar kiti Namo patalpų savininkai nori įvertinti Administratoriaus organizuotų remonto darbų aktus ar atliktų darbų kokybę, jie gali užsisakyti ekspertizę. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ 62.1 punktu, naudojamo statinio ekspertizės užsakovas yra statinio savininkas (naudotojas), todėl ekspertų paslaugas turi apmokėti patys patalpų savininkai. Nepriklausomų ekspertų sąrašą galima rasti internete tinklalapyje www.spsc.lt.“ 5.6. „Dėl nuo 2011 metų Namo ... bute girdimo šildymo sistemos vamzdyno foninio triukšmo Inspekcija pasisakė 2013-03-12 rašte Nr. 2R-688 „Dėl pareiškėjo X 2012-12-20 skundo nagrinėjimo“. Minėtu raštu Inspekcija informavo pareiškėją ir Seimo kontrolierių apie tai, kad atliko tyrimą, Administratorius ir Prižiūrėtojas atliko šildymo sistemos apžiūrą, pakeitė šildymo sistemos vamzdžius bei pastatė automatinius nuorintojus. Inspekcija 2014-01-15 raštu Nr. 2R-141 „Dėl X skundo“ informavo Seimo kontrolierių ir Savivaldybę, kad jokių naujų aplinkybių pareiškėjas savo [...] skunde nenurodė.“ „Administratoriaus teigimu, šis triukšmas atsiranda periodiškai ir dingsta nuorinus šildymo sistemą [...].“ 5.7. „Administratorius, vykdydamas Departamento 2013-10-29 raštu Nr. A63-1032-(50568)-(3.2.1-EM4) [...] pateiktus įpareigojimus [...] – užtikrinti Namo šildymo sistemos tolygų funkcionavimą; esant neigiamai lauko oro temperatūrai patikrinti butų, kuriuose praėjusį šildymo sezoną buvo šildymo sutrikimų, šildymo sistemos funkcionavimą, – 2014-01-20 raštu Nr. NB-RS-14-0118 „Dėl administratoriaus veiklos“ pareiškėją, Namo įgaliotąjį atstovą ir Departamentą informavo, kad 2013-11-20 kartu su Prižiūrėtoju atliko Namo šildymo sistemos apžiūrą (statinio apžiūros aktas 2013-11-20 Nr. NB-AA-13-132/3). Apžiūros metu nustatyta, kad visuose Namo butuose užtikrinama higienos normas [HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“] atitinkanti 18–22 °C temperatūra, neatsižvelgiant į šildymo prietaiso skleidžiamos šilumos tolygumą.“ Pagal Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 3 dalį administratorius kontroliuoja pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą, todėl jis turi pastoviai kontroliuoti Namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojos veiksmus, kad Namo patalpose būtų palaikoma teisės aktuose nustatyta temperatūra.“ 5.8. „Administratorius pateikė informaciją, kad Namo šildymo sistemos vamzdyno izoliacijos defektai šiuo metu yra pašalinti, visi šildymo sistemos vamzdynai yra tinkamai izoliuoti“ (atliktų darbų priėmimo aktas Nr. Š-V13-304439).“ 5.9. „Už atliktus senos, vietomis pažeistos vamzdynų izoliacijos keitimo darbus Namo patalpų savininkams buvo pateikta sąskaita apmokėti tik už sunaudotas medžiagas (... Lt), darbai buvo derinami su Namo įgaliotuoju atstovu, Namo patalpų savininkai apie planuojamus atlikti ir apie atliktus darbus buvo tinkamai informuoti skelbimais (2013-10-01 skelbimas registracijos Nr. NB-SK-13-1112 ir 2013-10-28 skelbimas registracijos Nr. NB-SK-13-1275/3), todėl nesuprantama, kodėl pareiškėjas, gavęs Departamento 2013-10-29 raštą Nr. A63-1032-(50568)-(3.2.1-EM4) ir Administratoriaus 2013-10-10 raštą Nr. NB-RS-13-1611 „Dėl namo priežiūros klausimų“, vėl rašo Seimo kontrolieriui.“ Savivaldybės 2013-10-29 raštu Nr. A63-1032-(50568)-(3.2.1-EM4) pareiškėjui buvo pateiktas atsakymas į jo 2013-10-01 skundą (reg. Nr. A60-842-(50568)) (adresuotas ir Administratoriui bei Seimo kontrolieriui), kuriame pateikta toliau nurodyta informacija: 5.9.1 „Dėl Namo techninės priežiūros patikrinimo ir Namo įgaliotojo atstovo teisių“ 1) Departamento Skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio specialistas kartu su Pareiškėjais, kitais Namo gyventojais ir Administratoriaus vadybininku D organizavo Pareiškėjų 2013-10-01 skunde minimų defektų apžiūrą, apžiūrėjo ir įvertino Pareiškėjų skunde nurodytas aplinkybes. Apžiūrėjus Namo bendrojo naudojimo objektus, buvo surašytas atliekamos statinio techninės priežiūros patikrinimo aktas Nr. A32-2102-(2.9.2.8-AP2). Minėtame akte buvo pateikti įpareigojimai Administratoriui“; 2) „Namo įgaliotojo atstovo funkcijos yra apibrėžtos Pavyzdinių nuostatų 11 punkte. Išrinktasis įgaliotasis atstovas (atstovai) atstovauja patalpų savininkus turint santykių su administratoriumi: dalyvauja namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų ir kitų paslaugų pirkimo, atliktų darbų priėmimo ir perdavimo, balsų skaičiavimo komisijose, tikrinant šilumos ir kitų matavimo prietaisų rodmenis, gaunant informaciją apie planuojamus ir atliktus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus, kitas suteiktas paslaugas, mėnesinių mokesčių, kaupiamųjų įmokų apskaičiavimą ir panaudojimą, tačiau teisės aktuose nėra nurodyta, kad atliktų darbų aktus turi pasirašyti namo įgaliotasis atstovas.“ 5.9.2. „Dėl Namo laiptinės langų įstiklinimo broko“ „Administratorius elektroniniu paštu informavo, kad 2013-10-08 apžiūros akte Nr. A32-2102-(2.9.2.8-AP2) nustatyti defektai yra šalinami. Namo devintame aukšte laiptinės lango išorės stiklas, sudurtas iš dviejų dalių, pakeistas.“ 5.9.3. „Dėl Namo šildymo sistemos“  „Pagal Administratoriaus pateiktą informaciją, siekiant pašalinti šildymo sistemos foninį triukšmą, rengiant Namą šildymo sezonui buvo atlikti tokie darbai: ... bute pakeisti trieigiai ventiliai; ... bute pakeistas ventilis ir įrengtas automatinis šildymo sistemos nuorintojas bei vamzdžio dalis; atliktas išsiplėtimo indo profilaktinis remontas.“ 5.9.4. „Dėl Namo butų netolygaus šildymo“ „Administratorius informavo, kad siekiant užtikrinti tolygų šildymo sistemos funkcionavimą buvo praplauta sistema, įrengtas galingesnius siurblys. Informuojame, kad šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas privalo užtikrinti Lietuvos higienos normoje HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ nustatytą 18–22 °C temperatūrą gyvenamosiose patalpose, neatsižvelgiant į Šildymo prietaiso skleidžiamos šilumos tolygumą.“ 5.9.5. „Dėl pažeistos vamzdyno izoliacijos“ „Šildymo sistemos vamzdyno izoliacijos defektai, kaip informavo Administratorius, šiuo metu yra pašalinti.“ 5.9.6. „Dėl komunalinių atliekų konteinerio vamzdžio pailginimo“  „Pareiškėjai savo skunde nurodo, kad prieš kelis mėnesius kreipėsi į Administratorių, kad būtų prailgintas vamzdis, kad atliekos kristų tiesiogiai į atliekų konteinerį, tačiau minėti darbai iki šiol neatlikti. Administratorius informavo, kad atliekų konteinerio išmetimo vamzdžio prailginimo darbai užsakyti ir jie bus atlikti vėliausiai iki 2013-11-15.“ 5.9.7. „Dėl kitų klausimų“  „Tikrinimo metu buvo nustatyta, kad nuo ... gatvės pusės po balkonu ties Namo pamatais yra įdubęs gruntas, galimai paplaunami Namo pamatai. Administratorius elektroniniu paštu informavo, kad yra nustatyta grunto sėdimo priežastis: atlikus vamzdyno apžiūrą (patikrinimą) nustatyta, kad galimai yra nuotekų vamzdyno lūžis. [...].“ 5.9.8. „[...] įpareigojame Administratorių: 1. Užtikrinti Namo šildymo sistemos tolygų funkcionavimą; esant neigiamai lauko oro temperatūrai patikrinti butų, kuriuose praėjusį šildymo sezoną buvo šildymo sutrikimų, šildymo sistemos funkcionavimą. 2. Pastoviai kontroliuoti Namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklą. 3. Nustatyti tikslią grunto po Namo balkonu sėdimo priežastį ir apie tai informuoti Pareiškėjus. Darbus organizuoti teisės aktų nustatyta tvarka. 4. Apie įpareigojimų vykdymo eigą iki 2013-11-25 raštu informuoti Pareiškėjus ir Departamentą.“ 5.9.9. „Prašytume pareiškėjus visais su Namo priežiūra ir remontu susijusiais klausimais aktyviai bendrauti su Administratoriumi, nesistengiant į visų klausimų sprendimą įtraukti Savivaldybę ir Seimo kontrolierių.“ 5.10. „Jeigu Pareiškėjui yra žinoma, kad uždaroje kokio nors sandėliuko patalpoje ar kitoje rūsio vietoje dar reikia izoliuoti vamzdyną, jis apie pažeistą vamzdžių izoliaciją turėtų pirmiausia ir nedelsdamas informuoti Administratorių.“ 5.11. „Atsakydami į pareiškėjo prašymą, kad būtų sudaryta komisija patikrinti atliktų darbų kokybę, į komisiją įtraukiant Namo įgaliotąjį atstovą, informuojame, kad Savivaldybė nėra šių darbų užsakovė ir negali kiekvienam Administratoriaus atliktam darbui organizuoti komisijas. Pažymime, kad, gavus Pareiškėjo 2013-10-01 skundą, Departamento Būsto renovavimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio specialistas, dalyvaujant Administratoriaus atstovui, pareiškėjui, Namo įgaliotajam atstovui ir kitiems keliems Namo patalpų savininkams, 2013-10-08 tikrino pareiškėjo 2013-10-01 skunde išdėstytus faktus“ (2013-10-08 statinio techninės priežiūros patikrinimo akte Nr. A32-2102(2.9.2.8-AP2)). 5.12. „Seimo kontrolieriaus rašte (4.1.2 papunktis) rašoma, kad „laiptinės įstiklinimo brokas dar neištaisytas“. Administratorius informavo, kad 2011 metais atliekant Namo laiptinės langų stiklinimo darbus buvo keičiami tik išdužę ar trūkstami langai. Iš kelių stiklų sudurti, bet sandarūs laiptinės langai nebuvo keičiami. Administratorius, vykdydamas Departamento Būsto renovavimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio specialisto 2013-10-08 statinio techninės priežiūros patikrinimo akte Nr. A32-2102(2.9.2.8-AP2) pateiktus reikalavimus, 2013 m. spalio mėnesį pakeitė visus iš kelių stiklų sudurtus laiptinės langų stiklus (atliktų darbų priėmimo aktas Nr. ST-V13-304432), atliktų darbų akte, kurį vizavo ir Namo įgaliotasis atstovas, nurodytą sumą (... Lt) paskirstydamas visiems Namo butų savininkams proporcingai turimam plotui. Apie planuojamus atlikti ir atliktus laiptinės langų stiklų keitimo darbus Namo patalpų savininkai buvo tinkamai informuoti skelbimais (2013-10-01 skelbimas registracijos Nr. NB-SK-13-1112/2 ir 2013-10-28 skelbimas registracijos Nr. NB-SK-13-1275/4), tačiau Administratorius 2013-10-28 skelbime registracijos Nr. NB-SK-13-1275/4 nurodė klaidingą atliktų darbų vertę (... Lt). Administratoriaus teigimu, apmokėti už atliktus Namo langų stiklų keitimo darbus butų savininkams buvo pateikta atliktų darbų akte nurodyta suma (... Lt).“ 5.13. „Administratorius 2013-07-09 atliko šiukšlių konteinerio patalpos neeilinę apžiūrą (statinio apžiūros aktas 2013-07-09 Nr. NB-AA-13-154/2). Šiukšlių šalintuvo vamzdžio prailginimo privalomieji darbai buvo atlikti 2013 m. gruodžio mėnesį (atliktų darbų aktas Nr. ST-V13-304443). Apie planuojamus atlikti ir atliktus šiukšlių šalintuvo remonto (prailginimo) darbus (darbų vertė ... Lt) Namo patalpų savininkai buvo tinkamai informuoti skelbimais (2013-09-24 skelbimas registracijos Nr. NB-SK-13-1103 ir 2013-12-27 skelbimas registracijos Nr. NB-SK-13-1471/2).“ 5.14. „B, kaip informavo Administratorius, Namo įgaliotuoju atstovu buvo išrinktas 2009-04-06 teisės aktų nustatyta tvarka.“ „Administratoriaus teigimu, visi 2013 metais atliktų darbų aktai buvo pateikti Namo įgaliotajam atstovui B (ant daugumos atliktų darbų aktų yra B parašai, kai kur su pastabomis). Kartotinai pažymime, kad teisės aktuose nėra nurodyta, kad atliktų darbų aktus turi pasirašyti ar vizuoti namo įgaliotasis atstovas.“ 5.15. Savivaldybės pareigūnų nuomone, „Apie 2013 metais planuojamus atlikti ir atliktus privalomuosius remonto darbus Namo patalpų savininkai buvo tinkamai informuoti.“ 5.16. „Vykdydamas Departamento Būsto renovavimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio specialisto 2013-10-08 statinio techninės priežiūros patikrinimo akte Nr. A32-2102(2.9.2.8-AP2) pateiktus reikalavimus, Administratorius atliko neeilinę kanalizacijos vamzdynų apžiūrą (2013-10-09 apžiūros aktas Nr. NB-AA-13-184/2). Pagal neeilinės apžiūros metu užfiksuotus defektus (kanalizacijos vamzdžio lūžis ties pamatu) buvo privaloma atlikti lauko fekalinės kanalizacijos tinklų nuo pastato iki šulinio keitimo darbus. Administratorius organizavo rangovų apklausą, atliko gautų pasiūlymų minėtiems darbams atlikti vertinimą (2013-10-25 gautų pasiūlymų vertinimo protokolas [pastaba: neregistruotas nustatyta tvarka]). Administratoriaus teigimu, su potencialių rangovų pateiktais pasiūlymais susipažino ir Namo įgaliotasis atstovas (jam buvo įteiktos rangovų lokalinių sąmatų kopijos), apie planuojamus atlikti ir atliktus fekalinės kanalizacijos tinklų keitimo darbus (atliktų darbų priėmimo aktas Nr. K-V13-313884, kurį vizavo ir Namo įgaliotasis atstovas) Namo patalpų savininkai buvo tinkamai informuoti skelbimais (2013-10-29 skelbimas registracijos Nr. NB-SK-13-1273 ir 2013-11-28 skelbimas registracijos Nr. NB-SK-13-1337/5). Pažymėtina, kad rangovas UAB „E“ lauko fekalinės kanalizacijos tinklų keitimo darbus pagal atliktų darbų priėmimo aktą atliko už ... Lt, nors siūlė minėtus darbus atlikti už ... Lt“ (atliktų darbų priėmimo akte Nr. K-V13-313884 Namo įgaliotinis pasirašė su pastaba, kad „Vibroplokštėmis darbo nebuvo. Nesutinku“). 5.17. „Administratorius 2013 metais neorganizavo Namo patalpų savininkų susirinkimo ar balsavimo raštu dėl lėšų kaupimo Namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus (neįvykdė Pavyzdinių nuostatų 5.41 punkto reikalavimo), tačiau informavo, kad Namo patalpų savininkams skelbimų lentose iškabino informaciją apie planuojamą atlikti balsavimą raštu dėl lėšų kaupimo Namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti (2014-01-23 skelbimas registracijos Nr. NB-SK-14-0074)“ (Seimo kontrolieriui iki šio tyrimo pabaigos nebuvo pateikta informacija apie balsavimo raštu rezultatus). 5.18. „Departamento Būsto renovavimo skyriaus Statinių naudojimo priežiūros poskyrio specialistas 2013-10-08, dalyvaujant Pareiškėjui, Namo įgaliotajam atstovui, Administratoriaus atstovui patikrino statinio naudotojo atliekamą Namo techninę priežiūrą, techninio prižiūrėtojo turimus dokumentus, atrankos būdu apžiūrėjo Namo fasadą, rūsį ir surašė atliekamos statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą (2013-10-08 Nr. A32-2102(2.9.2.8-AP2)). Patikrinimo metu rasti trūkumai pašalinti (vamzdynai apšiltinti, sudurti iš dalių laiptinės langų stiklai pakeisti, prailgintas šiukšlių vamzdis konteinerio patalpoje, išsiaiškinta grunto sėdimo ties Namo balkonu [...] priežastis ir atlikti lauko fekalinės kanalizacijos tinklų keitimo darbai nuo pastato iki šulinio).“ 5.19. „STR 1.12.05:2010 prasme privalomieji darbai yra atskiri ar kompleksas darbų, kuriuos atlikus užtikrinama gyvenamojo namo būklė, atitinkanti statinių naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų visumą [...]. Defektai, dėl kurių organizuojami bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbai, fiksuojami kasmetinių ar neeilinių apžiūrų aktuose, statinio techninės priežiūros žurnale (nuolatinių stebėjimų metu pastebėti defektai), nurodant konkrečias defekto atsiradimo vietas – balkono, stogo, fasado sienų, išorinių sieninių siūlių (buto Nr., pažeidimų plotą) ir kita. Apžiūrų aktai registruojami statinio techninės priežiūros žurnale. Administratorius 2013 m. statinio kasmetinės apžiūros akte (2013-09-19 Nr. NB-AA-13-285/5) fiksavo pastebėtus defektus ir įvardijo rekomenduojamus darbus nustatytiems defektams pašalinti.“ 5.20. „Atsižvelgiant į apžiūrų, nuolatinių stebėjimų rezultatus, turi būti planuojami daugiabučių namų remonto darbai. Vadovaudamasis darbų planais, administratorius rengia pasiūlymus dėl lėšų kaupimo namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti ir jų naudojimo tvarkos, kaupiamųjų įmokų namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti dydžio ir teikia juos tvirtinti patalpų savininkams susirinkime ar balsuojant rastu (Pavyzdinių nuostatų 5.41 punktas). Taigi dėl lėšų kaupimo Namo patalpų savininkai turi apsispręsti susirinkime arba balsuodami raštu. Šiuo konkrečiu atveju Namo patalpų savininkai turės apsispęsti Administratoriaus organizuojamo balsavimo raštu metu. Pažymėtina, kad vadovaujantis CK 4.82 straipsnio 4 dalimi butų ir kitų patalpų savininkai privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, tačiau Vyriausybė iki dabar nenustatė šių lėšų kaupimo, jų dydžio apskaičiavimo, sukauptų lėšų apsaugos tvarkos.“ 5.21. „Teisė spręsti dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo, taip pat ir teisė pasirinkti, kokia forma įgyvendinti bendrosios nuosavybės teisę, priklauso patiems patalpų savininkams, kaip bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektams. Taigi tik patys daugiabučių namų patalpų savininkai, jeigu jų netenkina Administratoriaus vykdoma veikla, gali keisti esamą tvarką, steigdami daugiabučių gyvenamųjų namų bendriją arba sudarydami jungtinės veiklos sutartį, ir pasirinkti, kaip geriausiai valdyti savo turtą, rinkos pagrindais susitarti dėl pastato priežiūros ir administravimo paslaugų apimties, kokybės ir kainų, tuo pačiu užsitikrindami mažiausią paslaugų kainą ir geriausią kokybę.“ 5.22. „Kartotinai primename Pareiškėjui, kad visais klausimas pirmiausiai jis turėjo kreiptis ne į Seimo kontrolierių ar Savivaldybę, o į Administratorių.“ 5.23. „[...] įpareigojame Administratorių“: 5.23.1. „Šildymo sezono metu pastoviai kontroliuoti Namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojos veiksmus, kad būtų užtikrinta Lietuvos higienos normoje HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ nustatyta 18–22 °C temperatūra Namo gyvenamosiose patalpose, neatsižvelgiant į šildymo prietaiso skleidžiamos šilumos tolygumą“; 5.23.2. „Užtikrinti, kad: 2.2. į visus daugiabučių namų patalpų savininkų prašymus bei į Savivaldybės raštu pateiktus įpareigojimus būtų atsakoma teisės aktų nustatytais terminais; 2.3. į organizuojamas paslaugų ar darbų pirkimo komisijas būtų kviečiamas dalyvauti patalpų savininkų išrinktas įgaliotasis atstovas (atstovai), [...]; 2.4. į Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo 2014 metų ir ilgalaikį darbų planą būtų įtraukti Namo kasmetinės ir kitų apžiūrų metu nustatyti darbai; 2.5. su 2013 metų veiklos, susijusios su administruojamu Namu, ataskaita ir Namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo 2014 metų ir ilgalaikiu darbų planu Namo patalpų savininkai būtų supažindinti teisės aktų nustatyta tvarka. 3. Apie Namo patalpų savininkų balsavimo raštu rezultatus dėl lėšų kaupimo Namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti iki 2014-04-05 informuoti Departamentą, pateikiant informaciją, susijusią su l ir 2 punktuose nurodytų įpareigojimų vykdymu.“

6. Iš Inspekcijos 2014-01-15 raštu Nr. 2R-141 pateiktos informacijos bei paaiškinimų nustatyta: 6.1. „Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo [...] 34 straipsnio 5 dalies 2 punktas nustato, kad vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus nagrinėjanti institucija atsisako priimti prašymą nagrinėti skundą ar ginčą, jeigu yra įsigaliojęs skundus ir ginčus nagrinėjančio institucijos, teismo ar arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba yra įsigaliojęs skundus ir ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas, teismo nutartis ar arbitražo sprendimas priimti pareiškėjo (ieškovo) pateiktą prašymo nagrinėti ginčą atsisakymą ar patvirtinti ginčų šalių taikos sutartį.“  Inspekcija pažymėjo, kad „2013-03-12 sprendimu Nr. 2R-688 jau nagrinėjo pareiškėjo keliamus klausimus dėl šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo veiklos, kuriuo pareiškėjo skundą dėl to paties dalyko atmetė kaip nepagrįstą. Jokių naujų aplinkybių pareiškėjas  savo 2013-12-17 rašte nenurodė.“ 6.2. Inspekcijos 2013-03-12 sprendimo Nr. 2R-688 (dėl Seimo kontrolieriaus 2013-01-15 rašte Nr. 4D-2012/4-1809/3D-117 pateikto prašymo, susijusio su kitu pareiškėjo skundu, įgyvendinimo) turinys – pažymos 4.2.1 papunktyje.

7. Pareiškėjui, 2014-01-16 atvykus į Seimo kontrolierių įstaigą, jam buvo paaiškinta Seimo kontrolierių kompetencija (kad Administratorių veiklos kontrolę atlieka ne Seimo kontrolierius, o Savivaldybė, taigi, nepavykus Namo gyventojams rūpimus klausimus išspręsti bendraujant su Administratoriumi, pirmiausia jie turėtų kreiptis į Savivaldybę), Name atliktų remonto darbų apimčių, kokybės patikrinimo galimybės (kreipiantis į ekspertą) ir pan., tačiau pareiškėjas 2014-01-22 pateikė Seimo kontrolieriui papildomą raštą (registracijos Nr. P-158): 7.1. kartotinai nurodydamas, kad ir toliau yra nepatenkintas Administratoriaus veikla, nes: 7.1.1. tęsiasi sąskaitų faktūrų pateikimas be išankstinio sąmatos pateikimo: 2013 metų gruodžio mėn. buvo pateikta ... Lt sąskaita už Namo nuotekų vamzdyno remonto darbus, nors, jo nuomone, darbų apimtys neatitinka tikrovės, darbai neužbaigti, atlikti darbai nepriduoti aktu, kuriame būtų Namo įgaliotinio parašas. Pareiškėjas 2014-01-16 buvo susitikęs su Administratoriaus atstovu dėl, jo nuomone, per didelės pirmiau nurodytų darbų kainos, tačiau keisti kainą buvo atsisakyta; 7.1.2. liko problema dėl Namo sienos prie šiukšlių konteinerio remonto už ... Lt (pareiškėjas nekonkretizavo šios problemos ir nepateikė duomenų, kad šiuo klausimu raštu būtų kreipęsis į Administratorių ir į Savivaldybę);   7.2. prašydamas Seimo kontrolieriaus padėti išspręsti šias problemas.

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

8. Lietuvos Respublikos įstatymai: 8.1. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad savarankiškos savivaldybių funkcijos yra: „21) statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka; [...]; 30) šilumos [...] tiekimo [...] organizavimas; [...]; 42) pagal įstatymų nustatytą kompetenciją [...] savivaldybės paskirtų administratorių, [...], veiklos priežiūra ir kontrolė.“ 8.2. Statybos įstatymo 42 straipsnio l dalyje nustatyta: „1. Statinių naudojimo priežiūrą atlieka šie viešojo administravimo subjektai: [...]; 3) statinių, nenurodytų šio straipsnio 1 dalies 2 punkte, – savivaldybių administracijos; [...]. 2. Statinių naudojimo priežiūrą atliekantys viešojo administravimo subjektai tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo šio Įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatytus statinių techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus. [...].“ 8.3. Šilumos ūkio įstatymo 21 straipsnyje nustatyta – „1. Ginčus, kylančius iš sutartinių santykių tarp buitinių šilumos vartotojų ir šilumos bei karšto vandens tiekėjų, priežiūros paslaugų teikėjų, ginčo sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja šios valstybės ir savivaldybės institucijos: 1) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos – dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, [...] dėl šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo; 3) savivaldybės vykdomoji institucija – dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo, [...], dėl administracinę priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimų bei šios priežiūros atlikimo tvarkos; [...]. 2. Ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.“ 8.4. Civiliniame kodekse (CK) nustatyta: 8.4.1. 4.82 straipsnis – „3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. 4. Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė. [...].“ 8.4.2. 4.85 straipsnis – „1. Sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. [...]. 4. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai priimami butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime, prieš dvi savaites Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka paskelbus apie susirinkimo sušaukimą ir jo darbotvarkę. 5. Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus šaukia [...] butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius, arba savivaldybės vykdomoji institucija. Taip pat sušaukti susirinkimą gali raštu pareikalauti ne mažiau kaip 1/4 butų ir kitų patalpų savininkų. [...]. 6. Butų ir kitų patalpų savininkų (ar jų dalies) sprendimai skelbiami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir galioja visiems (ar tos dalies) butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat tiems savininkams, kurie įgijo nuosavybės teises į butus ir kitas patalpas po šių sprendimų priėmimo. Sprendimai negali apriboti butų ir kitų patalpų savininkų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, išskyrus šio kodekso ir kitų įstatymų nustatytus atvejus. 7. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą. [...].“ 8.4.3. 4.242 straipsnio 2 dalis – „Administratorius savo prievoles privalo vykdyti apdairiai, sąžiningai ir tik naudos gavėjo interesais. [...].“ 8.4.4. 4.249 straipsnio 3 dalis – „Administratorius privalo leisti naudos gavėjui tikrinti sąskaitas ir kitus finansinės atskaitomybės dokumentus. Kiekvienas suinteresuotas asmuo gali kreiptis į teismą ir reikalauti paskirti administratoriaus veiklos ir pateiktos ataskaitos auditą.“ 8.5. Dokumentų ir archyvų įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta: „3. Nevalstybinės organizacijos ir privatūs juridiniai asmenys dokumentus, kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai, privalo rengti, tvarkyti ir į apskaitą įtraukti nustatyta tvarka.“ 8.6. Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnyje nustatyta: „1. Seimo kontrolierius [...] priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: 3) skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai; [...]; 6) padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje. [...]. 3. Skundą ištyrus, pakartotinai paduotas skundas netiriamas, išskyrus atvejus, kai nurodoma naujų aplinkybių ar pateikiama naujų faktų. Jeigu pareiškėjas piktnaudžiauja teise kreiptis į Seimo kontrolierių, Seimo kontrolieriaus sprendimu susirašinėjimas su tokiu pareiškėju gali būti nutrauktas. 4. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas.“

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Aplinkos ministerijos teisės aktai: 9.1. 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintuose Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose (toliau vadinama – Pavyzdiniai nuostatai) nustatyta: 9.1.1. 4 punktas – „Pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo (toliau vadinama – namas) bendrojo naudojimo objektų, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo naudojimu ir priežiūra.“ 9.1.2. 5 punktas – „Įgyvendindamas savo pagrindinį uždavinį, administratorius atlieka šias funkcijas: 5.1. tvarko namo patalpų ir jų savininkų (naudotojų) apskaitos duomenis, užtikrina teisės aktuose nustatytų namo, jo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros dokumentų ir kitos dokumentacijos rengimą, pildymą, tvarkymą ir saugojimą; 5.2. per 3 mėnesius nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos sudaro namo bendrojo naudojimo objektų aprašą, prireikus jį papildo arba keičia. Apraše turi būti nurodyta bendrojo naudojimo objektų rūšis, jų paskirtis ir individualūs požymiai, techninė būklė, su jais susijusios patalpų savininkų teisės ir prievolės. Aprašą administratorius pateikia savivaldybės administracijos direktoriui arba jo įgaliotam atstovui, o aprašo kopiją – patalpų savininkams ir kitiems administratoriui žinomiems su administruojamu turtu susijusiems suinteresuotiems asmenims. Kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę ginčyti namo bendrojo naudojimo objektų aprašą ir reikalauti jį pakeisti, apmokėdamas su tuo susijusias išlaidas. Nesutarimų atveju ginčą sprendžia teismas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo pavyzdinę formą tvirtina aplinkos ministras; 5.3. vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimą ir techninę priežiūrą [...] su šia priežiūra susijusių paslaugų ir darbų kainos ir kokybės kriterijais, organizuoja namo techninę priežiūrą, namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, [...]; 5.4. [...], rengia daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinius ir ilgalaikius darbų planus (toliau vadinama – darbų planai), juose nurodo konkrečius darbus, preliminarią darbų kainą, lėšų šaltinius; imasi priemonių šiems planams įgyvendinti ir vykdo šių darbų užsakovo funkcijas. Darbų planai skelbiami administratoriaus interneto tinklalapyje, jeigu jis tokį turi. Darbų planai pateikiami patalpų savininkams (į pašto dėžutes ar elektroniniu paštu). Ne mažiau kaip ¼ patalpų savininkų rašytiniu pageidavimu ar administratoriaus iniciatyva darbų planai svarstomi patalpų savininkų susirinkime; 5.41. vadovaudamasis darbų planais, rengia pasiūlymus dėl lėšų kaupimo namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti ir jų naudojimo tvarkos, kaupiamųjų įmokų namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti (toliau vadinama – kaupiamoji įmoka) dydžio ir teikia juos tvirtinti patalpų savininkams susirinkime ar balsuojant raštu. [...]; 5.5. organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų, namo techninės priežiūros ir kitų su administruojamu namu susijusių paslaugų pirkimą. Į pirkimo komisiją kviečia dalyvauti patalpų savininkų išrinktą atstovą (atstovus) (toliau vadinama – įgaliotasis atstovas (atstovai), jeigu jį (juos) patalpų savininkai išrenka šių Nuostatų 11 punkte nustatyta tvarka; su atrinktais paslaugų teikėjais sudaro sutartis ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos; pirkimo rezultatus skelbia namo skelbimų lentoje ir savo interneto tinklalapyje, jeigu jį turi; [...]; 5.7. apskaičiuoja [...] mėnesinius mokesčius ir įmokas, parengia ir iki kito mėnesio 15 dienos laišku, faksu, elektroniniu ar kitais būdais pateikia patalpų savininkams ir (ar) valstybės ar savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams [...] informaciją apie suteiktas paslaugas, jų kainą (tarifus), kiekį, mokėtinas sumas ir mokėjimo būdus [...], tvarko šių mokesčių ir įmokų namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti apskaitą; [...].“ 9.1.3. 6 punktas – „Administratorius turi teisę: 6.1. priimti sprendimus dėl namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo, susijusius su namo bendrųjų konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų, bendrosios inžinerinės įrangos priežiūra ir remontu, siekiant išsaugoti ir atkurti jų normatyvines savybes, [...].“ 9.1.4. 7 punktas – „Administratorius privalo: 7.1. pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip per 3 mėnesius pateikti patalpų savininkams savo veiklos, susijusios su administruojamu namu, praėjusių metų ataskaitą. Ataskaitoje turi būti nurodyti duomenys apie [...] sumokėtus mėnesinius mokesčius ir kaupiamąsias įmokas, įsiskolinimus, sukauptų lėšų namo bendrojo naudojimo objektams atnaujinti panaudojimą ir likutį, informacija apie darbų planų įvykdymą. Kartu su ataskaita pateikiami kitų metų darbų planai, nurodomi konkretūs darbai, planuojamas lėšų poreikis ir jų šaltiniai. Gali būti pateikta ir kita svarbi informacija, susijusi su administruojamu namu. Ataskaita skelbiama administratoriaus interneto tinklalapyje, jeigu jis tokį turi, pateikiama patalpų savininkams į pašto dėžutes ar elektroniniu paštu. Ne mažiau kaip ¼ patalpų savininkų rašytiniu pageidavimu ar savo iniciatyva administratorius šią ataskaitą ir darbų planus pateikia patalpų savininkų susirinkime. Ataskaita rengiama pagal aplinkos ministro patvirtiną pavyzdinę ataskaitos formą; [...]; 7.3. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki planuojamų atlikti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pradžios paskelbti patalpų savininkams, valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkams apie šiuos darbus, jų apimtį, kainas, atlikimo terminus, darbų rangovus. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po šių darbų atlikimo informuoti patalpų savininkus, valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkus apie konkrečius atliktus darbus, jų apimtį, kainas. Informaciją skelbti namo skelbimų lentoje ir administratoriaus interneto tinklalapyje, jeigu jis tokį turi; 7.4. patalpų savininkų, valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų rašytiniu pageidavimu per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos raštu pateikti paaiškinimus ir duomenis apie jiems apskaičiuotus mėnesinius mokesčius, kaupiamąsias įmokas, atliktus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo ir kitus darbus, suteiktas paslaugas, taip pat paaiškinimus ir duomenis apie administratoriaus šių Nuostatų 5 punkte nurodytų funkcijų vykdymą; [...].“ 9.1.5. 11 punktas – „Patalpų savininkai susirinkime ar balsuodami raštu gali išrinkti įgaliotąjį atstovą (atstovus) atstovauti patalpų savininkams turint santykių su administratoriumi: dalyvauti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų ir kitų paslaugų pirkimo, atliktų darbų priėmimo ir perdavimo, balsų skaičiavimo komisijose [...], gauti informaciją apie planuojamus ir atliktus namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus, kitas suteiktas paslaugas, šių Nuostatų 8, 9 ir 91 punktuose nurodytų mėnesinių mokesčių, kaupiamųjų įmokų apskaičiavimą ir panaudojimą. Jeigu įgaliotasis atstovas (atstovai) neišrinktas (neišrinkti), administratorius ne rečiau kaip kartą per metus organizuoja patalpų savininkų susirinkimą ar balsavimą raštu dėl įgaliotojo atstovo (atstovų) išrinkimo, iki jis (jie) bus išrinktas (išrinkti).“ 9.1.6. 17 punktas – „[...] Administratorius gali būti pakeičiamas, jeigu savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas atstovas pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą [...] vykdydamas administratoriaus funkcijų priežiūrą ir kontrolę nustato, kad administratorius nevykdo arba netinkamai vykdo šių Nuostatų 5 punkte išvardytas administratoriaus funkcijas.“ 9.2. Aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351 (2010-12-31 įsakymo Nr. D1-1067 redakcija) patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ nustatyta: 9.2.1. 7 punktas – „Privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas: 7.1. nuolatiniu gyvenamojo namo ir jo aplinkos būklės stebėjimu ir vertinimu bei nuolatine priežiūra (namo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos techniniu aptarnavimu ir kitais prevenciniais darbais) [...]; [...]; 7.3. gyvenamojo namo, jo dalių atnaujinimo darbais, įskaitant energijos taupymo priemonių įgyvendinimą; 7.4. gyvenamojo namo avarijų likvidavimo darbais.“ 9.2.2. 8 punktas – „Privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo etapai: 8.1. esamos gyvenamojo namo, jo dalių būklės nustatymas ir jos atitikimo privalomiesiems reikalavimams įvertinimas; 8.2. privalomųjų darbų nustatymas, jų vykdymo ir finansinio plano parengimas; 8.3. privalomųjų darbų įvykdymas.“ 9.3. Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-825 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“ 12 punkte nustatyta: „Priežiūros vykdytojas, tikrindamas statinių naudotojo atliekamą statinių techninę priežiūrą, privalo: [...]; 12.3. apžiūrėti statinį ar jo dalį vietoje; 12.4. apžiūrėjus statinį ar jo dalį, nustatyti: [...]; 12.4.4. padaryti išvadas apie statinio techninę būklę ir jo techninę priežiūrą; 12.5. surašyti statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą [...]; 12.6. nustatyti reikalavimus trūkumams pašalinti; 12.7. kontroliuoti statinio techninės priežiūros patikrinimo akte įrašytų reikalavimų įvykdymą; [...].“

Skundo tyrimo išvados

10. Atsižvelgus į šio tyrimo metu nustatytas aplinkybes (pažymos 1–7 paragrafai) bei į teisinį reglamentavimą, nurodytą pažymos 8–9 paragrafuose, konstatuotina, kad Savivaldybės pareigūnai: 10.1. atliko Administratoriaus veiklos priežiūrą ir kontrolę, t. y. ne kartą nagrinėjo pareiškėjo nusiskundimus dėl Administratoriaus veiklos, pateikė tinkamus atsakymus į visus jo iškeltus klausimus, ne kartą teikė motyvuotus paaiškinimus Seimo kontrolieriui dėl pareiškėjo skunduose nurodytų aplinkybių (dėl pažymos 2.2 punkte nurodytų darbų, t. y., kokiu teisiniu pagrindu ir kieno sprendimu jie buvo atlikti, kurie iš jų nebuvo atlikti, ar gyventojai buvo tinkamai informuoti apie planuojamus ir atliktus darbus, jų apimtis ir kainas, ar rangovai buvo parinkti nustatyta tvarka, ar šiose procedūrose dalyvavo Namo įgaliotinis) – pažymos 5.4, 5.5, 5.9, 5.13, 5.15 punktai; dėl Namo patalpų savininkų prašymo sudaryti komisiją ir patikrinti Namo remonto darbų kokybę įgyvendinimo – pažymos 5.11 punktas; dėl Namo patalpų savininkų prašymo šiukšlių konteinerio patalpoje pailginti vamzdį įgyvendinimo – pažymos 5.13 punktas; dėl pažymos 2.3–2.4 punktuose nurodytų problemų sprendimo organizavimo – pažymos 5.7, 5.8, 5.10 punktai; dėl įpareigojimo šildymo sezono metu kontroliuoti karšto vandens ir šildymo sistemų prižiūrėtojo darbą, kad Namo patalpose būtų palaikoma teisės aktuose nustatyta temperatūra, ir kitų įpareigojimų vykdymo – pažymos 5.7 punktas; dėl Namo remonto darbų kokybės trūkumų, darbų apimčių pagrįstumo nustatymo tvarkos – pažymos 5.5 punktas); teikė įpareigojimus Administratoriui dėl jo veiklos pareiškėjui rūpimais klausimais gerinimo ir kontroliavo jų vykdymą (pažymos 5.7, 5.23 punktai, 4.3.2, 5.9.8 papunkčiai), tačiau: 10.1.1. nepagrįstai neatkreipė dėmesio į tai, kad Administratoriaus parengtas 2013-10-25 gautų remonto darbų rangovų pasiūlymų vertinimo protokolas neregistruotas nustatyta tvarka (pažymos 5.16 ir 8.5 punktai). Toks protokolas nelaikytinas oficialiu Administratoriaus dokumentu, kuriuo pagrįstai remtųsi Savivaldybė, atlikdama Administratoriaus veiklos priežiūrą ir kontrolę; 10.1.2. ne kartą pateikė netinkamas išvadas dėl to, jog teisės aktuose nėra nurodyta, kad atliktų darbų aktuose, rangovo parinkimo dokumentuose turi būti įgaliotojo atstovo parašas arba viza (pažymos 5.3, 5.14 punktai ir 5.9.1 papunkčio 2 pastraipa), nes, vadovaujantis Pavyzdinių nuostatų 11 punkto reikalavimais, įgaliotas atstovas išrenkamas „atstovauti patalpų savininkams turint santykių su administratoriumi: dalyvauti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų ir kitų paslaugų pirkimo, atliktų darbų priėmimo ir perdavimo, [...] komisijose“ (pažymos 9.1.5 papunktis). Taigi, Savivaldybė nepagrįstai nepateikė išvadų, ar Administratorius tinkamai įgyvendina šį teisės akto reikalavimą, t. y. įtraukia Namo įgaliotąjį atstovą į remonto darbų rangovų parinkimo komisijas bei atliktų darbų priėmimo komisijas (tokiu atveju Namo įgalioto atstovas šiuos dokumentus pasirašytų kaip atitinkamos komisijos narys);   10.2. vykdė tinkamą statinių naudojimo priežiūrą (ne kartą apžiūrėjo Namą, surašė statinio techninės priežiūros patikrinimo aktus, teikė reikalavimus ir kontroliavo jų vykdymą; pažymos 5.11, 5.12, 5.13, 5.16, 5.18 punktai); 10.3. šios pažymos 7.1.2 papunktyje nurodytos pareiškėjo papildomai iškeltos problemos galimai nenagrinėjo (nėra aišku, ar ją nagrinėjo ir Administratorius), taigi, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktais, nurodyta problema šio tyrimo metu nebuvo tiriama (Administratoriaus darbuotojai nėra pareigūnai, kurių veiklą Seimo kontrolierius įgaliotas tirti; išvardintus klausimus turėtų nagrinėti Administratorius arba kita institucija, t. y. Savivaldybė; pažymos 8.6 punktas).

11. Apibendrinus pirmiau nurodytas išvadas, konstatuotina, kad pareiškėjo skundas dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažintinas pagrįstu pagal pažymos 10.1.1 ir 10.1.2 papunkčių išvadas.

12. Kartu Seimo kontrolierius atkreipia pareiškėjo dėmesį į tai, kad: 12.1. vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymu, jeigu pareiškėjas piktnaudžiauja teise kreiptis į Seimo kontrolierių, Seimo kontrolieriaus sprendimu susirašinėjimas su tokiu pareiškėju gali būti nutrauktas, kadangi Seimo kontrolierius jau ne kartą nagrinėjo klausimus, nurodytus pažymos 10.1 punkte; 12.2. Savivaldybės pastebėjimą, nurodytą pažymos 5.10 punkte: „Jeigu pareiškėjui yra žinoma, kad uždaroje kokio nors sandėliuko patalpoje ar kitoje rūsio vietoje dar reikia izoliuoti vamzdyną, jis apie pažeistą vamzdžių izoliaciją turėtų pirmiausia ir nedelsdamas informuoti Administratorių“; 12.3. atsižvelgęs į pažymos 10.3 punkto išvadą, siekdamas išspręsti šio tyrimo metu papildomai nurodytą problemą, jis turėtų raštu kreiptis pagal kompetenciją į Administratorių, gavęs jo netenkinantį Administratoriaus atsakymą – į Savivaldybę.

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

13. Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nusprendžia X skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų pripažinti pagrįstu.

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsniu Seimo kontrolierius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja: 14.1. atlikti Administratoriaus veiklos priežiūrą ir kontrolę  ir imtis priemonių, kad: 14.1.1. Administratoriaus rengiami daugiabučių namų remontų rangovų pasiūlymų vertinimo protokolai būtų registruojami nustatyta tvarka; 14.1.2. Administratorius nustatyta tvarka Namo įgaliotinį įtrauktų į Namo remonto darbų rangovų parinkimo komisijas bei atliktų darbų priėmimo komisijas; 14.2. informuoti apie Savivaldybės įpareigojimų Administratoriui, nurodytų pažymos 5.23 punkte, vykdymo rezultatus.

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašyčiau pranešti iki 2014-05-01.

Seimo kontrolierius                           Raimondas Šukys
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2013/2-1435
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį