Šiandien prisijungusiųŠiandien prisijungusių7
Vakar prisijungusiųVakar prisijungusių96
Iš viso apsilankėIš viso apsilankė773193

Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJĄ PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

I. SKUNDO ESMĖ

 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius (toliau vadinamas ir Seimo kontrolieriumi) gavo UAB „A“ (toliau vadinamas ir pareiškėju), atstovaujamo direktoriaus X, skundą „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos pareigūnų biurokratizmo ir piktnaudžiavimo“.

Pareiškėjas skunde Seimo kontrolierių informuoja „apie Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VKTI) pareigūnų savo tiesioginių uždavinių ir funkcijų nevykdymą, sprendimų vilkinimą ir piktnaudžiavimą bei biurokratizmą suteikiant administracines paslaugas, administracinių sprendimų, nesilaikant įstatymų, kitų norminių teisės aktų reikalavimų, priėmimąâ€œ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

 

II. TYRIMAS IR IŠVADOS

 

         Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinamas ir LRSKĮ) 19 bei 20 straipsniais, 2011-09-26 raštu Nr. 4D-2011/1-1127/3D-2423 kreipėsi į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją (toliau vadinama ir Ministerija), prašydamas pateikti išsamią ir teisės aktais pagrįstą informaciją apie pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes.

         Ministerija 2011-11-02 pateikė Seimo kontrolieriui raštą Nr. 2-5551(51), kuriame nurodė informaciją, paaiškinimus bei prie kurio pridėjo dokumentus, iš ko nustatyta, kad:

1.    Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama ir Inspekcija) iš UAB Kauno techninės apžiūros centro (toliau vadinamas ir Centru) 2010-11-10 gavo raštą Nr. 63 „Dėl techninės ekspertizės atlikimo“. Juo buvo pranešta, kad Centras atsisakė atlikti transporto priemonės atitikties įvertinimą, nes transporto priemonės benzininis variklis pakeistas į dyzelinį, o transporto priemonės savininko pateikta techninės ekspertizės pažyma apie variklio pakeitimą, išduota pareiškėjo, sukėlė įtarimą dėl techninės ekspertizės išvados. Inspekcijos Technikos skyrius, įvertinęs pateiktas dokumentų kopijas ir atliktą transporto priemonės ekspertizę, 2010-11-15 raštu Nr. (16) 11B-1623 kreipėsi į Inspekcijos vadovybę siekdamas išsiaiškinti, ar ekspertizės, kurias atlieka pareiškėjas, yra vykdomos laikantis nustatytų reikalavimų, todėl priėmė sprendimą atlikti neplaninį pareiškėjo patikrinimą;

2.    Inspekcijos Vilniaus regiono departamentas pareiškėjui 2010-11-23 išsiuntė pranešimą Nr. (30 )15B-7499 „Dėl neplaninio įmonės patikrinimo“, informuodamas, kad 2010-11-26 bus atliekamas neplaninis įmonės patikrinimas. Inspekcijos pareigūnai, vadovaudamiesi Inspekcijos Vilniaus regiono departamento direktoriaus pavaduotojo 2010 m. lapkričio 26 d. pavedimu Nr. 9K-264 „Patikrinti ūkio subjektąâ€œ, 2010-11-26 atliko pareiškėjo patikrinimą, paėmė atliktų techninių ekspertizių dokumentus ir surašė dokumentų paėmimo pažymą Nr. KVI-E-10-007. Pareiškėjo patikrinimo metu buvo nustatyti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 (Žin., 2008, Nr. 149-6069) (toliau – Techninės ekspertizės reikalavimai), 32.7 punkto, I priedo 20 punkto ir II priedo 12.10.2 punkto pažeidimai. Taip pat buvo nustatyti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 (Žin., 2008, Nr. 141-5606), 26 punkto pažeidimai. Visi jie buvo užfiksuoti 2010-12-17 ekspertizių įmonės patikrinimo akte Nr. KVI-E-10-007;

3.    pareiškėjas Inspekcijai 2011-02-24 pateikė prašymą leisti susipažinti su visais jo patikrinimo dokumentais ir pateikti jų nuorašus. Inspekcija supažindino pareiškėją su minėtais dokumentais, kadangi:

3.1. pareiškėjui 2010-11-23 buvo išsiųstas pranešimas Nr. (30) 15B-7499 „Dėl neplaninio įmonės patikrinimo“;

3.2. 2010-11-26, pareiškėjo patikrinimo metu, buvo įteiktas Inspekcijos Vilniaus regiono departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimas Nr. 9K-264 „Patikrinti ūkio subjektąâ€œ;

3.3. UAB „A“ vadovas 2010-12-17 pasirašytinai buvo supažindintas su pareiškėjo patikrinimo rezultatais, t. y. X (UAB „A“ direktorius) pasirašė ekspertizių įmonės patikrinimo aktą Nr. KVI-E-10-007 ir jam buvo įteiktas vienas šio patikrinimo akto egzempliorius;

3.4. 2010-11-26 pareiškėjui buvo grąžinti atlikto patikrinimo metu paimti techninių ekspertizių dokumentai;

4.     Pažeidimų prevencijos komisija, dalyvaujant UAB „A“ direktoriui ir ekspertui X, 2011-01-25 svarstė pareiškėjo 2010-11-26 patikrinimo metu nustatytus Techninės ekspertizės reikalavimų pažeidimus, užfiksuotus 2010-12-17 ekspertizių įmonės patikrinimo akte Nr. KVI-E-10-007. Bendrovės vadovas dėl nustatytų pažeidimų pateikė savo paaiškinimus. Inspekcijos Vilniaus regiono departamentas apie 2011-01-25 Pažeidimų prevencijos komisijos sprendimą ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko Vidmanto Žukausko 2011 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. 2B-66 „Dėl poveikio priemonių verslo subjektams“ pareiškėją informavo 2011-02-14 raštu Nr. (30)156-874 „Dėl poveikio priemonių“;

5.    elektroniniu paštu gavus V. Žukausko prašymą pateikti su pareiškėjo patikrinimu susijusius dokumentus, 2011-10-04 raštu Nr. (10)15B-6408 pareiškėjui dar kartą pateikė patikrinimo dokumentų kopijas ir išrašus, tarp jų ir 2011-01-25 Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio protokolo Nr. 5KE-1 išrašą;

6.    Inspekcijos interneto svetainėje, skiltyje „Naujienos“, buvo paskelbta apibendrinta informacija apie Pažeidimų prevencijos komisijos 2011-01-25 posėdyje svarstytus klausimus ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 2B-66 „Dėl poveikio priemonių verslo subjektams“ taikytas poveikio priemones. Minėtame skelbime nurodyta; „už Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515, nuostatų pažeidimus viena įmonė įspėta“, tačiau nenurodytas įspėtos įmonės pavadinimas. Vyriausioji administracinių ginčų komisija 2011-03-31 sprendime Nr. 3R-82 (AG-63/05-2011) pažymėjo, kad pareiškėjo reikalavimas panaikinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2011 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 2B-66 „Dėl poveikio priemonių verslo subjektams“ (toliau – Įsakymas) 3 punkte įvardintą įspėjimą, negali būti ginčo dalyku šioje byloje, todėl byla šioje dalyje yra nutrauktina, todėl Inspekcija interneto svetainėje nebuvo ir nėra patalpinusi klaidinančios informacijos apie pareiškėjui taikytas poveikio priemones (taip sprendime);

7.    2011-06-09 iš pareiškėjo buvo gautas pranešimas apie įgaliojimą gauti EB tipo patvirtinimo registravimo elektronines paslaugas. 2011-06-22 Inspekcija gavo pareiškėjo elektroniniu parašu pasirašytą raštą „Dėl delsimo suteikti elektronines paslaugas“. Inspekcija 2011-06-23 išsiuntė pareiškėjui elektroniniu parašu pasirašytą atsakymą, kad nuo 2011-06-21 galima prisijungti prie informacinės sistemos. Įgaliotas asmuo į informacinę sistemą anksčiau nebuvo įtrauktas dėl informacinės sistemos „Keltra“ paleidžiamųjų darbų;

8.    iki pat šio laiko įgaliotas asmuo nė karto nesinaudojo informacine sistema, nors tokia galimybė suteikta nuo 2011 m. birželio 21 d.;

9.    Inspekcijoje 2011-08-11 buvo gautas pareiškėjo raštas „Dėl termino išaiškinimo“, adresuotas viršininkui. Atsakymas, pasirašytas elektroniniu parašu, pareiškėjui buvo išsiųstas 2011-08-24;

10.              Inspekcija 2011-08-22 gavo pareiškėjo prašymą planinio patikrinimo metu suteikti jam metodinę pagalbą ir konsultacijas. Pareiškėjui atsisakyta suteikti metodinę pagalbą, priežastys nurodytos Inspekcijos 2011-09-02 rašte Nr. (10) 15B-5643 „Dėl metodinės pagalbos“;

11.              2011 metų planuojamų patikrinti kelių transporto priemonių techninės ekspertizės įmonių sąrašas Nr. 27B-28 2010-12-30 buvo patvirtintas Inspekcijos viršininko. Verslo subjektai į verslo subjektų, kuriuos planuojama patikrinti 2011 m. metais, sąrašus buvo įtraukti vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2010–2012 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 3-203 „Dėl Susisiekimo ministerijos ir įstaigų prie Susisiekimo ministerijos 2010–2012 metų strateginių veiklos planų patvirtinimo“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 2B-27 „Dėl Verslo subjektų veiklos priežiūros atrankos taisyklių patvirtinimo“. Techninių ekspertizių atlikimo kokybė yra betarpiškai susijusi su eismo saugumu. Inspekcijai yra pavesta vykdyti ekspertizių įmonių valstybinę priežiūrą. Įvertinus tai, kad 2010 m. gruodžio 17 d. atlikto pareiškėjo neplaninio patikrinimo metu buvo nustatyta techninių ekspertizių atlikimo tvarkos pažeidimų, buvo nuspręsta pareiškėją įrašyti į 2011 metais planuojamų patikrinti kelių transporto priemonių techninės ekspertizės įmonių sąrašą.

 

         Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama ir VAĮ) 2 str. 14 dalį – prašymu yra laikomas su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus. Pareiškėjas 2011-02-24 Inspekcijai pateikė prašymą leisti susipažinti su visais UAB „A“ patikrinimo dokumentais ir pateikti jų nuorašus. Informacijos gavimo iš valstybės institucijų sąlygas ir tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (toliau – TGIĮ). Šio įstatymo 1 str. 1 dalyje nurodyta, kad įstatymas užtikrina asmens teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų. Pareiškėjas, norėdamas gauti iš įstaigos informaciją, pateikia prašymą, kuriame nurodo, kokią informaciją ar dokumentą pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą ir duomenis ryšiui palaikyti.

         Pagal to paties straipsnio 5 dalį, įstaiga, nustačiusi, kad prašyme nepakanka informacijos arba pateikta informacija yra netiksli, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą.

         Pareiškėjas, UAB „A“, kreipdamasis į Inspekciją, suformulavo prašomos pateikti informacijos esmę, nurodė įstatymo reikalaujamus duomenis apie save. Inspekcija į pareiškėją prašymo patikslinimo klausimu nesikreipė.

         TGIĮ 3 str. 1 dalyje įtvirtinta įstaigų pareiga teikti pareiškėjams informaciją. Visa informacija apie įstaigos veiklą, vykdant teisės aktais pavestas funkcijas, turi būti visiems prieinama ir teikiama neatlygintinai (TGIĮ 6 str. 3 d.). Atsisakyti suteikti informaciją galima tik šio įstatymo nustatyta tvarka. Atvejai, kada įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją, nustatyti pirmiau minėto įstatymo 16 str. Inspekcija nedavė pareiškėjui atsakymo į pirmiau nurodytą jai pateiktą prašymą, tačiau ji teigia, kad atsakymas buvo pateiktas, kadangi, anot jos, informacijos teikimu laikytini visi veiksmai, kurie buvo atliekami tarp pareiškėjo ir Inspekcijos per visą laikotarpį, iš kurio pareiškėjas siekia gauti informaciją, t. y. 2010-11-23 pareiškėjui buvo išsiųstas pranešimas Nr. (30)15B-7499 „Dėl neplaninio įmonės patikrinimo“, 2010-11-26 pareiškėjo patikrinimo metu buvo įteiktas Inspekcijos Vilniaus regiono departamento direktoriaus pavaduotojo pavedimas Nr. 9K-264 „Patikrinti ūkio subjektąâ€œ, 2010-12-17 pareiškėjas buvo supažindintas pasirašytinai su pareiškėjo patikrinimo rezultatais, t. y. X (UAB „A“ direktorius) pasirašė ekspertizių įmonės patikrinimo aktą Nr. KVI-E-10-007 ir jam buvo įteiktas vienas šio patikrinimo akto egzempliorius, 2010-11-26 pareiškėjui buvo grąžinti atlikto patikrinimo metu paimti techninių ekspertizių dokumentai.

         Pagal tai, kas pirmiau nurodyta, konstatuotina, jog Inspekcija nepateikė pareiškėjui prašomos informacijos, Inspekcijai gavus jo 2011-02-24 prašymą, netgi nenurodė informacijos nepateikimo priežasčių.

         Vyriausioji administracinių ginčų komisija savo 2011-03-31 sprendime Nr. 3R-82 (AG-63/05-2011) įrašė: „teisės aktuose Inspekcijai nenumatyta teisė taikyti prevencinio poveikio priemonę – įspėjimą ekspertui, juolab – nėra nustatytos tokios priemonės teisinės pasekmės. Todėl toks įspėjimas laikytinas apskritai nesukeliančių teisnių pasekmių pareiškėjui.“ Vadinasi, Inspekcija turėjo imtis priemonių, kad būtų pakeista informacija, patalpinta Inspekcijos tinklalapyje, apie pareiškėjui įsakymu Nr. 2B-66 galimai taikytas poveikio priemones. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal dabar Inspekcijos tinklalapyje esančią informaciją galima susidaryti nuomonę, kad pareiškėjui (iš lengvai identifikuojamo konteksto ir viešosios informacijos galima nustatyti, jog aprašytoji bendrovė yra pareiškėjas) pritaikytos tam tikros poveikio priemonės, nors, kaip jau nurodyta pirmiau, to negali būti.

         Pagal VAĮ – skundu yra laikomas asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. Skundai pagal pirmiau minėto įstatymo normas yra nagrinėjami VAĮ III skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka, administracinę procedūrą užbaigiant sprendimu. Kiekvienas viešojo administravimo subjektas privalo priimti skundus ir juos nagrinėti pagal įgaliojimus, administracinę procedūrą baigdamas administracinės procedūros sprendimo priėmimu (2 str. 15 d., 19 str. 1 d., 34 str. 1 d.). Pareiškėjas skundu Inspekcijos prašė atlikti jo skunde išdėstytų aplinkybių tyrimą bei dėl to priimti sprendimą („Prašome Jūsų išsiaiškinti sprendimo (-ų) vilkinimo priežastis ir kartu neleisti trikdyti įmonės veiklos.“). Inspekcija, pateikdama pareiškėjui atsakymą į šį jo prašymą (skundą) informavo: „Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) buvo išnagrinėtas Jūsų 2011 m. birželio 21 d. skundas „Dėl delsimo suteikti elektronines paslaugas“. Kaip matyti iš šio sakinio, pati Inspekcija pripažino, jog pareiškėjas pateikė skundą, tačiau jį nagrinėjant nebuvo vadovaujamasi VAĮ normomis, reglamentuojančiomis skundo nagrinėjimo tvarką (nepradėta administracinė procedūra), taipogi, visa procedūra buvo panaši į prašymo nagrinėjimo procedūrą, nors pareiškėjas pateikė skundą.

         Inspekcija tinkamai pateikė atsakymus į pareiškėjo prašymus „Dėl didžiausios techniškai leistinos transporto masės termino išaiškinimo“ ir „Dėl termino išaiškinimo“, kuriuose pagal savo įgaliojimus atsakė į keltus klausimus.

          Inspekcijos pateiktas 2011-09-02 atsakymas Nr. (10) 15B-5643 į pareiškėjo 2011-08-22 prašymą buvo nekonkretus, kadangi jame nurodyti tik atitinkamų dokumentų pavadinimai („sudarant 2011 m. tikrintinų ūkio subjektų sąrašą buvo atsižvelgta į Pažeidimų prevencijos komisijos nutarimą ir UAB „A“ į trauktas į planinį ūkio subjektų patikrinimų sąrašąâ€œ), kuriais remiantis, Inspekcijos teigimu, pareiškėjui jo patikrinimo metu nebus teikiama metodinė pagalba, tačiau nenurodytos nei pirmiau išvardintų dokumentų priėmimo datos bei numeriai; jie nebuvo pridėti ir prie pareiškėjui pateikto atsakymo [pagal TGAIĮ 4 str. 1 d. 1 p., „pareiškėjui turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo prašymo turinį atitinkanti informacija“ (išsamumo principas)], kas sudaro prielaidas pareiškėjui abejoti Inspekcijos atsakyme surašytais teiginiais. Taip pat 2011-09-02 atsakyme Nr. (10) 15B-5643 nenurodyta apskundimo tvarka (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklų 44 punkte nustatyta, kad asmuo, nesutinkantis su institucijos atsakymu į jo prašymą, arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, turi teisę paduoti skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka Administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Administraciniam teismui.

          Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka (darytina išvada, kad Inspekcija, teikdama atsakymą į pareiškėjo prašymą ir jame nenurodydama apskundimo tvarkos, nesilaikė Viešojo administravimo įstatymo bei Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklų reikalavimų).

         Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau aprašyta, galima teigti, kad Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų veiksmai laikytini biurokratizmu, todėl pareiškėjo UAB „A“, atstovaujamo direktoriaus X, skundas pripažintinas pagrįstu.

 

III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 str. 1 d. 1 p. Seimo kontrolierius nusprendžia pareiškėjo UAB „A“, atstovaujamo direktoriaus X, skundą dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnų galimo biurokratizmo pripažinti pagrįstu.

 

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 str. 1 d. 17 p., Seimo kontrolierius Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininkui Vidmantui Žukauskui rekomenduoja atkreipti dėmesį į tai, kas išdėstyta pažymoje, ir imtis priemonių, kad būtų užtikrintos pareiškėjo teisės į gerą viešąjį administravimą, tinkamai išnagrinėti jo 2011-08-22 prašymą bei 2011-06-21 skundą, pakeisti Inspekcijos tinklalapyje patalpintą informaciją apie pareiškėjui įsakymu Nr. 2B-66 galimai taikytas poveikio priemones.

 

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Seimo kontrolierių informuoti iki 2012-01-31.

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                       Romas Valentukevičius

 

Juras Taminskas, 8 706  65115
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2011/1-1127
Seimo kontrolierius Romas Valentukevičius
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį