Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių9
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė773195

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJĄ PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

I. SKUNDO ESMĖ

 

                      1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo advokato X (toliau – pareiškėjas), atstovaujančio „A“ teisių ir pareigų perėmėjo Y interesams, skundą dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) pareigūnų galimo biurokratizmo.

                      2. Pareiškėjas skunde nurodo, kad 2010-05-07 kreipėsi į Inspekciją pateikdamas „rašytinius įrodymus, keliančius pagrįstų abejonių dėl UAB „R“ gaminamų transporto priemonių ir/ar jų dalių atitikimo patvirtintiems transporto priemonių tipams, taip pat bendriesiems kelių eismo saugumo reikalavimas, ir prašėme Valstybinės kelių transporto inspekcijos (1) įpareigoti gamintoją UAB „R“ ir platintoją UAB „C“ pateikti informaciją dėl transporto priemonių defektų; (2) patikrinti, kaip gamintojas užtikrina, kad gaminamos transporto priemonės, jų sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai atitinka patvirtintus nacionalinius tipus ir ar yra laikomasi transporto priemonių patvirtintų tipų sąlygų ir reikalavimų, ar nėra nukrypstama nuo sutartų kontrolės planų, taip pat (3) bendradarbiaujant su Vokietijos Federaline transporto priemonių inspekcija, ištirti ar gamintojo transporto priemonės atitinka patvirtintus EB tipus ir (4) bendradarbiaujant su Valstybine ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, nustatyti, ar gaminamos transporto priemonės nekelia pavojaus kelių eismo saugumui bei imtis visų įmanomų priemonių, kad kelių eismo dalyvių saugumas būtų užtikrintas“ (šios ir kitų citatų kalba tekste netaisyta).

3. Kaip teigia pareiškėjas, 2010-06-18 iš Inspekcijos gavo atsakymą, kuris, jo nuomone, buvo neišsamus, todėl 2010-07-09 pakartotiniu raštu kreipėsi į Inspekciją, o 2010-07-30 gavo iš Inspekcijos raštą, kuriame nurodoma, kad Inspekcija, siekdama išsamiai išnagrinėti pakartotinį pareiškėjo kreipimąsi, kreipėsi į atitinkamas tarnybas ir gavusi iš jų atsakymus papildomai informuos pareiškėją. Inspekcijos atsakymas buvo gautas 2010-08-12,, bet, jo nuomone, klausimas yra išnagrinėtas „atmestinai, neįvertinus pareiškėjo išdėstytų aplinkybių. Atsakyme nenurodoma, nei kas, nei kaip buvo tiriama ar tikrinama.“  Nepateikiami atsakymai dėl pareiškėjo išdėstytų kokybės trūkumų; taip pat neatsižvelgta į 2010-05-07 kreipimesi pateiktą aplinkybę, kad serijiniai defektai, nustatyti 2005–2008 m. gamintoms transporto priemonėms, buvo pašalinti tik Vokietijos Federacijoje platinamoms transporto priemonėms, o parduodamiems kitose šalyse (įskaitant ir Lietuvos Respubliką) nebuvo pašalinti, taip pat neatsakyta ir į kitus klausimus, tačiau Inspekcija daro išvadą, kad UAB „R“ gaminamos transporto priemonės pavojaus kelių eismo saugumui nekelia.

                      4. Pareiškėjas 2010-08-30 raštu pakartotinai kreipėsi į Inspekciją, prašydamas „bendradarbiaujant su kompetentingomis institucijomis pakartotinai išnagrinėti 2010-05-07 kreipimąsi dėl patikrinimo, ar UAB „R“ gaminamos transporto priemonės (įskaitant pagamintas ir į apyvartą išleistas transporto priemones) ir/ar jų dalys atitinka patvirtintus EB bei nacionalinius tipus ir nekelia pavojaus kelių eismo saugumui, nustatyti, ar transporto priemonių gamintojas UAB „R“ bei platintojas UAB „C“ tinkamai vykdo savo įsipareigojimus. Nustačius transporto priemonių neatitikimus patvirtintiems tipams ar tai, kad jos kelia pavojų vartotojams ir/ar kelių eismo saugumui, siekiant užtikrinti kelių eismo dalyvių saugumą ir vartotojų interesus, imtis visų įmanomų priemonių, kad transporto priemonių gamintojas ir platintojas pagal įstatymus prisiimtų atsakomybę dėl nesaugių produktų.“

                      5. Pirmiau minėtą 2010-08-30 kreipimąsi pareiškėjas išsiuntė į Inspekciją ir Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininkui, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Saugaus eismo skyriaus vedėjui, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovui bei į Seimo kontrolierių įstaigą.

                      6. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo prižiūrėti Inspekcijos atliekamo tyrimo eigą ir užtikrinti, kad ši įstaiga tinkamai atliktų savo pareigas, siekiant išsiaiškinti, kokių priemonių transporto priemonių gamintojas UAB „R“ ėmėsi, kad būtų užtikrintos vartotojų teisės ir jų bei kitų kelių eismo dalyvių saugumas.

 

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

 

                      7. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 5 straipsnyje numatyta, kad Seimo kontrolierius – Lietuvos Respublikos Seimo skiriamas valstybės pareigūnas, ginantis žmogaus teises ir laisves, tiriantis pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo bei siekiantis gerinti viešąjį administravimą.

                      Seimo kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms (Seimo kontrolierių įstatymo 3 straipsnis).

                      Seimo kontrolierius pagal Seimo kontrolierių įstatymo nuostatas nėra įgaliotas užtikrinti viešojo administravimo subjektų tinkamą pareigų atlikimą. Šią pareigą turi viešojo administravimo subjektų vadovai.

8. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Romas Valentukevičius, vadovaudamasis Seimo kontrolierių įstatymo nuostatomis, 2010-09-28 raštu Nr. 4D-2010/1-966/3D-2585 „Dėl informacijos pateikimo“ kreipėsi į Inspekcijos viršininką Vidmantą Žukauską, prašydamas pateikti išsamią ir teisės aktais pagrįstą informaciją į tam tikrus klausimus bei su tuo susijusių dokumentų kopijas.

                      9. Inspekcijos viršininkas V. Žukauskas 2010-11-03 raštu Nr. (16)15B-6946 „Dėl informacijos pateikimo“ pateikė Seimo kontrolieriui prašomą informaciją ir paaiškinimus.

                      10. Iš Inspekcijos Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos ir dokumentų nustatyta, kad:

                      10.1. Inspekcijos viršininko pavedimu 2010-05-07 pareiškėjo kreipimąsi buvo pavesta nagrinėti Technikos skyriaus vedėjui Eirimui Pakalniui, kuris savo vidiniu pavedimu suformavo užduotis Technikos skyriaus darbuotojams Justui Rašomavičiui, Virginijui Čiškauskui bei Olegui Pauliukovui. Rašto atsakymo projektą parengė Virginijus Čiškauskas;

                      10.2. Inspekcija į 2010-05-07 pareiškėjo kreipimąsi atsakė 2010-06-15 raštu Nr. (16) 15B-3649; 2010-05-25 raštu Nr. (16) 15B-3138  ji išsiuntė pareiškėjui tarpinį atsakymą;

                      10.3. Inspekcija, nagrinėdama 2010-05-07 pareiškėjo kreipimąsi, dėl jo pirmojo prašymo (žr. pažymos 2 punktą) 2010-05-21 raštu Nr. (16) 15B-3022 kreipėsi į UAB „R“ su prašymu pateikti atsakymus į klausimus, nurodytus 2010-05-07 pareiškėjo kreipimesi. 2010-06-03 raštu UAB „R“ Inspekciją informavo, kad 2010-04-30 raštu į pareiškėjo kreipimąsi jau atsakė. Dėl pareiškėjo antrojo prašymo (žr. pažymos 2 punktą) jis buvo informuotas, kad nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikatas išduodamas tik turint veikiančią kokybės vadybos sistemą ir tai patvirtinančius sertifikatus. Sertifikuojančios institucijos pavadinimas ir sertifikatų numeriai buvo pateikti 2010-06-15 Inspekcijos raštu Nr. (16) 156-3649. Dėl pareiškėjo trečiojo prašymo (žr. pažymos 2 punktą) Inspekcija jį informavo, kad nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikato galiojimas apsiriboja tik Lietuvos teritorija, todėl dėl transporto priemonių, kurios pateko į Vokietijos Federacijos Respubliką, atsakinga turi būti institucija, atlikusi atitikties įvertinimą ir išdavusi sertifikatą, leidžiantį tokias transporto priemones registruoti Vokietijoje. Dėl pareiškėjo ketvirtojo prašymo (žr. pažymos 2 punktą) Inspekcija pareiškėjui atsakė, kad ji nėra gavusi nė vieno oficialaus nusiskundimo nei iš pavienių asmenų, nei iš pavojingų vartotojų sveikatai produktų informacinės sistemos „Rapex“ dėl UAB „R“ gaminamų transporto priemonių kokybės ir neatitikimo reikalavimams;

                      10.4. Inspekcija Seimo kontrolierių informavo, kad „vadovaujantis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324) 2 straipsnio nuostatomis, šis įstatymas taikomas juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie teikia į rinką vartotojams skirtus produktus. Lietuvos Respublikos įstatymas galioja tik Lietuvos Respublikoje ir tik Lietuvos vartotojams, t. y. fiziniams asmenims, kurie įsigyja gaminius ir naudojasi paslaugomis asmeniniams ir namų ūkio poreikiams (Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 3 str. 11 p.). Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 2 str. 2 p. nuostatomis, minėtas įstatymas taikomas tada, kai konkretaus produkto saugai nėra Lietuvos Respublikos teisės aktų. Pažymime, kad transporto priemonių techniniai reikalavimai nustatyti Europos Bendrijos direktyvose bei reglamentuose“;

                      10.5. pareiškėjas 2010-07-09 dar kartą kreipėsi į Inspekciją, prašydamas „pakartotinai išnagrinėti 2010-05-07 kreipimąsi dėl patikrinimo, ar UAB „R“ gaminamos transporto priemonės ir/ar jų dalys atitinka patvirtintus EB bei nacionalinius tipus ir nekelia pavojaus kelių eismo saugumui, taip pat imtis visų įmanomų priemonių, siekiant užtikrinti kelių eismo dalyvių saugumą bei vartotojų teises“;

                      10.6. Inspekcijos viršininko pavedimu 2010-07-09 pareiškėjo pakartotinį kreipimąsi buvo pavesta nagrinėti Eugenijui Ruškui, Mariui Laurinėnui bei Eirimui Pakalniui. Rašto atsakymo projektą parengė Virginijus Ciškauskas;

                      10.7. Inspekcijos ir Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos (toliau – Ne maisto produktų inspekcija) specialistai 2010-07-22 vertino UAB „R“ kokybės vadybos sistemą, gamybinę-techninę bazę bei šiuo metu gaminamos kelių transporto priemonės tipo GRK (leidimo eksploatuoti numeris LT*171*N1*00182*01) atitiktį patvirtintiems reikalavimams;

                      10.8. Inspekcija 2010-07-30 raštu Nr. (16) 15B-4667 pareiškėją informavo, kad „Inspekcija, siekdama iš esmės išnagrinėti Jūsų pakartotinį kreipimąsi kreipėsi į „TUV Nord Cert“, UAB „R“ bei bazinės transporto priemonės gamintoją dėl papildomos informacijos pateikimo. Gavę jų atsakymus mes informuosime Jus papildomai“;

                      10.9. Inspekcijos prašymu, 2010-08-02 raštu Nr. 36 UAB „R“ pateikė bazinės transporto priemonės gamintojo paaiškinimą, su kuriuo pareiškėjas buvo supažindintas Inspekcijos 2010-08-10 raštu Nr. (16) 15B-4891;

                      10.10. Inspekcija Seimo kontrolieriui teigia, kad UAB „R“ 2010-08-02 raštu Nr. 33a persiuntė Inspekcijai „TUV Estonia Member of TUV Nord Gruop“ atsakymą dėl atliktų priežiūros audito darbų. 2010-08-02 rašte, adresuotame Inspekcijai, UAB „R“ teigia: „UAB „R“ įdiegta ir veikia vadybos sistema pagal standartus ISO 9001:2000, bei ISO 14001:2005 savo veiklos srityje: automobilių M ir N kategorijų surinkimas, remontas ir techninis aptarnavimas, būtinų detalių, mazgų projektavimas ir gamyba. Dėl atliktų priežiūros auditų rašto kopiją pridedame. Pridedamo rašto informacija konfidenciali ir skirta vidiniam naudojimui“;

                      10.11. Inspekcija 2010-08-10 raštu Nr. (16) 15B-4891 pateikė pareiškėjui atsakymą į jo 2010-07-09 pakartotinį kreipimąsi;

                      10.12. Inspekcija Seimo kontrolierių informavo, kad UAB „R“ kokybės vadybos sistema nuolat buvo prižiūrima „TUV Nord Cert“ ir tai patvirtina „TUV Nord Cert“ išduoti sertifikatai bei planinės audito ataskaitos;

10.13. UAB „R“ kokybės vadybos sistemos bei gamybinės-techninės bazės įvertinimas buvo atliktas: 2005-02-15 „TUV Nord Cert“, sertifikato Nr. 78 100 6816 - atitikimas DIN EN ISO 9001:2000; 2005-02-16 „TUV Nord Cert“, sertifikato Nr, 78 104 6816 - atitikimas DIN EN ISO 14001:1996; 2006-02-02 „TUV Nord Cert“, audito ataskaita Nr. 8000331589; 200603-16 „TUV Nord Cert“, sertifikato Nr. 78 104 6816 - atitikimas EN ISO 14001:2004; 2007-02-22 „TUV Nord Cert“, audito ataskaita Nr. 35012689/710; 2007-10-25-26 „TUV Nord Cert“, sertifikato Nr. 78 100 056816 – atitikimas EN ISO 14001:2004; 2008-02-15 „TUV Nord Cert“, sertifikato Nr. 78 104 056816 – atitikimas DIN EN ISO 14001:2005; 2008-02-16 „TUV Nord Cert“, sertifikato Nr. 78 100 056816 – atitikimas DIN EN ISO 9001:2000; 2008-12-12 „TUV Nord Cert“, audito ataskaita Nr. 35038870/871; 2010-01-13 „TUV Nord Cert“, audito ataskaita Nr. 35058508/509; 2010-07-22 Inspekcija kartu su Ne maisto produktų inspekcija;

10.14. UAB „R“ gaminamoms N1 klasės komplektinėms transporto priemonėms (tipas GRK) pirmasis tipo patvirtinimo sertifikatas buvo išduotas 2004-10-13, suteikiant leidimo eksploatuoti numerį LT*427*N1*00103*00. 2005-10-28 buvo suteiktas tipo pratęsimas (leidimo eksploatuoti numeris LT*500*N1*00103*01). Inspekcija suteikė nacionalinį tipo patvirtinimą remdamasi transporto priemonių sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų sertifikatais bei pranešimais;

                      10.15. Inspekcija Seimo kontrolieriui nurodė, kad suteikdama nacionalinį tipo patvirtinimą, remiasi ir pripažįsta kitų Europos Bendrijos šalių narių kompetentingų institucijų išduotus sudėtinių dalių tipo patvirtinimo sertifikatus bei Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos (toliau – JT EEK) sutarties dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo ir pagal šiuos nurodymus išduotų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų, sudaryta 1958-03-20 Ženevoje ir atnaujinta 1995-10-16 (Žin., 2001, Nr. 19-596) išduotus pranešimus. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009-04-28 įsakymo Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“ 41 p. nuostata, Inspekcija, suteikdama nacionalinį tipo patvirtinimą, pripažįsta sistemas, sudėtines dalis ar atskirus techninius mazgus, kuriems pagal 2008-10-07 Komisijos reglamento (EB) Nr. 1060/2008, pakeičiančio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, I, III, IV, VI, VII, XI ir XV priedus (OL 2008 L 292, p. 1). III priede nurodytus norminius aktus suteiktas tipo patvirtinimas;

                      10.16. Inspekcija Seimo kontrolieriui informavo: „UAB „R“ pagamintos ir šiuo metu gaminamos transporto priemonės atitiko ir atitinka nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikato išdavimo metu galiojančius Nacionalinius techninius reikalavimus. UAB „R“ nesikreipė dėl Europos Bendrijos tipo patvirtinimo sertifikatų, galiojančių visoje Europos Bendrijoje, išdavimo. UAB „R“ gaminamos transporto priemonės turi tik nacionalinius tipo patvirtinimo sertifikatus, kurių galiojimas apsiriboja tik Lietuvos teritorija, europinio tipo patvirtinimo sertifikato UAB „R“ gaminamoms transporto priemonėms Inspekcija niekada nebuvo išdavusi. Apie tai X advokatų kontora buvo informuota 2010 m. birželio 15 d. raštu Nr. (16) 156-3649 (žr. 2 pridedamą dokumentą), 2010 m. rugpjūčio 10 d. raštu Nr. (16) 15B-4891 (žr. 8 pridedamą dokumentą) bei 2010 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. (16) 156-6089 (žr. 12 pridedamą dokumentą). Todėl naujos transporto priemonės, įsigytos p. Y, kurios turėjo nacionalinio (t. y. lietuvišką) tipo patvirtinimo sertifikatą, prieš patekdamos į kitas Europos Sąjungos valstybes, privalėjo būti tikrinamos atitinkamų tų valstybių kompetentingų institucijų, nustatant, ar automobilio konstrukcija atitinka tam tikros valstybės nacionalinius reikalavimus. Įvertinant, kad automobiliai buvo platinami Vokietijoje, darytina išvada, kad jie atitiko Vokietijos nacionalinius reikalavimus“;

                      10.17. Seimo kontrolieriui Inspekcija pranešė, kad, tvirtindama tipą, ji neatliko ašių apkrovų paskaičiavimų, o rėmėsi kitų EB šalių narių kompetentingų institucijų išduotais transporto priemonių sudėtinių dalių sertifikatais bei gamyklos laboratorijos kontrolinio svėrimo akto duomenimis. Inspekcijai buvo pateikti Ispanijos turizmo ir industrijos ministerijos išduoti sertifikatai; e9*97/27*2003/19*1004*02;

                      10.18. Dėl priekinių tiltų Inspekcija Seimo kontrolieriui paaiškino, kad UAB „R“ gaminamų transporto priemonių konstrukcija yra automobilių „GAZ“ konstruktorių techninis sprendimas, priimtas remiantis skaičiavimais.

                      10.19. UAB „R“ į gaminamas transporto priemones montuoja dyzelinius variklius „Andoria“ tipas ADCR;

                      10.20. UAB „R“ gamina naujas transporto priemones, kurių tipas yra patvirtintas su „Andoria“ varikliais, atsižvelgiant į pateiktus sudėtinių dalių sertifikatus. Tai, kaip teigia Inspekcija, nelaikoma transporto priemonės konstrukcijos keitimu;

                      10.21. Inspekcija nurodė, kad, suteikdama nacionalinius tipo patvirtinimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009-04-28 įsakymo Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“ 41 punkto nuostata, kad, suteikdama nacionalinį tipo patvirtinimą, Inspekcija, pripažįsta sistemas, sudėtines dalis ar atskirus techninius mazgus, kuriems pagal JT EEK taisykles ar EB direktyvas suteikti pranešimai bei sertifikatai. UAB „R“ gamintos transporto priemonės, jų sudėtinės dalys bei mazgai turėjo visus reikalingus sertifikatus, kas leidžia teigti, kad gamintos transporto priemonės atitiko keliamus techninius reikalavimus.

 

11. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme teigiama:

2 straipsnio 14 bei 15 dalyse:

Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.

Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.

14 straipsnio 1 dalis

Asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles.

                      19 straipsnio 1 dalis

Administracinė procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.

                      31 straipsnis

Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu paštu (kai skundas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo priežastys.

                      33 straipsnis

Pareigūnas, valstybės tarnautojas ar darbuotojas, atlikęs administracinę procedūrą, surašo teikimą priimti administracinės procedūros sprendimą ir perduoda jį viešojo administravimo subjekto vadovui. Teikime priimti administracinės procedūros sprendimą turi būti nurodytos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtas administracinės procedūros sprendimo projektas, siūlomo administracinės procedūros sprendimo projektas ir teikimo parengimo data.

34 straipsnio 1 dalis

Administracinė procedūra baigiama administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodoma sprendimo apskundimo tvarka.

12. Inspekcijos viršininko 2009-06-04 įsakymu Nr. 2B-217 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse nurodoma:

                      6 punktas

Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į Inspekciją prašant administracinės paslaugos – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą; nustatytąja tvarka pateikti Inspekcijos turimą informaciją; priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreiškiama Inspekcijos valia; atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.

                      13. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009-04-28 įsakymu Nr. 3-169 patvirtintų Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklėse nurodoma:

                      7 punktas

Įgaliotoji institucija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija), atsakanti už transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimą šalyje, išduodanti, pratęsianti, atnaujinanti, atšaukianti ar panaikinanti tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimą, suteikianti įgaliojimus techninėms tarnyboms (laboratorijoms), palaikanti ryšius su kitų valstybių analogiškomis institucijomis, atsakanti už gamintojo patvirtintos produkcijos atitikties patikrinimą bei vykdanti kitas šiose Taisyklėse minimas funkcijas. Į šią sąvoką taip pat įeina ir Ženevos sutarties kompetentinga institucija.

Nacionalinis tipo patvirtinimas – šiose Taisyklėse nustatyta tipo patvirtinimo procedūra, kai toks patvirtinimas galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

EB tipo patvirtinimas – procedūra, pagal kurią Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) patvirtina, kad transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipas atitinka tam tikras Reglamento III arba VI prieduose išvardytų norminių aktų administracines nuostatas ir techninius reikalavimus.

84 punktas

Inspekcija, suteikusi transporto priemonės tipo patvirtinimą, turi teisę tikrinti, ar tinkamai laikomasi Inspekcijos nurodytų sąlygų, ar gaminamos transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai toliau atitinka patvirtintą tipą. Patikrinimas, siekiant užtikrinti, kad gaminiai atitiktų patvirtintą tipą, atliekamas Inspekcijos nustatyta tvarka ir pagal konkrečius reikalavimus, nustatytus norminiuose teisės aktuose. Inspekcija gali atlikti pavyzdžių, paimtų gamintojo patalpose, įskaitant gamybines patalpas, tikrinimus ar bandymus, nurodytus Reglamento III ar VI prieduose pateiktuose norminiuose teisės aktuose.

 

                      14. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, akcentuotina, kad Inspekcija, nagrinėdama pareiškėjo 2010-07-09 kreipimąsi, turėjo vadovautis Viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nuostatomis, kadangi minėtas pareiškėjo kreipimasis pagal Viešojo administravimo įstatymo nuostatas turėjo būti laikomas skundu (skundžiamas viešojo administravimo subjektas (Inspekcija), netinkamai išnagrinėjęs pareiškėjo 2010-05-07 kreipimąsi).

                      15. Pažymėtina, kad Inspekcijos pareigūnas, kuriam buvo pavesta nagrinėti pareiškėjo 2010-07-09 kreipimąsi-skundą, atlikęs administracinę procedūrą, turėjo surašyti teikimą priimti administracinės procedūros sprendimą ir perduoti jį viešojo administravimo subjekto vadovui. Teikime priimti administracinės procedūros sprendimą turėjo būti nurodytos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtas administracinės procedūros sprendimo projektas, siūlomo administracinės procedūros sprendimo projektas ir teikimo parengimo data.

Administracinė procedūra turėjo būti baigta administracinės procedūros sprendimo priėmimu. Pareiškėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu turėjo būti pranešta apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodyta sprendimo apskundimo tvarka.

                      16. Inspekcija pareiškėjui į jo 2010-07-09 kreipimąsi-skundą atsakė 2010-08-10 laisvos formos raštu Nr. (16) 15B-4891 ir dėl to neįvykdė Viešojo administravimo įstatymo nuostatų reikalavimų. Pareigūnų darbas, kai nevykdomi ar blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai, laikomas biurokratizmu (Seimo kontrolierių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis).

                      Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo 2010-08-30 kreipimasis taip pat turėjo būti laikomas skundu ir nagrinėjamas Viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka, tačiau į pareiškėjo 2010-08-30 kreipimąsi-skundą buvo atsakyta Inspekcijos 2010-09-30 laisvos formos raštu Nr. (16) 15B-6089.

 

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius nusprendžia:

Advokato X, atstovaujančio „A“ teisių ir pareigų perėmėjo Y interesams, skundą dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų galimo biurokratizmo, nagrinėjant jo pateiktus kreipimusis, pripažinti pagrįstu.

 

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Seimo kontrolierius rekomenduoja:

 

                      Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininkui Vidmantui Žukauskui

 

atkreipti dėmesį į tai, jog Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, nagrinėdama advokato X, atstovaujančio „A“ teisių ir pareigų perėmėjo Y interesams, pateiktus 2010-07-09 bei 2010-08-30 kreipimusis, nesivadovavo Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, atsakymus pateikė laisvos formos raštais (žr. pažymos 14–16 punktus), ir imtis priemonių, kad pareiškėjo 2010-07-09 bei 2010-08-30 kreipimaisi būtų išnagrinėti laikantis Viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatytos tvarkos.

 

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolierių informuoti iki 2011-03-01.

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                         Romas Valentukevičius

 

Vilija Burzdikienė, 2665121

 
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2010/1-966
Seimo kontrolierius Romas Valentukevičius
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį