Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių7
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė773193

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

 

                      LR Seimo kontrolierių įstaigoje 2010-07-13 gautas iš LR Seimo kanceliarijos  priimamojo perduotas X skundas dėl pareigūnų veiksmų.

                      Pareiškėjas nurodo, kad užsiima individualia veikla ir moko pradedančiuosius vairuoti. 2010-02-06 Kauno m. Raudondvario plente papildomai mokant vairuoti mokinį jis buvo sustabdytas Valstybinės kelių transporto inspekcijos Kauno regiono departamento Kauno kontrolės skyriaus pareigūnų, jam surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas dėl mokant vairuoti neįformintų dokumentų bei nesudarytos sutarties teikti vairavimo mokymo paslaugas. X reiškia nepasitenkinimą teisės aktų netobulumu bei jų trūkumais, neteisėtais, jo nuomone, pareigūnų veiksmais.

 

II-III. TYRIMAS IR TYRIMO IŠVADOS

 

                      Seimo kontrolierius kreipėsi į Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininką Vidmantą Žukauską, prašydamas patikrinti skunde nurodytas aplinkybes, jas įvertinti, pateikiant visą turimą informaciją (dokumentus) dėl nurodytų nusiskundimų; taip pat prašyta išsakyti savo nuomonę, ar yra galimybė teigiamai spręsti pareiškėjui rūpimus klausimus iš esmės bei nurodyti, ar buvo paaiškinta pareiškėjui jo teisė skųsti pareigūnų veiksmus bei sprendimus.

                      Iš tyrimui pateiktų dokumentų matyti, kad 2010-02-06  9.25 val. Kaune Inspekcijos pareigūnai patikrino automobilį „Opel Astra“ , valst. Nr. ..., priklausantį X. Patikrinimo metu nustatyta, kad pareiškėjas vykdė individualų praktinio vairavimo mokymą su mokiniu Y be praktinio vairavimo mokymo lapo ir be teminio praktinio vairavimo pamokų plano. Šiais veiksmais X pažeidė Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Inspekcijos viršininko 2008-08-06 įsakymu Nr. 2B-302 (Žin., 2008, Nr. 91-3641) 5, 32, 33, 36 punktų reikalavimus. Dėl patikrinimo metu nustatytų pažeidimų 2010-02-06 buvo surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas, kuriame nurodytų Aprašo punktų reikalavimų nesilaikymas buvo įvertintas kaip LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 172 str. 1 d. pažeidimas. Prie protokolo buvo pridėtas X paaiškinimas ir pastarajam įteiktas šaukimas į administracinės bylos nagrinėjimą. Administracinio teisės pažeidimo byla buvo išnagrinėta pareiškėjui neatvykus į bylos nagrinėjimą, nors šaukimas jam buvo įteiktas ir 2010-02-24 Inspekcijos Kauno regiono departamento pareigūno nutarimu X pripažintas pažeidęs ATPK nuostatas už ką ir buvo paskirta bauda. Įvertinęs visas bylos aplinkybes ir visą surinktą medžiagą, Inspekcijos pareigūnas, priimdamas nutarimą, perkvalifikavo X veiką iš ATPK 172 str. 1 d. į ATPK 1373 str. 1 d., tačiau per klaidą skirdamas baudą nurodė ATPK 172 str. 1 d., o ne ATPK 1373 str. 1 d. Šį nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje X apskundė Kauno apygardos administraciniam teismui, kuris 2010-05-24 nutartimi Inspekcijos nutarimą panaikino ir grąžino bylą institucijai, įgaliotai surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, t. y. Inspekcijai.

                      Nustatyta, kad vykdant Kauno apygardos administracinio teismo 2010-05-24 nutartį, X 2010-06-19 ir 2010-07-01 raštu buvo kviestas į Inspekcijos Kauno regiono departamentą dėl administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo, tačiau neatvyko.

                      Taip pat tyrimo metu nustatyta, kad Inspekcija, vadovaudamasi LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883), Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašu, patvirtintu LR Susisiekimo ministro 2008-08-01 įsakymu Nr. 3-293 (Žin., 2008, Nr. 91-3640), Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu Inspekcijos viršininko 2008-08-06 įsakymu Nr. 2B-302 (Žin., 2008, Nr. 91-3641) ir kitais teisės aktais, atlieka pirminio ir papildomo vairuotojų mokymo kontrolę ir, nustačiusi pažeidimus, taiko atitinkamas poveikio priemones. Viena iš poveikio priemonių rūšių yra administracinė atsakomybė, numatyta ATPK. Pažymėtina, kad ATPK 3231 str. numato Inspekcijos pareigūnų įgaliojimus ATPK taikymo srityje. Aptariamu atveju iš pradžių X buvo traukiamas atsakomybėn pagal ATPK 172 str. 1 d., vėliau veiką perkvalifikuojant į ATPK 1373 str. 1 d. ATPK 3231 str. 1 d. tiek pagal ATPK 172 str. 1 d., tiek pagal ATPK 1373 str. 1 d., suteikia Inspekcijos pareigūnams įgaliojimus nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas, todėl darytina išvada, kad Inspekcijos pareigūnai neviršijo jiems suteiktų įgaliojimų ir veikė vadovaudamiesi teisės aktais. Taip pat pažymėtina, kad ATPK 284 str. 2d. suteikia teisę pareigūnui, nagrinėjančiam administracinio teisės pažeidimo bylą pakeisti nuorodą į ATPK straipsnį, t. y. parkvalifikuoti administracinį teisės pažeidimą, kas nagrinėjamoje situacijoje ir buvo padaryta. Kokį konkrečiai straipsnį pritaikyti, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia pats pareigūnas, įvertinęs bylos medžiagą. Darytina išvada, kad nutarimą priėmęs pareigūnas neperžengė savo kompetencijos ribų.

                      Nustatyta, kad Inspekcija, susipažinusi su Kauno apygardos administracinio teismo 2010-05-24 nutartimi, jos neskundė, kadangi pareigūnas, surašydamas 2010-02-24 nutarimą X, padarė techninę klaidą ir perkvalifikavęs veiką vėliau nurodė ne tą ATPK straipsnį, buvo imtasi visų priemonių pašalinti bet kokias abejones dėl X veiksmų kvalifikavimo. Teismas, grąžindamas bylą Inspekcijai, iš esmės vadovavosi protokolo neaiškumu, tačiau nesprendė klausimo, ar pareiškėjas padarė Inspekcijos priimtame nutarime nurodytus pažeidimus, ar ne. Teismas nutartyje konstatavo, kad „Teismo posėdžio metu neginčijamai nustatyta, kad 2010-02-06 transporto priemone „Opel Astra“, valst. Nr. ..., pareiškėjas papildomai mokė vairavimo įgūdžių Y, baigusį vairavimo mokyklą UAB „Auto ABC“, turintį tai patvirtinantį liudijimą ir kitus dokumentus (bl. 10-12). Tokias paslaugas pareiškėjas teikė nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos ir kitų dokumentų pagrindu (bl. 32-36)“. Pažymėtina, kad teismas patvirtino, jog Inspekcijos pareigūnai tiksliai užfiksavo patį įvykį, o teisinį vertinimą paliko nagrinėti vėliau.

                      Seimo kontrolieriaus nuomone, Inspekcijos pareigūnai vertinant X vykdytą veiklą, vadovavosi galiojančių teisės aktų nuostatomis: LR Konstitucija, numatydama piliečiui teisę laisvai pasirinkti verslą, suteikianti teisę į darbą, kartu numato ir pareigą laikytis reikalavimų, keliamų siekiant užsiimti konkrečiu verslu ar dirbant konkretų darbą. Konstitucijos suteiktos teisės ir laisvės nėra absoliučios, todėl asmuo, jas įgyvendindamas, turi laikytis teisės aktų reikalavimų. Administracinio teisės pažeidimo protokole buvo konkrečiai nurodyti reikalavimai, kurių nevykdė X (Aprašo 5, 32, 33, 36 punktai).

                      Aprašo 5 punkte nurodyta, kad vairuotojų pirminį mokymą (teorijos ir praktinio vairavimo) vykdo tik vairavimo mokyklos. Ši nuostata susijusi ir su kitais teisės aktais, t. y. LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 21 str. 1 d., nustatančia, kad mokyti vairuoti motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną automobilių keliuose turi teisę asmuo, atitinkantis vairavimo instruktoriui keliamus reikalavimus. Reikalavimai vairavimo instruktoriui nustatyti Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo (toliau – Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašas), patvirtinto LR Susisiekimo ministro 2008-08-01 įsakymu Nr. 3-293, nuostatose.

                      Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašas priimtas įgyvendinant LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 str. 1 dalies 14 punktą, kuriuo užtikrinant eismo saugumą, Susisiekimo ministerijai ir jos įgaliotai institucijai pavesta nustatyti reikalavimus vairavimo instruktoriams.

                      Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo 2 punkte nustatyta, kad šis norminis aktas taikomas visoms Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms įmonėms ir įstaigoms, kurios vykdo ar siekia vykdyti motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, bei jų darbuotojams. Iš 2 punkto formuluotės aišku, kad teisė mokyti vairuoti suteikiama tik įmonėms ar įstaigoms, tačiau ne fiziniams asmenims.         

                      Nustatyta, kad tokios pačios pozicijos dėl teisės mokyti asmenis suteikimo tik vairavimo mokykloms laikosi ir Lietuvos administracinis teismas savo 2010-05-14 sprendime iš esmės analogiškų aplinkybių byloje Nr. N62-581/2010 (byla viešai skelbiama šio teismo interneto svetainėje).

                      Nurodytoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byloje aptartas ir kitas X skunde nurodytas motyvas, jog jis papildomą mokymą vykdė su baigusiu vairavimo mokyklą asmeniu. Tiek Inspekcija, tiek ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tokį baigusio vairavimo mokyklą, tačiau neįgijusio teisės vairuoti asmens mokymą, vertina tik kaip pirminį mokymą, o kaip jau minėta Aprašo 5 punktas įtvirtina nuostatą, kad vairuotojų pirminį mokymą (teorijos ir praktinio vairavimo) vykdo tik vairavimo mokyklos.

                      Inspekcijos viršininkas V. Žukauskas Seimo kontrolierių informavo, kad pareiškėjui rūpimi klausimai bus sprendžiami vadovaujantis teisės aktais, nustatančiais atsakomybę už administracinės teisės pažeidimus. Pareiškėjo teisė skųsti Inspekcijos pareigūnų veiksmus X paaiškinta 2010-02-24 Inspekcijos nutarime administracinio teisės pažeidimo byloje ir pareiškėjas, kaip liudija bylos tyrimui pateikti dokumentai,  šia teise pasinaudojo.

                      X 2010-07-09 pateikė Inspekcijai informacinį pranešimą siekdamas, kad būtų įvertintas Inspekcijos pareigūnų veiksmų teisėtumas dėl jo patikrinimo 2010-02-06 ir tolesnių veiksmų administracinio teisės pažeidimo nagrinėjimo procedūros metu. Tikslu įvertinti pareiškėjo pateiktą informaciją ir atlikti administracinę procedūrą, Inspekcijos viršininko 2010-07-13 įsakymu Nr. 2B-331, vadovaujantis LR Viešojo administravimo įstatymu, buvo sudaryta komisija, kuri ištyrusi X 2010-07-09 informaciniame pranešime nurodytą informaciją, konstatavo, kad Inspekcijos pareigūnai veikė savo kompetencijos ribose, vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais ir pažeidimų nepadarė bei X teisių ar teisėtų interesų nepažeidė. Taip pat buvo pavesta regionų departamentų direktoriams imtis priemonių, užtikrinančių tinkamą administracinių teisės pažeidimų procesinių dokumentų įforminimą be korektūros klaidų. Administracinė procedūra buvo baigta 2010-07-27 Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. 3B-127, kurio 3 punkte nurodyta, jog šis sprendimas gali būti skundžiamas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui LR Administracinių ginčų komisijų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-310) ar LR Administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

                      Bylos tyrimo metu skunde minimų pareigūnų veiksmuose biurokratizmo faktai nenustatyti, savo kompetencijos ribose bei vadovaudamiesi galiojančių teisės aktų reikalavimais pastarieji vykdė tiesiogines savo funkcijas. Taip pat pažymėtina, kad Seimo kontrolierius neturi įgaliojimų kvestionuoti galiojančių teisės aktų, tai yra išimtinai Lietuvos Parlamento prerogatyva, taip pat Seimo kontrolierius netiria bei nevertina teismų priimtų sprendimų teisėtumo bei pagrįstumo, netiria skundų dėl pareigūnų korupcijos – tai yra Specialiųjų tyrimų tarnybos kompetencija. LR Seimo kontrolierių veiklos tikslas – ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Ši nuostata įtvirtinta LR Seimo kontrolierių įstatymo 3 straipsnyje.

 

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

                     Vadovaujantis LR Seimo kontrolierių įstatymo 22 str. 1 d. 2 p., n u s p r e n d ž i u:

X skundą dėl pareigūnų veiksmų pripažinti nepagrįstu.

 

 

Seimo kontrolierius                                                             Romas Valentukevičius

 

Vaiva Verbylaitė, 2665115
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2010/1-811
Seimo kontrolierius Romas Valentukevičius
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį