Seimo kontrolierių pažymos

Pradžia Pradžia Paieška Paieška
PAŽYMADĖL J. P. SKUNDOPRIEŠ ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĘIR UTENOS APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJĄ

I. SKUNDO ESMĖ

 

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo pareiškėjo J. P. skundą dėl Zarasų rajono savivaldybės ir Utenos apskrities viršininko administracijos pareigūnų galimo biurokratizmo ir (ar) piktnaudžiavimo.

Pareiškėjas skunde paaiškino, kad jam išnuomotas socialinis būstas, kurio būklė yra labai prasta. Pareiškėjas skunde taip pat paaiškino, kad dėl gyvenimo sąlygų pagerinimo kreipėsi į Zarasų rajono savivaldybės ir Utenos apskrities viršininko administracijos pareigūnus, tačiau jos nebuvo pagerintos.

 

II–III. TYRIMAS IR TYRIMO IŠVADOS

 

2. Iš skundo tyrimo medžiagos nustatyta, kad pareiškėjas – Zarasų rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) priklausančio socialinio būsto nuomininkas. Vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-12-15 įsakymu Nr. I-763, 2008-12-19 pareiškėjui buvo išnuomotas 1 kambario 32,37 kv. m ploto butas, esantis K. Būgos g. …, Dusetose, Zarasų rajone (2008-12-19 savivaldybei priklausančio socialinio būsto nuomos sutartis Nr. 3).

3. Iš skundo tyrimo medžiagos taip pat nustatyta, kad buto, kuris išnuomotas pareiškėjui, būklė yra prasta. Tokia pati buto būklė buvo ir prieš jo išnuomavimą pareiškėjui.

Zarasų rajono savivaldybės Dusetų komunalinio ūkio įmonės 2008-11-06 sudarytame Buto pridavimo akte pažymima, kad butas yra avarinės būklės: aprūkusios sienos ir lubos, suirusios krosnys, sulūžusios grindys, supuvę langų rėmai, netvarkinga elektros instaliacija. Tai, kad šiuo metu situacija iš esmės nepasikeitusi, patvirtina Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vytauto Sekono 2009-10-07 raštu Seimo kontrolieriui pateikti paaiškinimai.

Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjas prieš nuomos sutarties sudarymą žinojo, jog buto būklė labai prasta, tačiau, nepaisant to, vis tiek sutiko, kad šis butas jam būtų išnuomotas. Pareiškėjas 2008-12-12 prašyme dėl socialinio būsto nuomos pažymėjo, kad nereikš pretenzijų dėl būsto būklės.

4. Iš skundo tyrimo medžiagos matyti, kad pareiškėjas 2009-04-07 raštu kreipėsi į Zarasų rajono savivaldybės administraciją, prašydamas nupirkti įvairių reikmenų ir medžiagų, reikalingų nuomojamam butui suremontuoti, o 2009-04-14 raštu – prašydamas skirti lėšų būsto remontui.

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus V. Sekono 2009-05-06 raštu pareiškėjas buvo informuotas, kad Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-04-21 įsakymu Nr. I-203 jam buvo paskirta 260 Lt dydžio vienkartinė pašalpa būsto remontui; kad savivaldybės administracija neturi galimybių skirti daugiau lėšų būsto remontui.

Iš skundo tyrimo medžiagos taip pat matyti, kad pareiškėjas 2009-06-30 raštu kreipėsi į Zarasų rajono savivaldybės merą, prašydamas išspręsti buto remonto problemą.

Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojos Stasės Goštautienės 2009-07-02 raštu pareiškėjas buvo informuotas, kad kartą jau kreipėsi tuo pačiu klausimu ir jam buvo paskirta vienkartinė pašalpa būsto remontui.

5. Iš skundo tyrimo medžiagos taip pat nustatyta, kad pareiškėjas 2009-08-10 raštu kreipėsi į Utenos apskrities viršininko administraciją, prašydamas pagerinti gyvenimo sąlygas.

Utenos apskrities viršininko pavaduotojo Gintaro Šileikio 2009-09-04 raštu pareiškėjas buvo informuotas, kad Utenos apskrities viršininko administracijai nesuteikti įgaliojimai tenkinti pirmiau minėtą prašymą.

6. Taigi skundo tyrimo metu nustatytos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjui yra išnuomotas Zarasų rajono savivaldybei priklausantis butas, kuris yra itin prastos būklės. Nustatytos aplinkybės taip pat patvirtina, kad pareiškėjas ne vieną kartą kreipėsi į Zarasų rajono savivaldybės pareigūnus, prašydamas skirti lėšų buto remontui, pagerinti gyvenimo sąlygas. Zarasų rajono savivaldybė pareiškėjui skyrė 260 Lt buto remontui, tačiau gyvenimo sąlygos iš esmės nebuvo pagerintos. Dėl to pareiškėjas vėliau kreipėsi į Utenos apskrities viršininko administraciją, tačiau buvo informuotas, kad šiai institucijai nesuteikti įgaliojimai spręsti klausimo, dėl kurio kreipėsi pareiškėjas.

7. Dėl Zarasų rajono savivaldybės pareigūnų veiksmų

Seimo kontrolierius, vertindamas Zarasų rajono savivaldybės pareigūnų veiksmus, atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 2008-12-19 sudarytos Savivaldybei priklausančio socialinio būsto nuomos sutarties Nr. 3 sąlygas buto nuomotojas (Zarasų rajono savivaldybės Dusetų komunalinio ūkio įmonė) įsipareigojo kapitališkai remontuoti gyvenamąsias patalpas, remonto metu suteikti nuomininkui kitas sanitarinius ir techninius reikalavimus atitinkančias patalpas (sutarties 12.3 punktas). Taigi, vadovaujantis sutarties sąlygomis, darytina išvada, kad pareiga atlikti pareiškėjui išnuomoto buto kapitalinį remontą tenka Zarasų rajono savivaldybei. Tačiau vis tik atkreiptinas dėmesys į Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus V. Sekono 2009-10-07 raštu pateiktą paaiškinimą, kad dėl sunkios ekonominės situacijos Zarasų rajono savivaldybė neturi finansinių galimybių pagerinti pareiškėjo gyvenimo sąlygas. Taigi Zarasų rajono savivaldybė pareigos – atlikti pareiškėjui išnuomoto buto kapitalinį remontą – nevykdo dėl objektyvių priežasčių, t. y. dėl finansinių išteklių stokos, atsiradusios dėl ekonominio sunkmečio.

Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta, darytina išvada, kad problema, dėl kurios pareiškėjas kreipėsi į Seimo kontrolierių, egzistuoja ir ji spręstina, tačiau šiuo metu, dėl laikinai susiklosčiusių objektyvių aplinkybių, Zarasų rajono savivaldybės pareigūnai jos negali išspręsti. Seimo kontrolieriaus nuomone, esant finansinių išteklių trūkumui, negalima daryti išvados, kad Zarasų rajono savivaldybės pareigūnai be pagrįsto pagrindo nesiėmė priemonių organizuoti pareiškėjui išnuomoto buto kapitalinio remonto atlikimą. Dėl to pareiškėjo skundas prieš Zarasų rajono savivaldybės pareigūnus nepripažintinas pagrįstu, tačiau Zarasų rajono savivaldybės pareigūnams pateiktina rekomendacija spręsti šią problemą, pagerėjus finansinei situacijai.

8. Dėl Utenos apskrities viršininko administracijos pareigūnų veiksmų

Seimo kontrolierius, vertindamas Utenos apskrities viršininko administracijos pareigūnų veiksmus, atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas buvo informuotas, jog Utenos apskrities viršininko administracijai nesuteikti įgaliojimai spręsti klausimo, dėl kurio kreipėsi pareiškėjas (Utenos apskrities viršininko pavaduotojo Gintaro Šileikio 2009-09-04 raštas), tačiau jo prašymas nebuvo perduotas nagrinėti kompetentingai institucijai.

Seimo kontrolierius sutinka su tuo, kad Utenos apskrities viršininko administracijai nesuteikti įgaliojimai spręsti socialinio būsto nuomos ir jo priežiūros klausimus, nagrinėti skundus šiais klausimais. Tačiau tai, kad pareiškėjo prašymas nebuvo perduotas nagrinėti kompetentingai institucijai, vertintina kaip pareiškėjo teisės į tinkamą viešąjį administravimą pažeidimas. Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 10 punktu nustatyta, kad asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją; jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje išsiunčia prašymą kompetentingai institucijai (pasilikdama prašymo kopiją) ir raštu praneša apie tai asmeniui, paaiškindama persiuntimo priežastis. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, Utenos apskrities viršininko administracijos pareigūnai pareiškėjo prašymą privalėjo perduoti nagrinėti Zarasų rajono savivaldybės pareigūnams. Dėl to pareiškėjo skundas prieš Utenos apskrities viršininko administracijos pareigūnus pripažintinas pagrįstu.

Iš Utenos apskrities viršininko Egidijaus Puodžiuko 2009-10-14 raštu Seimo kontrolieriui pateiktų paaiškinimų matyti, kad pripažįstama, jog buvo pažeista pareiškėjo teisė į tinkamą viešąjį administravimą ir kad šis atvejis buvo aptartas su Utenos apskrities viršininko administracijos pareigūnais, todėl Utenos apskrities viršininkui rekomendacijos šiuo klausimu neteiktinos.

 

IV. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, Seimo kontrolierius nusprendžia:

1. pareiškėjo J. P. skundą prieš Zarasų rajono savivaldybės pareigūnus atmesti;

2. pareiškėjo J. P. skundą prieš Utenos apskrities viršininko administracijos pareigūnus pripažinti pagrįstu.

 

V. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsniu, Seimo kontrolierius Zarasų rajono savivaldybės merui Arnoldui Abramavičiui rekomenduoja, pagerėjus Savivaldybės finansinei situacijai, spręsti pareiškėjui J. P. išnuomoto socialinio būsto kapitalinio remonto atlikimo klausimą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalimi, Seimo kontrolierius prašo šią rekomendaciją išnagrinėti ir apie jos nagrinėjimo rezultatus pranešti iki 2010-01-15.

 

 

 

 

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas

 

Gediminas Sungaila, 2665123
Informacija apie dokumentą

Dokumento numeris 4D-2009/4-1131
Seimo kontrolierius
Data {date_added_value}

Atsisiųsti

 

Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius
+370 706 65105 (tel.)
+370 706 65138 (faks.)
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191759894

 

 

© Seimo kontrolierių įstaiga
Publikuojant svetainės medžiagą būtina nuoroda į šaltinį